แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นต้น
คำถามที่ 1/100
90:00 นาที
1
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เป็นองค์กรชำนัญการพิเศษภายใต้หน่วยงานใด
คำถามที่ 2/100
90:00 นาที
2
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) ทำหน้าที่พัฒนามาตรฐาน และกฎระเบียบสำหรับการสื่อสารวิทยุและโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ได้แบ่งพื้นที่โลกออกเป็นกี่ภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในการกำหนดคลื่นความถี่ให้แต่ละภูมิภาคใช้งาน
คำถามที่ 3/100
90:00 นาที
3
ข้อใดไม่ใช่เรื่องที่ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศกำหนดว่าจะต้องมีการทดสอบก่อนออกใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
คำถามที่ 4/100
90:00 นาที
4
เพราะเหตุใดผู้ขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นจึงต้องผ่านเกณฑ์การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรวิทยุสมัครเล่นก่อน
คำถามที่ 5/100
90:00 นาที
5
อุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมในข้อใดที่ถือว่าเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมาย
คำถามที่ 6/100
90:00 นาที
6
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คือ “เจ้าพนักงาน ผู้ออกใบอนุญาต” ซึ่งในปัจจุบันได้มอบอำนาจให้ผู้ใดบ้าง
คำถามที่ 7/100
90:00 นาที
7
เครื่องวิทยุคมนาคมที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถขออนุญาตนำเข้าได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติสำคัญอย่างไร
คำถามที่ 8/100
90:00 นาที
8
เมื่อใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ หมายความว่าเราไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุสมัครเล่นอีกต่อไป เราจะดำเนินการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว
คำถามที่ 9/100
90:00 นาที
9
นางสาวไข่ต้มเปิดโรงงานผลิตสายอากาศและเครื่องขยายกำลังส่ง ดังนั้น นางสาวไข่ต้มต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ทำเครื่องวิทยุคมนาคมหรือไม่
คำถามที่ 10/100
90:00 นาที
10
นายไข่ต้มมีเครื่องวิทยุคมนาคมไว้ในครอบครองอยู่ 1 เครื่อง ซึ่งภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นเครื่อง วิทยุเถื่อน นายไข่ต้มจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย
คำถามที่ 11/100
90:00 นาที
11
กิจการวิทยุสมัครเล่นสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ เนื่องจาก
คำถามที่ 12/100
90:00 นาที
12
ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น หากประสงค์จะทำหน้าที่เป็นพนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุสมัครเล่น จะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประเภทใด
คำถามที่ 13/100
90:00 นาที
13
เพราะเหตุใดจึงต้องมีการกำหนดสัญญาณเรียกขาน (Call sign) ให้พนักงานวิทยุสมัครเล่น
คำถามที่ 14/100
90:00 นาที
14
ในระหว่างการใช้งานคลื่นความถี่ พนักงานวิทยุสมัครเล่นจะต้องมีการแจ้งสัญญาณเรียกขานเพื่อเป็นการแสดงตัวตนอย่างไร
คำถามที่ 15/100
90:00 นาที
15
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 กำหนดให้ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม หมายถึง
คำถามที่ 16/100
90:00 นาที
16
การตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นเป็นการชั่วคราวนอกพื้นที่ของพนักงานวิทยุสมัครเล่น เพื่อทำการทดลองทดสอบหรือการแข่งขันด้านวิชาการในระยะเวลาสั้น ๆ ต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่ 17/100
90:00 นาที
17
องค์กรของพนักงานวิทยุสมัครเล่นในรูปแบบใด มีคุณสมบัติที่สามารถขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club station)
คำถามที่ 18/100
90:00 นาที
18
สถานีวิทยุสมัครเล่นชนิดประจำที่ต้องมีสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Logbook) ไว้ประจำสถานีวิทยุสมัครเล่น เพื่อบันทึกรายละเอียดอะไรบ้าง
คำถามที่ 19/100
90:00 นาที
19
ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของแนวทางการใช้งานความถี่ (Band plan)
คำถามที่ 20/100
90:00 นาที
20
การกระทำผิดในข้อใดจะถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่น เช่นเดียวกับการใช้ถ้อยคำหยาบคายในการติดต่อสื่อสาร
คำถามที่ 21/100
90:00 นาที
21
เราสามารถให้ผู้ที่มิใช่พนักงานวิทยุสมัครเล่นทดลองออกอากาศจากสถานีวิทยุสมัครเล่นส่วนตัว ของเราได้หรือไม่ หากมีการทดลองดังกล่าว ถือว่าเป็นข้อห้ามในกรณีใด
คำถามที่ 22/100
90:00 นาที
22
พนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถช่วยส่งข่าวจากผู้ประสบภัยไปยังญาติมิตรผ่านคลื่นความถี่วิทยุสมัครเล่นได้ในกรณีใด
คำถามที่ 23/100
90:00 นาที
23
การตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นนอกสถานที่เพื่อการประสานงานในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินจะต้องปฏิบัติอย่างไร
คำถามที่ 24/100
90:00 นาที
24
HS3AS เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และตั้งอยู่ที่ใด
คำถามที่ 25/100
90:00 นาที
25
HS7AM เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และตั้งอยู่ที่ใด
คำถามที่ 26/100
90:00 นาที
26
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้ประมวลรหัสคิว (Q Code) และคำย่อต่าง ๆ ในการสื่อสารย่านความถี่ VHF ลักษณะการใช้งานประเภทเสียง
คำถามที่ 27/100
90:00 นาที
27
นายไข่ต้มบอกนางสาวไข่ดาวว่า “ท่านส่งสัญญาณผ่านรีพีทเตอร์ ผมรับสัญญาณท่านได้ดีอยู่แล้ว ไม่ต้อง QRO เพราะมันจะไปเปิดรีพีทเตอร์ของจังหวัดอื่นด้วย” หมายความว่าอย่างไร
คำถามที่ 28/100
90:00 นาที
28
QRX หมายความว่า “ให้รอก่อนและจะติดต่ออีกครั้งภายในเวลาที่กำหนด” ดังนั้น การใช้รหัส QRX จึงต้องตามด้วยข้อมูลในข้อใด
คำถามที่ 29/100
90:00 นาที
29
9M2CB พูดกันนายไข่ครอบผ่านสถานีทวนสัญญาณของมาเลเซีย ดังนี้ นายไข่ครอบ : “ได้เวลาพักกินข้าวนะ” 9M2CB : “ที่นี่ 13 นาฬิกา QTR ?” จากบทสนทนา นายไข่ครอบต้องตอบว่าอย่างไร
คำถามที่ 30/100
90:00 นาที
30
รหัส Q ในข้อใดเกี่ยวกับข้อมูลคุณภาพสัญญาณ
คำถามที่ 31/100
90:00 นาที
31
ถ้าได้รับรายงานสัญญาณว่า 11 หมายความว่าอย่างไร
คำถามที่ 32/100
90:00 นาที
32
สัญญาณเรียกขาน DL8UI ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
คำถามที่ 33/100
90:00 นาที
33
สัญญาณเรียกขาน F6MRQ ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
คำถามที่ 34/100
90:00 นาที
34
สัญญาณเรียกขาน HS1YL ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
คำถามที่ 35/100
90:00 นาที
35
สัญญาณเรียกขาน JA3AER ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
คำถามที่ 36/100
90:00 นาที
36
เมื่อได้ยินสัญญาณเรียกขาน “เอกซ์เรย์-เอคโค-วัน-เดลตา-เอกซ์เรย์” เขียนเป็นตัวอักษรอย่างไร
คำถามที่ 37/100
90:00 นาที
37
นายไข่พะโล้เชิญผู้ที่เบรกเข้ามาขณะที่กำลัง QSO กับนางสาวไข่ดาว ผู้เบรกตอบว่า “ขอบคุณครับ ขอคอนแทคครับ” แต่ไม่มีใครตอบ เพราะเหตุใด
คำถามที่ 38/100
90:00 นาที
38
คำว่า YL หมายถึงอะไร
คำถามที่ 39/100
90:00 นาที
39
คำว่า Harmonic ที่ใช้ในรูปแบบของบุคคล หมายถึงอะไร
คำถามที่ 40/100
90:00 นาที
40
เราจะแจ้งอย่างไรให้ทราบว่าเราจะหยุดใช้ความถี่นี้แล้ว ให้ผู้อื่นใช้ต่อได้ แต่เรายังคงเฝ้าฟังอยู่และสามารถเรียกเราได้ตลอดเวลา
คำถามที่ 41/100
90:00 นาที
41
เพราะเหตุใดจึงไม่ควรแจ้งเบาะแสการทำผิดกฎหมายผ่านวิทยุสมัครเล่น
คำถามที่ 42/100
90:00 นาที
42
ระหว่างการ QSO อาจมีผู้เบรกเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือได้ทุกเวลา วิธีการใดที่เป็นการเปิดโอกาสให้กับการขอเบรกนั้น
คำถามที่ 43/100
90:00 นาที
43
ถ้าพบผู้บาดเจ็บต้องการความช่วยเหลือ อะไรบ้างที่เราควรสังเกตก่อนแจ้งขอความช่วยเหลือ
คำถามที่ 44/100
90:00 นาที
44
สถานีวิทยุสมัครเล่นประเภทใดที่ไม่ต้องจัดทำสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Logbook) เก็บไว้เพื่อให้ สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบ
คำถามที่ 45/100
90:00 นาที
45
สมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Logbook) ต้องเก็บไว้นานเท่าไร
คำถามที่ 46/100
90:00 นาที
46
μ (micro : ไมโคร) เป็นคำนำหน้าหน่วย หมายถึง
คำถามที่ 47/100
90:00 นาที
47
ลำโพงและหูฟังทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น
คำถามที่ 48/100
90:00 นาที
48
เมื่อเอาแท่งแก้วถูกับผ้าขนสัตว์ ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่แท่งแก้วเรียกว่า
คำถามที่ 49/100
90:00 นาที
49
แบตเตอรี่ในข้อใดต่อไปนี้ เป็นแบบปฐมภูมิ (Primary Cell) ทั้งหมด
คำถามที่ 50/100
90:00 นาที
50
แบตเตอรี่ชุดหนึ่งมีแรงดันไฟฟ้า 36 โวลต์ (V) เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปใช้งาน 150 มิลลิแอมแปร์ (mA) คงที่เป็นเวลา 3 ชั่วโมง แบตเตอรี่หมดพอดี ความจุของแบตเตอรี่ดังกล่าวเท่ากับ
คำถามที่ 51/100
90:00 นาที
51
ข้อใดต่อไปนี้เป็นกฎของโอห์ม (Ohm’s Law)
คำถามที่ 52/100
90:00 นาที
52
ข้อใดต่อไปนี้ให้กระแสไฟฟ้าไหลมากที่สุด
คำถามที่ 53/100
90:00 นาที
53
ข้อใดต่อไปนี้เป็นฉนวนไฟฟ้าทั้งหมด
คำถามที่ 54/100
90:00 นาที
54
จากรูปข้างล่างนี้ เป็นการต่อตัวต้านทานแบบ
คำถามที่ 55/100
90:00 นาที
55
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าข้างล่างนี้หมายถึงอุปกรณ์ใด
คำถามที่ 56/100
90:00 นาที
56
ที่ความถี่เรโซแนนซ์ (Resonance) วงจร R,L,C ที่ต่อกันอย่างขนาน กระแสไฟฟ้าสลับในวงจรจะ
คำถามที่ 57/100
90:00 นาที
57
จากรูปต่อไปนี้ แรงดันไฟฟ้าที่ขวดลวดทุติภูมิ (Secondary) มีค่าเท่าไรเมื่อ N1 : N2 = 2 : 1
คำถามที่ 58/100
90:00 นาที
58
จากแผนผังอย่างง่ายของเครื่องรับวิทยุแบบ Superheterodyne ข้างล่างนี้ หมายเลข 6 เป็นภาคที่มีชื่อเรียกว่า
คำถามที่ 59/100
90:00 นาที
59
กระแสไฟฟ้าที่ได้จากภาคจ่ายไฟเพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุโดยทั่วไปเป็นกระแสไฟฟ้าชนิดใด
คำถามที่ 60/100
90:00 นาที
60
ข้อเสียเปรียบประการหนึ่งของการส่งแบบ FM เมื่อเปรียบเทียบกันกับแบบ AM คือ
คำถามที่ 61/100
90:00 นาที
61
วัตถุที่คลื่นวิทยุผ่านได้ยาก คือ
คำถามที่ 62/100
90:00 นาที
62
สายอากาศ A มีอัตราการขยาย (Gain) ดีกว่าสายอากาศ B หมายความว่า
คำถามที่ 63/100
90:00 นาที
63
สายอากาศฮาล์ฟเวฟไดโพล (Half Wave Dipole) โดยทั่ว ๆ ไป จะมีค่าเรดิเอชันรีซิสแทนซ์ (Radiation Resistance) เท่ากับ
คำถามที่ 64/100
90:00 นาที
64
รูปข้างล่างนี้เป็นสายนำสัญญาณชนิดใด
คำถามที่ 65/100
90:00 นาที
65
คลื่นความถี่ 28 MHz จัดอยู่ในย่านความถี่ใด
คำถามที่ 66/100
90:00 นาที
66
สายดินที่ดีควรจะต่อกับอะไร
คำถามที่ 67/100
90:00 นาที
67
การเลือกใช้ดัมมีโหลด (Dummy Load) ควรคำนึงถึง
คำถามที่ 68/100
90:00 นาที
68
มัลติมิเตอร์ (Multimeter) คือ เครื่องมือใช้วัดอะไรบ้าง
คำถามที่ 69/100
90:00 นาที
69
สายนำสัญญาณเบอร์ RG-8 มีข้อดีเหนือสายนำสัญญาณเบอร์ RG-58 ที่ความยาวเท่ากัน คือ
คำถามที่ 70/100
90:00 นาที
70
เมื่อตรวจพบว่าเกิดการหลวมคลอนที่ขั้วต่อสายอากาศของเครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือ ควรปฏิบัติอย่างไร
คำถามที่ 71/100
90:00 นาที
71
การใช้มัลติมิเตอร์ (Multimeter) วัดแรงดันไฟฟ้าในจุดที่ไม่ทราบค่าต้องปรับซีเล็กเตอร์สวิตซ์ (Selector Switch) ของโวลต์มิเตอร์ (Voltmeter) อย่างไร
คำถามที่ 72/100
90:00 นาที
72
ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) ไม่สามารถวัดค่าอะไร
คำถามที่ 73/100
90:00 นาที
73
คำว่า กําลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Output) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ หมายถึงค่าอะไร
คำถามที่ 74/100
90:00 นาที
74
เครื่องมือที่ใช้วัดกำลังส่งของเครื่องส่งวิทยุมีชื่อเรียกว่า
คำถามที่ 75/100
90:00 นาที
75
เอสมิเตอร์ (S-Meter) ที่อยู่ในเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จะแสดงค่าอะไร
คำถามที่ 76/100
90:00 นาที
76
AF Signal Generator กำเนิดสัญญาณอะไร
คำถามที่ 77/100
90:00 นาที
77
RF Signal Generator กำเนิดสัญญาณอะไร
คำถามที่ 78/100
90:00 นาที
78
อาร์เอฟ ปรี-แอมปลิไฟเออร์ (RF Preamplifier) คืออะไร
คำถามที่ 79/100
90:00 นาที
79
ข้อใดต่อไปนี้เป็นความไวในการรับสัญญาณวิทยุ (Sensitivity) ดีที่สุด
คำถามที่ 80/100
90:00 นาที
80
ข้อความใดต่อไปนี้เป็นหลักปฏิบัติในการใช้งานเครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือ
คำถามที่ 81/100
90:00 นาที
81
การใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือส่งออกอากาศต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ จะมีผลอย่างไร
คำถามที่ 82/100
90:00 นาที
82
การรบกวนของคลื่นวิทยุใช้ความถี่เดียวกันอาจเกิดจาก
คำถามที่ 83/100
90:00 นาที
83
เหตุใดจึงต้องกำจัดคลื่นฮาร์มอนิก (Harmonic) และคลื่นแปลกปลอม (Spurious)
คำถามที่ 84/100
90:00 นาที
84
การชีลด์ (Shield) คืออะไร
คำถามที่ 85/100
90:00 นาที
85
การใช้กำลังส่งสูงอาจส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง
คำถามที่ 86/100
90:00 นาที
86
“จริยธรรม” แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ “จริยะ+ธรรม” ซึ่งคำว่า “จริยะ” หมายถึงข้อใด
คำถามที่ 87/100
90:00 นาที
87
ค่านิยมทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด
คำถามที่ 88/100
90:00 นาที
88
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัส “การรู้จักข่มใจ” หมายถึงข้อใด
คำถามที่ 89/100
90:00 นาที
89
ผลดีของการมีสติหมายถึง ข้อใด
คำถามที่ 90/100
90:00 นาที
90
ความมีวินัยต่อตนเอง คือพฤติกรรมในข้อใด
คำถามที่ 91/100
90:00 นาที
91
บุคคลใดต่อไปนี้ ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
คำถามที่ 92/100
90:00 นาที
92
บุคคลในข้อใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของกิจการวิทยุสมัครเล่น
คำถามที่ 93/100
90:00 นาที
93
ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
คำถามที่ 94/100
90:00 นาที
94
ข้อใดคือคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA
คำถามที่ 95/100
90:00 นาที
95
ข้อใดคือคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA
คำถามที่ 96/100
90:00 นาที
96
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
คำถามที่ 97/100
90:00 นาที
97
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
คำถามที่ 98/100
90:00 นาที
98
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้องภายหลังจากทราบว่าการปฏิบัติตนในการออกอากาศของเราไม่ถูกต้อง
คำถามที่ 99/100
90:00 นาที
99
ข้อใดเป็นเรื่องที่เหมาะสำหรับการนำมาเป็นบทสนทนาในการออกอากาศ
คำถามที่ 100/100
90:00 นาที
100
คำตอบในข้อใดเหมาะสมกับคำว่า “นักวิทยุสมัครเล่นที่ดี”
คุณยังตอบคำถามไม่ครบ : 100 ข้อ จาก 100 ข้อ
(คลิกที่หมายเลขข้อที่ต้องการ เพื่อตอบคำถาม)