NBTC ONE STOP SERVICE

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นต้น

90:00 นาที

คำถามที่ 1/100

1
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เป็นองค์กรชำนัญการพิเศษภายใต้หน่วยงานใด
ก. องค์การสันนิบาตชาติ
ข. องค์การสหประชาชาติ
ค. องค์การวิทยุระหว่างประเทศ
ง. องค์การวิทยุคมนาคมสากล
คำถามต่อไป

คำถามที่ 2/100

2
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) แบ่งภารกิจในด้านต่าง ๆ เป็น 4 ภาคส่วน กิจการวิทยุสมัครเล่นอยู่ภายใต้ภาคส่วนใด
ก. ภาคการสื่อสารวิทยุ (ITU-R, Radiocommunication Sector)
ข. ภาคการกำหนดมาตรฐานโทรคมนาคม (ITU-T, Telecommunication Standardization Sector)
ค. ภาคการพัฒนาโทรคมนาคม (ITU-D, Telecommunication Development Sector)
ง. ภาคการจัดงาน ไอทียู เทเลคอม (ITU Telecom)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 3/100

3
การพิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นอำนาจหน้าที่ของ
ก. กทช.
ข. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ค. กสทช.
ง. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 4/100

4
แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ที่ กสทช. จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์อะไร
ก. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารคลื่นความถี่ของประเทศชาติ
ข. เพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยงานใดคัดค้านการจัดสรรคลื่นความถี่
ค. เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ถูกฟ้องร้อง
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 5/100

5
อุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมในข้อใดที่ถือว่าเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมาย
ก. สายอากาศและสายนำสัญญาณ
ข. สายอากาศและอุปกรณ์ขยายกำลังส่ง
ค. แร่คริสตัลและอุปกรณ์ขยายกำลังส่ง
ง. สายนำสัญญาณและแร่คริสตัล
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 6/100

6
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คือ “เจ้าพนักงาน ผู้ออกใบอนุญาต” ซึ่งในปัจจุบันได้มอบอำนาจให้ผู้ใดบ้าง
ก. ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ข. เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ค. พนักงานของสำนักงาน กสทช. ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 7/100

7
พนักงานวิทยุสื่อสารของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานวิทยุประจำสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายได้หรือไม่
ก. ไม่ได้ เพราะผู้ใช้ความถี่นี้จะต้องมีใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น
ข. ไม่ได้ เพราะใช้รหัสคิวไม่เป็น
ค. ได้ เพราะเป็นพนักงานวิทยุมืออาชีพอยู่แล้ว
ง. ได้ เพราะเป็นการแลกเปลี่ยนกัน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 8/100

8
ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นของนางไข่หวานหมดอายุเกิน 2 ปี และ กสทช. พิจารณายกเลิกสัญญาณเรียกขานแล้ว นางไข่หวานจะทำอย่างไรกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ครอบครองอยู่ได้บ้าง
ก. เก็บไว้ โดยขอรับใบอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคม
ข. โอนเครื่องให้กับพนักงานวิทยุสมัครเล่นคนอื่น
ค. ทำลายแล้วแจ้งยกเลิกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้อง
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 9/100

9
เมื่อใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ หมายความว่าเราไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุสมัครเล่นอีกต่อไป เราจะดำเนินการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว
ก. ไม่ต้องทำอะไร เพราะการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไม่ได้หมดอายุตามใบอนุญาต
ข. ไปยื่นขอใหม่เมื่อใดก็ได้
ค. ต้องสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรใหม่ก่อน
ง. ยื่นขอใบอนุญาตฉบับใหม่ก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมหมดอายุ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 10/100

10
นางสาวไข่ต้มเปิดโรงงานผลิตสายอากาศและเครื่องขยายกำลังส่ง ดังนั้น นางสาวไข่ต้มต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ทำเครื่องวิทยุคมนาคมหรือไม่
ก. ไม่ต้อง เพราะไม่ได้เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ข. ไม่ต้อง เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้ประกอบเข้าหรือใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคม
ค. ต้อง เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ถือว่าเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 11/100

11
กิจการวิทยุสมัครเล่นสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ เนื่องจาก
ก. พนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้มีฐานะดี สามารถลงทุนซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือราคาแพง
ข. พนักงานวิทยุสมัครเล่นมีโอกาสศึกษาทดลอง วิจัย และสร้างอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่ที่กำหนดไว้สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น
ค. พนักงานวิทยุสมัครเล่นอยู่ใกล้ชิด กสทช. ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ด้านโทรคมนาคม
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 12/100

12
ผู้ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น สามารถใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่นได้ในกรณีใด
ก. ทดลองออกอากาศเพื่อฝึกฝนตนเองโดยใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย และต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ข. ทดลองออกอากาศเพื่อฝึกฝนตนเองโดยใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club station) และต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ค. ทดลองออกอากาศเพื่อฝึกฝนตนเองโดยใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นสำหรับกิจกรรมพิเศษ (Special event station) และต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 13/100

13
ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น หากประสงค์จะทำหน้าที่เป็นพนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุสมัครเล่น จะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประเภทใด
ก. ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ข. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ค. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม
ง. ใบอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 14/100

14
ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จะได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในข้อใด
ก. 144 - 146 MHz กำลังส่งไม่เกิน 60 วัตต์
ข. 146 – 147 MHz กำลังส่งไม่เกิน 60 วัตต์
ค. 28 – 29.7 MHz กำลังส่งไม่เกิน 100 วัตต์
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 15/100

15
พนักงานวิทยุสมัครเล่นจะถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขานก็ต่อเมื่อ
ก. พนักงานวิทยุสมัครเล่นเสียชีวิต
ข. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุไปแล้วเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี
ค. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นจากการกระทำผิดกฎหมาย
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 16/100

16
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 กำหนดให้ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม หมายถึง
ก. เมื่อเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตเกิดชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ ก็สามารถซื้อเครื่องใหม่มาทดแทนได้เลยโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตอีก
ข. เมื่อเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตเกิดสูญหาย ก็สามารถซื้อเครื่องใหม่มาทดแทนได้เลยโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตอีก
ค. เมื่อเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตเกิดชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้อายุของใบอนุญาตจะสิ้นสุดลง
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 17/100

17
สถานีวิทยุสมัครเล่นชนิดประจำที่ต้องมีสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Logbook) ไว้ประจำสถานีวิทยุสมัครเล่น เพื่อบันทึกรายละเอียดอะไรบ้าง
ก. วัน เดือน ปี และเวลาตั้งแต่เริ่มต้นและสิ้นสุดการติดต่อสื่อสารแต่ละครั้ง
ข. สัญญาณเรียกขานของคู่สถานีที่ติดต่อ
ค. ชื่อ-สกุล ของพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ปฏิบัติหน้าที่
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 18/100

18
“การรบกวนอย่างรุนแรง” หมายถึง
ก. การรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการทำงานของสถานีวิทยุคมนาคมที่จัดให้เป็นกิจการหลัก
ข. การรบกวนที่ทำให้เกิดผลเสียอย่างรุนแรงหรือขัดขวางต่อการดำเนินกิจการของสถานีวิทยุคมนาคมที่จัดให้เป็นกิจการหลักตามข้อบังคับวิทยุ
ค. การขัดขวางหรือขัดจังหวะเป็นช่วง ๆ ต่อการดำเนินกิจการของสถานีวิทยุคมนาคมที่จัดให้เป็นกิจการหลักตามข้อบังคับวิทยุ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 19/100

19
คลื่นความถี่ที่ใช้สำหรับส่งจากพื้นโลกไปยังดาวเทียม เรียกว่าความถี่อะไร
ก. Downlink
ข. Uplink
ค. Active link
ง. Control link
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 20/100

20
การ “ลักลอบนำเข้าวิทยุสื่อสารจากต่างประเทศ (ไม่ผ่านพิธีการศุลกากร)” มีความผิด มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับการซื้อเครื่องที่นำเข้าอย่างถูกต้องโดยไม่ขอใบอนุญาตมีและใช้
ก. มากกว่า คือ ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไม่เกินหนึ่งปี
ข. น้อยกว่า คือ ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไม่เกินหกเดือน
ค. เท่ากัน คือ ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไม่เกินหนึ่งปี
ง. เท่ากัน คือ ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไม่เกินหกเดือน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 21/100

21
การตั้งใจส่งสัญญาณเพื่อไปขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นสามารถใช้คลื่นความถี่ได้ ถือว่าเป็นการจงใจกระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการสื่อสารของสถานีวิทยุสมัครเล่นอื่น นอกจากมีความผิดตาม พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 แล้ว จะถูกดำเนินการอย่างไรตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
ข. ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน
ค. ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน
ง. ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 22/100

22
ข้อใดไม่ใช่คลื่นความถี่กลางสำหรับติดต่อประสานงานระหว่างประชาชนและหน่วยงานของรัฐ
ก. 78.500 MHz
ข. 245.500 MHz
ค. 145.000 MHz
ง. 147.425 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 23/100

23
หากเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรังและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เฝ้าฟังคลื่นความถี่กลางเพื่อรับข่าวสารจากกิจการวิทยุสมัครเล่น ถ้าเราต้องการทราบสถานที่ในการนำสิ่งของไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เราควรทำอย่างไร
ก. เรียกที่ความถี่กลาง 145.000 MHz และสอบถามกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข. เรียกที่ความถี่กลาง 145.000 MHz และสอบถามไปที่สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัดจังหวัดตรัง (HS9AT)
ค. เรียกที่ความถี่กลาง 145.000 MHz และสอบถามใครก็ได้ที่ตอบรับ
ง. เรียกที่ความถี่สถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ และสอบถามใครก็ได้ที่ตอบรับ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 24/100

24
HS6AT เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และตั้งอยู่ที่ใด
ก. ตรัง ภาคใต้ตอนล่าง
ข. ตราด ภาคตะวันออก
ค. ตาก ภาคเหนือตอนล่าง
ง. ภูเก็ต ภาคใต้ตอนบน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 25/100

25
ข้อใดคือสัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. E2A
ข. E22AA
ค. E22AAA
ง. E222AA
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 26/100

26
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้ประมวลรหัสคิว (Q Code) และคำย่อต่าง ๆ ในการสื่อสารย่านความถี่ VHF ลักษณะการใช้งานประเภทเสียง
ก. มีความจำเป็นต้องใช้น้อยมาก เพราะย่านความถี่นี้สามารถสื่อสารได้ชัดเจนอยู่แล้ว
ข. มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้โดยไม่เข้าใจผิด
ค. มีความจำเป็นต้องใช้และมีความสำคัญมากจึงต้องนำมาออกสอบ
ง. มีความจำเป็นต้องใช้เพราะเป็นข้อบังคับของ ITU
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 27/100

27
ข้อใดต่อไปนี้แสดงว่าเป็นการถูกรบกวนด้วยสัญญาณแบบ QRM
ก. หน้าปัดเครื่องวิทยุคมนาคมในรถยนต์แสดงความแรงสัญญาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการเหยียบคันเร่ง
ข. มีสัญญาณทะลุข้ามมาจากช่องข้างเคียง
ค. มีสัญญาณเงียบ หรือมีการดัดเสียงพูดเข้ามารบกวน
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 28/100

28
ก่อนส่งข่าวทางวิทยุโทรเลขด้วยรหัสมอร์ส ผู้ส่งจะส่งรหัสที่หมายถึงตัว V ย่อมาจาก QRV เพื่อบอก คู่สถานีว่าอะไร
ก. รอสักครู่
ข. เตรียมพร้อมนะ จะส่งข้อความแล้ว
ค. เราชนะแล้ว
ง. ขอทดสอบสัญญาณ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 29/100

29
QRX หมายความว่า “ให้รอก่อนและจะติดต่ออีกครั้งภายในเวลาที่กำหนด” ดังนั้น การใช้รหัส QRX จึงต้องตามด้วยข้อมูลในข้อใด
ก. เวลาหรือระยะเวลา เพราะเป็นการนัดเวลา
ข. สถานที่ เพื่อให้ทราบว่าจะหันสายอากาศไปทางไหน
ค. ความถี่ เพื่อให้รู้ว่าจะพบกันที่ความถี่ใด
ง. ชื่อพนักงานวิทยุที่ต้องการติดต่อด้วย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 30/100

30
ถ้าได้รับรายงานสัญญาณว่า 29 หมายความว่าอย่างไร
ก. น่าจะมีความผิดปกติในภาคส่ง เพราะความแรงสัญญาณต่ำ
ข. ภาครับของคู่สถานีผิดปกติ
ค. น่าจะมีความผิดปกติในภาคผสมสัญญาณ เพราะความแรงสัญญาณมากแต่เสียงไม่ชัด
ง. คุณภาพสถานีดีมาก เพราะเสียงชัดเจนแม้ความแรงสัญญาณไม่มาก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 31/100

31
ถ้าได้รับรายงานสัญญาณว่า 44 หมายความว่าอย่างไร
ก. รับข้อความได้ค่อนข้างชัด โดยมิเตอร์วัดความแรงสัญญาณขึ้นเกือบเต็มสเกล
ข. รับข้อความได้ค่อนข้างชัด โดยมิเตอร์วัดความแรงสัญญาณขึ้นไม่ถึงครึ่ง
ค. รับข้อความได้ค่อนข้างอ่อน โดยมิเตอร์วัดความแรงสัญญาณขึ้นเกือบเต็มสเกล
ง. รับข้อความได้ค่อนข้างอ่อน โดยมิเตอร์วัดความแรงสัญญาณขึ้นไม่ถึงครึ่ง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 32/100

32
สัญญาณเรียกขาน F6MRQ ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. ฟอกซ์-ซิกซ์-ไมโครโฟน-เรดิโอ-คิเบก
ข. ฟอกซ์ทร็อต-ซิกซ์-ไมค์-โรมิโอ-คิเบก
ค. เฟรดี-ซิกซ์-มังกี-เรดิโอ-ควีน
ง. ฟอกซ์-ซิกซ์-ไมค์-เรดิโอ-ควีน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 33/100

33
สัญญาณเรียกขาน G4UAV ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. กอล์ฟ-โฟร์-ยูนิฟอร์ม-อัลฟา-วิกเต้
ข. กอล์ฟ-โฟร์-ยูนิคอร์น-อัลฟา-วิกตี้
ค. กอล์ฟ-โฟร์-ยูนิฟอร์ม-อัลฟา-วิกต้า
ง. กอล์ฟ-โฟร์-ยูนิคอร์น-อัลฟา-วิกโต้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 34/100

34
สัญญาณเรียกขาน HS1YL ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. โฮเทล-เซียรา-วัน-แยงกี-ลิมา
ข. ฮันนี-ชูการ์-วัน-เยลโลว์-ไลม์
ค. โฮเทล-ชูการ์-วัน-แยงกี-ลิมา
ง. โฮเทล-ชูการ์-วัน-เยลโลว์-ลิมา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 35/100

35
สัญญาณเรียกขาน VK3KT ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. วิกเตอร์-คิง-ทรี-คิง-แทงโก
ข. วีนนิ-คิง-ทรี-คิง-โตเมโต
ค. วี-เค-ทรี-เค-ที
ง. วิกต้า-กิโล-ทรี-กิโล-แทงโก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 36/100

36
เมื่อได้ยินสัญญาณเรียกขาน “เอกซ์เรย์-เอคโค-วัน-เดลตา-เอกซ์เรย์” เขียนเป็นตัวอักษรอย่างไร
ก. XR1DTR
ข. XE1DX
ค. EX1XD
ง. XR1RX
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 37/100

37
ระหว่างที่นายไข่พะโล้กำลัง QSO กับนางสาวไข่ตุ๋น มีคีย์แทรกขึ้นมาว่า “Break (เบรก)” แสดงว่าบุคคลนั้นต้องการจะบอกว่าอะไร
ก. เตือนนายไข่พะโล้ว่าพูดจาไม่เหมาะสม
ข. สั่งนายไข่พะโล้ให้หยุดพูด
ค. ขอขัดจังหวะการสนทนา
ง. ขอคุยกับนางสาวไข่ตุ๋น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 38/100

38
นายไข่พะโล้เชิญผู้ที่เบรกเข้ามาขณะที่กำลัง QSO กับนางสาวไข่ดาว ผู้เบรกตอบว่า “ขอบคุณครับ ขอคอนแทคครับ” แต่ไม่มีใครตอบ เพราะเหตุใด
ก. ไม่ต้อนรับคนใหม่ ๆ เข้าสู่วงสนทนา
ข. ไม่รู้ว่าผู้เบรกต้องการคอนแทคใคร
ค. สอนให้รู้ว่าการเบรกเข้ามาเป็นการเสียมารยาท
ง. ผู้เบรกไม่บอกสัญญาณเรียกขาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 39/100

39
คำว่า OL หมายถึงอะไร
ก. เพื่อนรักที่เป็นผู้หญิง
ข. หญิงชรา
ค. ไม่มีในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่น
ง. คุณแม่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 40/100

40
ในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่น คำว่า Eyeball หมายความว่าอย่างไร
ก. เชิญมาเล่นกีฬาเพื่อกระชับมิตรภาพ
ข. พบปะเห็นหน้ากันเห็นตากัน
ค. งานเลี้ยงสังสรรค์
ง. อวยพรวันเกิด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 41/100

41
เพราะเหตุใดจึงไม่ควรแจ้งเบาะแสการทำผิดกฎหมายผ่านวิทยุสมัครเล่น
ก. เพราะการใช้วิทยุสื่อสารทำให้ข่าวช้า
ข. เพราะการส่งข่าวทางวิทยุไม่สามารถเก็บเป็นความลับ จึงเป็นอันตรายต่อผู้แจ้ง
ค. เพราะวิทยุสื่อสารติดต่อได้ในระยะใกล้ ๆ เท่านั้น
ง. เพราะความถี่วิทยุสมัครเล่นถูกดักฟัง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 42/100

42
ระหว่างการ QSO มีผู้ขอความช่วยเหลืออย่างกะทันหัน แต่ในห้องวิทยุไม่มีกระดาษโน้ต เราควรทำอย่างไร
ก. พยายามจำได้เท่าไหร่เท่านั้น
ข. จดใน Logbook อย่างละเอียด
ค. บอกสถานีอื่นที่ฟังอยู่ให้ช่วยจด
ง. บอกให้รอและวิ่งออกไปหากระดาษปากกา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 43/100

43
เพราะเหตุใดพนักงานวิทยุสมัครเล่นจึงสามารถเป็นจิตอาสาที่ดีของประเทศชาติในด้านการสื่อสาร
ก. จากการที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุด้วยตนเอง
ข. จากการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายของนักสื่อสารสมัครเล่น
ค. มีความรู้และเครื่องมือสื่อสารที่สามารถช่วยเหลือสังคมและสร้างข่ายสื่อสารสำรองของชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 44/100

44
สถานีวิทยุสมัครเล่นประเภทใดที่ไม่ต้องจัดทำสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Logbook) เก็บไว้เพื่อให้ สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบ
ก. สถานีวิทยุคมนาคมประเภทประจำที่
ข. สถานีวิทยุคมนาคมประเภทเคลื่อนที่
ค. สถานีวิทยุคมนาคมควบคุมข่าย
ง. สถานีวิทยุคมนาคมสำหรับกิจกรรมพิเศษ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 45/100

45
สมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Logbook) ต้องเก็บไว้นานเท่าไร
ก. 1 ปี
ข. 3 ปี
ค. 5 ปี
ง. 7 ปี
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 46/100

46
กำลังไฟฟ้า 15 กิโลวัตต์ (kW) มีค่าเท่ากับกี่วัตต์
ก. 15
ข. 150
ค. 1500
ง. 15000
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 47/100

47
ความถี่มีหน่วยเป็น
ก. โวลต์
ข. เฮิรตซ์
ค. เมตร
ง. วัตต์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 48/100

48
ข้อใดต่อไปนี้ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าสลับ (AC)
ก. ถ่านไฟฉาย
ข. โรงไฟฟ้า
ค. ทิศทางตั้งฉากกัน
ง. มอเตอร์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 49/100

49
แบตเตอรี่แบบปฐมภูมิ (Primary Cell) หมายถึง
ก. แบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟใหม่ได้
ข. แบตเตอรี่ที่ไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้
ค. แบตเตอรี่ที่ประจุไฟได้เป็นบางครั้ง
ง. แบตเตอรี่ที่เป็นพื้นฐานหลักของแบตเตอรี่ทุกชนิด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 50/100

50
ความจุแบตเตอรี่มีหน่วยเป็น
ก. แอมแปร์ (A)
ข. มิลลิแอมแปร์-ชั่วโมง (mAh)
ค. แอมแปร์-ชั่วโมง (Ah)
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 51/100

51
สูตรในการหาค่าความต้านทานรวม (R รวม) ที่ต่อแบบขนานคือ
ก. R รวม = R1-R2+R3-R....
ข. R รวม = R1+R2+R3+R....
ค.
ง.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 52/100

52
ข้อใดต่อไปนี้หมายถึงสภาพความผิดปกติในวงจรไฟฟ้าทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลสูงสุดมากผิดปกติ
ก. วงจรปิด (Close Circuit)
ข. ลัดวงจร (Short Circuit)
ค. วงจรเปิด (Open Circuit)
ง. วงจรเปิด-ปิด (On-Off Circuit)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 53/100

53
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุด
ก. ทองแดง
ข. อลูมิเนียม
ค. โครเมี่ยม
ง. ทองคำ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 54/100

54
จากรูปข้างล่างนี้ เป็นการต่อตัวต้านทานแบบ
ก. อนุกรม
ข. ขนาน
ค. ผสม
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 55/100

55
สูตรที่ใช้ในการหาค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้ารวมของตัวเหนี่ยวนำ (Inductor) ที่ต่อกันอย่างขนาน คือ
ก. LT = L1 + L2 + L3 +… Ln
ข. LT = L1 - L2 + L3 -… Ln
ค. LT = L1 x L2 x L3 x… Ln
ง.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 56/100

56
สูตรที่ใช้ในการหาคาปาซิทีฟ รีแอกแตนซ์ (Capacitive Reactance : XC)
ก.
ข.
ค.
ง.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 57/100

57
เมื่อนำลำโพงซึ่งมีค่าอิมพีแดนซ์ขนาด 4 Ω 2 ตัว มาต่ออนุกรมกัน อิมพีแดนซ์รวมจะมีค่าเท่ากับ
ก. 2 Ω
ข. 4 Ω
ค. 8 Ω
ง. 10 Ω
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 58/100

58
ภาคไอเอฟแอมปลิไฟเออร์ (IF Amplifier) ของเครื่องรับวิทยุแบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์(Superheterodyne) ทำหน้าที่
ก. ขยายสัญญาณความถี่ปานกลางให้แรงขึ้นก่อนส่งไปยังภาคมอดูเลเตอร์ (Modulator)
ข. ขยายสัญญาณความถี่ปานกลางให้แรงขึ้นก่อนส่งไปยังภาคดีเทคเตอร์ (Detector)
ค. ขยายสัญญาณความถี่เสียงให้แรงขึ้นก่อนส่งออกลำโพง
ง. ขยายสัญญาณความถี่ปานกลางให้แรงขึ้นก่อนส่งไปยังภาคเอเอฟแอมปลิไฟเออร์ (AF Amplifier)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 59/100

59
วงจรกำเนิดคลื่นวิทยุ เรียกว่า
ก. แอมปลิไฟเออร์ (RF Amplifier)
ข. เรกติไฟเออร์ (Rectifier)
ค. มอดูเลเตอร์ (Modulator)
ง. ออสซิลเลเตอร์ (Oscillator)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 60/100

60
ภาคที่ทำหน้าที่ผสมสัญญาณความถี่เสียงเข้ากับสัญญาณความถี่คลื่นพาห์ (Carrier) ในเครื่องส่งวิทยุ คือ
ก. ภาคมอดูเลเตอร์ (Modulator)
ข. ภาคดิสคริมิเนเตอร์ (Discriminator)
ค. ภาคคอนเวอร์เตอร์ (Convertor)
ง. ภาคดีเทคเตอร์ (Detector)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 61/100

61
คลื่นวิทยุประกอบด้วย
ก. สนามแม่เหล็ก
ข. สนามไฟฟ้า
ค. สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
ง. สนามความต้านทาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 62/100

62
คลื่นวิทยุที่แผ่กระจายจากสายอากาศที่ตั้งฉากกับพื้นโลกเป็น
ก. เวอร์ติคัลโพลาไรเซชัน (Vertical Polarization)
ข. ฮอริซอนทอลโพลาไรเซชัน (Horizontal Polarization)
ค. ครอส โพลาไรเซชัน (Cross Polarization)
ง. เซอร์กูลาร์โพลาไรเซชัน (Circular Polarization)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 63/100

63
สายอากาศแบบรอบตัว (Omnidirectional Antenna) มีลักษณะการแพร่กระจายคลื่นอย่างไร
ก. แพร่กระจายคลื่นออกไปได้ทุกทิศทางรอบตัวสายอากาศในรัศมี 10 กิโลเมตร
ข. แพร่กระจายคลื่นออกไปได้ทุกทิศทางรอบตัวสายอากาศในรัศมี 50 กิโลเมตร
ค. แพร่กระจายคลื่นออกไปได้ใกล้เคียงกันทุกทิศทางในแนวขนานกับพื้นโลก
ง. แพร่กระจายคลื่นออกไปได้ใกล้เคียงกันทุกทิศทางในแนวตั้งฉากกับพื้นโลก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 64/100

64
การแมตชิ่ง (Matching) ที่ดีของสายอากาศ สายนำสัญญาณและเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จะทำให้
ก. กำลังคลื่นวิทยุที่ส่งออกไปจากสายอากาศมีค่าสูง กำลังคลื่นที่วิทยุสะท้อนกลับมายังเครื่องส่ง มีค่าต่ำ
ข. กำลังคลื่นวิทยุที่ส่งออกไปจากสายอากาศมีค่าต่ำ กำลังคลื่นที่วิทยุสะท้อนกลับมายังเครื่องส่ง มีค่าสูง
ค. กำลังคลื่นวิทยุที่ส่งออกไปจากสายอากาศมีค่าสูง กำลังคลื่นที่วิทยุสะท้อนกลับมายังเครื่องส่ง มีค่าสูง
ง. กำลังคลื่นวิทยุที่ส่งออกไปจากสายอากาศมีค่าต่ำ กำลังคลื่นที่วิทยุสะท้อนกลับมายังเครื่องส่ง มีค่าต่ำ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 65/100

65
การติดต่อสื่อสารด้วยคลื่นความถี่ 28 MHz ในช่วงอากาศเปิด การเดินทางของคลื่นโดยการสะท้อนชั้นบรรยากาศ 1 ครั้ง (1 Hop) สามารถติดต่อได้ไกลประมาณเท่าใด
ก. 50 กิโลเมตร
ข. 100 กิโลเมตร
ค. 1,500 กิโลเมตร
ง. 2,300 กิโลเมตร
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 66/100

66
การที่สายจ่ายกำลังไฟฟ้าที่ต่อกับแบตเตอรี่ร้อนจัดผิดปกติในขณะใช้งาน โดยทั่วไปเกิดจาก
ก. สายจ่ายกำลังไฟฟ้าต่ออย่างไม่เรียบร้อย เช่น หลวม
ข. การเกิดสนิมที่รอยต่อระหว่างสายจ่ายกำลังไฟฟ้ากับขั้วแบตเตอรี่
ค. สายจ่ายกำลังไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กเกินไป
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 67/100

67
การเลือกใช้ดัมมีโหลด (Dummy Load) ควรคำนึงถึง
ก. ย่านความถี่ใช้งาน
ข. กำลังส่งสูงสุดที่ทนได้
ค. ค่าอิมพีแดนซ์ (Impedance)
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 68/100

68
มัลติมิเตอร์ (Multimeter) คือ เครื่องมือใช้วัดอะไรบ้าง
ก. กำลังส่งของวิทยุ
ข. วัด VSWR ของกำลังส่ง
ค. ค่าความต้านทานอย่างเดียว
ง. ค่าแรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ความต้านทาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 69/100

69
การที่กำลังส่งย้อนกลับมาสู่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ มีสาเหตุมาจาก
ก. การใช้สายอากาศในย่านความถี่ที่ไม่ตรงกับความถี่ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ข. การปรับสายอากาศไม่ตรงทิศทางในการรับ-ส่ง
ค. การใช้แบตเตอรี่ผิดพลาด
ง. การเคลื่อนที่หรือย้ายเครื่องรับ-ส่งวิทยุเป็นประจำ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 70/100

70
เมื่อตรวจพบว่าเกิดการหลวมคลอนที่ขั้วต่อสายอากาศของเครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือ ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดการใช้งาน และแก้ไขขั้วต่อสายอากาศให้เรียบร้อย
ข. ใช้งานต่อไปโดยไม่ต้องทำอะไร
ค. ดัดแปลงเครื่องให้เป็นแบบติดตั้งประจำที่
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 71/100

71
ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) ไม่สามารถวัดค่าอะไร
ก. แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
ข. แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
ค. สัญญาณความถี่วิทยุ
ง. ค่าความต้านทาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 72/100

72
เครื่องมือที่แสดงค่าการแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission) และการแพร่ฮาร์มอนิก (Harmonic Emission) คือ
ก. เครื่องวิเคราะห์สเปคตรัม (Spectrum Analyzer)
ข. มิเตอร์วัดกําลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Meter)
ค. ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)
ง. เอสดับบลิวอาร์มิเตอร์ (SWR Meter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 73/100

73
คำว่า กําลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Output) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ หมายถึงค่าอะไร
ก. กำลังความเข้มของคลื่นความถี่
ข. กำลังการกินกระแสไฟฟ้าของเครื่องไฟฟ้า
ค. กำลังส่งของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ง. กำลังสูญเสียของเครื่องใช้ไฟฟ้า
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 74/100

74
ถ้านำมิเตอร์วัดกําลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Meter) มาต่อระหว่างเครื่องรับ-ส่งวิทยุกับดัมมีโหลด (Dummy Load) จะวัดได้ค่า
ก. กําลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Output Meter) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ข. ความถี่ (Frequency) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ค. กำลังสัญญาณเสียง (AF Power Output Meter) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ง. ความถี่กลาง (IF) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 75/100

75
RF Signal Generator กำเนิดสัญญาณอะไร
ก. สัญญาณเสียง
ข. คลื่นเสียง
ค. สัญญาณคลื่นวิทยุ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 76/100

76
ค่า SWR ต่อไปนี้ ค่าใดดีที่สุด
ก. 5:1
ข. 1.5 : 1
ค. 3:1
ง. 4:1
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 77/100

77
โคแอกเชียลสวิตช์ (Coaxial Switch) ทำหน้าที่อะไร
ก. ปิด-เปิดเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ข. ปิด-เปิดระบบสายอากาศ
ค. เลือกว่าจะให้เครื่องรับ-ส่งวิทยุต่อกับสายอากาศต้นใด
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 78/100

78
ถ้าสายอากาศภาคส่งวางในแนวตั้ง สายอากาศภาครับควรวางในแนวใดจึงสามารถรับส่งได้ดีที่สุด
ก. แนวเฉียงทำมุม 45 องศา
ข. แนวนอน
ค. แนวตั้ง
ง. แนวขนานกับพื้นโลก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 79/100

79
แอนเทนนา โรเตเตอร์ (Antenna Rotator) คืออะไร
ก. สายอากาศชนิดหนึ่งซึ่งหมุนได้
ข. อุปกรณ์ที่ใช้หมุนเพื่อเปลี่ยนทิศทางของสายอากาศ
ค. สายอากาศชนิดเคลื่อนที่ได้
ง. เครื่องมือซึ่งทำให้สายอากาศเพิ่มอัตราการขยาย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 80/100

80
วงจรเรโซแนนซ์ ที่ใช้ในเครื่องรับ-ส่งวิทยุทั่ว ๆ ไปจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์อะไร
ก. รีซิสเตอร์ (Resistor)
ข. คาปาซิเตอร์ (Capacitor) กับ รีซิสเตอร์ (Resistor)
ค. อินดักเตอร์ (Inductor)
ง. อินดักเตอร์ (Inductor) กับ คาปาซิเตอร์ (Capacitor)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 81/100

81
การใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือส่งออกอากาศต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ จะมีผลอย่างไร
ก. เกิดความร้อนสูงในวงจรภาคส่งและแบตเตอรี่หมดเร็วกว่าปกติ
ข. เกิดคลื่นรบกวน
ค. เกิดความเบี่ยงเบนของคลื่นความถี่ที่ออกอากาศ
ง. ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 82/100

82
การรบกวนของคลื่นวิทยุมีสาเหตุมาจากอะไร
ก. ใช้ช่องสัญญาณเดียวกัน
ข. ช่องสัญญาณข้างเคียงความถี่คลาดเคลื่อน
ค. ความบกพร่องของภาครับของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 83/100

83
เหตุใดจึงต้องกำจัดคลื่นฮาร์มอนิก (Harmonic) และคลื่นแปลกปลอม (Spurious)
ก. เนื่องจากเป็นคลื่นที่ทำให้เกิดการสูญเสียในสายนำสัญญาณ
ข. เนื่องจากเป็นคลื่นที่เป็นอันตรายต่อระบบอากาศ
ค. เนื่องจากเป็นคลื่นที่อาจแพร่ออกไปรบกวนสถานีอื่น
ง. เนื่องจากเป็นคลื่นที่เป็นอันตรายต่อบุคคลผู้ใช้งาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 84/100

84
การชีลด์ (Shield) คืออะไร
ก. การใช้แผ่นโลหะแยกอาณาบริเวณออกเป็น 2 ส่วน เพื่อควบคุมการแพร่กระจายสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
ข. การต่อสายกราวด์ (Ground)
ค. การใช้แผ่นโลหะป้องกันฮาร์มอนิก (Harmonic)
ง. การทำให้การแพร่กระจายคลื่นวิทยุไม่ได้ไกลกว่าเดิม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 85/100

85
การใช้กำลังส่งสูงอาจส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง
ก. มีสัญญาณแผ่กระจายไปรบกวนคลื่นความถี่ข้างเคียง
ข. เกิดการรบกวนกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ร่วมใช้คลื่นความถี่
ค. มีคลื่นความถี่แปลกปลอมแผ่กระจายออกไปด้วยกำลังแรง
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 86/100

86
“จริยธรรม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึงข้อใด
ก. คำสั่งสอน
ข. ระเบียบข้อบังคับ
ค. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 87/100

87
“จริยธรรม” แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ “จริยะ+ธรรม” ซึ่งคำว่า “ธรรม” หมายถึงข้อใด
ก. ความรู้สึก
ข. ความประพฤติ
ค. คุณความดี
ง. ความนึกคิด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 88/100

88
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัส “การรู้จักข่มใจ” หมายถึงข้อใด
ก. การรู้จักฝึกใจตนเอง
ข. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์
ค. ความจริงใจต่อตนเอง
ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 89/100

89
ผลดีของการมีสติหมายถึง ข้อใด
ก. รู้ว่าใครจะทำอะไร
ข. รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร
ง. รู้อดีตชาติของตนเอง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 90/100

90
ความมีวินัยต่อตนเอง คือพฤติกรรมในข้อใด
ก. ปฏิบัติตามความคิดของตนเอง
ข. ควบคุมตนเองให้มีสติ
ค. เชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
ง. ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 91/100

91
บุคคลใดต่อไปนี้ ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. หญิงใหญ่ ใช้ถ้อยคำสุภาพในการออกอากาศทุกครั้ง
ข. ชายใหญ่ รับ-ส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง
ค. ชายกลาง ติดต่อสื่อสารกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นประจำ
ง. หญิงเล็ก ใช้ช่องความถี่สำหรับโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับร้านคาราโอเกะของตนเอง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 92/100

92
ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. ไม่เก็บรักษาข้อมูลความลับที่ไม่ควรเปิดเผย
ข. รู้รักสามัคคีและเป็นมิตรกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน
ค. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่น
ง. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 93/100

93
ข้อใดเป็นข้อห้ามสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น
ก. ยินยอมให้ผู้อื่นที่ไม่มีใบอนุญาตใช้สถานีหรือเครื่องวิทยุคมนาคม
ข. กระทำผิดกฎหมายวิทยุคมนาคมหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค. แย่งใช้ช่องสัญญาณติดต่อสื่อสาร
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 94/100

94
ข้อใดคือคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA
ก. นักวิทยุสมัครเล่นต้องคำนึงถึงผู้อื่น โดยไม่ตั้งใจใช้ความถี่ไปลดทอนความพึงพอใจของสถานีอื่น
ข. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้ที่มีความจริงใจ ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น
ค. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้รักความก้าวหน้า ติดตามเทคโนโลยีอยู่เสมอ และปรับปรุงสถานีวิทยุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมใช้งานทันที
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 95/100

95
ข้อใดคือคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA
ก. นักวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้ที่มีอัธยาศัย ความเป็นมิตร ให้ความร่วมมือ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นเสมอเพื่อความเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่ดีต่อกัน
ข. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้ที่มีความจริงใจ ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น
ค. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้รักความก้าวหน้า ติดตามเทคโนโลยีอยู่เสมอ และปรับปรุงสถานีวิทยุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมใช้งานทันที
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 96/100

96
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. นายเป้ ใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเป็นการดูหมิ่นในการติดต่อสื่อสารอยู่เป็นประจำ
ข. นายปังปอนด์ แนะนำให้นายปิ่นไปซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ค. นางสาวมิ้นต์ ใฝ่หาความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและทำหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ง. นางสาวไฉไล เป็นนักวิทยุสมัครเล่นได้ดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อให้สามารถใช้ความถี่ของมูลนิธิสาธารณกุศลต่าง ๆ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 97/100

97
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. ยินยอมให้ผู้อื่นที่ไม่มีใบอนุญาตใช้สถานีวิทยุคมนาคมกระทำผิดกฎหมายวิทยุคมนาคม
ข. ไม่รับจ้างวานเพื่อรับส่งข่าวสารไปยังบุคคลที่สาม
ค. รับส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมาย
ง. ติดต่อกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาต
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 98/100

98
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้องภายหลังจากทราบว่าการปฏิบัติตนในการออกอากาศของเราไม่ถูกต้อง
ก. สอบถามข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้และฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอ
ข. ค้นหาข้อมูลเองไม่ต้องสอบถามใคร เพราะกลัวคนอื่นจะรู้ว่าเป็นมือใหม่
ค. หยุดออกอากาศระยะหนึ่ง เพื่อให้คนอื่น ๆ ลืมการปฏิบัติของตนที่ผ่านมา
ง. เปลี่ยนจากการออกอากาศเป็นการฟังอย่างเดียว
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 99/100

99
ข้อใดเป็นเรื่องที่เหมาะสำหรับการนำมาเป็นบทสนทนาในการออกอากาศ
ก. การนำเสนอขายสินค้าที่เป็นธุรกิจของตน
ข. เทคนิคการติดต่อสื่อสารในโหมดต่าง ๆ
ค. ศาสนาและการเมือง
ง. เรื่องขำขันใต้สะดือ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 100/100

100
คำตอบในข้อใดเหมาะสมกับคำว่า “นักวิทยุสมัครเล่นที่ดี”
ก. เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นมานาน 20 ปีแล้ว ไม่จำเป็นต้องแจ้งสัญญาณเรียกขานเพราะทุกคนจำเสียงได้
ข. คิดค้นและประดิษฐ์สายอากาศเป็นประจำเพื่อนำมาเสนอขายให้เพื่อนสมาชิกในการออกอากาศ
ค. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักวิทยุสมัครเล่นคนอื่น ๆ ในการออกอากาศ และคอยแนะนำการใช้คลื่นความถี่ให้กับผู้ที่สนใจ
ง. ให้คำปรึกษากับเพื่อนสมาชิกในเรื่องการติดต่อสื่อสารในโหมดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ แต่ตนเองลืมไปดำเนินการขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่ ภายหลังจากฉบับเดิมหมดอายุ
คำถามก่อนหน้า

คุณยังตอบคำถามไม่ครบ : 100 ข้อ จาก 100 ข้อ

(คลิกที่หมายเลขข้อที่ต้องการ เพื่อตอบคำถาม)