ระบบงานที่ให้บริการsystem service
ระบบงานที่ให้บริการsystem service
ดาวน์โหลด
Download
View All
ประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ประจำปี 2567
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง การจัดอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุคมนาคมในน่านน้ำไทย
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุคมนาคมสำหรับการเดินเรือในน่านน้ำไทย
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของหน่วยงานของรัฐ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น (ฉบับที่2)
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น
แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
แบบฟอร์มการขอใช้งานระบบสารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ กสทช.)
ขั้นตอนการต่ออายุบัตรผู้ประกาศ
คู่มือการสมัคร Digital ID
OSS-Plugin
คู่มือและโปรแกรมการดึงข้อมูลบัตรประชาชน สำหรับสมาคม/สถาบัน
Video Amateur Radio VHF QSO Practical
จริยธรรมและขั้นตอนในการออกอากาศสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น
การติดต่อผ่านดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น
Amateur Radio
Regulations สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยใทยในพระบรมราชูปถัมภ์
แนวทางบริหารจัดการสถานีทวนสัญญาณ Repeater
แนวทางการบริหารจัดการสถานีเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่น Repeater และ Voice Gateway
การติดต่อสะท้อนหางดาวตก Meteor Scatter - MS และการติกต่อสะท้อนคลื่นผ่านพื้นผิวดวงจันทร์ Earth-Moon-E
แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง update 21/12/2560
แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง update 21/12/2560
ประกาศ
Announcement
View All
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องผลการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ ครั้งที่ 11/2567
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องผลการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ ครั้งที่ 10/2567
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องผลการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ ครั้งที่ 9/2567
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 1/2567
รับสมัครวันที่ 3 – 10 มิ.ย. 2567 ทาง https://oss.nbtc.go.th
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องผลการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ ครั้งที่ 8/2567
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องผลการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ ครั้งที่ 7/2567
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ประจำปี 2567
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ประจำปี 2567
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องผลการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ ครั้งที่ 6/2567