ระบบงานที่ให้บริการsystem service
ระบบงานที่ให้บริการsystem service
ดาวน์โหลด
Download
View All
แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
แบบฟอร์มการขอใช้งานระบบสารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ กสทช.)
ขั้นตอนการต่ออายุบัตรผู้ประกาศ
คู่มือการสมัคร Digital ID
OSS-Plugin
คู่มือและโปรแกรมการดึงข้อมูลบัตรประชาชน สำหรับสมาคม/สถาบัน
Video Amateur Radio VHF QSO Practical
จริยธรรมและขั้นตอนในการออกอากาศสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น
การติดต่อผ่านดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น
Amateur Radio
Regulations สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยใทยในพระบรมราชูปถัมภ์
แนวทางบริหารจัดการสถานีทวนสัญญาณ Repeater
แนวทางการบริหารจัดการสถานีเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่น Repeater และ Voice Gateway
การติดต่อสะท้อนหางดาวตก Meteor Scatter - MS และการติกต่อสะท้อนคลื่นผ่านพื้นผิวดวงจันทร์ Earth-Moon-E
แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง update 21/12/2560
แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง update 21/12/2560
ประกาศ
Announcement
View All
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องผลการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ ครั้งที่ 5/2567
คู่มือสำหรับประชาชนงานออกบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
หลักการ 1. ในกรณีที่บัตรผู้ประกาศฯ หมดอายุ ให้ดำเนินการยื่นขอรับบัตรผู้ประกาศใหม่ภายในหกสิบวันก่อนวันที่บัตรผู้ประกาศเดิมหมดอายุ 2. ยื่นคำขอทางออนไลน์ ผ่านระบบ One Stop Service/OSS (OSS.nbtc.go.th) ของสำนักงาน กสทช. เท่านั้น 3. ค่าใช้จ่ายใน
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องผลการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ ครั้งที่ 4/2567
ทางรัฐ กับ กสทช.
บริการตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาต ประกาศนียบัตร และบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ออกโดย กสทช. ระบบมีการแจ้งเตือนวันหมดอายุให้ทราบก่อนถึงวันหมดอายุ รวมทั้งสามารถต่ออายุบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแสดงผลรายละเอี
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องผลการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ ครั้งที่ 3/2567
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องผลการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ ครั้งที่ 2/2567
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องผลการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ ครั้งที่ 1/2567
โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ R-GOC รุ่นที่ 17/2566 สอบซ่อมครั้งที่ 1
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ผลการสอบซ่อมภาคทฤษฎีหลักสูตรการทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ รุ่นที่ 17/2566 (ครั้งที่ 1)