NBTC ONE STOP SERVICE

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นสูง

120:00 นาที

คำถามที่ 1/100

1
ถ้าช่วงความถี่ใดในกิจการวิทยุสมัครเล่นถูกกำหนดให้เป็นกิจการหลักร่วมกัน ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงการ ใช้งานที่เหมาะสมของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. พนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถใช้ได้ โดยไม่ต้องสนใจสถานีวิทยุคมนาคมอื่นที่จัดอยู่ในกิจการหลักร่วมกัน
ข. พนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถใช้ได้ แต่ต้องไม่รบกวนกับสถานีวิทยุคมนาคมอื่นที่จัดอยู่ในกิจการหลักร่วมกัน
ค. พนักงานวิทยุสมัครเล่นไม่สามารถใช้ได้ เพราะจะไปรบกวนกับสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการอื่น ที่จัดอยู่ในกิจการหลักร่วมกัน
ง. หากได้รับการรบกวนจากสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการอื่นที่จัดอยู่ในกิจการหลักร่วมกัน พนักงานวิทยุสมัครเล่นควรเพิ่มกำลังส่งให้สูงขึ้น
คำถามต่อไป

คำถามที่ 2/100

2
ความถี่ใดต่อไปนี้ในตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติกำหนดให้กิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการรอง
ก. 1.825 – 2.000 MHz
ข. 430 – 440 MHz
ค. 1 240 – 1 300 MHz
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 3/100

3
ความถี่ใดต่อไปนี้ในตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติกำหนดให้กิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการหลัก
ก. 50 – 54 MHz
ข. 2 300 – 2 450 MHz
ค. 3 300 – 3 500 MHz
ง. 24 – 24.05 GHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 4/100

4
เมื่อได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูงแล้ว จำเป็นต้องต่อใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางและขั้นต้นหรือไม่
ก. ไม่จำเป็น เพราะสิทธิการใช้งานความถี่และกำลังส่งครอบคลุมขั้นกลางและขั้นต้นแล้ว
ข. จำเป็น เพราะเป็นการอนุญาตที่แยกจากกัน
ค. จำเป็น เพราะพนักงานวิทยุสมัครเล่นต้องมีใบอนุญาตให้ครบทุกระดับขั้น
ง. ผิดทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 5/100

5
พนักงานวิทยุสมัครเล่นจะได้รับการพิจารณาโทษโดยการให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกินหกเดือน ในกรณีใด
ก. มี หรือ ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข. ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต
ค. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 6/100

6
ในกรณีที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นเคยถูกลงโทษกรณีนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตมาแล้ว ต่อมาได้กระทำผิดกรณีทำซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก จะถูกพิจารณาโทษ
ก. ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นการชั่วคราว เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน
ข. ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นการชั่วคราว เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน
ค. ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นการชั่วคราว เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี
ง. ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นการถาวร และถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 แล้วแต่กรณี
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 7/100

7
ระวางโทษฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ที่สั่งให้ระงับการกระทำหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใช้ในการกระทำหรือให้ย้ายสิ่งที่กระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการวิทยุคมนาคมโดยไม่เจตนา คือ
ก. ปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. ปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. ปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 8/100

8
ถ้าในตารางกำหนดคลื่นความถี่ตามข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศกำหนดให้กิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการหลัก ประเทศไทยโดยหน่วยงานกำกับดูแลสามารถที่จะไม่กำหนดให้มีกิจการวิทยุสมัครเล่นในความถี่นั้นหรือกำหนดให้เป็นกิจการรองได้หรือไม่
ก. ไม่ได้ เพราะประเทศไทยต้องปฏิบัติตามตารางกำหนดคลื่นความถี่ของข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ
ข. ได้ เพราะการบริหารจัดการและการกำกับดูแลเป็นเอกสิทธิของแต่ละประเทศ สามารถกำหนดได้ ตามความเหมาะสม โดยเพิ่มข้อสงวน (Footnote) ในข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ
ค. ไม่ได้ เพราะกิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นสากล ต้องเหมือนกันในทุกประเทศ
ง. ผิดทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 9/100

9
ประเทศใดต่อไปนี้ที่มีข้อตกลงต่างตอบแทน (Reciprocal Agreement) เกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่นกับประเทศไทย
ก. สหรัฐอเมริกา เยอรมัน จีน
ข. สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี
ค. เวียดนาม ออสเตรีย สวีเดน
ง. สวิสเซอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เบลเยียม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 10/100

10
กรณีที่เครื่องวิทยุรับส่ง (Transceiver) มีกำลังส่งต่ำกว่า 1000 W พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง สามารถใช้เครื่องขยายกำลังส่งภายนอก (External RF Power Amplifier) ได้หรือไม่
ก. ไม่ได้ ต้องใช้กำลังส่งตามคุณสมบัติเครื่องเท่านั้น
ข. ได้ แต่ต้องใช้ออกอากาศเฉพาะใน Club Station เท่านั้น
ค. ไม่ได้ทุกกรณี
ง. ใช้ได้เฉพาะเครื่องขยายกำลังส่งภายนอกที่ผ่านการตรวจสอบลักษณะทางวิชาการตามที่ กสทช. กำหนด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 11/100

11
ถ้าดาวเทียมทำงานในโหมด U/V ภาครับสัญญาณของดาวเทียมจะใช้ช่วงความถี่ใด
ก. 435 – 438 MHz
ข. 144 – 146 MHz
ค. 50.0 – 50.2 MHz
ง. 29.5 – 29.7 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 12/100

12
รูปแบบของการส่งสัญญาณประเภทใด สามารถส่งผ่านทาง Linear Transponder ของดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นได้
ก. FM และ CW
ข. SSB และ SSTV
ค. PSK และ Packet
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 13/100

13
เหตุใดจึงต้องใช้กำลังส่งต่ำในการส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมที่ใช้ Linear Transponder
ก. ป้องกันไม่ให้รบกวนระบบโทรมาตร (Telemetry) ของดาวเทียม
ข. ป้องกันไม่ให้ลดทอนสัญญาณ Downlink ของผู้ใช้งานคนอื่น ๆ
ค. ป้องกันไม่ให้ดาวเทียมส่งสัญญาณอื่น ๆ นอกความถี่ที่ใช้งาน
ง. ป้องกันไม่ให้รบกวนการติดต่อภาคพื้นดิน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 14/100

14
ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของคำว่า L Band และ S Band ในการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น
ก. ความถี่ย่าน 23 เซนติเมตร และ ความถี่ย่าน 13 เซนติเมตร
ข. ความถี่ย่าน 2 เมตร และ ความถี่ย่าน 70 เซนติเมตร
ค. FM และระบบดิจิทัลแบบบันทึกแล้วส่งต่อ (Digital Store And Forward)
ง. บอกด้านของ Sideband ที่ใช้งาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 15/100

15
สายอากาศที่สามารถลดผลกระทบของ Spin Modulator และ Faraday Rotation คือสายอากาศชนิดใด
ก. สายอากาศชนิด Linearly Polarization
ข. สายอากาศชนิด Circularly Polarization
ค. สายอากาศชนิด Isotropic
ง. สายอากาศชนิด Log-Periodic Dipole Array
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 16/100

16
การระบุตำแหน่งของดาวเทียมสามารถทำโดยวิธีใด
ก. โดยการใช้ข้อมูล Doppler ของดาวเทียม
ข. การลบตำแหน่งของดาวเทียมบนวงโคจร (Mean Anomaly) กับมุมระหว่างระนาบวงโคจรของดาวเทียมกับระนาบของเส้นศูนย์สูตร (Orbital Inclination)
ค. การบวกตำแหน่งของดาวเทียมบนวงโคจร (Mean Anomaly) กับมุมระหว่างระนาบวงโคจรของดาวเทียมกับระนาบของเส้นศูนย์สูตร (Orbital Inclination)
ง. การคำนวณโดยใช้ Keplerian Elements ของดาวเทียม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 17/100

17
Blanking ของสัญญาณภาพ หมายถึง
ก. การ Synchronization แนวนอนและแนวตั้งของ Sync Pulses
ข. หยุดลำอิเล็กตรอนไม่ให้สแกนกลับจากขวาไปซ้ายหรือจากล่างขึ้นบน
ค. ปิดการ Scan ลำแสง หยุดลำอิเล็กตรอนเมื่อการส่งสัญญาณสิ้นสุดลง
ง. เป็นการส่งภาพทดสอบแบบขาวดำ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 18/100

18
ข้อใดต่อไปนี้คือองค์ประกอบของสัญญาณภาพ ส่วนที่นำพาข้อมูลด้านสี
ก. Luminance
ข. Chroma
ค. Hue
ง. Spectral Intensity
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 19/100

19
ข้อใดต่อไปนี้คือหน้าที่ของรหัส Vertical Interval Signaling (VIS) ที่เป็นส่วนหนึ่งของ SSTV
ก. ควบคุมการกำเนิดสัญญาณสีบนภาพที่ส่งผ่านทาง SSTV
ข. เพื่อระบุ Mode ของ SSTV ที่กำลังใช้งาน
ค. ทำให้เกิด Vertical Synchronization
ง. เพื่อระบุสัญญาณเรียกขานของสถานีที่กำลังส่งสัญญาณ SSTV
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 20/100

20
การส่งภาพสีผ่านระบบ SSTV ของวิทยุสมัครเล่นโดยปกติ ในหนึ่งภาพจะมีกี่เส้น
ก. 30 ถึง 60 เส้น
ข. 60 ถึง 100 เส้น
ค. 128 ถึง 256 เส้น
ง. 180 ถึง 360 เส้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 21/100

21
ในการส่งสัญญาณ SSTV ของวิทยุสมัครเล่นจะใช้อะไรเป็นตัวกำหนดความสว่างของภาพ
ก. Tone Frequency
ข. Tone Amplitude
ค. Sync Amplitude
ง. Sync Frequency
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 22/100

22
Bandwidth โดยประมาณของสัญญาณ Slow Scan TV คือ
ก. 600 Hz
ข. 3 kHz
ค. 2 MHz
ง. 6 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 23/100

23
Cabrillo Format คือ
ก. มาตรฐานของการจัดการข้อมูลของ Electronic Log ในรายการแข่งขัน
ข. การแลกเปลี่ยนข้อมูลในขณะแข่งขัน
ค. กฎระเบียบทั่วไปของรายการแข่งขัน
ง. ข้อกำหนดของผู้สนับสนุนการแข่งขัน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 24/100

24
เหตุใดสถานี DX จึงอาจแจ้งว่าตนเองกำลังรับฟังที่ความถี่อื่น
ก. เนื่องจากสถานี DX นั้นอาจส่งในความถี่ซึ่งบางประเทศไม่อนุญาตให้ใช้งาน
ข. เพื่อแยกสถานีซึ่งต้องการเรียกออกจากสถานีอื่น ๆ
ค. เพื่อลดการรบกวนซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของสถานี DX
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 25/100

25
โดยปกติเราจะแจ้งสัญญาณเรียกขานอย่างไร เมื่อต้องการติดต่อกับสถานี DX ที่กำลัง Pileup หรือสถานีที่กำลังแข่งขัน
ก. แจ้งสัญญาณเรียกขานเต็มครั้งเดียวหรือสองครั้ง
ข. แจ้งสัญญาณเรียกขานสองตัวสุดท้ายจนกว่าจะสามารถติดต่อได้
ค. แจ้งสัญญาณเรียกขานเต็มพร้อมทั้งแจ้งตำแหน่งที่ตั้งแบบ Grid Square
ง. แจ้งสัญญาณเรียกขานของสถานี DX สามครั้ง และแจ้งสัญญาณเรียกขานของสถานีตนเองสามครั้ง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 26/100

26
วิธีการใดอาจช่วยให้สามารถรับสัญญาณอ่อนในย่าน HF ได้ชัดเจนมากขึ้นในช่วงที่ดวงอาทิตย์ลับ ขอบฟ้าไปไม่นาน
ก. เปลี่ยนไปยังช่วงความถี่ที่สูงขึ้น
ข. เปลี่ยนไปยังช่วงความถี่ที่ต่ำลง
ค. รอประมาณ 90 นาที เพื่อให้สภาวะที่ทำให้สัญญาณอ่อนนั้นหายไป หรือจนกว่าสัญญาณจะดีขึ้น
ง. รอ 24 ชั่วโมง แล้วจึงติดต่อใหม่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 27/100

27
ความถี่ใช้งาน APRS ในย่าน 2 เมตร คือความถี่ใด
ก. 144.39 MHz
ข. 144.20 MHz
ค. 145.02 MHz
ง. 146.52 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 28/100

28
ข้อใดต่อไปนี้คือชนิดของ Frame ที่ APRS ใช้ส่งข้อมูล
ก. Unnumbered information
ข. Disconnect
ค. Acknowledgement
ง. Connect
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 29/100

29
การสื่อสารดิจิทัลในรูปแบบใดสามารถส่งผ่านข้อมูลได้รวดเร็วที่สุด ในสถานการณ์ที่สัญญาณสื่อสารชัดเจน
ก. AMTOR
ข. 170-Hz Shift, 45 Baud RTTY
ค. PSK31
ง. 300-Baud Packet
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 30/100

30
Forward Error Correction ทำงานอย่างไร
ก. สถานีภาครับทำการทวนข้อมูลทีละชุด ชุดละ 3 ตัวอักษร
ข. โดยการส่งวิธีการคำนวณพิเศษไปให้สถานีภาครับ พร้อมกับข้อมูลตัวอักษร
ค. โดยการส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด
ง. โดยการเปลี่ยนความถี่ของการส่งสัญญาณตามกระบวนการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 31/100

31
ข้อใดจะเกิดขึ้นเมื่อวงรีอันหนึ่งใน FSK ข้ามหน้าจอและหายไป
ก. เกิดการเลือนหายของความถี่ที่เลือก (Selective Fading)
ข. ตัวกรองสัญญาณมีปัญหา
ค. ภาครับทำงานผิดพลาดไป 5 kHz จากความถี่ที่ต้องการรับ
ง. การกำหนดช่วงของสัญญาณทำงานผิดพลาด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 32/100

32
Bandwidth ที่ใช้ในการส่งสัญญาณแบบ MFSK16 คือ
ก. 31 Hz
ข. 316 Hz
ค. 550 Hz
ง. 2.16 kHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 33/100

33
ข้อใดต่อไปนี้เป็นการสื่อสารแบบดิจิทัล (Digital Mode) ในย่าน HF ซึ่งใช้วิธีเข้ารหัสแบบความยาว ไม่คงที่ (Variable Length Coding) เพื่อการใช้แถบความถี่ (Bandwidth) อย่างมีประสิทธิภาพ
ก. RTTY
ข. PACTOR
ค. MT63
ง. PSK31
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 34/100

34
การสื่อสารแบบดิจิทัล (Digital) รูปแบบใดใช้ Bandwidth แคบที่สุด
ก. MFSK16
ข. 170-Hz shift, 45 Baud RTTY
ค. PSK31
ง. 300-Baud Packet
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 35/100

35
การสื่อสารแบบดิจิทัล (Digital) รูปแบบใดไม่สนับสนุนการทำงานแบบ Keyboard To Keyboard
ก. WinLink
ข. RTTY
ค. PSK31
ง. MFSK
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 36/100

36
ค่าในข้อใดต่อไปนี้ที่สามารถทำให้ขนาดแรงดันตกคร่อมตัว Reactance ที่ต่ออนุกรมอยู่มีค่ามากกว่าแรงดันที่จ่ายให้ตัวมันเอง
ก. Resonance
ข. Capacitance
ค. Inductance
ง. Resistance
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 37/100

37
ข้อใดต่อไปนี้คือขนาดกระแสที่ขาเข้าของวงจร RLC แบบขนาน ในภาวะ Resonance
ก. มีค่าต่ำสุด
ข. มีค่าสูงสุด
ค. R/L
ง. L/R
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 38/100

38
ข้อใดต่อไปนี้คือความถี่ Resonance ของวงจร RLC แบบขนานซึ่งมีค่า R= 47 Ω, L= 25 μH และ C= 10 pF
ก. 10.1 MHz
ข. 63.2 MHz
ค. 10.1 kHz
ง. 63.2 kHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 39/100

39
จะต้องใช้เวลานานเท่าใดในการ Discharge ให้แรงดันเบื้องต้นลดลงจาก 20 VDC เป็น 7.36 VDC ผ่านตัวเก็บประจุขนาด 0.01 μF ที่มีตัวต้านทานขนาด 2 MΩ ต่อคร่อมอยู่
ก. 0.02 วินาที
ข. 0.04 วินาที
ค. 20 วินาที
ง. 40 วินาที
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 40/100

40
ข้อใดต่อไปนี้คือมุมระหว่างเฟสของแรงดันตกคร่อมและกระแสผ่านวงจร RLC อนุกรม ถ้า XC= 100 Ω, R= 100 Ω และ XL= 75 Ω
ก. 14 องศา และ แรงดันตามหลังกระแส
ข. 14 องศา และ แรงดันนำหน้ากระแส
ค. 76 องศา และ แรงดันนำหน้ากระแส
ง. 76 องศา และ แรงดันตามหลังกระแส
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 41/100

41
Polar Coordinate ข้อใดต่อไปนี้คือ Impedance ของวงจรที่ประกอบด้วย XL= 100 Ω ต่ออนุกรมอยู่กับ R= 100 Ω
ก. 121 Ω ที่มุม 35 องศา
ข. 141 Ω ที่มุม 45 องศา
ค. 161 Ω ที่มุม 55 องศา
ง. 181 Ω ที่มุม 65 องศา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 42/100

42
Polar Coordinate ข้อใดต่อไปนี้คือ Impedance ของวงจรที่ประกอบด้วย XC= 300 Ω ต่ออนุกรมอยู่กับ XL= 600 Ω และ R= 400 Ω
ก. 500 Ω ที่มุม 37 องศา
ข. 900 Ω ที่มุม 53 องศา
ค. 400 Ω ที่มุม 0 องศา
ง. 1300 Ω ที่มุม 180 องศา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 43/100

43
เมื่อเราใช้ Rectangular Coordinate ในการวาดกราฟ Impedance ของวงจร แกนตั้งจะแสดงค่าของอะไร
ก. องค์ประกอบส่วน Resistance
ข. องค์ประกอบส่วน Reactive
ค. ผลรวมของค่าองค์ประกอบส่วน Reactive และองค์ประกอบส่วน Resistance
ง. ผลต่างระหว่างค่าองค์ประกอบส่วน Resistance และองค์ประกอบส่วน Reactive
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 44/100

44
Polar Coordinate ข้อใดต่อไปนี้คือ Impedance ของวงจรที่มีค่า Impedance 100 - j100 Ω
ก. 141 Ω ที่มุม -45 องศา
ข. 100 Ω ที่มุม 45 องศา
ค. 100 Ω ที่มุม -45 องศา
ง. 141 Ω ที่มุม 45 องศา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 45/100

45
ข้อใดต่อไปนี้ทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก
ก. ความต่างศักย์ระหว่างจุดสองจุดในที่ว่าง
ข. กระแสไฟฟ้า
ค. ตัวเก็บประจุที่ Discharge แล้ว
ง. แบตเตอรี่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 46/100

46
สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับกำลังไฟฟ้าแบบ Reactive ในวงจรกระแสสลับที่มีทั้งตัวเหนี่ยวนำในอุดมคติและ ตัวเก็บประจุในอุดมคติ
ก. จะสูญเสียไปในรูปความร้อนภายในวงจร
ข. จะเกิดการถ่ายเทกลับไปมาระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก แต่ไม่เกิดการสูญเสีย
ค. จะสูญเสียไปในรูปพลังงานจลน์ภายในวงจร
ง. จะเกิดการสูญเสียในแปลงรูประหว่างสนามเหนี่ยวนำและสนามเก็บประจุ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 47/100

47
เราจะสามารถหากำลังจริงทางไฟฟ้าได้อย่างไรในวงจรกระแสสลับซึ่งกระแสและแรงดันมีเฟสที่ ไม่ตรงกัน
ก. ผลคูณระหว่างกำลังที่ปรากฏกับตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
ข. ผลหารระหว่างกำลังไฟฟ้าแบบ Reactive ด้วยตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
ค. ผลหารระหว่างกำลังปรากฏด้วยตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
ง. ผลคูณระหว่างกำลังไฟฟ้าแบบ Reactive กับตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 48/100

48
Field-Effect Transistor ประกอบด้วยขาอะไรบ้าง
ก. Gate 1, Gate 2, Drain
ข. Emitter, Base, Collector
ค. Emitter, Base 1, Base 2
ง. Gate, Drain, Source
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 49/100

49
ไดโอดในข้อใดที่ทำได้ทั้งการขยาย (Amplification) และการกำเนิดความถี่ (Oscillation) ในตัวเดียวกัน
ก. Point Contact Diode
ข. Zener Diode
ค. Tunnel Diode
ง. Junction Diode
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 50/100

50
ข้อใดต่อไปนี้คือแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในวงจรไอซี TTL
ก. 12 โวลต์
ข. 1.5 โวลต์
ค. 5 โวลต์
ง. 13.6 โวลต์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 51/100

51
ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อได้เปรียบหลักของ Tri-State Logic
ก. การใช้พลังงานต่ำ
ข. ความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เอาท์พุทจำนวนมาก
ค. การทำงานด้วยความเร็วสูง
ง. การคำนวณทางคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 52/100

52
ลอจิกชนิดใดที่มีสถานะเป็น "0" แทนแรงดันไฟฟ้าระดับสูง
ก. Reverse Logic
ข. Assertive Logic
ค. Negative Logic
ง. Positive Logic
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 53/100

53
D Flip-Flop คือข้อใด
ก. สถานะของ เอาท์พุตจะเปลี่ยนไปเมื่อมีสัญญาณ Clock เข้า มาทริกจาก 0 เป็น 1
ข. วงจรขยายสัญญาณ Class D ที่ใช้ วงจร Flip-Flop
ค. อุปกรณ์เก็บข้อมูล
ง. เป็น วงจร Flip-Flop ที่เอาท์พุตสามารถเป็น 1 หรือ 0 พร้อมกันได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 54/100

54
อัตราขยายของสายอากาศ หมายถึงข้อใด
ก. เป็นการเปรียบเทียบความแรงในการแพร่กระจายคลื่นในทิศทางที่มีการแพร่กระจายคลื่นสูงสุดโดยเทียบกับสายอากาศอ้างอิง
ข. อัตราส่วนของกำลังที่ส่งออกไปเทียบกับกำลังที่สะท้อนกลับมา
ค. อัตราส่วนโดยรวมของกำลังการแพร่กระจายสัญญาณจากสายอากาศเทียบกับกำลังส่งจากเครื่องส่ง
ง. อัตราขยายของเครื่องส่งวิทยุลบด้วยการสูญเสียในสายนำสัญญาณและสาย Phasing ต่าง ๆ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 55/100

55
รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศในรูป A9-1 ข้อใดต่อไปนี้คือ beam width 3 dB
ก. 75 degree
ข. 50 degree
ค. 30 degree
ง. 25 degree
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 56/100

56
รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศในรูป A9-1 ข้อใดต่อไปนี้คือ Front-To-Back ratio
ก. 36 dB
ข. 24 dB
ค. 18 dB
ง. 14 dB
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 57/100

57
ข้อใดต่อไปนี้คือเทคนิคที่นิยมใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสร้างแบบจำลองสายอากาศ
ก. การวิเคราะห์เชิงกราฟ (Graphical Analysis)
ข. วิธีโมเมนต์ (Method of Moments)
ค. การวิเคราะห์อิมพีแดนซ์ร่วม (Mutual Impedance Analysis)
ง. อนุพันธ์แคลคูลัสตามคุณสมบัติทางกายภาพ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 58/100

58
หลักของการวิเคราะห์วิธีโมเมนต์ (Method of Moments) คือ
ก. ใช้ลวดเป็นแบบจำลองแบ่งเป็นส่วน ๆ มาต่ออนุกรมกัน โดยแต่ละส่วนมีกระแสไฟฟ้าจำนวนหนึ่ง
ข. ใช้ลวดเป็นแบบจำลองสำหรับสร้างกระแสไฟฟ้ารูป Sine Wave หนึ่งคลื่น
ค. ใช้ลวดเป็นแบบจำลองแบ่งเป็นจุดมาอนุกรมกัน แต่ละจุดซึ่งมีตำแหน่งที่แตกต่างกันไปตามสถานที่
ง. ใช้ลวดเป็นแบบจำลองแบ่งเป็นส่วน ๆ มาต่ออนุกรมกัน โดยแต่ละส่วนมีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมจำนวนหนึ่ง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 59/100

59
NEC ที่พูดถึงในโปรแกรมออกแบบสายอากาศย่อมาจากอะไร
ก. Next Element Comparison
ข. Numerical Electromagnetics Code
ค. National Electrical Code
ง. Numeric Electrical Computation
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 60/100

60
ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงสายอากาศแบบ Basic Rhombic (Unterminated)
ก. เป็นสายอากาศทิศทางเดียว, มีสี่ด้าน แต่ละด้านมีความยาว 1/4 ของความยาวคลื่น ตรงปลายของสายอากาศต่อด้วยตัวต้านทานที่มีค่าเท่ากับอิมพีแดนซ์ของสายอากาศ
ข. เป็นสายอากาศสองทิศทาง, มีสี่ด้าน, แต่ละด้านยาว 1 ความยาวคลื่นหรือมากกว่า ปลายด้านตรงข้ามกับจุดป้อนสัญญาณจะถูกเปิดออกจากกัน
ค. มีสี่ด้าน, มีวงจร LC network ต่อร่วมด้วยทุกมุม ยกเว้นเว้นมุมที่ต่อกับสายนำสัญญาณ
ง. มีสี่ด้าน, แต่ละด้านมีความยาวที่แตกต่างกัน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 61/100

61
จากรูปแบบการกระจายคลื่นในภาพ A9-2 ข้อใดต่อไปนี้คือจำนวนลำคลื่นมุมเงย (Elevation Lobes) ทางด้านหน้าของสายอากาศ
ก. 4
ข. 3
ค. 1
ง. 7
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 62/100

62
ข้อดีของการใช้ Top Loading ในการทำให้สายอากาศ HF สั้นลงคือ
ก. มีค่า Q ต่ำลง
ข. โครงสร้างแข็งแรงขึ้น
ค. มีความสูญเสียมากขึ้น
ง. เพิ่มประสิทธิภาพการแพร่กระจายคลื่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 63/100

63
ประโยชน์ของ Loading Coil ที่ใช้ในสายอากาศ Mobile ย่านความถี่ HF คือ
ก. เพิ่ม Bandwidth และปรับค่า SWR
ข. ลดการสูญเสีย
ค. ลดค่า Q
ง. กำจัด Capacitive Reactance
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 64/100

64
ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวบอกว่าการต่อโหลดที่ไม่แมตซ์กับสายนำสัญญาณ
ก. Characteristic Impedance
ข. Reflection Coefficient
ค. Velocity Factor
ง. Dielectric Constant
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 65/100

65
เหตุใดความยาวทางกายภาพของสายนำสัญญาณ Coaxial จึงสั้นกว่าความยาวทางไฟฟ้า
ก. Skin Effect มีผลน้อยในสายนำสัญญาณ Coaxial
ข. ค่า Impedance ประจำตัวจะสูงขึ้นเมื่อต่อแบบขนาน
ค. ค่า Search Impedance จะสูงขึ้นเมื่อต่อแบบขนาน
ง. สัญญาณทางไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ในสายนำสัญญาณช้ากว่าในอากาศ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 66/100

66
ข้อใดต่อไปนี้คือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสายนำสัญญาณชนิดฉนวนโพลีเอทีลีนกับชนิด ฉนวนโฟม ถ้าตัวแปรอื่นเหมือนกันหมด
ก. ทนแรงดันไฟฟ้าได้มากกว่า
ข. มีความสูญเสียในสายน้อยกว่า
ค. ค่า Velocity Factor สูงกว่า
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 67/100

67
Smith Chart ใช้ระบบ Coordinate แบบใด
ก. Voltage Circles และ Current Arcs
ข. Resistance Circles และ Reactance Arcs
ค. Voltage Lines และ Current Chords
ง. Resistance Lines และ Reactance Chords
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 68/100

68
รูปของ Smith Chart ที่ A9-3 เส้นตรงที่ปรากฏคือ
ก. เส้นแสดงค่ารีแอกแตนซ์ (Reactance Axis)
ข. เส้นแสดงค่ากระแส (Current Axis)
ค. เส้นแสดงค่าแรงดัน (Voltage Axis)
ง. เส้นแสดงค่าความต้านทาน (Resistance Axis)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 69/100

69
การแพร่กระจายคลื่นโดยใช้สายอากาศ Dipole ของสถานีทวนสัญญาณ ด้วยกำลังส่ง 150 W สายนำสัญญาณสูญเสีย 2 dB, Duplexer สูญเสีย 2.2 dB, และสายอากาศมีกำลังขยาย 7 dBd จะมีกำลังการแพร่กระจายคลื่นเท่าใด
ก. 1977 W
ข. 78.7 W
ค. 420 W
ง. 286 W
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 70/100

70
การแพร่กระจายคลื่นโดยใช้สายอากาศ Dipole ของสถานีทวนสัญญาณด้วยกำลังส่ง 200 W สายนำสัญญาณสูญเสีย 4 dB, Duplexer สูญเสีย 3.2 dB, Circulator สูญเสีย 0.8 dB, และสายอากาศมีกำลังขยาย 10 dBd จะมีกำลังการแพร่กระจายคลื่นเท่าใด
ก. 317 W
ข. 2000 W
ค. 126 W
ง. 300 W
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 71/100

71
การจางหายของสัญญาณในการสื่อสารสะท้อนพื้นผิวดวงจันทร์มีลักษณะอย่างไร
ก. ระดับสัญญาณ CW เริ่มเปลี่ยนแปลงช้า ๆ
ข. สัญญาณกระพือผิดปกติและจางหาย
ค. การค่อย ๆ สูญเสียสัญญาณเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น
ง. ความถี่สะท้อนกลับมีค่าต่ำกว่าความถี่ที่ส่งออกไปหลาย Hertz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 72/100

72
ขั้นตอนใดต่อไปนี้ ที่เป็นขั้นตอนเตรียมการติดต่อสื่อสารแบบ EME
ก. การปรับตั้งเวลาให้ตรงกันของคู่สถานีที่จะติดต่อกัน
ข. เก็บข้อมูลและส่งต่อข้อความ Digital
ค. เลือกเวลาของการติดต่อที่เหมาะสมโดยการเฝ้าฟังสัญญาณ Beacon จากดวงจันทร์
ง. ส่งรหัสมอร์สด้วยความเร็วสูง เพื่อหลีกเลี่ยงการจางหายของสัญญาณ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 73/100

73
ความถี่ของวิทยุสมัครเล่นย่านใดรองรับการติดต่อแบบ Long Path ได้ดี
ก. ย่าน 160 ถึง 40 เมตร
ข. ย่าน 30 ถึง 10 เมตร
ค. ย่าน 160 ถึง 10 เมตร
ง. ย่าน 6 เมตร และ 2 เมตร
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 74/100

74
ข้อใดต่อไปนี้คือสาเหตุของการแพร่กระจายคลื่นแบบ Gray Line
ก. ช่วงเที่ยงวัน ดวงอาทิตย์อยู่กลางฟ้า ทำให้ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์เกิดความร้อนสูงสุดและ เกิดการหักเหของคลื่นวิทยุ
ข. ในช่วงหัวค่ำ การดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์ลดลงอย่างรวดเร็วในขณะที่การแตกตัวของอิออน ในชั้นบรรยากาศยังลดไม่มากพอที่จะเกิดผลกระทบต่อความถี่สูงสุดที่สามารถใช้งานได้ (MUF)
ค. ตอนกลางคืน การดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์ลดลงจนหมด ขณะที่ไอออนในชั้นบรรยากาศ ไม่เปลี่ยนแปลง
ง. ช่วงบ่าย ชั้นบรรยากาศร้อนจัดจนทำให้มีการหักเหสะท้อนคลื่นวิทยุ และ MUF เพิ่มขึ้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 75/100

75
รูปคลื่นชนิดใดที่ถูกสร้างขึ้นจาก Sine Wave รวมกับฮาร์มอนิกเลขคี่
ก. Square Wave
ข. Sine Wave
ค. Cosine Wave
ง. Tangent Wave
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 76/100

76
รูปคลื่นชนิดใดมีคาบเวลาช่วงขึ้นเร็วกว่าช่วงลงอย่างมีนัยสำคัญ (หรือเช่นเดียวกันในทางกลับกัน)
ก. Cosine Wave
ข. Square Wave
ค. Sawtooth Wave
ง. Sine Wave
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 77/100

77
อะไรคือข้อดีของการใช้สัญญาณแบบ Digital แทนสัญญาณ Analog เพื่อถ่ายทอดข้อมูลเดียวกัน
ก. ใช้วงจรที่ซับซ้อนน้อยสำหรับการสร้างและตรวจสอบสัญญาณ Digital
ข. สัญญาณ Digital มักจะใช้ Bandwidth แคบ
ค. สัญญาณ Digital สามารถสร้างใหม่ได้หลายครั้งโดยไม่ข้อผิดพลาด
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 78/100

78
ข้อใดต่อไปนี้คือ Modulation Index ของสัญญาณเสียงแบบ FM ที่มีความเบี่ยงเบนของความถี่สูงสุด 3000 Hz ด้านใดด้านหนึ่งของความถี่พาห์ เมื่อความถี่ผสมเป็น 1000 Hz
ก. 3
ข. 0.3
ค. 3000
ง. 1000
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 79/100

79
ข้อใดต่อไปนี้คือ Modulation Index ของสัญญาณเสียงแบบ FM ที่มีความเบี่ยงเบนของความถี่สูงสุดของความถี่พาห์ บวกหรือลบ 6 kHz เมื่อผสมด้วยความถี่ 2 kHz
ก. 6000
ข. 3
ค. 2000
ง. 13
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 80/100

80
ข้อใดต่อไปนี้คือ Modulation Index ของสัญญาณเสียงแบบ FM ที่มีความถี่กระเพื่อมสูงสุด บวกหรือลบ 7.5 kHz เมื่อความถี่ที่นำมาผสมสูงสุดคือ 3.5 kHz
ก. 2.14
ข. 0.214
ค. 0.47
ง. 47
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 81/100

81
อะไรคือความแตกต่างระหว่างรหัส Digital Baudot กับ ASCII
ก. Baudot ใช้ข้อมูล 4 บิตสำหรับแต่ละอักขระ, ASCII ใช้ 7 หรือ 8; Baudot ใช้ 1 ตัวอักขระเป็นรหัสการเปลี่ยนแปลง, ASCII ไม่มีรหัสการเปลี่ยนแปลง
ข. Baudot ใช้ข้อมูล 5 บิตสำหรับแต่ละอักขระ, ASCII ใช้ 7 หรือ 8; Baudot ใช้ 2 ตัวอักขระเป็นรหัสการเปลี่ยนแปลง, ASCII ไม่มีรหัสการเปลี่ยนแปลง
ค. Baudot ใช้ข้อมูล 6 บิตสำหรับแต่ละอักขระ, ASCII ใช้ 7 หรือ 8; Baudot ไม่มีรหัสการเปลี่ยนแปลง, ASCII ใช้ 2 อักขระเป็นรหัสการเปลี่ยนแปลง
ง. Baudot ใช้ข้อมูล 7 บิตสำหรับแต่ละอักขระ, ASCII ใช้ 8; Baudot ไม่มีรหัสการเปลี่ยนแปลง, ASCII ใช้ 2 อักขระเป็นรหัสการเปลี่ยนแปลง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 82/100

82
รหัสมอร์สสากลความเร็ว 13 คำต่อนาที ต้องการแถบความถี่กว้างเท่าใด
ก. ประมาณ 13 Hz
ข. ประมาณ 26 Hz
ค. ประมาณ 52 Hz
ง. ประมาณ 104 Hz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 83/100

83
ข้อใดเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการวัดแรงดันเมื่อเห็นสัญญาณคลื่นไซน์บริสุทธิ์ใน Oscilloscope แบบ Analog
ก. แรงดัน Peak-To-Peak
ข. แรงดัน RMS
ค. แรงดันเฉลี่ย
ง. แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 84/100

84
ถ้า Voltmeter วัดแรงดันไฟฟ้าแบบ RMS ของสัญญาณ Sine Wave ได้ 65 V จะมีแรงดันไฟฟ้าแบบ Peak-To-Peak เท่าใด
ก. 46 V
ข. 92 V
ค. 130 V
ง. 184 V
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 85/100

85
ถ้าอ่านค่า RMS จาก Voltmeter ได้ 34 V Sine Wave นั้นจะมีค่าแรงดันสูงสุด (Peak Voltage) เท่าใด
ก. 123 V
ข. 96 V
ค. 55 V
ง. 48 V
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 86/100

86
เมื่อใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินจะทราบได้อย่างไรว่ามี Carbon Monoxide (CO) ถึงระดับที่อาจเกิดอันตราย
ก. เมื่อตรวจพบโดยกลิ่น
ข. เมื่อตรวจพบโดยเครื่องตรวจจับเท่านั้น
ค. เมื่อตรวจพบโดยเครื่องตรวจควันทั่วไป
ง. ตามลักษณะสีของก๊าซที่พบ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 87/100

87
Specific Absorption Rate (SAR) คือการวัดอะไร
ก. อัตราช่องเปิดสังเคราะห์ (Synthetic Aperture Ratio) ของร่างกายมนุษย์
ข. อัตราการขยายสัญญาณ (Signal Amplification Rating)
ค. อัตราการดูดซับพลังงานความถี่วิทยุของร่างกายมนุษย์
ง. การสะท้อนพลังงานวิทยุจากพื้นที่ซึ่งไม่เคลื่อนที่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 88/100

88
ข้อใดต่อไปนี้เป็นอาการบาดเจ็บที่ได้รับจากการใช้กำลังส่งสูงในย่านความถี่ UHF และ Microwave
ก. สูญเสียการได้ยินซึ่งเกิดจากปรากฏการโคโรนาไฟฟ้าแรงสูง
ข. การแข็งตัวของเลือดจากสนามแม่เหล็ก
ค. เกิดความร้อนในร่างกายจากการสัมผัสคลื่นความถี่วิทยุเมื่อเกินขีดจำกัด MPE
ง. การรับก๊าซโอโซนจากระบบระบายความร้อน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 89/100

89
เครื่องมือในข้อใดต่อไปนี้ที่ใช้แสดงผลของสัญญาณแปลกปลอม
ก. Spectrum Analyzer
ข. Wattmeter
ค. Logic Analyzer
ง. Time-Domain Reflectometer
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 90/100

90
ข้อใดต่อไปนี้เป็นการทดสอบว่ากำลังมีการ Bias ทรานซิสเตอร์แบบ Silicon NPN
ก. วัดค่าความต้านทางระหว่างขา Base – Emitter ค่าที่ได้ประมาณ 6 ถึง 7 โอห์ม
ข. วัดค่าความต้านทางระหว่างขา Base – Emitter ค่าที่ได้ประมาณ 0.6 ถึง 0.7 โอห์ม
ค. วัดแรงดันระหว่างขา Base – Emitter ค่าที่ได้ประมาณ 6 ถึง 7 โวลต์
ง. วัดแรงดันระหว่างขา Base – Emitter ค่าที่ได้ประมาณ 0.6 ถึง 0.7 โวลต์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 91/100

91
เครื่องมือใดต่อไปนี้ใช้สำหรับวิเคราะห์รายละเอียดของสัญญาณดิจิทัล
ก. DIP meter
ข. Oscilloscope
ค. Ohmmeter
ง. Q meter
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 92/100

92
ข้อใดต่อไปนี้เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อความแม่นยำของ Frequency Counter
ก. การป้อนสัญญาณลดทอนที่ถูกต้อง
ข. ฐานเวลาที่ถูกต้อง
ค. การแบ่งรอบที่ถูกต้อง
ง. อุณหภูมิของวงจร
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 93/100

93
ถ้า Frequency Counter ที่มีความถูกต้องระบุ +/- 0.1 ppm อ่าน 146,520,000 Hz ความถี่ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากค่าที่อ่านได้ โดยจะมีค่าที่แตกต่างเท่าใด
ก. 14.652 Hz
ข. 0.1 MHz
ค. 1.4652 Hz
ง. 1.4652 kHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 94/100

94
ข้อใดต่อไปนี้คือค่าพลังงานที่ถูกดูดซับด้วยโหลด เมื่อต่อ Power Meter ระหว่างเครื่องส่งและโหลด โดยอ่านค่าพลังงานที่ส่งออกไปได้ 100 วัตต์ และค่าพลังงานที่สะท้อนกลับมา 25 วัตต์
ก. 100 วัตต์
ข. 125 วัตต์
ค. 25 วัตต์
ง. 75 วัตต์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 95/100

95
ข้อใดคือสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่ากระแสไฟที่อ่านได้นั้นมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อต่อ RF Ammeter ระหว่างสายอากาศและเครื่องส่ง ในกรณีมีการจูนอย่างเหมาะสม
ก. สายนำสัญญาณอาจจะลัดวงจรลงกราวด์
ข. เครื่องส่งสัญญาณผิดปกติ
ค. ค่าอิมพีแดนซ์ไม่ถูกต้องระหว่างสายนำสัญญาณและสายอากาศ
ง. มีกำลังส่งไปยังสายอากาศเพิ่มมากขึ้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 96/100

96
จะเกิดอะไรขึ้นหากวาง DIP Meter ไว้ใกล้เกินไปกับวงจรปรับแต่งแล้วที่ต้องการตรวจสอบ
ก. เกิดความถี่ฮาร์มอนิกส์
ข. ค่าที่อ่านได้ไม่แม่นยำ
ค. เกิด Cross Modulation
ง. เกิด Intermodulation Distortion
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 97/100

97
สัญญาณชนิดใดต่อไปนี้ที่ Noise Blanker สามารถลบออกได้
ก. สัญญาณซึ่งคงที่ทุกระดับ IF
ข. สัญญาณรบกวนที่เกิดในช่วงความถี่ที่กว้างมาก
ค. สัญญาณซึ่งปรากฏที่ IF เดียวเท่านั้น
ง. สัญญาณรบกวนที่เกิดในช่วงความถี่แคบ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 98/100

98
ทำอย่างไรจึงสามารถลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการเหนี่ยวนำและแพร่กระจายคลื่นที่มีต้นเหตุจาก Automobile Alternator
ก. โดยการต่อคาปาซิเตอร์กรองความถี่อนุกรมในสายไฟเมน และคาปาซิเตอร์กันในสายจากฟิลด์
ข. โดยการต่อไฟ DC จากแบตเตอรี่โดยตรงโดยให้สายไฟยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้ ต่อคาปาซิเตอร์กันในสายไฟทั้งสองเส้น
ค. โดย High-Pass Filter อนุกรมในสายไฟเมนและ Low-Pass Filter ขนานกับสายฟีลด์
ง. โดยการต่อไฟ DC จากแบตเตอรี่โดยตรง ใส่คาปาซิเตอร์แกนร่วมที่สายไฟจาก Automobile Alternator
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 99/100

99
อะไรเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตในชั้นบรรยากาศโลก (Atmospheric Static)
ก. การแพร่คลื่นวิทยุจากดวงอาทิตย์ (Solar Radio Frequency Emissions)
ข. พายุฝนฟ้าคะนอง (Thunderstroms)
ค. พายุแม่เหล็กโลก (Geomagnetic Storms)
ง. ฝนดาวตก (Meteor Showers)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 100/100

100
สัญญาณชนิดใดที่อาจถูกเหนี่ยวนำเข้าไปในสายไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ ๆ เครื่องส่งวิทยุ
ก. สัญญาณทั่วไปในความถี่เดียวกับวิทยุสื่อสาร
ข. สัญญาณที่เกิดจากการสปาร์คของไฟฟ้า
ค. สัญญาณแบบต่างมุมต่างเฟสของความถี่ในสายไฟฟ้า AC
ง. ฮาร์มอนิกของความถี่ในสายไฟฟ้า AC
คำถามก่อนหน้า

คุณยังตอบคำถามไม่ครบ : 100 ข้อ จาก 100 ข้อ

(คลิกที่หมายเลขข้อที่ต้องการ เพื่อตอบคำถาม)