NBTC ONE STOP SERVICE

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นต้น

90:00 นาที

คำถามที่ 1/100

1
ประโยคท้ายในวรรคสองของมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ระบุว่า “รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” หมายความว่าอย่างไร
ก. เราสามารถซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมทั่วไปและใช้ความถี่วิทยุได้โดยอิสระ
ข. เราต้องเข้าร่วมข่ายสื่อสารกับหน่วยของรัฐจึงใช้วิทยุสื่อสารได้
ค. เราสามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ง. การสอบในวันนี้ถ้าสอบผ่านแล้วจะสามารถซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมทั่วไปและใช้ความถี่วิทยุได้ทันที
คำถามต่อไป

คำถามที่ 2/100

2
การพิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นอำนาจหน้าที่ของ
ก. กทช.
ข. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ค. กสทช.
ง. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 3/100

3
เกี่ยวกับการทดสอบความสามารถในการรับและส่งรหัสมอร์สของพนักงานวิทยุสมัครเล่นนั้น ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศฉบับแก้ไขใหม่กำหนดไว้อย่างไร
ก. ผู้ที่ต้องการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ในย่าน HF คือ ตั้งแต่ 30 MHz ลงมา จะต้องผ่านการทดสอบการรับด้วยหู และส่งด้วยมือซึ่งรหัสมอร์ส
ข. ผู้ที่ต้องการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ในย่าน HF คือ ตั้งแต่ 30 MHz ลงมา จะต้องผ่านการทดสอบการรับและส่งรหัสมอร์สด้วยคอมพิวเตอร์
ค. การทดสอบความสามารถในการรับส่งรหัสมอร์สหรือไม่ ให้อยู่ในดุลยพินิจขององค์กรกำกับดูแลของแต่ละประเทศ
ง. ยกเลิกการทดสอบและใช้รหัสมอร์สโดยสิ้นเชิง โดยให้เปลี่ยนมาใช้การเข้ารหัสในระบบดิจิทัล
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 4/100

4
คลื่นความถี่หรือคลื่นแฮรตเซียน เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ช่วงใด
ก. 10 kHz – 3,000,000 kHz
ข. 10 kHz – 3,000,000 MHz
ค. 10 MHz – 3,000,000 kHz
ง. 10 MHz – 3,000,000 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 5/100

5
พนักงานวิทยุสื่อสารของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานวิทยุประจำสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายได้หรือไม่
ก. ไม่ได้ เพราะผู้ใช้ความถี่นี้จะต้องมีใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น
ข. ไม่ได้ เพราะใช้รหัสคิวไม่เป็น
ค. ได้ เพราะเป็นพนักงานวิทยุมืออาชีพอยู่แล้ว
ง. ได้ เพราะเป็นการแลกเปลี่ยนกัน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 6/100

6
นายไข่ดิบใช้คลื่นความถี่โดยการออกอากาศในขณะที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ทำการออกอากาศยังมีสถานะได้รับใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม นายไข่ดิบจะมีความผิดอย่างไร
ก. กระทำหน้าที่พนักงานวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข. มี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต
ค. กระทำหน้าที่พนักงานวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต และใช้คลื่นความถี่โดยไม่ได้รับอนุญาต
ง. ใช้คลื่นความถี่โดยไม่ได้รับอนุญาต
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 7/100

7
นายไข่ไก่ เป็นพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ต้องการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเพียงเครื่องเดียวที่บรรจุคลื่นความถี่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคลื่นความถี่กิจการวิทยุสมัครเล่น ได้หรือไม่
ก. ได้ โดยโปรแกรมคลื่นความถี่กิจการวิทยุสมัครเล่นเพิ่มในเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ของหน่วยงาน
ข. ได้ โดยนำเครื่องรับ-ส่งวิทยุย่านสมัครเล่นมาเปิดแบนด์เพื่อใช้งานคลื่นความถี่ของหน่วยงาน
ค. ได้ โดยจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ประเภทที่ 1 มาใช้งานซึ่งเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผู้ใช้สามารถตั้งคลื่นความถี่ได้เองจากหน้าเครื่อง
ง. ไม่ได้ เพราะมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นคนละกิจการ ดังนั้น จะต้องใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุย่านสมัครเล่น 1 เครื่อง และเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ประเภทที่ 2 อีก 1 เครื่อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 8/100

8
นายไข่ต้มมีเครื่องวิทยุคมนาคมไว้ในครอบครองอยู่ 1 เครื่อง ซึ่งภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นเครื่อง วิทยุเถื่อน นายไข่ต้มจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ก. นำเครื่องไปเสียภาษีและชำระค่าปรับที่กรมศุลกากร
ข. นำเครื่องไปขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของราชการและทำเรื่องขอยืมใช้
ค. นำเครื่องไปขึ้นทะเบียนที่ กสทช.
ง. เครื่องเถื่อนคือเครื่องที่นำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร ไม่สามารถทำให้ถูกต้องตามกฎหมายได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 9/100

9
ประชาชนทั่วไปสามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการส่วนตัว หรืองานอาสาสมัครต่าง ๆ ได้หรือไม่ อย่างไร
ก. ไม่ได้ ต้องเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น
ข. ไม่ได้ ต้องเป็นอาสาสมัครของหน่วยงานของรัฐเท่านั้น
ค. ได้ โดยขออนุญาตใช้คลื่นความถี่สำหรับข่ายสื่อสารสำหรับภาคเอกชน หรือข่ายสื่อสารองค์กร สาธารณกุศล โดยต้องชำระค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่
ง. ได้ เพราะได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นแล้ว
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 10/100

10
พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมแล้ว เมื่อพ้นจากการเป็นสมาชิกขององค์กรวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย หรือสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แล้วแต่กรณี ผลจะเป็นอย่างไร
ก. ขาดคุณสมบัติการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ข. ไม่สามารถทำหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นได้ในช่วงที่พ้นจากการเป็นสมาชิก
ค. สามารถทำหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นได้จนถึงวันที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 11/100

11
ข้อใดคือคุณสมบัติของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. มีสัญชาติไทยหรือเชื้อชาติไทย
ข. เป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นซึ่ง กสทช. ออกให้
ค. เป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นซึ่ง กสทช. อนุญาตให้เทียบเท่า
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 12/100

12
ประกาศนียบัตรในข้อใดที่ กสทช. อนุญาตให้เทียบเท่าประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นสำหรับใช้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอิเล็กทรอนิกส์
ข. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส์
ค. ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นของประเทศที่ทำข้อตกลงต่างตอบแทนกับประเทศไทย
ง. ประกาศนียบัตรหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ของหน่วยงานของรัฐ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 13/100

13
การขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นและสัญญาณเรียกขานชั่วคราว (Special event station) เพื่อทำกิจกรรมพิเศษในระยะเวลาสั้น ๆ มีหลักเกณฑ์อย่างไร
ก. แจ้งให้สำนักงาน กสทช. ภูมิภาคในพื้นที่รับทราบก่อนดำเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่า 7 วัน เท่านั้น
ข. ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน กสทช. ในส่วนกลาง ก่อนดำเนินกิจกรรมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 45 วัน โดยการขออนุญาตจะต้องกระทำในนามชมรมหรือสมาคมวิทยุสมัครเล่น เท่านั้น
ค. ยื่นคำขออนุญาตต่อสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นที่ก่อนดำเนินกิจกรรม เท่านั้น
ง. ดำเนินการได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพราะเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นแล้ว
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 14/100

14
สถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่จัดให้เป็นกิจการหลัก หมายถึง
ก. สถานีวิทยุคมนาคมที่ส่งสัญญาณตลอดเวลา เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง
ข. สถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวนอย่างรุนแรงจากสถานีที่จัดให้เป็นกิจการรอง
ค. สถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวนอย่างรุนแรงจากสถานีที่จัดให้เป็นกิจการรอง
ง. สถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับสิทธิใช้ความถี่ใด ๆ ก็ได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 15/100

15
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น สามารถใช้ย่านความถี่ 435 - 438 MHz และ 1260.000 – 1270.000 MHz ได้หรือไม่ อย่างไร
ก. ใช้ไม่ได้ เพราะอนุญาตเฉพาะพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางขึ้นไป เท่านั้น
ข. ใช้ได้ทั้งภาครับและภาคส่ง แต่ต้องใช้เพื่อติดต่อผ่านดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น
ค. ใช้ได้เฉพาะรับสัญญาณจากดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น และไม่สามารถใช้ส่งได้
ง. ใช้ได้โดยอิสระ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 16/100

16
โหมดสื่อสารในข้อใด ที่ กสทช. ห้ามมิให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นใช้งาน
ก. การติดต่อสื่อสารข้อมูลโดยเข้ารหัสป้องกันการดักฟัง
ข. การติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณข้อมูล
ค. การติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น
ง. ผิดทุกข้อ เพราะอนุญาตให้ใช้ได้ทุกโหมด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 17/100

17
คลื่นความถี่ที่ใช้สำหรับส่งจากดาวเทียมมายังพื้นโลก เรียกว่าความถี่อะไร
ก. Downlink
ข. Uplink
ค. Active link
ง. Control link
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 18/100

18
คลื่นความถี่ช่วงใดในย่าน 10 เมตร ที่สามารถใช้สำหรับติดต่อสื่อสารประเภทเสียงในโหมด FM
ก. 28.0000 – 28.0600 MHz
ข. 28.3200 – 29.0000 MHz
ค. 28.0000 – 29.7000 MHz
ง. 29.1000 – 29.7000 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 19/100

19
สามารถใช้คลื่นความถี่ 145.9000 MHz สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีวิทยุสมัครเล่นได้หรือไม่
ก. ได้ เพราะพนักงานวิทยุสมัครเล่นมีสิทธิใช้งานคลื่นความถี่ใดก็ได้
ข. ได้ เพราะเป็นคลื่นความถี่สำหรับการติดต่อสื่อสารทั่วไป
ค. ไม่ได้ เพราะกำหนดให้ใช้สำหรับการรับส่งสัญญาณระหว่างดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นกับสถานีวิทยุสมัครเล่น เท่านั้น
ง. ไม่ได้ เพราะเป็นคลื่นความถี่สำหรับเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 20/100

20
ข้อใดหมายถึงการติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่นที่ใช้ทั้งภาครับและภาคส่ง ด้วยคลื่นความถี่เดียวกัน
ก. การติดต่อสื่อสารแบบ Full Duplex
ข. การติดต่อสื่อสารแบบ Duplex
ค. การติดต่อสื่อสารแบบ Simplex
ง. การติดต่อสื่อสารแบบ Multiplex
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 21/100

21
เพราะเหตุใดสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณจึงต้องเข้าโทนรหัส
ก. เพื่อเป็นเงื่อนไขให้ผู้ต้องการใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณต้องเป็นสมาชิกสมาคม
ข. เพื่อตรวจสอบและทำสถิติบันทึกการใช้งาน
ค. เพื่อป้องกันไม่ให้สถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
ง. เพื่อเข้าระบบ Log Book อัตโนมัติ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 22/100

22
การ “ลักลอบนำเข้าวิทยุสื่อสารจากต่างประเทศ (ไม่ผ่านพิธีการศุลกากร)” มีความผิด มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับการซื้อเครื่องที่นำเข้าอย่างถูกต้องโดยไม่ขอใบอนุญาตมีและใช้
ก. มากกว่า คือ ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไม่เกินหนึ่งปี
ข. น้อยกว่า คือ ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไม่เกินหกเดือน
ค. เท่ากัน คือ ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไม่เกินหนึ่งปี
ง. เท่ากัน คือ ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไม่เกินหกเดือน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 23/100

23
การตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นนอกสถานที่เพื่อการประสานงานในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ต้องได้รับอนุญาตจาก สำนักงาน กสทช. ก่อนจึงออกไปตั้งสถานีได้
ข. ออกไปตั้งสถานีได้เลยไม่ต้องแจ้งใครเพราะเมื่อเราทำงาน สำนักงาน กสทช. ก็ทราบเอง
ค. ออกไปตั้งสถานีและแจ้งต่อ สำนักงาน กสทช. ในพื้นที่ทันทีที่ทำได้
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 24/100

24
สัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล่น มีลักษณะอย่างไร
ก. อักษรและ/หรือตัวเลขเพื่อระบุประเทศ (Prefix) 2 ตัว ตัวเลขเพื่อระบุเขต 1 ตัว ตามด้วยตัวอักษรหนึ่งถึงสามตัว
ข. อักษรและ/หรือตัวเลขเพื่อระบุประเทศ (Prefix) 2 ตัว ตัวเลขเพื่อระบุเขต 1 ตัว ตามด้วยตัวอักษรหนึ่งถึงสี่ตัว
ค. อักษรและ/หรือตัวเลขเพื่อระบุประเทศ Prefix 2 ตัว ตัวเลขเพื่อระบุเขต 1 ตัว และสามารถกำหนดตัวอักษรตามหลังกี่ตัวก็ได้ถ้าเป็นสถานีที่จัดตั้งขึ้นในโอกาสพิเศษ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 25/100

25
HS5AY เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และตั้งอยู่ที่ใด
ก. ยะลา ภาคใต้ตอนล่าง
ข. พะเยา ภาคเหนือตอนบน
ค. พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง
ง. ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 26/100

26
นางไข่หวาน : “QRU คะ?”
นางสาวไข่ดาว : “QRU ค่ะ 73”
จากบทสนทนาของนักวิทยุสมัครเล่นข้างต้น หมายความว่าอย่างไร
ก. นางไข่หวานให้นางสาวไข่ดาวพูดตามเพื่อหัดใช้รหัส Q
ข. นางสาวไข่ดาวล้อเลียนนางไข่หวาน
ค. นางไข่หวานถามว่านางสาวไข่ดาวมาจากรัสเซียหรือ นางสาวไข่ดาวตอบว่าใช่ค่ะ ฉันมาจากรัสเซีย
ง. นางไข่หวานถามว่าหมดข้อความหรือยัง นางสาวไข่ดาวตอบว่าหมดข้อความแล้ว สวัสดีค่ะ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 27/100

27
QRX หมายความว่า “ให้รอก่อนและจะติดต่ออีกครั้งภายในเวลาที่กำหนด” ดังนั้น การใช้รหัส QRX จึงต้องตามด้วยข้อมูลในข้อใด
ก. เวลาหรือระยะเวลา เพราะเป็นการนัดเวลา
ข. สถานที่ เพื่อให้ทราบว่าจะหันสายอากาศไปทางไหน
ค. ความถี่ เพื่อให้รู้ว่าจะพบกันที่ความถี่ใด
ง. ชื่อพนักงานวิทยุที่ต้องการติดต่อด้วย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 28/100

28
นายไข่ต้ม : “ขอรีพอร์ตสัญญาณครับ”
นางสาวไข่ดาว : “QRK 5 ค่ะ”
นายไข่ต้ม : “ขอ QSA ด้วยครับ”
นางสาวไข่ดาว : “ไม่ได้หรอกค่ะ ท่านส่งสัญญาณผ่านรีพีทเตอร์มา”
จากบทสนทนาของนักวิทยุสมัครเล่นข้างต้น หมายความว่าอย่างไร
ก. นางสาวไข่ดาวไม่สามารถรับสัญญาณจากสถานีทวนสัญญาณ (Repeater) ได้
ข. นายไข่ต้มขอนัดพบ นางสาวไข่ดาวปฏิเสธเพราะอยู่ไกลเกินไป
ค. นายไข่ต้มใช้ประมวลรหัส Q ผิด นางสาวไข่ดาวจึงปฏิเสธ
ง. นางสาวไข่ดาวรายงานได้เพียงความชัดเจนของเสียง เพราะความแรงสัญญาณที่รับได้นั้นเป็นของสถานีทวนสัญญาณ (Repeater)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 29/100

29
“เวลานัดหมาย 0505 QSL ?” ประโยคดังกล่าวหมายความว่าอย่างไร
ก. ยืนยันหรือไม่ว่าเวลานัดหมายคือ 0505
ข. เปลี่ยนเวลานัดหมายจาก 0505 ไปแล้วใช่ไหม
ค. ยกเลิกเวลานัดหมาย 0505 ใช่ไหม
ง. ขอพบก่อนเวลานัดหมาย 0505 ใช่ไหม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 30/100

30
ถ้าได้รับรายงานสัญญาณว่า 29 หมายความว่าอย่างไร
ก. น่าจะมีความผิดปกติในภาคส่ง เพราะความแรงสัญญาณต่ำ
ข. ภาครับของคู่สถานีผิดปกติ
ค. น่าจะมีความผิดปกติในภาคผสมสัญญาณ เพราะความแรงสัญญาณมากแต่เสียงไม่ชัด
ง. คุณภาพสถานีดีมาก เพราะเสียงชัดเจนแม้ความแรงสัญญาณไม่มาก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 31/100

31
ถ้าได้รับรายงานสัญญาณว่า 52 หมายความว่าอย่างไร
ก. น่าจะมีความผิดปกติในภาคส่ง เพราะความแรงสัญญาณต่ำ
ข. ภาครับของคู่สถานีผิดปกติ
ค. น่าจะมีความผิดปกติในภาคผสมสัญญาณ เพราะความแรงสัญญาณมากแต่เสียงไม่ชัด
ง. คุณภาพสถานีดีมาก เพราะเสียงชัดเจนแม้ความแรงสัญญาณไม่มาก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 32/100

32
สัญญาณเรียกขาน AA1AA ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. อัลฟา-อัลฟา-วัน-อัลฟา-อัลฟา
ข. ดับเบิลเอ-วัน-ดับเบิลเอ
ค. อเมริกัน-อัลฟา-วัน-อเมริกัน-เอเบิล
ง. แอปเปิล-แอปเปิล-วัน-แอปเปิล-แอปเปิล
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 33/100

33
สัญญาณเรียกขาน DL8UI ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. เดลตา-ลิมา-เอท-ยูนิคอร์น-อินเดีย
ข. เดลตา-ลิมา-เอท-ยูนิเวอร์ซิตี-อินเดีย
ค. เดลตา-ลิมา-เอท-ยูนิฟอร์ม-อินเดีย
ง. เดลตา-ลิมา-เอท-ยูนิโคล-อินเตอร์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 34/100

34
สัญญาณเรียกขาน LX1KQ ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. ลิมา-เอกซ์เรย์-วัน-กิโล-คิเบก
ข. ลิมา-เอกซ์เรย์-วัน-คิง-ควีน
ค. ลอนดอน-เอกซ์เรย์-วัน-คิง-ควีน
ง. เลิฟ-เอกซ์เรย์-วัน-คิง-ควีน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 35/100

35
สัญญาณเรียกขาน 9M2RS ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. ไนน์-ไมค์-ทู-ราชิด-สุลตาน
ข. ไนน์-ไมค์-ทู-ราชิด-สุลตาน
ค. ไนน์-ไมค์-ทู-โรมิโอ-ชูการ์
ง. ไนน์-ไมค์-ทู-โรมิโอ-เซียรา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 36/100

36
สัญญาณเรียกขาน WS5RJ ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. วิลเลียม-เชคเปียร์-ไฟฟ์-โรมิโอ-จูเลียต
ข. วีสกี-เซียรา-ไฟฟ์-โรมิโอ-จูเลียต
ค. วิสกี-โซดา-ไฟฟ์-โรเบอโต-จอห์นนี
ง. วิลลี่-เซียรา-ไฟฟ์-โรมิโอ-จูเลียต
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 37/100

37
นางสาวไข่ดาวรับสัญญาณวิทยุย่านความถี่ 28 MHz จากนักวิทยุสมัครเล่นที่ใช้สัญญาณเรียกขานว่า BV2LIN/MM หมายถึงอะไร
ก. นักวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับใบอนุญาตจากประเทศไต้หวัน ขณะนี้อยู่บนเรือ (Marine Mobile)
ข. นักวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับใบอนุญาตจากประเทศไต้หวัน ขณะนี้อยู่ที่ประเทศพม่า (Myanmar)
ค. นักวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับใบอนุญาตจากประเทศไต้หวัน ซึ่งจบปริญญาโทด้านการบริหารจัดการ (Master of Management)
ง. นักวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับใบอนุญาตจากประเทศไต้หวัน ซึ่งจบปริญญาโทด้านดนตรี (Master of Music)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 38/100

38
คำว่าสถานี DX ต่างจาก DXpedtion อย่างไร
ก. ไม่แตกต่างกัน
ข. สถานี DX หมายถึงสถานีที่อยู่ห่างไกล และ DXpedtion หมายถึงการทำกิจกรรมโดยไปตั้งสถานีพิเศษในที่ห่างไกล
ค. สถานี DX เป็นสถานีในประเทศ และ DXpedtion เป็นสถานีต่างประเทศ
ง. สถานี DX เป็นสถานีในยาน VHF และ DXpedtion เป็นสถานีในย่าน HF
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 39/100

39
ในย่านความถี่ 28 MHz ถ้าได้ยินการเรียกบนความถี่ว่า “CQ มาเลเซีย” แต่ไม่มีผู้ตอบกลับ เราควรทำอย่างไร
ก. กดคีย์ตอบ “มาเลเซียไม่ได้ยินคุณ คุยกับประเทศไทยแทนก็แล้วกัน”
ข. กดคีย์ตอบ “มาเลเซียจะขึ้นความถี่ตอนเย็น จะฝากข้อความไว้หรือไม่”
ค. สแกนหาในความถี่ ถ้าเจอแฮมมาเลเซียก็บอกให้เขาทราบว่ามีผู้ตามหา
ง. ฟังเฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น เพราะเป็นการเรียกขานที่เจาะจงเฉพาะประเทศมาเลเซียเท่านั้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 40/100

40
คำว่า YT หมายถึงอะไร
ก. ผู้ที่มีความหลายหลายทางเพศ
ข. บุรุษ
ค. ไม่มีในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่น
ง. สตรี
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 41/100

41
ระหว่างการ QSO มีผู้ขอความช่วยเหลืออย่างกะทันหัน แต่ในห้องวิทยุไม่มีกระดาษโน้ต เราควรทำอย่างไร
ก. พยายามจำได้เท่าไหร่เท่านั้น
ข. จดใน Logbook อย่างละเอียด
ค. บอกสถานีอื่นที่ฟังอยู่ให้ช่วยจด
ง. บอกให้รอและวิ่งออกไปหากระดาษปากกา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 42/100

42
เพราะเหตุใดพนักงานวิทยุสมัครเล่นจึงสามารถเป็นจิตอาสาที่ดีของประเทศชาติในด้านการสื่อสาร
ก. จากการที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุด้วยตนเอง
ข. จากการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายของนักสื่อสารสมัครเล่น
ค. มีความรู้และเครื่องมือสื่อสารที่สามารถช่วยเหลือสังคมและสร้างข่ายสื่อสารสำรองของชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 43/100

43
โหมดการติดต่อสื่อสารของวิทยุสมัครเล่นในข้อใด ที่ทำให้ผู้รับแจ้งเหตุรับทราบสถานที่ของผู้แจ้งเหตุได้โดยอัตโนมัติ
ก. APRS (Automatic Packet Report System)
ข. ARDF (Amateur Radio Direction Finding)
ค. ARES (Amateur Radio Emergency Service)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 44/100

44
อะไรที่ไม่ถือว่าเป็นสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Logbook)
ก. โปรแกรมบันทึกข้อมูลการติดต่อสื่อสารของสถานีวิทยุ
ข. สมุดที่วางอยู่ในห้องที่ใช้ติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
ค. แผ่นกระดาษที่ใช้จดข้อมูลการติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
ง. แผ่นซีดีที่ใช้เก็บข้อมูลการติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 45/100

45
ในบัตรยืนยันการติดต่อสื่อสาร (QSL Card) ข้อมูลใดจำเป็นต้องมี
ก. รายงานสัญญาณ วัน เวลา และโหมดการติดต่อสื่อสาร
ข. ชนิดของเครื่องวิทยุคมนาคมและสายอากาศ
ค. ธงประจำชาติ
ง. รูปของสถานีวิทยุคมนาคม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 46/100

46
กำลังไฟฟ้า 100 วัตต์ (W) มีค่าเท่ากับกี่กิโลวัตต์ (kW)
ก. 0.1
ข. 1
ค. 100
ง. 10
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 47/100

47
ข้อใดต่อไปนี้ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าสลับ (AC)
ก. ถ่านไฟฉาย
ข. โรงไฟฟ้า
ค. ทิศทางตั้งฉากกัน
ง. มอเตอร์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 48/100

48
จากรูปข้างล่างนี้ แรงดันไฟฟ้ารวมที่จุด A-B มีค่าเท่ากับกี่โวลต์ (V)
ก. 50
ข. 40
ค. 30
ง. 20
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 49/100

49
สูตรในการหาค่าความต้านทานรวม (R รวม) ที่ต่อแบบขนานคือ
ก. R รวม = R1-R2+R3-R....
ข. R รวม = R1+R2+R3+R....
ค.
ง.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 50/100

50
จากรูปแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมตัวต้านทาน R2 เท่ากับ
ก. V / 2
ข. V / 200
ค. V / 100
ง. ไม่สามารถหาค่าได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 51/100

51
สารกึ่งตัวนำคือ
ก. สสารที่มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดี
ข. สสารที่มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ปานกลาง
ค. สสารที่มีคุณสมบัติไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ง. สสารที่มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน โดยมีเงื่อนไข
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 52/100

52
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าข้างล่างนี้หมายถึงอุปกรณ์ใด
ก. ตัวต้านทาน (Resistor)
ข. ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor) ชนิดน้ำมัน
ค. ตัวเหนี่ยวนำ (Inductor)
ง. แบตเตอรี่ (Battery)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 53/100

53
จากรูป XL มีค่าเท่ากับกี่โอห์ม (Ω) เมื่อ S อยู่ในตำแหน่ง 1
ก. 1.57
ข. 20
ค. 50
ง. ไม่คำตอบใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 54/100

54
ค่าอิมพีแดนซ์ (Impedance : Z) มีหน่วยเป็น
ก. โมห์
ข. แอมแปร์
ค. โอห์ม
ง. ฟารัด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 55/100

55
อุปกรณ์ซึ่งภายในประกอบด้วยอุปกรณ์ เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวต้านทาน รวมกันเป็นวงจรอยู่ในสารกึ่งตัวนำเดียวกัน เรียกว่าอะไร
ก. คอมเพล็กซ์ เซอร์กิต (Complex Circuit)
ข. ซูเปอร์คอนดักเตอร์ (Superconductor)
ค. อินทิเกรตเซอร์กิต (Integrated Circuit)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 56/100

56
จากแผนผังอย่างง่ายของเครื่องรับวิทยุแบบ Superheterodyne ข้างล่างนี้ หมายเลข 3 เป็นภาคที่มีชื่อเรียกว่า
ก. ภาคเอเอฟแอมปลิไฟเออร์ (AF Amplifier)
ข. ภาคมิกเซอร์ (Mixer)
ค. ภาคโลคัล ออสซิลเลเตอร์ (Local Oscillator)
ง. ภาคดีเทคเตอร์ (Detector)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 57/100

57
วงจรกำเนิดคลื่นวิทยุ เรียกว่า
ก. แอมปลิไฟเออร์ (RF Amplifier)
ข. เรกติไฟเออร์ (Rectifier)
ค. มอดูเลเตอร์ (Modulator)
ง. ออสซิลเลเตอร์ (Oscillator)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 58/100

58
วงจร AGC ในเครื่องรับวิทยุทำหน้าที่
ก. ควบคุมอัตรากำลังขยายโดยอัตโนมัติ
ข. ควบคุมการไหลของกระแสให้คงที่
ค. ควบคุมอัตรากำลังขยายสัญญาณวิทยุโดยอัตโนมัติ
ง. ควบคุมอัตราการขยายสัญญาณวิทยุให้คงที่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 59/100

59
ระบบการติดต่อสื่อสารแบบเซมิดูเพล็กซ์ (Semi Duplex) คืออย่างไร
ก. ใช้ความถี่ 1 ความถี่ ทั้งรีพีทเตอร์ (Repeater) และเครื่องรับส่งวิทยุ
ข. ใช้ความถี่ 2 ความถี่ ทั้งรีพีทเตอร์ (Repeater) และเครื่องรับส่งวิทยุ
ค. รีพีทเตอร์ (Repeater) ใช้ 2 ความถี่ เครื่องรับส่งวิทยุใช้ 1 ความถี่
ง. รีพีทเตอร์ (Repeater) ใช้ 1 ความถี่ เครื่องรับส่งวิทยุใช้ 2 ความถี่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 60/100

60
ความถี่ที่เพิ่มขึ้นสูงจากความถี่จริงเป็นจำนวน 2 เท่า, 3 เท่า หรือ 4 เท่า เรียกว่า
ก. ฮาร์มอนิก (Harmonic)
ข. ออสซิลเลเตอร์ (Oscillator)
ค. ดีเทคเตอร์ (Detector)
ง. อิมเมจ (Image)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 61/100

61
คลื่นวิทยุที่แผ่กระจายจากสายอากาศที่ตั้งฉากกับพื้นโลกเป็น
ก. เวอร์ติคัลโพลาไรเซชัน (Vertical Polarization)
ข. ฮอริซอนทอลโพลาไรเซชัน (Horizontal Polarization)
ค. ครอส โพลาไรเซชัน (Cross Polarization)
ง. เซอร์กูลาร์โพลาไรเซชัน (Circular Polarization)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 62/100

62
ค่าเรดิเอชันรีซิสแทนซ์ (Radiation Resistance) ของสายอากาศยากิ (Yagi) ทั่ว ๆ ไปมีค่าเท่ากับ
ก. 50 โอห์ม
ข. 75 โอห์ม
ค. 300 โอห์ม
ง. 600 โอห์ม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 63/100

63
สายอากาศฮาล์ฟเวฟไดโพล (Half Wave Dipole) โดยทั่ว ๆ ไป จะมีค่าเรดิเอชันรีซิสแทนซ์ (Radiation Resistance) เท่ากับ
ก. 36 โอห์ม
ข. 50 โอห์ม
ค. 73 โอห์ม
ง. 300 โอห์ม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 64/100

64
สายนำสัญญาณ (Transmission Line) ที่ดี ควรมีคุณสมบัติดังนี้
ก. นำคลื่นได้ด้วยความเร็วใกล้เคียงแสง
ข. มีความต้านทานต่ำ
ค. มีกำลังสูญเสียต่ำ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 65/100

65
อาการจางหาย (Fading) ระหว่างการติดต่อทางวิทยุ คือ
ก. การรับสัญญาณได้ไม่สม่ำเสมอบางครั้งสัญญาณขาดหายรับได้ไม่ดี
ข. แรงดันไฟฟ้าที่ไม่คงที่
ค. เครื่องรับวิทยุมีความไวไม่ดีพอ
ง. สถานีส่งหันสายอากาศไม่ถูกทิศทาง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 66/100

66
แผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board : PCB) ใช้สำหรับ
ก. ต่อวงจรไฟฟ้าระหว่างตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ข. ยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ค. ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 67/100

67
การเลือกพื้นที่และการวางแผนตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ควรคำนึงถึงประเด็นในข้อใด
ก. ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ และผลกระทบเชิงสังคม
ข. ระยะห่างจากท่าอากาศยานหรือสนามบิน
ค. การรบกวนหรือการแทรกสอดทางแม่เหล็กไฟฟ้า และความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 68/100

68
การต่ออุปกรณ์ดังรูปข้างล่างเป็นการวัดค่าอะไร
ก. ความแรงสัญญาณที่ได้รับ
ข. สัญญาณถูกลดทอน
ค. กำลังส่ง
ง. ความต้านทาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 69/100

69
การใช้โอห์มมิเตอร์ตรวจสอบไดโอด (Diode) ถ้าไดโอด (Diode) นั้นดี การขึ้นของเข็มมิเตอร์จะเป็นอย่างไร เมื่อสลับสายวัด 2 ครั้ง
ก. ขึ้นทั้ง 2 ครั้ง
ข. ไม่ขึ้นทั้ง 2 ครั้ง
ค. ขึ้น 1 ครั้ง ไม่ขึ้น 1 ครั้ง
ง. ตรวจไม่ได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 70/100

70
การตรวจวัดความต้านทานที่ต่ออยู่ในวงจรไฟฟ้าทั่วไปมีวิธีการอย่างไร
ก. ไม่ต้องถอดออกจากวงจร
ข. ต่อตัวต้านทานจำนวน 1 ตัว อนุกรมเข้าไป
ค. ถอดออกจากวงจร
ง. ไม่มีคำตอบใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 71/100

71
นำตัวต้านทานค่า 27 กิโลโอห์ม (kΩ) จำนวน 3 ตัวมาต่อขนาน ความต้านทานรวมมีค่าเท่ากับ
ก. 81 กิโลโอห์ม (kΩ)
ข. 54 กิโลโอห์ม (kΩ)
ค. 27 กิโลโอห์ม (kΩ)
ง. 9 กิโลโอห์ม (kΩ)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 72/100

72
การวัดกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ซึ่งจ่ายให้กับเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จะต้องต่อแอมมิเตอร์ (Ammeter) อย่างไร
ก. อนุกรมกับแบตเตอรี่
ข. ขนานกับแบตเตอรี่
ค. อนุกรมหรือขนานกับแบตเตอรี่ก็ได้
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 73/100

73
เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องหนึ่งใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 220 โวลต์/50/60 เฮิรตซ์, 70 วัตต์ ค่า 70 วัตต์ หมายถึง
ก. กำลังไฟฟ้าจ่ายออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
ข. กำลังไฟฟ้าที่แพร่กระจายออกอากาศ
ค. กำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในเครื่องใช้ไฟฟ้า
ง. กำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำงานได้เป็นปกติ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 74/100

74
เมื่อต้องการวัดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอุปกรณ์ตัวหนึ่งในวงจรไฟฟ้าจะต้องใช้เครื่องมือวัดชนิดใดและวิธีการวัดอย่างไร
ก. ใช้โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter) ต่อขนานกับอุปกรณ์
ข. ใช้โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter) ต่ออนุกรมกับอุปกรณ์
ค. ใช้แอมมิเตอร์ (Ammeter) ต่อขนานกับอุปกรณ์
ง. ใช้แอมมิเตอร์ (Ammeter) ต่ออนุกรมกับอุปกรณ์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 75/100

75
การจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้กับเครื่องรับ-ส่งวิทยุดังรูป จะเกิดผลอย่างไร
ก. เครื่องรับ-ส่งวิทยุทำงานปกติ
ข. เครื่องรับ-ส่งวิทยุไม่ทำงาน
ค. เครื่องรับ-ส่งวิทยุเสียหายเฉพาะภาคส่ง
ง. เครื่องรับ-ส่งวิทยุเสียหายเฉพาะภาครับ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 76/100

76
ในการเลือกซื้อเครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อใช้กับเครื่องรับ-ส่งวิทยุจะต้องทราบคุณสมบัติทางไฟฟ้าอย่างไรบ้าง
ก. ขนาดของแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกมาเพียงพอหรือไม่
ข. มีวงจรรักษาขนาดของแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกมาให้คงที่หรือไม่
ค. มีวงจรป้องกันคลื่นวิทยุรบกวนหรือไม่
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 77/100

77
การที่กำลังส่งย้อนกลับมาสู่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ มีสาเหตุมาจาก
ก. การใช้สายอากาศในย่านความถี่ที่ไม่ตรงกับความถี่ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ข. การปรับสายอากาศไม่ตรงทิศทางในการรับ-ส่ง
ค. การใช้แบตเตอรี่ผิดพลาด
ง. การเคลื่อนที่หรือย้ายเครื่องรับ-ส่งวิทยุเป็นประจำ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 78/100

78
เครื่องมือที่แสดงค่าการแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission) และการแพร่ฮาร์มอนิก (Harmonic Emission) คือ
ก. เครื่องวิเคราะห์สเปคตรัม (Spectrum Analyzer)
ข. มิเตอร์วัดกําลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Meter)
ค. ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)
ง. เอสดับบลิวอาร์มิเตอร์ (SWR Meter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 79/100

79
เครื่องมือที่ใช้วัดอัตราส่วนของกำลังส่งที่ออกสายอากาศกับกำลังส่งที่สะท้อนกลับมาจากสายอากาศ คือ
ก. ซิกแนล มิเตอร์ (Signal Meter)
ข. วีเอสดับบลิวอาร์ มิเตอร์ (VSWR Meter)
ค. ฟิลด์สเตร็งท์ มิเตอร์ (Field Strength Meter)
ง. อาร์เอฟ เพาเวอร์ มิเตอร์ (RF Power Meter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 80/100

80
สายนำสัญญาณ เบอร์ RG-8 และ RG-58 มีค่าอิมพีแดนซ์ (Impedance) ประมาณเท่าใด
ก. 40 โอห์ม
ข. 75 โอห์ม
ค. 300 โอห์ม
ง. 50 โอห์ม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 81/100

81
เหตุใดค่าอิมพีแดนซ์ของสายอากาศและเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จึงต้องมีค่าเท่ากัน
ก. เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ข. เพื่อให้คลื่นวิทยุแพร่กระจายคลื่นได้แรงที่สุด
ค. เพื่อให้ภาครับของเครื่องรับ-ส่งวิทยุรับสัญญาณได้เต็มประสิทธิภาพ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 82/100

82
แอตโมสเฟียริก นอยส์ (Atmospheric Noise) คือ
ก. สัญญาณรบกวนที่มนุษย์ทำขึ้น
ข. สัญญาณรบกวนที่เกิดจากธรรมชาติ
ค. สัญญาณรบกวนที่เกิดจากหัวเทียนรถยนต์
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 83/100

83
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ 2 เครื่องใช้งานต่างความถี่กันแต่สถานีอยู่บริเวณเดียวกัน สามารถรบกวนกันเองได้อาจเกิดจากสาเหตุใด
ก. อินเตอร์มอดูเลชั่น (Intermodulation)
ข. ฮาร์มอนิก (Harmonic)
ค. การแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 84/100

84
คลื่นฮาร์มอนิก (Harmonic) มีความหมายว่าอย่างไร
ก. คือ คลื่นความถี่ของวงจรไอเอฟ แอมปลิไฟเออร์ (IF Amplifier)
ข. คือ คลื่นความถี่ที่ต้องการออกอากาศ
ค. คือ คลื่นความถี่ที่มีค่าเป็นจำนวนเท่าของความใช้งาน
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ค.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 85/100

85
อิเล็กโตรแมกเนติก อินเตอร์เฟียเรนซ์ (Electromagnetic Interference: EMI) คือ
ก. การรบกวนต่อคลื่นวิทยุอันเกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
ข. การรบกวนต่อคลื่นวิทยุอันเกิดจากระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์
ค. การรบกวนต่อคลื่นวิทยุอันเกิดจากผู้จงใจส่งคลื่นรบกวน
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 86/100

86
ข้อใดคือความหมายของคำว่า “คุณธรรม”
ก. รู้สึกรับผิดชอบ ชั่ว ดี
ข. รู้จักข่มใจตนเอง
ค. จิตสำนึกที่ดี
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 87/100

87
ข้อใดคือความหมายของคำว่า “จริยธรรม"
ก. การกระทำความดี
ข. การซื่อสัตย์ มีวินัย มีน้ำใจ
ค. เป็นสุภาพชน
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 88/100

88
“จริยธรรม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึงข้อใด
ก. คำสั่งสอน
ข. ระเบียบข้อบังคับ
ค. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 89/100

89
“จริยธรรม” แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ “จริยะ+ธรรม” ซึ่งคำว่า “จริยะ” หมายถึงข้อใด
ก. ความรู้สึก
ข. ความประพฤติ
ค. คุณความดี
ง. ความนึกคิด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 90/100

90
ข้อใดต่อไปนี้ แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีวินัยต่อตนเอง
ก. ซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมมาเปิดฟังช่องความถี่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจะได้รู้ก่อนคนอื่นว่าเกิดอุบัติเหตุที่ไหนบ้าง
ข. ใช้งานความถี่วิทยุในกิจการวิทยุสมัครเล่นโดยที่ตนเองไม่ได้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ค. ใช้งานความถี่วิทยุในกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ตนเองเป็นตัวแทนจำหน่าย
ง. รีบดำเนินการขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่ทันทีเมื่อใบอนุญาตพนักงาน วิทยุสมัครเล่นฉบับเดิมหมดอายุลง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 91/100

91
ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. มีความพร้อมที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อรับใช้ชุมชนและประเทศชาติ
ข. จงใจเล่นวิทยุเพื่อก่อให้เกิดความรำคาญใจแก่ผู้อื่น
ค. ละเว้นการเล่นวิทยุจนมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัว การงาน และชุมชน
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 92/100

92
บุคคลใดต่อไปนี้ ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. นายเขียวสด ใช้สัญญาณเรียกขานของตัวเองเสมอโดยไม่เคยแอบอ้างใช้สัญญาณเรียกขานของผู้อื่นเลย
ข. นายแดงเดือด ใช้ช่องความถี่สำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านขายสุราที่ตนเองเป็นเจ้าของ
ค. นายขาวนวล บันทึกการติดต่อสื่อสารในสมุดบันทึก (Log Book) ทุกครั้งที่มีการออกอากาศ
ง. นายดำดี ใช้คำสุภาพระหว่างการสนทนาทางวิทยุกับเพื่อนสมาชิก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 93/100

93
บุคคลในข้อใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของกิจการวิทยุสมัครเล่น
ก. นายปกรณ์ กระทำผิดกฎหมายวิทยุคมนาคมหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข. นายภูภูมิ ยินยอมให้ผู้อื่นที่ไม่มีใบอนุญาตใช้สถานีหรือเครื่องวิทยุคมนาคม
ค. นายณเดช แย่งใช้ช่องสัญญาณติดต่อสื่อสาร
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 94/100

94
นายชนาธิปใช้ช่องความถี่ช่องหนึ่ง แต่สัญญาณทะลุข้ามไปรบกวนการสนทนาของนายธีรศิลป์ที่ใช้งานอยู่อีกช่องหนึ่ง การแก้ปัญหาของคู่สนทนาในข้อใดต่อไปนี้ ที่แสดงถึงความเป็นผู้ที่มีอัธยาศัย มีความเป็นมิตร ให้ความร่วมมือและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นเสมอเพื่อความเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่ดีต่อกัน ตามคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นที่นายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA กล่าวไว้
ก. นายธีรศิลป์เข้าไปต่อว่าและแจ้งนายชนาธิปให้ลดกำลังส่ง
ข. นายธีรศิลป์เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่อื่น
ค. นายชนาธิปเพิ่มกำลังส่งให้แรงขึ้น
ง. นายชนาธิปหันสายอากาศให้ยิงตรงมายังสถานีของนายธีรศิลป์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 95/100

95
จากคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA พฤติกรรมในข้อใดแสดงถึงความผู้มีความรักชาติ พร้อมเสมอที่จะใช้ความรู้ความสามารถและใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ
ก. นายชนาธิป รวมข้อมูลที่ตั้งของสถานีวิทยุสมัครเล่นที่อยู่ในรัศมีการติดต่อของตนและแจ้งสถานีควบคุมข่ายทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลในกรณีที่ต้องการการประสานงานในเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
ข. นายธีรศิลป์ จะปิดสถานีและเก็บอุปกรณ์สำคัญของสถานีไว้ในที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือ ภัยพิบัติ
ค. นายสารัช กล่าวว่าสถานีควบคุมข่ายควรเชิญตนเป็นที่ปรึกษาเพราะตนมีความรู้และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างเป็นเลิศ
ง. นายกวิน เป็นอาสาสมัครปลูกป่าอย่างทุ่มเท
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 96/100

96
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. นายปังปอนด์ ใช้ถ้อยคำที่สุภาพและใช้รหัส Q ในการติดต่อสื่อสาร
ข. นางสาวไฉไล แนะนำและเชิญชวนเพื่อนสมาชิกใช้ความถี่วิทยุให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับอยู่เป็นประจำ
ค. นางสาวมิ้นต์ เป็นนักวิทยุสมัครเล่นได้ดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อให้สามารถใช้ความถี่ของมูลนิธิสาธารณกุศลต่าง ๆ
ง. นายเป้ ใฝ่หาความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและทำหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 97/100

97
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. นายกวิน แนะนำและเชิญชวนเพื่อนสมาชิกใช้ความถี่วิทยุให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับอยู่เป็นประจำ
ข. นายธีรศิลป์ ไม่ใช้ความถี่วิทยุในช่วงที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ
ค. นายปกเกล้า ใช้ความถี่วิทยุ 145.800 MHz เพื่อประสานงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติ
ง. นายสารัช มีความประสงค์จะตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นที่บ้านพัก จึงได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมที่กำลังส่งไม่เกิน 60 วัตต์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 98/100

98
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. ระบุตัวตนในการออกอากาศโดยใช้ชื่อเล่นของตนเองและเรียกชื่อเล่นของเพื่อนสมาชิก
ข. ใช้สัญญาณเรียกขานในการสนทนากับเพื่อสมาชิก
ค. ระบุตัวตนโดยแจ้งสัญญาณเรียกขานครบถ้วนทุกตัวอักษรตามหลัก ITU Phonetic Alphabet
ง. ระบุตัวตนโดยแจ้งสัญญาณเรียกขานของตนเองบ่อยครั้ง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 99/100

99
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. นายกวิน ใช้ความถี่วิทยุ 145.800 MHz เพื่อติดต่อสื่อสารภาคพื้นดินกับนายธนบูรณ์ในลักษณะการติดต่อสื่อสารประเภทเสียง
ข. นายพีระพัฒน์ ใช้ความถี่วิทยุ 144.000 MHz เพื่อติดต่อสื่อสารภาคพื้นดินกับนายธีราทร ในลักษณะการติดต่อสื่อสารประเภทเสียง
ค. นายสารัช ใช้ความถี่วิทยุ 144.000 MHz เพื่อเรียกขานสถานีอวกาศ ISS (International Space Station)
ง. นายชนาธิป ใช้ความถี่วิทยุ 145.800 MHz เพื่อรับสัญญาณจากสถานีอวกาศ ISS (International Space Station)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 100/100

100
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. นายซึเนโอะ ได้เข้าร่วมการแข่งขันติดต่อสื่อสารระยะไกล โดยขออนุญาตใช้ความถี่ 145.450 MHz
ข. นายไจแอนท์ เรียกขานหานายทามาโอะที่ความถี่ 145.000 MHz ได้แล้ว ทั้งสองคนจึงเปลี่ยน เป็นความถี่ 145.150 MHz เพื่อสนทนากัน
ค. นายโนบิตะ ติดต่อสื่อสารผ่านสถานีทวนสัญญาณโดยใช้ความถี่ 145.650 MHz (DUP-0.600)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า

คุณยังตอบคำถามไม่ครบ : 100 ข้อ จาก 100 ข้อ

(คลิกที่หมายเลขข้อที่ต้องการ เพื่อตอบคำถาม)