แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นสูง
แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น
แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (GOC)
แบบฝึกหัด GOC
แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล (ROC)
แบบฝึกหัด GOC
คำถามที่ 1/100
120:00 นาที
1
ถ้าช่วงความถี่ใดในกิจการวิทยุสมัครเล่นถูกกำหนดให้เป็นกิจการหลักร่วมกัน ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงการ ใช้งานที่เหมาะสมของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
คำถามที่ 2/100
120:00 นาที
2
ความถี่ใดต่อไปนี้ในตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติกำหนดให้กิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการรอง
คำถามที่ 3/100
120:00 นาที
3
ความถี่ใดต่อไปนี้ในตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติกำหนดให้กิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการหลัก
คำถามที่ 4/100
120:00 นาที
4
เมื่อได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูงแล้ว จำเป็นต้องต่อใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางและขั้นต้นหรือไม่
คำถามที่ 5/100
120:00 นาที
5
พนักงานวิทยุสมัครเล่นจะได้รับการพิจารณาโทษโดยการให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกินหกเดือน ในกรณีใด
คำถามที่ 6/100
120:00 นาที
6
ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นเคยถูกลงโทษกรณีนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตมาแล้ว ต่อมาได้กระทำผิดกรณีทำซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก จะถูกพิจารณาโทษ
คำถามที่ 7/100
120:00 นาที
7
ระวางโทษฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ที่สั่งให้ระงับการกระทำหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใช้ในการกระทำหรือให้ย้ายสิ่งที่กระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการวิทยุคมนาคมโดยไม่เจตนา คือ
คำถามที่ 8/100
120:00 นาที
8
ถ้าในตารางกำหนดคลื่นความถี่ตามข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศกำหนดให้กิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการหลัก ประเทศไทยโดยหน่วยงานกำกับดูแลสามารถที่จะไม่กำหนดให้มีกิจการวิทยุสมัครเล่นในความถี่นั้นหรือกำหนดให้เป็นกิจการรองได้หรือไม่
คำถามที่ 9/100
120:00 นาที
9
ประเทศใดต่อไปนี้ที่มีข้อตกลงต่างตอบแทน (Reciprocal Agreement) เกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่นกับประเทศไทย
คำถามที่ 10/100
120:00 นาที
10
กรณีที่เครื่องวิทยุรับส่ง (Transceiver) มีกำลังส่งต่ำกว่า 1000 W พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง สามารถใช้เครื่องขยายกำลังส่งภายนอก (External RF Power Amplifier) ได้หรือไม่
คำถามที่ 11/100
120:00 นาที
11
ถ้าดาวเทียมทำงานในโหมด U/V ภาครับสัญญาณของดาวเทียมจะใช้ช่วงความถี่ใด
คำถามที่ 12/100
120:00 นาที
12
รูปแบบของการส่งสัญญาณประเภทใด สามารถส่งผ่านทาง Linear Transponder ของดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นได้
คำถามที่ 13/100
120:00 นาที
13
เหตุใดจึงต้องใช้กำลังส่งต่ำในการส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมที่ใช้ Linear Transponder
คำถามที่ 14/100
120:00 นาที
14
ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของคำว่า L Band และ S Band ในการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น
คำถามที่ 15/100
120:00 นาที
15
สายอากาศที่สามารถลดผลกระทบของ Spin Modulator และ Faraday Rotation คือสายอากาศชนิดใด
คำถามที่ 16/100
120:00 นาที
16
การระบุตำแหน่งของดาวเทียมสามารถทำโดยวิธีใด
คำถามที่ 17/100
120:00 นาที
17
Blanking ของสัญญาณภาพ หมายถึง
คำถามที่ 18/100
120:00 นาที
18
ข้อใดต่อไปนี้คือองค์ประกอบของสัญญาณภาพ ส่วนที่นำพาข้อมูลด้านสี
คำถามที่ 19/100
120:00 นาที
19
ข้อใดต่อไปนี้คือหน้าที่ของรหัส Vertical Interval Signaling (VIS) ที่เป็นส่วนหนึ่งของ SSTV
คำถามที่ 20/100
120:00 นาที
20
การส่งภาพสีผ่านระบบ SSTV ของวิทยุสมัครเล่นโดยปกติ ในหนึ่งภาพจะมีกี่เส้น
คำถามที่ 21/100
120:00 นาที
21
ในการส่งสัญญาณ SSTV ของวิทยุสมัครเล่นจะใช้อะไรเป็นตัวกำหนดความสว่างของภาพ
คำถามที่ 22/100
120:00 นาที
22
Bandwidth โดยประมาณของสัญญาณ Slow Scan TV คือ
คำถามที่ 23/100
120:00 นาที
23
Cabrillo Format คือ
คำถามที่ 24/100
120:00 นาที
24
เหตุใดสถานี DX จึงอาจแจ้งว่าตนเองกำลังรับฟังที่ความถี่อื่น
คำถามที่ 25/100
120:00 นาที
25
โดยปกติเราจะแจ้งสัญญาณเรียกขานอย่างไร เมื่อต้องการติดต่อกับสถานี DX ที่กำลัง Pileup หรือสถานีที่กำลังแข่งขัน
คำถามที่ 26/100
120:00 นาที
26
วิธีการใดอาจช่วยให้สามารถรับสัญญาณอ่อนในย่าน HF ได้ชัดเจนมากขึ้นในช่วงที่ดวงอาทิตย์ลับ ขอบฟ้าไปไม่นาน
คำถามที่ 27/100
120:00 นาที
27
ความถี่ใช้งาน APRS ในย่าน 2 เมตร คือความถี่ใด
คำถามที่ 28/100
120:00 นาที
28
ข้อใดต่อไปนี้คือชนิดของ Frame ที่ APRS ใช้ส่งข้อมูล
คำถามที่ 29/100
120:00 นาที
29
การสื่อสารดิจิทัลในรูปแบบใดสามารถส่งผ่านข้อมูลได้รวดเร็วที่สุด ในสถานการณ์ที่สัญญาณสื่อสารชัดเจน
คำถามที่ 30/100
120:00 นาที
30
Forward Error Correction ทำงานอย่างไร
คำถามที่ 31/100
120:00 นาที
31
ข้อใดจะเกิดขึ้นเมื่อวงรีอันหนึ่งใน FSK ข้ามหน้าจอและหายไป
คำถามที่ 32/100
120:00 นาที
32
Bandwidth ที่ใช้ในการส่งสัญญาณแบบ MFSK16 คือ
คำถามที่ 33/100
120:00 นาที
33
ข้อใดต่อไปนี้เป็นการสื่อสารแบบดิจิทัล (Digital Mode) ในย่าน HF ซึ่งใช้วิธีเข้ารหัสแบบความยาว ไม่คงที่ (Variable Length Coding) เพื่อการใช้แถบความถี่ (Bandwidth) อย่างมีประสิทธิภาพ
คำถามที่ 34/100
120:00 นาที
34
การสื่อสารแบบดิจิทัล (Digital) รูปแบบใดใช้ Bandwidth แคบที่สุด
คำถามที่ 35/100
120:00 นาที
35
การสื่อสารแบบดิจิทัล (Digital) รูปแบบใดไม่สนับสนุนการทำงานแบบ Keyboard To Keyboard
คำถามที่ 36/100
120:00 นาที
36
ค่าในข้อใดต่อไปนี้ที่สามารถทำให้ขนาดแรงดันตกคร่อมตัว Reactance ที่ต่ออนุกรมอยู่มีค่ามากกว่าแรงดันที่จ่ายให้ตัวมันเอง
คำถามที่ 37/100
120:00 นาที
37
ข้อใดต่อไปนี้คือขนาดกระแสที่ขาเข้าของวงจร RLC แบบขนาน ในภาวะ Resonance
คำถามที่ 38/100
120:00 นาที
38
ข้อใดต่อไปนี้คือความถี่ Resonance ของวงจร RLC แบบขนานซึ่งมีค่า R= 47 Ω, L= 25 μH และ C= 10 pF
คำถามที่ 39/100
120:00 นาที
39
จะต้องใช้เวลานานเท่าใดในการ Discharge ให้แรงดันเบื้องต้นลดลงจาก 20 VDC เป็น 7.36 VDC ผ่านตัวเก็บประจุขนาด 0.01 μF ที่มีตัวต้านทานขนาด 2 MΩ ต่อคร่อมอยู่
คำถามที่ 40/100
120:00 นาที
40
ข้อใดต่อไปนี้คือมุมระหว่างเฟสของแรงดันตกคร่อมและกระแสผ่านวงจร RLC อนุกรม ถ้า XC= 100 Ω, R= 100 Ω และ XL= 75 Ω
คำถามที่ 41/100
120:00 นาที
41
Polar Coordinate ข้อใดต่อไปนี้คือ Impedance ของวงจรที่ประกอบด้วย XL= 100 Ω ต่ออนุกรมอยู่กับ R= 100 Ω
คำถามที่ 42/100
120:00 นาที
42
Polar Coordinate ข้อใดต่อไปนี้คือ Impedance ของวงจรที่ประกอบด้วย XC= 300 Ω ต่ออนุกรมอยู่กับ XL= 600 Ω และ R= 400 Ω
คำถามที่ 43/100
120:00 นาที
43
เมื่อเราใช้ Rectangular Coordinate ในการวาดกราฟ Impedance ของวงจร แกนตั้งจะแสดงค่าของอะไร
คำถามที่ 44/100
120:00 นาที
44
Polar Coordinate ข้อใดต่อไปนี้คือ Impedance ของวงจรที่มีค่า Impedance 100 - j100 Ω
คำถามที่ 45/100
120:00 นาที
45
ข้อใดต่อไปนี้ทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก
คำถามที่ 46/100
120:00 นาที
46
สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับกำลังไฟฟ้าแบบ Reactive ในวงจรกระแสสลับที่มีทั้งตัวเหนี่ยวนำในอุดมคติและ ตัวเก็บประจุในอุดมคติ
คำถามที่ 47/100
120:00 นาที
47
เราจะสามารถหากำลังจริงทางไฟฟ้าได้อย่างไรในวงจรกระแสสลับซึ่งกระแสและแรงดันมีเฟสที่ ไม่ตรงกัน
คำถามที่ 48/100
120:00 นาที
48
Field-Effect Transistor ประกอบด้วยขาอะไรบ้าง
คำถามที่ 49/100
120:00 นาที
49
ไดโอดในข้อใดที่ทำได้ทั้งการขยาย (Amplification) และการกำเนิดความถี่ (Oscillation) ในตัวเดียวกัน
คำถามที่ 50/100
120:00 นาที
50
ข้อใดต่อไปนี้คือแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในวงจรไอซี TTL
คำถามที่ 51/100
120:00 นาที
51
ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อได้เปรียบหลักของ Tri-State Logic
คำถามที่ 52/100
120:00 นาที
52
ลอจิกชนิดใดที่มีสถานะเป็น "0" แทนแรงดันไฟฟ้าระดับสูง
คำถามที่ 53/100
120:00 นาที
53
D Flip-Flop คือข้อใด
คำถามที่ 54/100
120:00 นาที
54
อัตราขยายของสายอากาศ หมายถึงข้อใด
คำถามที่ 55/100
120:00 นาที
55
รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศในรูป A9-1 ข้อใดต่อไปนี้คือ beam width 3 dB
คำถามที่ 56/100
120:00 นาที
56
รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศในรูป A9-1 ข้อใดต่อไปนี้คือ Front-To-Back ratio
คำถามที่ 57/100
120:00 นาที
57
ข้อใดต่อไปนี้คือเทคนิคที่นิยมใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสร้างแบบจำลองสายอากาศ
คำถามที่ 58/100
120:00 นาที
58
หลักของการวิเคราะห์วิธีโมเมนต์ (Method of Moments) คือ
คำถามที่ 59/100
120:00 นาที
59
NEC ที่พูดถึงในโปรแกรมออกแบบสายอากาศย่อมาจากอะไร
คำถามที่ 60/100
120:00 นาที
60
ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงสายอากาศแบบ Basic Rhombic (Unterminated)
คำถามที่ 61/100
120:00 นาที
61
จากรูปแบบการกระจายคลื่นในภาพ A9-2 ข้อใดต่อไปนี้คือจำนวนลำคลื่นมุมเงย (Elevation Lobes) ทางด้านหน้าของสายอากาศ
คำถามที่ 62/100
120:00 นาที
62
ข้อดีของการใช้ Top Loading ในการทำให้สายอากาศ HF สั้นลงคือ
คำถามที่ 63/100
120:00 นาที
63
ประโยชน์ของ Loading Coil ที่ใช้ในสายอากาศ Mobile ย่านความถี่ HF คือ
คำถามที่ 64/100
120:00 นาที
64
ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวบอกว่าการต่อโหลดที่ไม่แมตซ์กับสายนำสัญญาณ
คำถามที่ 65/100
120:00 นาที
65
เหตุใดความยาวทางกายภาพของสายนำสัญญาณ Coaxial จึงสั้นกว่าความยาวทางไฟฟ้า
คำถามที่ 66/100
120:00 นาที
66
ข้อใดต่อไปนี้คือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสายนำสัญญาณชนิดฉนวนโพลีเอทีลีนกับชนิด ฉนวนโฟม ถ้าตัวแปรอื่นเหมือนกันหมด
คำถามที่ 67/100
120:00 นาที
67
Smith Chart ใช้ระบบ Coordinate แบบใด
คำถามที่ 68/100
120:00 นาที
68
รูปของ Smith Chart ที่ A9-3 เส้นตรงที่ปรากฏคือ
คำถามที่ 69/100
120:00 นาที
69
การแพร่กระจายคลื่นโดยใช้สายอากาศ Dipole ของสถานีทวนสัญญาณ ด้วยกำลังส่ง 150 W สายนำสัญญาณสูญเสีย 2 dB, Duplexer สูญเสีย 2.2 dB, และสายอากาศมีกำลังขยาย 7 dBd จะมีกำลังการแพร่กระจายคลื่นเท่าใด
คำถามที่ 70/100
120:00 นาที
70
การแพร่กระจายคลื่นโดยใช้สายอากาศ Dipole ของสถานีทวนสัญญาณด้วยกำลังส่ง 200 W สายนำสัญญาณสูญเสีย 4 dB, Duplexer สูญเสีย 3.2 dB, Circulator สูญเสีย 0.8 dB, และสายอากาศมีกำลังขยาย 10 dBd จะมีกำลังการแพร่กระจายคลื่นเท่าใด
คำถามที่ 71/100
120:00 นาที
71
การจางหายของสัญญาณในการสื่อสารสะท้อนพื้นผิวดวงจันทร์มีลักษณะอย่างไร
คำถามที่ 72/100
120:00 นาที
72
ขั้นตอนใดต่อไปนี้ ที่เป็นขั้นตอนเตรียมการติดต่อสื่อสารแบบ EME
คำถามที่ 73/100
120:00 นาที
73
ความถี่ของวิทยุสมัครเล่นย่านใดรองรับการติดต่อแบบ Long Path ได้ดี
คำถามที่ 74/100
120:00 นาที
74
ข้อใดต่อไปนี้คือสาเหตุของการแพร่กระจายคลื่นแบบ Gray Line
คำถามที่ 75/100
120:00 นาที
75
รูปคลื่นชนิดใดที่ถูกสร้างขึ้นจาก Sine Wave รวมกับฮาร์มอนิกเลขคี่
คำถามที่ 76/100
120:00 นาที
76
รูปคลื่นชนิดใดมีคาบเวลาช่วงขึ้นเร็วกว่าช่วงลงอย่างมีนัยสำคัญ (หรือเช่นเดียวกันในทางกลับกัน)
คำถามที่ 77/100
120:00 นาที
77
อะไรคือข้อดีของการใช้สัญญาณแบบ Digital แทนสัญญาณ Analog เพื่อถ่ายทอดข้อมูลเดียวกัน
คำถามที่ 78/100
120:00 นาที
78
ข้อใดต่อไปนี้คือ Modulation Index ของสัญญาณเสียงแบบ FM ที่มีความเบี่ยงเบนของความถี่สูงสุด 3000 Hz ด้านใดด้านหนึ่งของความถี่พาห์ เมื่อความถี่ผสมเป็น 1000 Hz
คำถามที่ 79/100
120:00 นาที
79
ข้อใดต่อไปนี้คือ Modulation Index ของสัญญาณเสียงแบบ FM ที่มีความเบี่ยงเบนของความถี่สูงสุดของความถี่พาห์ บวกหรือลบ 6 kHz เมื่อผสมด้วยความถี่ 2 kHz
คำถามที่ 80/100
120:00 นาที
80
ข้อใดต่อไปนี้คือ Modulation Index ของสัญญาณเสียงแบบ FM ที่มีความถี่กระเพื่อมสูงสุด บวกหรือลบ 7.5 kHz เมื่อความถี่ที่นำมาผสมสูงสุดคือ 3.5 kHz
คำถามที่ 81/100
120:00 นาที
81
อะไรคือความแตกต่างระหว่างรหัส Digital Baudot กับ ASCII
คำถามที่ 82/100
120:00 นาที
82
รหัสมอร์สสากลความเร็ว 13 คำต่อนาที ต้องการแถบความถี่กว้างเท่าใด
คำถามที่ 83/100
120:00 นาที
83
ข้อใดเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการวัดแรงดันเมื่อเห็นสัญญาณคลื่นไซน์บริสุทธิ์ใน Oscilloscope แบบ Analog
คำถามที่ 84/100
120:00 นาที
84
ถ้า Voltmeter วัดแรงดันไฟฟ้าแบบ RMS ของสัญญาณ Sine Wave ได้ 65 V จะมีแรงดันไฟฟ้าแบบ Peak-To-Peak เท่าใด
คำถามที่ 85/100
120:00 นาที
85
ถ้าอ่านค่า RMS จาก Voltmeter ได้ 34 V Sine Wave นั้นจะมีค่าแรงดันสูงสุด (Peak Voltage) เท่าใด
คำถามที่ 86/100
120:00 นาที
86
เมื่อใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินจะทราบได้อย่างไรว่ามี Carbon Monoxide (CO) ถึงระดับที่อาจเกิดอันตราย
คำถามที่ 87/100
120:00 นาที
87
Specific Absorption Rate (SAR) คือการวัดอะไร
คำถามที่ 88/100
120:00 นาที
88
ข้อใดต่อไปนี้เป็นอาการบาดเจ็บที่ได้รับจากการใช้กำลังส่งสูงในย่านความถี่ UHF และ Microwave
คำถามที่ 89/100
120:00 นาที
89
เครื่องมือในข้อใดต่อไปนี้ที่ใช้แสดงผลของสัญญาณแปลกปลอม
คำถามที่ 90/100
120:00 นาที
90
ข้อใดต่อไปนี้เป็นการทดสอบว่ากำลังมีการ Bias ทรานซิสเตอร์แบบ Silicon NPN
คำถามที่ 91/100
120:00 นาที
91
เครื่องมือใดต่อไปนี้ใช้สำหรับวิเคราะห์รายละเอียดของสัญญาณดิจิทัล
คำถามที่ 92/100
120:00 นาที
92
ข้อใดต่อไปนี้เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อความแม่นยำของ Frequency Counter
คำถามที่ 93/100
120:00 นาที
93
ถ้า Frequency Counter ที่มีความถูกต้องระบุ +/- 0.1 ppm อ่าน 146,520,000 Hz ความถี่ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากค่าที่อ่านได้ โดยจะมีค่าที่แตกต่างเท่าใด
คำถามที่ 94/100
120:00 นาที
94
ข้อใดต่อไปนี้คือค่าพลังงานที่ถูกดูดซับด้วยโหลด เมื่อต่อ Power Meter ระหว่างเครื่องส่งและโหลด โดยอ่านค่าพลังงานที่ส่งออกไปได้ 100 วัตต์ และค่าพลังงานที่สะท้อนกลับมา 25 วัตต์
คำถามที่ 95/100
120:00 นาที
95
ข้อใดคือสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่ากระแสไฟที่อ่านได้นั้นมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อต่อ RF Ammeter ระหว่างสายอากาศและเครื่องส่ง ในกรณีมีการจูนอย่างเหมาะสม
คำถามที่ 96/100
120:00 นาที
96
จะเกิดอะไรขึ้นหากวาง DIP Meter ไว้ใกล้เกินไปกับวงจรปรับแต่งแล้วที่ต้องการตรวจสอบ
คำถามที่ 97/100
120:00 นาที
97
สัญญาณชนิดใดต่อไปนี้ที่ Noise Blanker สามารถลบออกได้
คำถามที่ 98/100
120:00 นาที
98
ทำอย่างไรจึงสามารถลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการเหนี่ยวนำและแพร่กระจายคลื่นที่มีต้นเหตุจาก Automobile Alternator
คำถามที่ 99/100
120:00 นาที
99
อะไรเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตในชั้นบรรยากาศโลก (Atmospheric Static)
คำถามที่ 100/100
120:00 นาที
100
สัญญาณชนิดใดที่อาจถูกเหนี่ยวนำเข้าไปในสายไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ ๆ เครื่องส่งวิทยุ
คุณยังตอบคำถามไม่ครบ : 100 ข้อ จาก 100 ข้อ
(คลิกที่หมายเลขข้อที่ต้องการ เพื่อตอบคำถาม)