แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นต้น
แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น
แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (GOC)
แบบฝึกหัด GOC
แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล (ROC)
แบบฝึกหัด GOC
คำถามที่ 1/100
90:00 นาที
1
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) ทำหน้าที่พัฒนามาตรฐาน และกฎระเบียบสำหรับการสื่อสารวิทยุและโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ได้แบ่งพื้นที่โลกออกเป็นกี่ภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในการกำหนดคลื่นความถี่ให้แต่ละภูมิภาคใช้งาน
คำถามที่ 2/100
90:00 นาที
2
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) แบ่งภารกิจในด้านต่าง ๆ เป็น 4 ภาคส่วน กิจการวิทยุสมัครเล่นอยู่ภายใต้ภาคส่วนใด
คำถามที่ 3/100
90:00 นาที
3
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นข้อกำหนดในข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ (RR : Radio Regulations)
คำถามที่ 4/100
90:00 นาที
4
ตามข้อกำหนดของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ข้อใดมีคำนำหน้าสัญญาณเรียกขานเพื่อบอกประเทศ (Prefix) ของประเทศไทย
คำถามที่ 5/100
90:00 นาที
5
อุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมในข้อใดที่ถือว่าเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมาย
คำถามที่ 6/100
90:00 นาที
6
พนักงานวิทยุคมนาคมในข้อใด ที่ต้องได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
คำถามที่ 7/100
90:00 นาที
7
พนักงานวิทยุสื่อสารของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานวิทยุประจำสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายได้หรือไม่
คำถามที่ 8/100
90:00 นาที
8
เมื่อใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ หมายความว่าเราไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุสมัครเล่นอีกต่อไป เราจะดำเนินการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว
คำถามที่ 9/100
90:00 นาที
9
นายไข่ดิบใช้คลื่นความถี่โดยการออกอากาศในขณะที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ทำการออกอากาศยังมีสถานะได้รับใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม นายไข่ดิบจะมีความผิดอย่างไร
คำถามที่ 10/100
90:00 นาที
10
นางสาวไข่ต้มเปิดโรงงานผลิตสายอากาศและเครื่องขยายกำลังส่ง ดังนั้น นางสาวไข่ต้มต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ทำเครื่องวิทยุคมนาคมหรือไม่
คำถามที่ 11/100
90:00 นาที
11
การเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ ได้อย่างไร
คำถามที่ 12/100
90:00 นาที
12
เพราะเหตุใดจึงต้องมีการกำหนดสัญญาณเรียกขาน (Call sign) ให้พนักงานวิทยุสมัครเล่น
คำถามที่ 13/100
90:00 นาที
13
ในระหว่างการใช้งานคลื่นความถี่ พนักงานวิทยุสมัครเล่นจะต้องมีการแจ้งสัญญาณเรียกขานเพื่อเป็นการแสดงตัวตนอย่างไร
คำถามที่ 14/100
90:00 นาที
14
กสทช. อาจไม่พิจารณาอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่น ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ในรัศมีไม่เกินกี่กิโลเมตร
คำถามที่ 15/100
90:00 นาที
15
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 กำหนดให้ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม หมายถึง
คำถามที่ 16/100
90:00 นาที
16
สถานีวิทยุสมัครเล่นประเภทใดที่สามารถให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นทดลองออกอากาศได้และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
คำถามที่ 17/100
90:00 นาที
17
การตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นเป็นการชั่วคราวนอกพื้นที่ของพนักงานวิทยุสมัครเล่น เพื่อทำการทดลองทดสอบหรือการแข่งขันด้านวิชาการในระยะเวลาสั้น ๆ ต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่ 18/100
90:00 นาที
18
สถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่จัดให้เป็นกิจการรอง หมายถึง
คำถามที่ 19/100
90:00 นาที
19
ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของแนวทางการใช้งานความถี่ (Band plan)
คำถามที่ 20/100
90:00 นาที
20
เราสามารถให้ผู้ที่มิใช่พนักงานวิทยุสมัครเล่นทดลองออกอากาศจากสถานีวิทยุสมัครเล่นส่วนตัว ของเราได้หรือไม่ หากมีการทดลองดังกล่าว ถือว่าเป็นข้อห้ามในกรณีใด
คำถามที่ 21/100
90:00 นาที
21
นายไข่ตุ๋นถูกเจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 จากกรณีที่แอบอ้างใช้สัญญาณเรียกขานของผู้อื่น ในขณะที่ยื่นขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่เพื่อทดแทนใบอนุญาตฉบับเดิมที่หมดอายุแต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตฉบับใหม่ (เป็นกรณีการกระทำความผิดครั้งแรก) จะถูกดำเนินการอย่างไรตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่น
คำถามที่ 22/100
90:00 นาที
22
ข้อใดไม่ใช่คลื่นความถี่กลางสำหรับติดต่อประสานงานระหว่างประชาชนและหน่วยงานของรัฐ
คำถามที่ 23/100
90:00 นาที
23
พนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถช่วยส่งข่าวจากผู้ประสบภัยไปยังญาติมิตรผ่านคลื่นความถี่วิทยุสมัครเล่นได้ในกรณีใด
คำถามที่ 24/100
90:00 นาที
24
HS5AY เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และตั้งอยู่ที่ใด
คำถามที่ 25/100
90:00 นาที
25
HS8AC เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และตั้งอยู่ที่ใด
คำถามที่ 26/100
90:00 นาที
26
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้ประมวลรหัสคิว (Q Code) และคำย่อต่าง ๆ ในการสื่อสารย่านความถี่ VHF ลักษณะการใช้งานประเภทเสียง
คำถามที่ 27/100
90:00 นาที
27
ข้อใดต่อไปนี้แสดงว่าเป็นการถูกรบกวนด้วยสัญญาณแบบ QRM
คำถามที่ 28/100
90:00 นาที
28
ก่อนส่งข่าวทางวิทยุโทรเลขด้วยรหัสมอร์ส ผู้ส่งจะส่งรหัสที่หมายถึงตัว V ย่อมาจาก QRV เพื่อบอก คู่สถานีว่าอะไร
คำถามที่ 29/100
90:00 นาที
29
“73 เคลียร์ค่ะ QSY ช่องเรียกขาน” นางสาวไข่ดาวกำลังบอกว่าอะไร
คำถามที่ 30/100
90:00 นาที
30
ถ้าได้รับรายงานสัญญาณว่า 29 หมายความว่าอย่างไร
คำถามที่ 31/100
90:00 นาที
31
ถ้าสถานีรับตอบมาว่า Full Scale เขากำลังบอกอะไรกับเรา
คำถามที่ 32/100
90:00 นาที
32
สัญญาณเรียกขาน DL8UI ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
คำถามที่ 33/100
90:00 นาที
33
สัญญาณเรียกขาน F6MRQ ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
คำถามที่ 34/100
90:00 นาที
34
สัญญาณเรียกขาน G4UAV ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
คำถามที่ 35/100
90:00 นาที
35
สัญญาณเรียกขาน JA3AER ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
คำถามที่ 36/100
90:00 นาที
36
เมื่อได้ยินสัญญาณเรียกขาน “เอกซ์เรย์-เอคโค-วัน-เดลตา-เอกซ์เรย์” เขียนเป็นตัวอักษรอย่างไร
คำถามที่ 37/100
90:00 นาที
37
ข้อใดเป็นการใช้คำว่า Roger อย่างถูกต้อง
คำถามที่ 38/100
90:00 นาที
38
เมื่อเพื่อนนักวิทยุทักทายว่า “Hello, OM, how are you ?” เขาหมายความว่าอย่างไร
คำถามที่ 39/100
90:00 นาที
39
เมื่อเราต้องการบอกว่า “ลาแล้วนะ สวัสดี” ในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่นจะแทนด้วยคำว่าอะไร
คำถามที่ 40/100
90:00 นาที
40
ในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่น คำว่า Eyeball หมายความว่าอย่างไร
คำถามที่ 41/100
90:00 นาที
41
เพราะเหตุใดจึงไม่ควรแจ้งเบาะแสการทำผิดกฎหมายผ่านวิทยุสมัครเล่น
คำถามที่ 42/100
90:00 นาที
42
ระหว่างการ QSO มีผู้ขอความช่วยเหลืออย่างกะทันหัน แต่ในห้องวิทยุไม่มีกระดาษโน้ต เราควรทำอย่างไร
คำถามที่ 43/100
90:00 นาที
43
เพราะเหตุใดพนักงานวิทยุสมัครเล่นจึงสามารถเป็นจิตอาสาที่ดีของประเทศชาติในด้านการสื่อสาร
คำถามที่ 44/100
90:00 นาที
44
เราสามารถใช้สมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Logbook) เพื่อพัฒนาสถานีวิทยุสื่อสารของเราได้อย่างไร
คำถามที่ 45/100
90:00 นาที
45
ข้อมูลใดมีความจำเป็นน้อยที่สุดในการบันทึกลงในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Logbook)
คำถามที่ 46/100
90:00 นาที
46
ความถี่ 1,500 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) มีค่าเท่ากับกี่กิกะเฮิรตซ์
คำถามที่ 47/100
90:00 นาที
47
ข้อใดต่อไปนี้ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าสลับ (AC)
คำถามที่ 48/100
90:00 นาที
48
หลอดไฟฟ้าที่ใช้กันทั่วไปตามอาคารบ้านเรือน สำนักงาน เดินสายต่อกันแบบไหน
คำถามที่ 49/100
90:00 นาที
49
แบตเตอรี่แบบปฐมภูมิ (Primary Cell) หมายถึง
คำถามที่ 50/100
90:00 นาที
50
แบตเตอรี่ที่แบบทุติยภูมิ (Secondary Cell) หมายถึง
คำถามที่ 51/100
90:00 นาที
51
เมื่อนำตัวต้านทานค่า 50 กิโลโอห์ม (kΩ) และ 1 เมกะโอห์ม (MΩ) มาต่ออนุกรมกัน ค่าความต้านทานรวมเท่ากับกี่เมกะโอห์ม (MΩ)
คำถามที่ 52/100
90:00 นาที
52
เมื่อทราบค่าแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมตัวต้านทานและรู้ค่าความต้านทานของตัวต้านทานนั้น กำลังไฟฟ้า ที่สูญเสียในตัวต้านทาน สามารถหาได้โดยใช้สูตร
คำถามที่ 53/100
90:00 นาที
53
ข้อใดต่อไปนี้เป็นฉนวนไฟฟ้าทั้งหมด
คำถามที่ 54/100
90:00 นาที
54
จากรูปข้างล่างนี้ เป็นการต่อตัวต้านทานแบบ
คำถามที่ 55/100
90:00 นาที
55
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าข้างล่างนี้หมายถึงอุปกรณ์ใด
คำถามที่ 56/100
90:00 นาที
56
ค่ารีแอกแตนซ์ (Reactance) มีหน่วยเป็น
คำถามที่ 57/100
90:00 นาที
57
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าข้างล่างนี้ หมายถึงอุปกรณ์ใด
คำถามที่ 58/100
90:00 นาที
58
ภาคโลคัลออสซิลเลเตอร์ (Local Oscillator) ของเครื่องรับวิทยุแบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์(Superheterodyne) ทำหน้าที่
คำถามที่ 59/100
90:00 นาที
59
สัญญาณที่ผ่านเข้ามาทางสายอากาศของเครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ (Superheterodyne) จะถูกส่งไปยังภาคต่าง ๆ ดังนี้
คำถามที่ 60/100
90:00 นาที
60
การเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) ของระบบ FM มีหน่วยเป็น
คำถามที่ 61/100
90:00 นาที
61
ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่คุณสมบัติของคลื่นวิทยุ
คำถามที่ 62/100
90:00 นาที
62
สายอากาศควอเตอร์เวฟกราวด์เพลน โดยทั่วๆ ไป จะมีค่าเรดิเอชันรีซิสแทนซ์ (Radiation Resistance) เท่ากับ
คำถามที่ 63/100
90:00 นาที
63
สายอากาศยากิ (Yagi) ซึ่งจัดเป็นสายอากาศแบบมีทิศทาง (Directional Antenna) มีลักษณะการแพร่กระจายคลื่นอย่างไร
คำถามที่ 64/100
90:00 นาที
64
อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปรับอิมพีแดนซ์ (Impedance) ของสายนำสัญญาณให้เข้ากันได้เรียกว่าอะไร
คำถามที่ 65/100
90:00 นาที
65
คลื่นวิทยุที่แผ่กระจายส่วนใหญ่เป็นแบบคลื่นฟ้า (Sky Wave) ได้แก่ ความถี่วิทยุในย่านความถี่
คำถามที่ 66/100
90:00 นาที
66
สายดินที่ดีควรจะต่อกับอะไร
คำถามที่ 67/100
90:00 นาที
67
การที่สายจ่ายกำลังไฟฟ้าที่ต่อกับแบตเตอรี่ร้อนจัดผิดปกติในขณะใช้งาน โดยทั่วไปเกิดจาก
คำถามที่ 68/100
90:00 นาที
68
ตามรูปข้างล่างนี้เครื่องมือวัด A และ B จะแสดงค่าอะไร
คำถามที่ 69/100
90:00 นาที
69
เมื่อต้องการเห็นรูปคลื่นของสัญญาณไฟฟ้า ต้องใช้เครื่องมือวัดชนิดใด
คำถามที่ 70/100
90:00 นาที
70
เครื่องมือที่แสดงค่าการแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission) และการแพร่ฮาร์มอนิก (Harmonic Emission) คือ
คำถามที่ 71/100
90:00 นาที
71
คำว่า กําลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Output) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ หมายถึงค่าอะไร
คำถามที่ 72/100
90:00 นาที
72
คำว่า การใช้พลังงานไฟฟ้า (Power Consumption) หมายความว่าอะไร
คำถามที่ 73/100
90:00 นาที
73
ถ้านำมิเตอร์วัดกําลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Meter) มาต่อระหว่างเครื่องรับ-ส่งวิทยุกับดัมมีโหลด (Dummy Load) จะวัดได้ค่า
คำถามที่ 74/100
90:00 นาที
74
RF Signal Generator กำเนิดสัญญาณอะไร
คำถามที่ 75/100
90:00 นาที
75
อาร์เอฟ ปรี-แอมปลิไฟเออร์ (RF Preamplifier) คืออะไร
คำถามที่ 76/100
90:00 นาที
76
อาร์เอฟเพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ (RF Power Amplifier) คืออะไร
คำถามที่ 77/100
90:00 นาที
77
เครื่องมือที่ใช้วัดอัตราส่วนของกำลังส่งที่ออกสายอากาศกับกำลังส่งที่สะท้อนกลับมาจากสายอากาศ คือ
คำถามที่ 78/100
90:00 นาที
78
ข้อใดต่อไปนี้เป็นความไวในการรับสัญญาณวิทยุ (Sensitivity) ดีที่สุด
คำถามที่ 79/100
90:00 นาที
79
แอนเทนนา โรเตเตอร์ (Antenna Rotator) คืออะไร
คำถามที่ 80/100
90:00 นาที
80
วงจรเรโซแนนซ์ ที่ใช้ในเครื่องรับ-ส่งวิทยุทั่ว ๆ ไปจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์อะไร
คำถามที่ 81/100
90:00 นาที
81
ข้อความใดต่อไปนี้เป็นหลักปฏิบัติในการใช้งานเครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือ
คำถามที่ 82/100
90:00 นาที
82
การรบกวนของคลื่นวิทยุใช้ความถี่เดียวกันอาจเกิดจาก
คำถามที่ 83/100
90:00 นาที
83
คลื่นฮาร์มอนิก (Harmonic) มีความหมายว่าอย่างไร
คำถามที่ 84/100
90:00 นาที
84
เมื่อแบตเตอรี่ถูกประจุไฟฟ้ามากเกินพิกัด (Over Charge) จะทำให้
คำถามที่ 85/100
90:00 นาที
85
การชีลด์ (Shield) คืออะไร
คำถามที่ 86/100
90:00 นาที
86
“จริยธรรม” แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ “จริยะ+ธรรม” ซึ่งคำว่า “จริยะ” หมายถึงข้อใด
คำถามที่ 87/100
90:00 นาที
87
“จริยธรรม” แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ “จริยะ+ธรรม” ซึ่งคำว่า “ธรรม” หมายถึงข้อใด
คำถามที่ 88/100
90:00 นาที
88
ข้อใดต่อไปนี้คือ “พรหมวิหาร 4”
คำถามที่ 89/100
90:00 นาที
89
ผลดีของการมีสติหมายถึง ข้อใด
คำถามที่ 90/100
90:00 นาที
90
ข้อใดต่อไปนี้ แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีวินัยต่อตนเอง
คำถามที่ 91/100
90:00 นาที
91
ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
คำถามที่ 92/100
90:00 นาที
92
ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
คำถามที่ 93/100
90:00 นาที
93
ข้อใดเป็นข้อห้ามสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น
คำถามที่ 94/100
90:00 นาที
94
ข้อใดคือคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA
คำถามที่ 95/100
90:00 นาที
95
ข้อใดคือคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA
คำถามที่ 96/100
90:00 นาที
96
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
คำถามที่ 97/100
90:00 นาที
97
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
คำถามที่ 98/100
90:00 นาที
98
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้องภายหลังจากทราบว่าการปฏิบัติตนในการออกอากาศของเราไม่ถูกต้อง
คำถามที่ 99/100
90:00 นาที
99
ข้อใดเป็นเรื่องที่เหมาะสำหรับการนำมาเป็นบทสนทนาในการออกอากาศ
คำถามที่ 100/100
90:00 นาที
100
คำตอบในข้อใดเหมาะสมกับคำว่า “นักวิทยุสมัครเล่นที่ดี”
คุณยังตอบคำถามไม่ครบ : 100 ข้อ จาก 100 ข้อ
(คลิกที่หมายเลขข้อที่ต้องการ เพื่อตอบคำถาม)