แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นกลาง
แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น
แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (GOC)
แบบฝึกหัด GOC
แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล (ROC)
แบบฝึกหัด GOC
คำถามที่ 1/100
90:00 นาที
1
ย่านใดไม่อนุญาตให้ใช้การติดต่อสื่อสารประเภทเสียงพูด
คำถามที่ 2/100
90:00 นาที
2
ย่านใดต่อไปนี้สามารถใช้การติดต่อสื่อสารประเภทเสียง SSB ได้
คำถามที่ 3/100
90:00 นาที
3
ย่านใดต่อไปนี้ถูกจัดสรรให้กิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทยโดยมี Bandwidth น้อยที่สุด
คำถามที่ 4/100
90:00 นาที
4
ย่านใดต่อไปนี้ถูกจัดสรรให้กิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทยโดยมี Bandwidth มากที่สุด
คำถามที่ 5/100
90:00 นาที
5
ความถี่ในข้อใดใช้การติดต่อสื่อสารประเภทเสียง SSB
คำถามที่ 6/100
90:00 นาที
6
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางได้รับอนุญาตให้ใช้กำลังส่งสูงสุดเท่าใดในย่าน HF
คำถามที่ 7/100
90:00 นาที
7
ข้อใดต่อไปนี้คือ WARC Band
คำถามที่ 8/100
90:00 นาที
8
คำว่า “บุคคลที่สาม” ในกิจการวิทยุสมัครเล่น ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
คำถามที่ 9/100
90:00 นาที
9
ข่าวสารประเภทใดที่สามารถส่งผ่านสถานีวิทยุสมัครเล่นให้กับบุคคลที่สามได้
คำถามที่ 10/100
90:00 นาที
10
สถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่จัดให้เป็นกิจการรอง หมายถึง
คำถามที่ 11/100
90:00 นาที
11
“การรบกวนอย่างรุนแรง” หมายถึง
คำถามที่ 12/100
90:00 นาที
12
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ได้แบ่งโลกออกเป็นกี่ภูมิภาค
คำถามที่ 13/100
90:00 นาที
13
ประเทศใดต่อไปนี้ ไม่อยู่ในภูมิภาคเดียวกับประเทศไทย ตามข้อกำหนดของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)
คำถามที่ 14/100
90:00 นาที
14
ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ใน ITU Zone ใด
คำถามที่ 15/100
90:00 นาที
15
ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ใน CQ Zone ใด
คำถามที่ 16/100
90:00 นาที
16
สถานีวิทยุประเภทใดไม่จำเป็นต้องใช้สัญญาณเรียกขานสากลตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ
คำถามที่ 17/100
90:00 นาที
17
XU เป็น Prefix ของประเทศใด
คำถามที่ 18/100
90:00 นาที
18
Prefix ใดหมายถึงประเทศ ลาว, กัมพูชา, พม่า และเวียดนาม ตามลำดับ
คำถามที่ 19/100
90:00 นาที
19
ควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากผู้ที่ไม่ได้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น หรือประเทศที่ไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น
คำถามที่ 20/100
90:00 นาที
20
ความถี่ Emergency Centre of Activity Frequency (CoA) มีความหมายว่าอย่างไร
คำถามที่ 21/100
90:00 นาที
21
ข้อใดคือความถี่ศูนย์กลางสำหรับการติดต่อประสานงานในเหตุการณ์ฉุกเฉิน (CoA) ที่ IARU กำหนดไว้
คำถามที่ 22/100
90:00 นาที
22
ความถี่ Emergency Centre of Activity Frequency (CoA) ย่าน 20 meter ของประเทศไทยคือข้อใด
คำถามที่ 23/100
90:00 นาที
23
ความถี่ Emergency Centre of Activity Frequency (CoA) ย่าน 80 meter ของประเทศไทยคือข้อใด
คำถามที่ 24/100
90:00 นาที
24
ควรทำอย่างไรเมื่อความถี่ Emergency Centre of Activity Frequency (CoA) +/- 5kHz ถูกรบกวนอย่างหนัก
คำถามที่ 25/100
90:00 นาที
25
หน้าที่หลักของพนักงานวิทยุสมัครเล่นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
คำถามที่ 26/100
90:00 นาที
26
QRM เกี่ยวข้องกับข้อใดต่อไปนี้มากที่สุด
คำถามที่ 27/100
90:00 นาที
27
“Q Signal” ในข้อใดใช้ระบุว่าการรับสัญญาณของท่านถูกรบกวนจากสถานีอื่น ๆ
คำถามที่ 28/100
90:00 นาที
28
“Q Signal” ในข้อใดใช้ระบุว่าท่านเปลี่ยนความถี่
คำถามที่ 29/100
90:00 นาที
29
QRL ในรูปแบบคำถามในการติดต่อ Mode CW นั้นหมายถึงอะไร
คำถามที่ 30/100
90:00 นาที
30
ถ้าต้องการขอให้คู่สถานีส่งโทรเลขให้เร็วขึ้น ท่านจะใช้ Q Signal ใด
คำถามที่ 31/100
90:00 นาที
31
ในการส่ง CW อาจใช้เครื่องหมาย (Prosign) ใดลงท้าย
คำถามที่ 32/100
90:00 นาที
32
ย่อ BT ในการสื่อสารโหมด CW หมายความถึงข้อใด
คำถามที่ 33/100
90:00 นาที
33
B4 ในการสื่อสารโหมด CW หมายความถึงข้อใด
คำถามที่ 34/100
90:00 นาที
34
ในการสื่อสารโหมด CW คำว่า Received ตรงกับคำย่อใด
คำถามที่ 35/100
90:00 นาที
35
ในการสื่อสารโหมด CW คำย่อใดหมายถึง Clear
คำถามที่ 36/100
90:00 นาที
36
ในการสื่อสารโหมด CW การส่งข้อความหลังสัญญาณเรียกขานตัวเองว่า “UP 2” หมายความว่า
คำถามที่ 37/100
90:00 นาที
37
จังหวัดใดในประเทศไทยที่มีหมายเลข IOTA
คำถามที่ 38/100
90:00 นาที
38
ข้อความ “CQ CQ JA JA” มีความหมายว่าอย่างไร
คำถามที่ 39/100
90:00 นาที
39
การส่งสัญญาณ CQ AS CQ AS CQ AS หมายถึง
คำถามที่ 40/100
90:00 นาที
40
สถานีที่ส่งข้อความต่อท้ายสัญญาณเรียกขานด้วยคำว่า QRP ในการสื่อสารโหมด CW มีความหมายว่าอย่างไร
คำถามที่ 41/100
90:00 นาที
41
สถานีที่ส่งข้อความต่อท้ายสัญญาณเรียกด้วยคำว่า TEST ในการสื่อสารโหมด CW มีความหมายว่าอย่างไร
คำถามที่ 42/100
90:00 นาที
42
การส่ง “VVV” ในการสื่อสารโหมด CW หมายถึง
คำถามที่ 43/100
90:00 นาที
43
ก่อนใช้ความถี่ส่ง CQ ในโหมด CW หรือ Phone ควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้รบกวนสถานีอื่น
คำถามที่ 44/100
90:00 นาที
44
หากสถานีของท่านมีเพียงสายอากาศ Half-wave Dipole ความถี่เดียวแต่ต้องการใช้งานในทุกความถี่ ที่ได้รับอนุญาตในย่านความถี่ HF สิ่งที่ควรพิจารณาเป็นอันดับแรกในการเลือกซื้อเครื่องวิทยุ คือ
คำถามที่ 45/100
90:00 นาที
45
การติดต่อสื่อสารประเภทใด ไม่พบในย่านความถี่ 80 / 160 Meter Band
คำถามที่ 46/100
90:00 นาที
46
ข้อใดกล่าวถึงค่า RMS Voltage ของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้ถูกต้องสำหรับประเทศไทย
คำถามที่ 47/100
90:00 นาที
47
Sine Wave ขนาด 110 Volts RMS จงคำนวณหาค่าแรงดัน Peak To Peak
คำถามที่ 48/100
90:00 นาที
48
จงหาย่านความถี่ และคาบเวลา ของความยาวคลื่น 12 เมตร
คำถามที่ 49/100
90:00 นาที
49
ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายตรงกับคำว่า Reactance
คำถามที่ 50/100
90:00 นาที
50
ข้อใดต่อไปนี้คือการตอบสนองของขดลวดต่อไฟฟ้ากระแสสลับ
คำถามที่ 51/100
90:00 นาที
51
ภาพต่อไปนี้แสดงคุณสมบัติของวงจรชนิดใด
คำถามที่ 52/100
90:00 นาที
52
ขาใดของหลอดไตรโอด (Triode Vacuum Tube) ที่ทำหน้าที่ควบคุมการไหลของอิเล็กตรอน
คำถามที่ 53/100
90:00 นาที
53
สัญลักษณ์ A3F หมายถึงการส่งประเภทใด
คำถามที่ 54/100
90:00 นาที
54
ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึง Flywheel Effect ได้ถูกต้อง ?
คำถามที่ 55/100
90:00 นาที
55
ภาพต่อไปนี้แสดงวงจรเครื่องรับวิทยุชนิดใด
คำถามที่ 56/100
90:00 นาที
56
เครื่องส่ง (Transmitter) กำลังส่ง 100 W ความถี่ 20 MHz จะมีความยาวคลื่นเท่าไร
คำถามที่ 57/100
90:00 นาที
57
ข้อใดคือลักษณะของ Trap Antenna
คำถามที่ 58/100
90:00 นาที
58
ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงความหมายของคำว่า Antenna Gain ได้ถูกต้อง
คำถามที่ 59/100
90:00 นาที
59
Sky Wave คือ
คำถามที่ 60/100
90:00 นาที
60
ปริมาณอิเล็กตรอนในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์การเปลี่ยนแปลงหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยใด
คำถามที่ 61/100
90:00 นาที
61
ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวถึงความถี่สูงสุดที่ใช้งาน (MUF) ได้ถูกต้อง
คำถามที่ 62/100
90:00 นาที
62
การแพร่กระจายคลื่นแบบ LOS เป็นการแพร่กระจายคลื่นในลักษณะใด
คำถามที่ 63/100
90:00 นาที
63
ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับ Critical Frequency
คำถามที่ 64/100
90:00 นาที
64
การสะท้อนกลับจากท้องฟ้าคืนสู่ผิวโลกของคลื่นความถี่วิทยุเกิดจากสิ่งใด
คำถามที่ 65/100
90:00 นาที
65
ดรรชนีหักเหของ D Layer หาได้จากค่า
คำถามที่ 66/100
90:00 นาที
66
ข้อใดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการติดตั้งสายอากาศและอุปกรณ์ต่าง ๆ บนเสาอากาศ
คำถามที่ 67/100
90:00 นาที
67
เมื่อฟิวส์ที่อยู่ในเครื่องรับ-ส่งวิทยุขาด วิธีเปลี่ยนฟิวส์ที่ถูกต้องคือข้อใด
คำถามที่ 68/100
90:00 นาที
68
ในระบบสายดิน (Ground) ที่ใช้ในการป้องกันฟ้าผ่าเสาอากาศสูงนั้น มักนิยมใช้แท่งเหล็กหรือแท่งทองแดงตอกฝังลงไปในดินให้มีความลึกพอสมควรเพื่อให้ประจุไฟฟ้าไหลถ่ายเทลงดินได้สะดวก เราเรียกแท่งเหล็กหรือแท่งทองแดงนั้นว่า
คำถามที่ 69/100
90:00 นาที
69
หลักดิน (Ground Rod) คือแท่งโลหะที่ใช้ตอกหรือฝังลงไปในดินเพื่อประโยชน์อะไร
คำถามที่ 70/100
90:00 นาที
70
พลังงานของคลื่นวิทยุ (RF Energy) มีผลกับร่างกายมนุษย์อย่างไร
คำถามที่ 71/100
90:00 นาที
71
จากการศึกษาถึงผลกระทบของคลื่นวิทยุโดย ANSI พบว่าร่างกายมนุษย์จะดูดซับพลังงานคลื่นวิทยุช่วงใดมากที่สุด
คำถามที่ 72/100
90:00 นาที
72
ทำไมจึงต้องใช้สัญญาณทดสอบสองโทน (Two-Tone Test) ในการปรับแต่งอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร
คำถามที่ 73/100
90:00 นาที
73
สัญญาณทดสอบสองโทน (Two-Tone Test) ใช้สำหรับปรับแต่งอุปกรณ์วิทยุสื่อสารโหมดใด
คำถามที่ 74/100
90:00 นาที
74
ข้อใดต่อไปนี้สามารถใช้เป็นสัญญาณทดสอบสองโทน (Two-Tone Test)
คำถามที่ 75/100
90:00 นาที
75
ข้อดีของการใช้ RF Linear Amplifier แบบหลอดสุญญากาศ คือ
คำถามที่ 76/100
90:00 นาที
76
ข้อดีของการใช้ RF Linear Amplifier แบบ Transistor คือ
คำถามที่ 77/100
90:00 นาที
77
การติดต่อสื่อสารในโหมดใด นิยมใช้วงจรขยายกำลัง Class C
คำถามที่ 78/100
90:00 นาที
78
คันเคาะรหัสมอร์สที่มีจุดสัมผัสสองจุดคือซ้ายและขวานั้นเราเรียกว่า
คำถามที่ 79/100
90:00 นาที
79
อะไรคืออุปกรณ์หลักของ Antenna Tunner
คำถามที่ 80/100
90:00 นาที
80
ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
คำถามที่ 81/100
90:00 นาที
81
Spurious Emission คือ
คำถามที่ 82/100
90:00 นาที
82
ถ้าจะป้องกันสัญญาณวิทยุจากเครื่องส่งวิทยุย่านความถี่ย่าน HF ไม่ให้ไปรบกวนภาครับของโทรทัศน์เราต้องใช้อุปกรณ์ใด
คำถามที่ 83/100
90:00 นาที
83
วงจรกรองความถี่ชนิดใดใช้ป้องกันไม่ให้คลื่นวิทยุไปรบกวนเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์
คำถามที่ 84/100
90:00 นาที
84
Noise ในลักษณะใดที่สามารถลดได้โดยการใช้ Noise Blanker
คำถามที่ 85/100
90:00 นาที
85
คลื่นความถี่วิทยุและความถี่ฮาร์มอนิกที่ถูกเหนี่ยวนำผ่านสายไฟฟ้ากระแสสลับ เข้าไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ นั้นสามารถป้องกันได้โดยใช้วงจรกรองความถี่ใด
คำถามที่ 86/100
90:00 นาที
86
ข้อใดแสดงสัดส่วนของสัญญาณรหัสมอร์ส
คำถามที่ 87/100
90:00 นาที
87
ในการส่งรหัสมอร์ส ระยะห่างระหว่างคำมีความยาวเท่าใด
คำถามที่ 88/100
90:00 นาที
88
ข้อใดหมายถึง ความถี่ว่างหรือไม่
คำถามที่ 89/100
90:00 นาที
89
ข้อความ ∙∙−∙ −∙∙∙ (ดิดิดาดิด ดาดิดิดิด) หมายความว่า
คำถามที่ 90/100
90:00 นาที
90
ข้อความ ∙− −−∙ −∙ (ดิดา ดาดาดิด ดาดิด) หมายความว่า
คำถามที่ 91/100
90:00 นาที
91
ข้อใดหมายถึง “ขอบคุณ”
คำถามที่ 92/100
90:00 นาที
92
ข้อความ − ∙∙ −− ∙ (ดา ดิดิด ดาดา ดิด) หมายความว่า
คำถามที่ 93/100
90:00 นาที
93
ข้อใดใช้ในการร่ำลาของ QRP'er
คำถามที่ 94/100
90:00 นาที
94
ข้อความ ∙−∙−∙ (ดิดาดิดาดิด) หมายความว่า
คำถามที่ 95/100
90:00 นาที
95
ข้อความ −∙ ∙−∙ ∙∙−−∙∙ (ดาดิด ดิดาดิด ดิดิดาดาดิดิด) หมายความว่า
คำถามที่ 96/100
90:00 นาที
96
ตัวเลข −∙ ∙− − (ดาดิด ดิดา ดา) คือ
คำถามที่ 97/100
90:00 นาที
97
ระหว่าง −∙− (ดาดิดา) กับ −∙−−∙ (ดาดิดาดาดิด) ตอนลงท้ายข้อความ ใช้ต่างกันอย่างไร
คำถามที่ 98/100
90:00 นาที
98
สัญญาณในข้อใดหมายถึง “ขึ้นบรรทัดใหม่”
คำถามที่ 99/100
90:00 นาที
99
เราจะใช้สัญญาณ −∙−∙ −−∙− (ดาดิดาดิด ดาดาดิดา) เมื่อใด
คำถามที่ 100/100
90:00 นาที
100
เมื่อคู่สถานีส่งสัญญาณติดต่อกัน 8 ดิด หมายความว่า
คุณยังตอบคำถามไม่ครบ : 100 ข้อ จาก 100 ข้อ
(คลิกที่หมายเลขข้อที่ต้องการ เพื่อตอบคำถาม)