แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นต้น
แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น
แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (GOC)
แบบฝึกหัด GOC
แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล (ROC)
แบบฝึกหัด GOC
คำถามที่ 1/100
90:00 นาที
1
ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับรองให้ทำหน้าที่บริหารสถานีควบคุมข่ายประจำจังหวัด เพื่อให้กิจการวิทยุสมัครเล่นเข้มแข็ง
คำถามที่ 2/100
90:00 นาที
2
ตามข้อกำหนดของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ข้อใดมีคำนำหน้าสัญญาณเรียกขานเพื่อบอกประเทศ (Prefix) ของประเทศไทย
คำถามที่ 3/100
90:00 นาที
3
มาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบและกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ 4 ด้าน หนึ่งในนั้นคือ
คำถามที่ 4/100
90:00 นาที
4
แผนแม่บทในข้อใดกล่าวถึงการใช้คลื่นความถี่ในแต่ละกิจการ
คำถามที่ 5/100
90:00 นาที
5
อุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมในข้อใดที่ถือว่าเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมาย
คำถามที่ 6/100
90:00 นาที
6
พนักงานวิทยุคมนาคมในข้อใด ที่ต้องได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
คำถามที่ 7/100
90:00 นาที
7
เครื่องวิทยุคมนาคมที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถขออนุญาตนำเข้าได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติสำคัญอย่างไร
คำถามที่ 8/100
90:00 นาที
8
นายไข่ดิบใช้คลื่นความถี่โดยการออกอากาศในขณะที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ทำการออกอากาศยังมีสถานะได้รับใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม นายไข่ดิบจะมีความผิดอย่างไร
คำถามที่ 9/100
90:00 นาที
9
ข้อใดไม่ถูกต้อง
คำถามที่ 10/100
90:00 นาที
10
นางสาวไข่ต้มเปิดโรงงานผลิตสายอากาศและเครื่องขยายกำลังส่ง ดังนั้น นางสาวไข่ต้มต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ทำเครื่องวิทยุคมนาคมหรือไม่
คำถามที่ 11/100
90:00 นาที
11
การเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ ได้อย่างไร
คำถามที่ 12/100
90:00 นาที
12
ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น หากประสงค์จะทำหน้าที่เป็นพนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุสมัครเล่น จะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประเภทใด
คำถามที่ 13/100
90:00 นาที
13
พนักงานวิทยุสมัครเล่นจะถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขานก็ต่อเมื่อ
คำถามที่ 14/100
90:00 นาที
14
ในระหว่างการใช้งานคลื่นความถี่ พนักงานวิทยุสมัครเล่นจะต้องมีการแจ้งสัญญาณเรียกขานเพื่อเป็นการแสดงตัวตนอย่างไร
คำถามที่ 15/100
90:00 นาที
15
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 กำหนดให้ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม หมายถึง
คำถามที่ 16/100
90:00 นาที
16
สถานีวิทยุสมัครเล่นประเภทใดที่สามารถให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นทดลองออกอากาศได้และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
คำถามที่ 17/100
90:00 นาที
17
องค์กรของพนักงานวิทยุสมัครเล่นในรูปแบบใด มีคุณสมบัติที่สามารถขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club station)
คำถามที่ 18/100
90:00 นาที
18
การเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นทดลองออกอากาศ ณ สถานีวิทยุสมัครเล่นสำหรับกิจกรรมพิเศษ (Special event station) มีข้อปฏิบัติสำคัญอย่างไร
คำถามที่ 19/100
90:00 นาที
19
ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของแนวทางการใช้งานความถี่ (Band plan)
คำถามที่ 20/100
90:00 นาที
20
เพราะเหตุใดการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นที่เชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่นต่อสำนักงาน กสทช. จึงกำหนดให้ยื่นเอกสารผ่านสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นที่
คำถามที่ 21/100
90:00 นาที
21
นายไข่ตุ๋นถูกเจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 จากกรณีที่แอบอ้างใช้สัญญาณเรียกขานของผู้อื่น ในขณะที่ยื่นขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่เพื่อทดแทนใบอนุญาตฉบับเดิมที่หมดอายุแต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตฉบับใหม่ (เป็นกรณีการกระทำความผิดครั้งแรก) จะถูกดำเนินการอย่างไรตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่น
คำถามที่ 22/100
90:00 นาที
22
ข้อใดไม่ใช่คลื่นความถี่กลางสำหรับติดต่อประสานงานระหว่างประชาชนและหน่วยงานของรัฐ
คำถามที่ 23/100
90:00 นาที
23
การตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นนอกสถานที่เพื่อการประสานงานในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินจะต้องปฏิบัติอย่างไร
คำถามที่ 24/100
90:00 นาที
24
HS4AN เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และตั้งอยู่ที่ใด
คำถามที่ 25/100
90:00 นาที
25
HS7AM เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และตั้งอยู่ที่ใด
คำถามที่ 26/100
90:00 นาที
26
ก่อนส่งข่าวทางวิทยุโทรเลขด้วยรหัสมอร์ส ผู้ส่งจะส่งรหัสที่หมายถึงตัว V ย่อมาจาก QRV เพื่อบอก คู่สถานีว่าอะไร
คำถามที่ 27/100
90:00 นาที
27
“เวลานัดหมาย 0505 QSL ?” ประโยคดังกล่าวหมายความว่าอย่างไร
คำถามที่ 28/100
90:00 นาที
28
“73 เคลียร์ค่ะ QSY ช่องเรียกขาน” นางสาวไข่ดาวกำลังบอกว่าอะไร
คำถามที่ 29/100
90:00 นาที
29
เมื่อต้องการทราบว่าขณะนี้คู่สนทนาอยู่ที่ไหน เราจะถามด้วยประมวลรหัส Q ในข้อใดถูกต้องที่สุด
คำถามที่ 30/100
90:00 นาที
30
รหัส Q ในข้อใดเกี่ยวกับข้อมูลคุณภาพสัญญาณ
คำถามที่ 31/100
90:00 นาที
31
ถ้าได้รับรายงานสัญญาณว่า 11 หมายความว่าอย่างไร
คำถามที่ 32/100
90:00 นาที
32
สัญญาณเรียกขาน DL8UI ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
คำถามที่ 33/100
90:00 นาที
33
สัญญาณเรียกขาน F6MRQ ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
คำถามที่ 34/100
90:00 นาที
34
สัญญาณเรียกขาน G4UAV ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
คำถามที่ 35/100
90:00 นาที
35
สัญญาณเรียกขาน I2NDT ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
คำถามที่ 36/100
90:00 นาที
36
สัญญาณเรียกขาน E2ØAW ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
คำถามที่ 37/100
90:00 นาที
37
ข้อใดเป็นการใช้คำว่า Roger อย่างถูกต้อง
คำถามที่ 38/100
90:00 นาที
38
เมื่อเพื่อนนักวิทยุทักทายว่า “Hello, OM, how are you ?” เขาหมายความว่าอย่างไร
คำถามที่ 39/100
90:00 นาที
39
คำว่า YT หมายถึงอะไร
คำถามที่ 40/100
90:00 นาที
40
คำว่า Harmonic ที่ใช้ในรูปแบบของบุคคล หมายถึงอะไร
คำถามที่ 41/100
90:00 นาที
41
เหตุการณ์ในข้อใดเหมาะสำหรับการใช้สัญญาณ SOS หรือ May Day เพื่อขอความช่วยเหลือ
คำถามที่ 42/100
90:00 นาที
42
ถ้าพบผู้บาดเจ็บต้องการความช่วยเหลือ อะไรบ้างที่เราควรสังเกตก่อนแจ้งขอความช่วยเหลือ
คำถามที่ 43/100
90:00 นาที
43
โหมดการติดต่อสื่อสารของวิทยุสมัครเล่นในข้อใด ที่ทำให้ผู้รับแจ้งเหตุรับทราบสถานที่ของผู้แจ้งเหตุได้โดยอัตโนมัติ
คำถามที่ 44/100
90:00 นาที
44
สมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Logbook) ต้องเก็บไว้นานเท่าไร
คำถามที่ 45/100
90:00 นาที
45
ในบัตรยืนยันการติดต่อสื่อสาร (QSL Card) ข้อมูลใดจำเป็นต้องมี
คำถามที่ 46/100
90:00 นาที
46
คลื่นความถี่ 1,950 เฮริตซ์ (Hz) มีค่าเท่ากับ
คำถามที่ 47/100
90:00 นาที
47
ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) คือ
คำถามที่ 48/100
90:00 นาที
48
ไมโครโฟนทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานเสียงให้เป็น
คำถามที่ 49/100
90:00 นาที
49
แบตเตอรี่ในข้อใดต่อไปนี้ เป็นแบบปฐมภูมิ (Primary Cell) ทั้งหมด
คำถามที่ 50/100
90:00 นาที
50
แบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ส่วนใหญ่เป็นแบตเตอรี่ชนิดใด
คำถามที่ 51/100
90:00 นาที
51
สูตรในการหาค่าความต้านทานรวม (R รวม) ที่ต่อแบบขนานคือ
คำถามที่ 52/100
90:00 นาที
52
ข้อใดต่อไปนี้หมายถึงสภาพความผิดปกติในวงจรไฟฟ้าทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลสูงสุดมากผิดปกติ
คำถามที่ 53/100
90:00 นาที
53
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุด
คำถามที่ 54/100
90:00 นาที
54
จากรูปข้างล่างนี้ เป็นการต่อตัวต้านทานแบบ
คำถามที่ 55/100
90:00 นาที
55
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าข้างล่างนี้หมายถึงอุปกรณ์ใด
คำถามที่ 56/100
90:00 นาที
56
สูตรที่ใช้ในการหาคาปาซิทีฟ รีแอกแตนซ์ (Capacitive Reactance : XC)
คำถามที่ 57/100
90:00 นาที
57
เมื่อนำลำโพงซึ่งมีค่าอิมพีแดนซ์ขนาด 8 Ω 2 ตัว มาต่อขนานกัน อิมพีแดนซ์รวมจะมีค่าเท่ากับ
คำถามที่ 58/100
90:00 นาที
58
ภาคเอเอฟแอมปลิไฟเออร์ (AF Amplifier) ทำหน้าที่
คำถามที่ 59/100
90:00 นาที
59
ภาคเพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) ทำหน้าที่
คำถามที่ 60/100
90:00 นาที
60
ระบบการติดต่อสื่อสารแบบดูเพล็กซ์ (Duplex) หมายถึงการติดต่อทางวิทยุในลักษณะใด
คำถามที่ 61/100
90:00 นาที
61
สูตรในการหาความยาวคลื่น คือ
คำถามที่ 62/100
90:00 นาที
62
สายอากาศของเครื่องส่งวิทยุ จะทำหน้าที่
คำถามที่ 63/100
90:00 นาที
63
สายอากาศแบบใดที่ไม่ใช่สายอากาศแบบบังคับทิศทาง
คำถามที่ 64/100
90:00 นาที
64
การแมตชิ่ง (Matching) ที่ดีของสายอากาศ สายนำสัญญาณและเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จะทำให้
คำถามที่ 65/100
90:00 นาที
65
ชั้นบรรยากาศที่มีผลต่อการสื่อสารด้วยวิทยุคมนาคมย่านความถี่ HF โดยตรง คือ
คำถามที่ 66/100
90:00 นาที
66
การเลือกใช้ดัมมีโหลด (Dummy Load) ควรคำนึงถึง
คำถามที่ 67/100
90:00 นาที
67
“เข็มขัดนิรภัย (Body Belt)” ประกอบด้วย ห่วงเหล็ก แผ่นรัดเอว และสายกันตก เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการปีนเสาอากาศ มีประโยชน์อย่างไร
คำถามที่ 68/100
90:00 นาที
68
การจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้กับเครื่องรับ-ส่งวิทยุดังรูป จะเกิดผลอย่างไร
คำถามที่ 69/100
90:00 นาที
69
เมื่อตรวจพบว่าเกิดการหลวมคลอนที่ขั้วต่อสายอากาศของเครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือ ควรปฏิบัติอย่างไร
คำถามที่ 70/100
90:00 นาที
70
ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) ไม่สามารถวัดค่าอะไร
คำถามที่ 71/100
90:00 นาที
71
เครื่องมือที่ใช้วัดความแรงของคลื่นวิทยุเพื่อหารูปแบบการแพร่กระจายคลื่น (Radiation Pattern) คือ
คำถามที่ 72/100
90:00 นาที
72
เครื่องมือที่แสดงค่าการแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission) และการแพร่ฮาร์มอนิก (Harmonic Emission) คือ
คำถามที่ 73/100
90:00 นาที
73
อาร์เอฟเพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ (RF Power Amplifier) คืออะไร
คำถามที่ 74/100
90:00 นาที
74
ค่า SWR ต่อไปนี้ ค่าใดดีที่สุด
คำถามที่ 75/100
90:00 นาที
75
วีเอสดับบลิวอาร์ มิเตอร์ (VSWR Meter) เป็นเครื่องมือตรวจสอบอะไรบ้าง
คำถามที่ 76/100
90:00 นาที
76
เครื่องมือที่ใช้วัดอัตราส่วนของกำลังส่งที่ออกสายอากาศกับกำลังส่งที่สะท้อนกลับมาจากสายอากาศ คือ
คำถามที่ 77/100
90:00 นาที
77
โคแอกเชียลสวิตช์ (Coaxial Switch) ทำหน้าที่อะไร
คำถามที่ 78/100
90:00 นาที
78
ข้อใดต่อไปนี้เป็นความไวในการรับสัญญาณวิทยุ (Sensitivity) ดีที่สุด
คำถามที่ 79/100
90:00 นาที
79
วงจรเรโซแนนซ์ ที่ใช้ในเครื่องรับ-ส่งวิทยุทั่ว ๆ ไปจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์อะไร
คำถามที่ 80/100
90:00 นาที
80
เมื่อต้องการทราบว่าวงจรเรโซแนนซ์นั้นมีความถี่เรโซแนนซ์เท่าใด ต้องใช้เครื่องมืออะไร
คำถามที่ 81/100
90:00 นาที
81
ถ้าต้องการติดต่อระยะทางไกล ๆ สามารถปฏิบัติอย่างไรได้บ้าง
คำถามที่ 82/100
90:00 นาที
82
การรบกวนของคลื่นวิทยุมีสาเหตุมาจากอะไร
คำถามที่ 83/100
90:00 นาที
83
การติดตั้งสายอากาศเพื่อใช้กับเครื่องรับ-ส่งวิทยุมีหลักการดังนี้
คำถามที่ 84/100
90:00 นาที
84
เมื่อแบตเตอรี่ถูกประจุไฟฟ้ามากเกินพิกัด (Over Charge) จะทำให้
คำถามที่ 85/100
90:00 นาที
85
อิเล็กโตรแมกเนติก อินเตอร์เฟียเรนซ์ (Electromagnetic Interference: EMI) คือ
คำถามที่ 86/100
90:00 นาที
86
“จริยธรรม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึงข้อใด
คำถามที่ 87/100
90:00 นาที
87
“จริยธรรม” แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ “จริยะ+ธรรม” ซึ่งคำว่า “จริยะ” หมายถึงข้อใด
คำถามที่ 88/100
90:00 นาที
88
“จริยธรรม” แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ “จริยะ+ธรรม” ซึ่งคำว่า “ธรรม” หมายถึงข้อใด
คำถามที่ 89/100
90:00 นาที
89
พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ยึดหลักธรรมะที่ว่า “ปิยวาจา” หมายถึงบุคคลใด
คำถามที่ 90/100
90:00 นาที
90
สิ่งใดสามารถยับยั้งความโกรธได้
คำถามที่ 91/100
90:00 นาที
91
บุคคลใดต่อไปนี้ ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
คำถามที่ 92/100
90:00 นาที
92
ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
คำถามที่ 93/100
90:00 นาที
93
ข้อใดเป็นข้อห้ามสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น
คำถามที่ 94/100
90:00 นาที
94
ข้อใดคือคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA
คำถามที่ 95/100
90:00 นาที
95
ข้อใดคือคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA
คำถามที่ 96/100
90:00 นาที
96
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
คำถามที่ 97/100
90:00 นาที
97
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
คำถามที่ 98/100
90:00 นาที
98
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้องภายหลังจากทราบว่าการปฏิบัติตนในการออกอากาศของเราไม่ถูกต้อง
คำถามที่ 99/100
90:00 นาที
99
ข้อใดเป็นเรื่องที่เหมาะสำหรับการนำมาเป็นบทสนทนาในการออกอากาศ
คำถามที่ 100/100
90:00 นาที
100
คำตอบในข้อใดเหมาะสมกับคำว่า “นักวิทยุสมัครเล่นที่ดี”
คุณยังตอบคำถามไม่ครบ : 100 ข้อ จาก 100 ข้อ
(คลิกที่หมายเลขข้อที่ต้องการ เพื่อตอบคำถาม)