แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ(GOC)
แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น
แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (GOC)
แบบฝึกหัด GOC
แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล (ROC)
แบบฝึกหัด GOC
คำถามที่ 1/100
180:00 นาที
1
What is the fundamental concept of the GMDSS?
คำถามที่ 2/100
180:00 นาที
2
The primary purpose of the GMDSS is:
คำถามที่ 3/100
180:00 นาที
3
Which GMDSS system utilizes terrestrial radio techniques?
คำถามที่ 4/100
180:00 นาที
4
What equipment utilizes satellite communications?
คำถามที่ 5/100
180:00 นาที
5
Which of the following regions lie outside Sea Areas A1, A2, and A3?
คำถามที่ 6/100
180:00 นาที
6
Which of the following is a functional or carriage requirement for compulsory vessels?
คำถามที่ 7/100
180:00 นาที
7
Which GMDSS communication functions must all compulsory vessels be capable of performing to meet International Maritime Organization requirements?
คำถามที่ 8/100
180:00 นาที
8
Which statement is true regarding a vessel equipped with GMDSS equipment that will remain in Sea Area A1 at all times?
คำถามที่ 9/100
180:00 นาที
9
What statement is true regarding the additional equipment carriage requirement imposed for the survival craft of vessels over 500 gross tons?
คำถามที่ 10/100
180:00 นาที
10
Which of the following statements concerning maintenance requirements is false?
คำถามที่ 11/100
180:00 นาที
11
What is the frequency range for Medium Frequency?
คำถามที่ 12/100
180:00 นาที
12
What is the frequency range for High Frequency?
คำถามที่ 13/100
180:00 นาที
13
Which of the following systems is most susceptible to fading or static interference?
คำถามที่ 14/100
180:00 นาที
14
Which system is most likely to be affected by atmospheric disturbances?
คำถามที่ 15/100
180:00 นาที
15
What statement best describes modulation?
คำถามที่ 16/100
180:00 นาที
16
What statement best describes demodulation?
คำถามที่ 17/100
180:00 นาที
17
Which of the following statements describes the carrier?
คำถามที่ 18/100
180:00 นาที
18
What is the channel spacing for MF-HF voice frequencies?
คำถามที่ 19/100
180:00 นาที
19
What is the channel spacing for authorized F1B/J2B frequencies?
คำถามที่ 20/100
180:00 นาที
20
A vertical (whip) antenna has a radiation pattern best described by?
คำถามที่ 21/100
180:00 นาที
21
How often must a compulsory vessel's GMDSS radio station be inspected?
คำถามที่ 22/100
180:00 นาที
22
Which of the following references should be consulted for information on the proper setup and use of GMDSS equipment?
คำถามที่ 23/100
180:00 นาที
23
Which of the following maintenance functions is not the responsibility of the GMDSS Radio Operator?
คำถามที่ 24/100
180:00 นาที
24
When may a compulsory vessel not be allowed to leave port?
คำถามที่ 25/100
180:00 นาที
25
Which FCC license meets the requirement to serve as a GMDSS operator?
คำถามที่ 26/100
180:00 นาที
26
Which statement is false regarding the GMDSS requirement for ship sources of energy?
คำถามที่ 27/100
180:00 นาที
27
Under GMDSS, a compulsory VHF-DSC radiotelephone installation must be tested at what minimum intervals at sea?
คำถามที่ 28/100
180:00 นาที
28
A vessel certified for service in Sea Area A3 is required to maintain a watch on:
คำถามที่ 29/100
180:00 นาที
29
A vessel certified for service in Sea Area A-2 is required to maintain watch on:
คำถามที่ 30/100
180:00 นาที
30
Which of the following statements meets requirements for 47 CFR 80 Subpart-W?
คำถามที่ 31/100
180:00 นาที
31
A typical call sign for a large container ship under U. S. flag would be:
คำถามที่ 32/100
180:00 นาที
32
What would the number 1090 indicate?
คำถามที่ 33/100
180:00 นาที
33
What is the MID?
คำถามที่ 34/100
180:00 นาที
34
A DSC call is received from a station with a MMSI number of 003669991. What type of station made the call?
คำถามที่ 35/100
180:00 นาที
35
Which of the following would indicate an Inmarsat-B terminal?
คำถามที่ 36/100
180:00 นาที
36
You receive a TELEX with the sender’s I.D. of 433863491. What type of terminal sent this message to your vessel?
คำถามที่ 37/100
180:00 นาที
37
What sequence best describes an MF-HF DSC Distress menu transmission?
คำถามที่ 38/100
180:00 นาที
38
MF-HF DSC alerts are transmitted using what emission type?
คำถามที่ 39/100
180:00 นาที
39
Which of the following statements concerning DSC equipment is true?
คำถามที่ 40/100
180:00 นาที
40
Which of the following is not a DSC watch frequency?
คำถามที่ 41/100
180:00 นาที
41
What is usually the first step for a GMDSS Radio Operator to take when initiating a Distress priority message via Inmarsat?
คำถามที่ 42/100
180:00 นาที
42
If a VHF-DSC Distress alert is transmitted what channel is used for follow-on voice transmission?
คำถามที่ 43/100
180:00 นาที
43
Which statement is true regarding the receipt and acknowledgement of actual Distress follow-on communications by GMDSS ship stations?
คำถามที่ 44/100
180:00 นาที
44
Your ship received a Distress relay from a coast station on DSC freq. 2187.5 kHz. What action should the watch officer take?
คำถามที่ 45/100
180:00 นาที
45
What action should you take after sending a false Distress alert on VHF?
คำถามที่ 46/100
180:00 นาที
46
What is the fundamental purpose for imposing radio silence?
คำถามที่ 47/100
180:00 นาที
47
The Radiotelephone Urgency signal is:
คำถามที่ 48/100
180:00 นาที
48
When the GMDSS Radio Operator on watch hears "Securite" spoken three times, he can expect to receive the following information:
คำถามที่ 49/100
180:00 นาที
49
Which of the following frequencies and modes is allocated for Distress alerting in GMDSS?
คำถามที่ 50/100
180:00 นาที
50
Which of the following steps should be taken, if possible, when the vessel must be abandoned because of a Distress situation?
คำถามที่ 51/100
180:00 นาที
51
What indication is given to the personnel in a survival craft of the approach of SAR craft?
คำถามที่ 52/100
180:00 นาที
52
How does the searching vessel's radar interrogate a survival craft SART?
คำถามที่ 53/100
180:00 นาที
53
Which of the following statements concerning testing and maintenance of SARTs is true?
คำถามที่ 54/100
180:00 นาที
54
Which is not a function of a satellite under COSPAS-SARSAT using satellite EPIRBs?
คำถามที่ 55/100
180:00 นาที
55
What features may be found on GMDSS satellite EPIRB units?
คำถามที่ 56/100
180:00 นาที
56
Which of the following would best be used for visual detection of a distressed vessel?
คำถามที่ 57/100
180:00 นาที
57
With what other stations may portable survival craft transceivers not communicate?
คำถามที่ 58/100
180:00 นาที
58
Which of the following has been designated for “On-scene” communications in GMDSS?
คำถามที่ 59/100
180:00 นาที
59
Which action should the GMDSS radio operator take in a Distress situation when embarking in survival craft?
คำถามที่ 60/100
180:00 นาที
60
What actions should the GMDSS radio operator take prior to any potential Distress situation?
คำถามที่ 61/100
180:00 นาที
61
Which of the following control selections may result in limited receiving range?
คำถามที่ 62/100
180:00 นาที
62
A VHF frequency channel pair of TX 157.200 MHz and RX 161.800 MHz would most likely be:
คำถามที่ 63/100
180:00 นาที
63
How is mutual interference on 518 kHz among NAVTEX stations avoided?
คำถามที่ 64/100
180:00 นาที
64
How is a NAVTEX receiver programmed to reject certain messages?
คำถามที่ 65/100
180:00 นาที
65
The NAVTEX message header contains the following?
คำถามที่ 66/100
180:00 นาที
66
If the Inmarsat-C terminal is inoperative but the vessel remains within NAVTEX coverage -- which of the following message categories should not be disabled by the GMDSS Radio Operator?
คำถามที่ 67/100
180:00 นาที
67
Where NAVTEX cannot be feasibly established, what system can be implemented to provide an automated service in coastal waters to receive MSI?
คำถามที่ 68/100
180:00 นาที
68
SafetyNETTM promulgates what type of information?
คำถามที่ 69/100
180:00 นาที
69
Over what system are Enhanced Group Calls transmitted?
คำถามที่ 70/100
180:00 นาที
70
Which HF SITOR (NBDP) mode would be selected to receive MSI broadcasts from high seas shore stations?
คำถามที่ 71/100
180:00 นาที
71
The U.S. Coast Guard communications station providing HF MSI broadcast coverage for NAVAREA IV is:
คำถามที่ 72/100
180:00 นาที
72
Which NAVAREA is associated with the western North Atlantic and the Caribbean Sea?
คำถามที่ 73/100
180:00 นาที
73
Which satellite(s) would most likely be selected for use when the vessel is operating off the eastern shore of the United States?
คำถามที่ 74/100
180:00 นาที
74
Which action must be taken to ensure that incoming message traffic of all priority levels will be received through Inmarsat-C?
คำถามที่ 75/100
180:00 นาที
75
What is the primary function of an NCS?
คำถามที่ 76/100
180:00 นาที
76
How is a signal radiated from an Inmarsat-B or F77 system's antenna?
คำถามที่ 77/100
180:00 นาที
77
Which of the following best describes Inmarsat-C operation?
คำถามที่ 78/100
180:00 นาที
78
Which Inmarsat Earth stations would be available for Inmarsat-C traffic if the vessel is off the Pacific Coast of the United States but logged-in to the AOR-W satellite?
คำถามที่ 79/100
180:00 นาที
79
A vessel is tracking the AOR-W satellite. To initiate an automatic ship-to-shore telephone contact to a shoreside party in the U.S. phone # 123-456-7890, via Southbury Earth Station, a valid Inmarsat operations/dialing sequence is?
คำถามที่ 80/100
180:00 นาที
80
Which key is used to indicate the end of a selection in a TELEX call via an Inmarsat-B SES?
คำถามที่ 81/100
180:00 นาที
81
From an Inmarsat-C terminal, which of the following are correctly formatted address for sending TELEX messages to two vessels in the AOR-W? First to an Inmarsat-B and second to an Inmarsat-C.
คำถามที่ 82/100
180:00 นาที
82
Which of the following are correctly formatted Inmarsat-C address book entries for sending communications to two fax machines on vessels in the AOR-W? First is an F77 terminal and second an Inmarsat-B terminal.
คำถามที่ 83/100
180:00 นาที
83
How may an Inmarsat-C unit be used to send text communications to an Internet destination?
คำถามที่ 84/100
180:00 นาที
84
What action would be the swiftest and most certain way to notify a RCC of a Distress situation aboard your vessel?
คำถามที่ 85/100
180:00 นาที
85
Upon receipt of SafetyNETTM messages of the Distress or Urgency category on the ship's EGC receiver, what action is required by the GMDSS Radio Operator?
คำถามที่ 86/100
180:00 นาที
86
What immediate remedy can be used to correct shadowing of the satellite signal by a shipboard obstruction?
คำถามที่ 87/100
180:00 นาที
87
Which modes could be selected to receive vessel traffic lists from high seas coast radio stations:
คำถามที่ 88/100
180:00 นาที
88
How are paired SITOR (NBDP) frequencies normally used?
คำถามที่ 89/100
180:00 นาที
89
Which of the following defines "ITU Channel 1216"?
คำถามที่ 90/100
180:00 นาที
90
Which statement regarding bandwidth and channel spacing is correct:
คำถามที่ 91/100
180:00 นาที
91
For RF communications, "modulation" is best defined as:
คำถามที่ 92/100
180:00 นาที
92
Which of these is not a primary purpose of the MF/HF DSC controller?
คำถามที่ 93/100
180:00 นาที
93
What is meant by describing a Coast Station with the acronym ATOR?
คำถามที่ 94/100
180:00 นาที
94
Which of the following statements concerning SITOR (NBDP) communications is true?
คำถามที่ 95/100
180:00 นาที
95
Which of the following would be a valid SELCAL for use in ARQ communications?
คำถามที่ 96/100
180:00 นาที
96
Which of the following events will take place immediately after phasing with a Coast Station on an available channel?
คำถามที่ 97/100
180:00 นาที
97
What sequence of ARQ codes matches the following: manual over, end of message text, end of connection to land destination terminal?
คำถามที่ 98/100
180:00 นาที
98
Which of the following statements concerning SITOR (NBDP) communications is true?
คำถามที่ 99/100
180:00 นาที
99
The "short rules" of propagation necessary to select the appropriate frequency band are:
คำถามที่ 100/100
180:00 นาที
100
Which of the following conditions would be a symptom of malfunction in a 2182 kHz radiotelephone system which must be reported to the Master?
คุณยังตอบคำถามไม่ครบ : 100 ข้อ จาก 100 ข้อ
(คลิกที่หมายเลขข้อที่ต้องการ เพื่อตอบคำถาม)