ระบบงานที่ให้บริการsystem service
ระบบงานที่ให้บริการsystem service
ดาวน์โหลด
Download
View All
แบบฟอร์มการขอใช้งานระบบสารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ กสทช.)
ขั้นตอนการต่ออายุบัตรผู้ประกาศ
คู่มือการสมัคร Digital ID
OSS-Plugin
คู่มือและโปรแกรมการดึงข้อมูลบัตรประชาชน สำหรับสมาคม/สถาบัน
Video Amateur Radio VHF QSO Practical
จริยธรรมและขั้นตอนในการออกอากาศสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น
การติดต่อผ่านดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น
Amateur Radio
Regulations สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยใทยในพระบรมราชูปถัมภ์
แนวทางบริหารจัดการสถานีทวนสัญญาณ Repeater
แนวทางการบริหารจัดการสถานีเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่น Repeater และ Voice Gateway
การติดต่อสะท้อนหางดาวตก Meteor Scatter - MS และการติกต่อสะท้อนคลื่นผ่านพื้นผิวดวงจันทร์ Earth-Moon-E
ขั้นตอนการต่ออายุบัตรผู้ประกาศฯ
แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง update 21/12/2560
แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง update 21/12/2560
แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น update 20/12/2560
ประกาศ
Announcement
View All
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องผลการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ ครั้งที่ 1/2567
โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ R-GOC รุ่นที่ 17/2566 สอบซ่อมครั้งที่ 1
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ผลการสอบซ่อมภาคทฤษฎีหลักสูตรการทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ รุ่นที่ 17/2566 (ครั้งที่ 1)
โรงเรียนสยามการเดินเรือ หลักสูตร R-GOC รุ่นที่ 1/2567
โรงเรียนสยามการเดินเรือ หลักสูตรการทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ รุ่นที่ 1/2567 สอบวันที่ 24/01/67 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ผลการสอบซ่อมภาคทฤษฎีหลักสูตรการทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ โรงเรียนสยามการเดินเรือ รุ่นที่ 1/2567
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หลักสูตร GOC รุ่นที่ 1/2566 สอบซ่อมครั้งที่ 2
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ผลการสอบซ่อมภาคทฤษฎีหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รุ่นที่ 1/2566 (ครั้งที่ 2)
โรงเรียนสยามการเดินเรือ หลักสูตร R-GOC รุ่นที่ 11/2566 สอบซ่อมครั้งที่ 2
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ผลการสอบซ่อมภาคทฤษฎีหลักสูตรการทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ โรงเรียนสยามการเดินเรือ รุ่นที่ 11/2566 (ครั้งที่ 1)
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า หลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ หลักสูตร GOC รุ่นที่ 2/2566 สอบซ่อมครั้งที่ 1
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ผลการสอบซ่อมภาคทฤษฎีหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า รุ่นที่ 1/2566 (ครั้งที่ 1)
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หลักสูตร GOC รุ่นที่ 1/2566 สอบซ่อมครั้งที่ 1
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ผลการสอบซ่อมภาคทฤษฎีหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รุ่นที่ 1/2566 (ครั้งที่ 1)
โรงเรียนสยามการเดินเรือ หลักสูตร R-GOC รุ่นที่ 11/2566 สอบซ่อมครั้งที่ 1
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ผลการสอบซ่อมภาคทฤษฎีหลักสูตรการทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ โรงเรียนสยามการเดินเรือ รุ่นที่ 11/2566 (ครั้งที่ 1)