แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล(ROC)
แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น
แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (GOC)
แบบฝึกหัด GOC
แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล (ROC)
แบบฝึกหัด GOC
คำถามที่ 1/50
90:00 นาที
1
What is the fundamental concept of the GMDSS?
คำถามที่ 2/50
90:00 นาที
2
Which GMDSS system utilizes terrestrial radio techniques?
คำถามที่ 3/50
90:00 นาที
3
Which of the following is a functional or carriage requirement for compulsory vessels?
คำถามที่ 4/50
90:00 นาที
4
Which statement is true regarding a vessel equipped with GMDSS equipment that will remain in Sea Area A1 at all times?
คำถามที่ 5/50
90:00 นาที
5
What is the frequency range for Medium Frequency?
คำถามที่ 6/50
90:00 นาที
6
How often must a compulsory vessel's GMDSS radio station be inspected?
คำถามที่ 7/50
90:00 นาที
7
Which of the following maintenance functions is not the responsibility of the GMDSS Radio Operator?
คำถามที่ 8/50
90:00 นาที
8
Which FCC license meets the requirement to serve as a GMDSS operator?
คำถามที่ 9/50
90:00 นาที
9
Under GMDSS, a compulsory VHF-DSC radiotelephone installation must be tested at what minimum intervals at sea?
คำถามที่ 10/50
90:00 นาที
10
Proper watchkeeping includes the following:
คำถามที่ 11/50
90:00 นาที
11
What is the MID?
คำถามที่ 12/50
90:00 นาที
12
A DSC call is received from a station with a MMSI number of 003669991. What type of station made the call?
คำถามที่ 13/50
90:00 นาที
13
When making a routine DSC call to another vessel what information should be included?
คำถามที่ 14/50
90:00 นาที
14
A Ch-70 DSC Distress alert is received. What action should be taken?
คำถามที่ 15/50
90:00 นาที
15
Which statement is true regarding the receipt and acknowledgement of Distress alerts by ship stations?
คำถามที่ 16/50
90:00 นาที
16
A DSC Distress Relay should always be made under the following circumstances
คำถามที่ 17/50
90:00 นาที
17
What action should you take after sending a false Distress alert on VHF?
คำถามที่ 18/50
90:00 นาที
18
What is the fundamental purpose for imposing radio silence?
คำถามที่ 19/50
90:00 นาที
19
The Radiotelephone Urgency signal is:
คำถามที่ 20/50
90:00 นาที
20
When the GMDSS Radio Operator on watch hears "Securite" spoken three times, he can expect to receive the following information:
คำถามที่ 21/50
90:00 นาที
21
What indication is given to the personnel in a survival craft of the approach of SAR craft?
คำถามที่ 22/50
90:00 นาที
22
How does the searching vessel's radar interrogate a survival craft SART?
คำถามที่ 23/50
90:00 นาที
23
Which of the following statements concerning testing and maintenance of SARTs is true?
คำถามที่ 24/50
90:00 นาที
24
Which is not a function of a satellite under COSPAS-SARSAT using satellite EPIRBs?
คำถามที่ 25/50
90:00 นาที
25
What features may be found on GMDSS satellite EPIRB units?
คำถามที่ 26/50
90:00 นาที
26
Which of the following would best be used for visual detection of a distressed vessel?
คำถามที่ 27/50
90:00 นาที
27
With what other stations may portable survival craft transceivers not communicate?
คำถามที่ 28/50
90:00 นาที
28
The “On Scene Coordinator” may be which of the following?
คำถามที่ 29/50
90:00 นาที
29
Which action should the GMDSS radio operator take in a Distress situation when embarking in survival craft?
คำถามที่ 30/50
90:00 นาที
30
What actions should the GMDSS radio operator take prior to any potential Distress situation?
คำถามที่ 31/50
90:00 นาที
31
How is mutual interference on 518 kHz among NAVTEX stations avoided?
คำถามที่ 32/50
90:00 นาที
32
How is a NAVTEX receiver programmed to reject certain messages?
คำถามที่ 33/50
90:00 นาที
33
How can reception of certain NAVTEX broadcasts be prevented?
คำถามที่ 34/50
90:00 นาที
34
The NAVTEX message header contains the following?
คำถามที่ 35/50
90:00 นาที
35
If the Inmarsat-C terminal is inoperative but the vessel remains within NAVTEX coverage -- which of the following message categories should not be disabled by the GMDSS Radio Operator?
คำถามที่ 36/50
90:00 นาที
36
Where NAVTEX cannot be feasibly established, what system can be implemented to provide an automated service in coastal waters to receive MSI?
คำถามที่ 37/50
90:00 นาที
37
SafetyNETTM. promulgates what type of information?
คำถามที่ 38/50
90:00 นาที
38
What kind(s) of broadcasts are not available through SafetyNETTM?
คำถามที่ 39/50
90:00 นาที
39
Over what system are Enhanced Group Calls transmitted?
คำถามที่ 40/50
90:00 นาที
40
What is the purpose of the dedicated EGC receiver for A-1 area GMDSS Vessels?
คำถามที่ 41/50
90:00 นาที
41
Adjusting the volume control has the following results:
คำถามที่ 42/50
90:00 นาที
42
Which of the following control selections may result in limited receiving range?
คำถามที่ 43/50
90:00 นาที
43
Which channel would most likely be used for routine ship-to-ship voice traffic?
คำถามที่ 44/50
90:00 นาที
44
The nearest Coast Guard station is being called by a vessel on Ch-22. That vessel’s USA-INT switch is set to INT. What will be the results?
คำถามที่ 45/50
90:00 นาที
45
The quickest way to transmit a DSC Distress alert is:
คำถามที่ 46/50
90:00 นาที
46
How are Routine calls usually formatted/initiated?
คำถามที่ 47/50
90:00 นาที
47
The DSC received call directory usually sorts and stores incoming calls in what manner?
คำถามที่ 48/50
90:00 นาที
48
Why would you want to access your MMSI number?
คำถามที่ 49/50
90:00 นาที
49
What information is normally entered in the address book?
คำถามที่ 50/50
90:00 นาที
50
Which of the following statements is not true concerning the DSC call data directory?
คุณยังตอบคำถามไม่ครบ : 50 ข้อ จาก 50 ข้อ
(คลิกที่หมายเลขข้อที่ต้องการ เพื่อตอบคำถาม)