NBTC ONE STOP SERVICE

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นต้น

90:00 นาที

คำถามที่ 1/100

1
ประโยคท้ายในวรรคสองของมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ระบุว่า “รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” หมายความว่าอย่างไร
ก. เราสามารถซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมทั่วไปและใช้ความถี่วิทยุได้โดยอิสระ
ข. เราต้องเข้าร่วมข่ายสื่อสารกับหน่วยของรัฐจึงใช้วิทยุสื่อสารได้
ค. เราสามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ง. การสอบในวันนี้ถ้าสอบผ่านแล้วจะสามารถซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมทั่วไปและใช้ความถี่วิทยุได้ทันที
คำถามต่อไป

คำถามที่ 2/100

2
การพิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นอำนาจหน้าที่ของ
ก. กทช.
ข. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ค. กสทช.
ง. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 3/100

3
แผนแม่บทในข้อใดกล่าวถึงการใช้คลื่นความถี่ในแต่ละกิจการ
ก. แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม
ข. แผนแม่บทบริหารกิจการวิทยุสมัครเล่น
ค. แผนแม่บทการทำธุรกรรมทางคลื่นความถี่
ง. แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 4/100

4
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คือ “เจ้าพนักงาน ผู้ออกใบอนุญาต” ซึ่งในปัจจุบันได้มอบอำนาจให้ผู้ใดบ้าง
ก. ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ข. เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ค. พนักงานของสำนักงาน กสทช. ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 5/100

5
เครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม หากมีการใช้งานผิดเงื่อนไขใบอนุญาตและถูก กสทช. ยึดไว้เพื่อการตรวจสอบ สามารถดำเนินการอย่างไรบ้าง
ก. คืนให้เจ้าของเมื่อคดีสิ้นสุด
ข. คืนให้ผู้ต้องหา
ค. ขายทอดตลาด
ง. มอบให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 6/100

6
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการรบกวนหรือขัดขวางต่อกิจการวิทยุคมนาคม
ก. มีเสียงสนทนาจากสถานีวิทยุคมนาคมบนอาคารไข่ดาวทาวเวอร์ดังอยู่ในข่ายสื่อสารของสถานีตำรวจจนไม่สามารถติดต่อกับลูกข่ายได้
ข. อาคารไข่ดาวทาวเวอร์ตั้งอยู่ระหว่างสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายและสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ เมื่อก่อสร้างเสร็จปรากฏว่าสัญญาณระหว่างสถานีทั้งสองถูกบังทำให้ติดต่อกันไม่ได้
ค. การส่งเสียงดังในห้องวิทยุสื่อสารจนพนักงานวิทยุไม่ได้ยินเสียงของคู่สถานี
ง. สัญญาณจากสถานีวิทยุคมนาคมบนอาคารไข่ดาวทาวเวอร์แรงมาก จนสถานีอื่นไม่สามารถขอติดต่อเพื่อร่วมใช้ความถี่นั้นได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 7/100

7
นายไข่เค็มถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจและพบวิทยุคมนาคม ซึ่งนายไข่เค็มมีเพียงใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นติดกระเป๋าอยู่แต่ไม่ได้นำใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมมาด้วย นายไข่เค็มควรทำอย่างไร
ก. แสดงใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นและเปิดให้ดูหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม และบอกว่าเครื่องนี้ถูกต้องตามกฎหมายมากกว่าเครื่องที่เอวของตำรวจเสียอีก
ข. แสดงใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นและเปิดให้ดูหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม และบอกว่าใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมอยู่ที่บ้าน สามารถนำมาแสดงได้ถ้าจำเป็น
ค. แสดงใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นและเปิดให้ดูหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม และบอกว่าเราเป็นอาสาสมัครที่ได้รับการคุ้มครองจาก กสทช.
ง. แสดงใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นและเปิดให้ดูหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม และบอกว่าให้โทรไปสอบถาม กสทช. ได้ ถ้าไม่เข้าใจ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 8/100

8
นายไข่ไก่ เป็นพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ต้องการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเพียงเครื่องเดียวที่บรรจุคลื่นความถี่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคลื่นความถี่กิจการวิทยุสมัครเล่น ได้หรือไม่
ก. ได้ โดยโปรแกรมคลื่นความถี่กิจการวิทยุสมัครเล่นเพิ่มในเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ของหน่วยงาน
ข. ได้ โดยนำเครื่องรับ-ส่งวิทยุย่านสมัครเล่นมาเปิดแบนด์เพื่อใช้งานคลื่นความถี่ของหน่วยงาน
ค. ได้ โดยจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ประเภทที่ 1 มาใช้งานซึ่งเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผู้ใช้สามารถตั้งคลื่นความถี่ได้เองจากหน้าเครื่อง
ง. ไม่ได้ เพราะมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นคนละกิจการ ดังนั้น จะต้องใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุย่านสมัครเล่น 1 เครื่อง และเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ประเภทที่ 2 อีก 1 เครื่อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 9/100

9
ประชาชนทั่วไปสามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการส่วนตัว หรืองานอาสาสมัครต่าง ๆ โดยไม่ต้องชำระค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ได้หรือไม่ อย่างไร
ก. ได้ โดยการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ข. ได้ โดยการเป็นอาสาสมัครของหน่วยงานของรัฐ
ค. ได้ โดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคมความถี่ประชาชน (CB)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 10/100

10
พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมแล้ว เมื่อพ้นจากการเป็นสมาชิกขององค์กรวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย หรือสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แล้วแต่กรณี ผลจะเป็นอย่างไร
ก. ขาดคุณสมบัติการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ข. ไม่สามารถทำหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นได้ในช่วงที่พ้นจากการเป็นสมาชิก
ค. สามารถทำหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นได้จนถึงวันที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 11/100

11
ประกาศนียบัตรในข้อใดที่ กสทช. อนุญาตให้เทียบเท่าประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นสำหรับใช้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอิเล็กทรอนิกส์
ข. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส์
ค. ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นของประเทศที่ทำข้อตกลงต่างตอบแทนกับประเทศไทย
ง. ประกาศนียบัตรหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ของหน่วยงานของรัฐ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 12/100

12
องค์กรของพนักงานวิทยุสมัครเล่นในรูปแบบใด มีคุณสมบัติที่สามารถขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club station)
ก. ชมรม
ข. จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคม
ค. กลุ่มบุคคล
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 13/100

13
“การรบกวนอย่างรุนแรง” หมายถึง
ก. การรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการทำงานของสถานีวิทยุคมนาคมที่จัดให้เป็นกิจการหลัก
ข. การรบกวนที่ทำให้เกิดผลเสียอย่างรุนแรงหรือขัดขวางต่อการดำเนินกิจการของสถานีวิทยุคมนาคมที่จัดให้เป็นกิจการหลักตามข้อบังคับวิทยุ
ค. การขัดขวางหรือขัดจังหวะเป็นช่วง ๆ ต่อการดำเนินกิจการของสถานีวิทยุคมนาคมที่จัดให้เป็นกิจการหลักตามข้อบังคับวิทยุ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 14/100

14
ขณะที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นใช้ย่านความถี่ 144 – 146 MHz ซึ่งเป็นกิจการหลัก มีเจ้าพนักงานตำรวจถือหมายค้นเข้ามาขอตรวจสอบเนื่องจากมีเพื่อนบ้านร้องเรียนว่าสถานีแห่งนี้แพร่กระจายคลื่นรบกวนเครื่องรับโทรทัศน์ของเพื่อนบ้านจนได้รับความเดือดร้อน พนักงานวิทยุสมัครเล่นจะต้องทำอย่างไร
ก. เอาใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้ดูและไม่ให้ตำรวจเข้าตรวจค้นโดยไม่มีคำสั่งของ กสทช.
ข. ยืนยันว่าสถานีวิทยุคมนาคมแห่งนี้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการและเป็นกิจการหลักได้รับการคุ้มครองการรบกวน ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
ค. ชี้แจงว่าสถานีวิทยุคมนาคมแห่งนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และการที่โทรทัศน์ถูกรบกวนนั้นอาจเกิดจากทั้งฝ่ายรับและฝ่ายส่ง โดยเราจะตรวจสอบสถานีของเราก่อน และยินดีจะช่วยตรวจสอบระบบโทรทัศน์ของเพื่อนบ้านเพื่อแก้ปัญหา
ง. แนะนำเพื่อนบ้านซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 15/100

15
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นชนิดเคลื่อนที่ ย่านความถี่ VHF สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ติดตั้งในยานพาหนะให้ใช้กำลังส่งไม่เกินกี่วัตต์
ก. 5 วัตต์
ข. 10 วัตต์
ค. 60 วัตต์
ง. 100 วัตต์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 16/100

16
โหมดสื่อสารในข้อใด ที่ กสทช. ห้ามมิให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นใช้งาน
ก. การติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณแบบคลื่นต่อเนื่อง
ข. การติดต่อสื่อสารด้วยการสะท้อนคลื่นวิทยุจากผิวดวงจันทร์
ค. การติดต่อสื่อสารระบบกำหนดตำแหน่งสถานีวิทยุสมัครเล่นอัตโนมัติ APRS
ง. ผิดทุกข้อ เพราะอนุญาตให้ใช้ได้ทุกโหมด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 17/100

17
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นได้รับอนุญาตให้เข้ารหัสด้วยโทนแบบ DTMF, CTCSS หรืออื่น ๆ ที่คล้ายกันหรือไม่
ก. ไม่อนุญาตโดยเด็ดขาด
ข. ให้ใช้ได้เฉพาะ DTMF ไม่อนุญาตให้ใช้ CTCSS
ค. ให้ใช้ได้เฉพาะ CTCSS ไม่อนุญาตให้ใช้ DTMF
ง. อนุญาตให้ใช้ได้ทุกแบบ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 18/100

18
คลื่นความถี่ที่ใช้สำหรับส่งจากพื้นโลกไปยังดาวเทียม เรียกว่าความถี่อะไร
ก. Downlink
ข. Uplink
ค. Active link
ง. Control link
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 19/100

19
คลื่นความถี่ช่วงใดในย่าน 10 เมตร ที่สามารถใช้สำหรับติดต่อสื่อสารประเภทเสียงในโหมด FM
ก. 28.0000 – 28.0600 MHz
ข. 28.3200 – 29.0000 MHz
ค. 28.0000 – 29.7000 MHz
ง. 29.1000 – 29.7000 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 20/100

20
สามารถใช้คลื่นความถี่ 145.9000 MHz สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีวิทยุสมัครเล่นได้หรือไม่
ก. ได้ เพราะพนักงานวิทยุสมัครเล่นมีสิทธิใช้งานคลื่นความถี่ใดก็ได้
ข. ได้ เพราะเป็นคลื่นความถี่สำหรับการติดต่อสื่อสารทั่วไป
ค. ไม่ได้ เพราะกำหนดให้ใช้สำหรับการรับส่งสัญญาณระหว่างดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นกับสถานีวิทยุสมัครเล่น เท่านั้น
ง. ไม่ได้ เพราะเป็นคลื่นความถี่สำหรับเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 21/100

21
ถ้าต้องการติดต่อสื่อสารผ่านสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณจะต้องทำอย่างไร
ก. ต้องทำเรื่องขออนุญาตกับ กสทช. ก่อน
ข. ต้องทำเรื่องขออนุญาตสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย
ค. ต้องเป็นสมาชิกสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายซึ่งเป็นผู้ดูแลสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณนั้น
ง. ขอข้อมูลโทนรหัสจากสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายหรือผู้อื่นที่ทราบข้อมูลแล้วจึงใช้งาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 22/100

22
ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ
ก. เพื่อช่วยให้สมาชิกไม่ต้องลงทุนสร้างสถานีที่มีสายอากาศสูง ๆ
ข. เพื่อให้สมาชิกสามารถคุยข้ามจังหวัดได้นานโดยไม่ต้องห่วงว่าสัญญาณจะอ่อน
ค. เพื่อให้มีการติดต่อสื่อสารได้ระยะไกลขึ้น และสามารถติดต่อประสานงานในยามจำเป็นหรือยามฉุกเฉินได้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 23/100

23
ในการติดต่อสื่อสารของพนักงานวิทยุสมัครเล่นกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. รับส่งข่าวสารไปยังบุคคลที่สาม สามารถกระทำได้เท่าที่จำเป็น
ข. ห้ามมิให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นใช้คลื่นความถี่โดยเด็ดขาด
ค. ใช้คลื่นความถี่ตามปกติในขณะเกิดเหตุเพราะคลื่นความถี่กิจการวิทยุสมัครเล่นไม่ได้อนุญาตให้หน่วยงานของรัฐใช้งาน
ง. ปฏิบัติตามประกาศหรือข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. ในขณะที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินครั้งนั้น ๆ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 24/100

24
HS4AN เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และตั้งอยู่ที่ใด
ก. นครสวรรค์ ภาคเหนือตอนล่าง
ข. หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ค. นนทบุรี ภาคกลาง
ง. นราธิวาส ภาคใต้ตอนล่าง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 25/100

25
ข้อใดคือสัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. E2A
ข. E22AA
ค. E22AAA
ง. E222AA
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 26/100

26
นายไข่ต้มบอกนางสาวไข่ดาวว่า “ท่านส่งสัญญาณผ่านรีพีทเตอร์ ผมรับสัญญาณท่านได้ดีอยู่แล้ว ไม่ต้อง QRO เพราะมันจะไปเปิดรีพีทเตอร์ของจังหวัดอื่นด้วย” หมายความว่าอย่างไร
ก. การติดต่อผ่านสถานีทวนสัญญาณไม่ควรใช้กำลังส่งสูง
ข. ควรใช้กำลังส่งสูงเพื่อเปิดสถานีทวนสัญญาณพร้อมกันได้หลายจังหวัด
ค. ไม่ควรพูดเสียงดังขณะใช้สถานีทวนสัญญาณ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 27/100

27
นายไข่เค็มบอกลานางไข่หวานอย่างไรจึงหมายความว่า “จบการพูดคุยกันนี้ผมก็จะปิดสถานีวิทยุแล้วนะครับ สวัสดีครับ”
ก. ว.61 ครับ 73
ข. 88 ครับ QSY
ค. 73 ครับ QRT
ง. 55 ครับ QRO
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 28/100

28
ก่อนส่งข่าวทางวิทยุโทรเลขด้วยรหัสมอร์ส ผู้ส่งจะส่งรหัสที่หมายถึงตัว V ย่อมาจาก QRV เพื่อบอก คู่สถานีว่าอะไร
ก. รอสักครู่
ข. เตรียมพร้อมนะ จะส่งข้อความแล้ว
ค. เราชนะแล้ว
ง. ขอทดสอบสัญญาณ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 29/100

29
QRX หมายความว่า “ให้รอก่อนและจะติดต่ออีกครั้งภายในเวลาที่กำหนด” ดังนั้น การใช้รหัส QRX จึงต้องตามด้วยข้อมูลในข้อใด
ก. เวลาหรือระยะเวลา เพราะเป็นการนัดเวลา
ข. สถานที่ เพื่อให้ทราบว่าจะหันสายอากาศไปทางไหน
ค. ความถี่ เพื่อให้รู้ว่าจะพบกันที่ความถี่ใด
ง. ชื่อพนักงานวิทยุที่ต้องการติดต่อด้วย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 30/100

30
รหัส Q ในข้อใดเกี่ยวกับข้อมูลคุณภาพสัญญาณ
ก. QSP และ QRO
ข. QSA และ QRK
ค. QSL และ QRP
ง. QSM และ QRN
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 31/100

31
ถ้าได้รับรายงานสัญญาณว่า 44 หมายความว่าอย่างไร
ก. รับข้อความได้ค่อนข้างชัด โดยมิเตอร์วัดความแรงสัญญาณขึ้นเกือบเต็มสเกล
ข. รับข้อความได้ค่อนข้างชัดโดยตอร์วัดความแรงสัญญาณขึ้นไม่ถึงครึ่ง
ค. รับข้อความได้ค่อนข้างอ่อน โดยมิเตอร์วัดความแรงสัญญาณขึ้นเกือบเต็มสเกล
ง. รับข้อความได้ค่อนข้างอ่อน โดยมิเตอร์วัดความแรงสัญญาณขึ้นไม่ถึงครึ่ง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 32/100

32
ITU Phonetic Alphabet (การอ่านออกเสียงตัวอักษร) หมายความว่าอย่างไร
ก. หมายถึงสัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับการแทนเสียงพูดในทุกภาษา
ข. หมายถึงการคำที่กำหนดเพื่อให้จำตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ง่าย
ค. หมายถึงรายชื่อของประเทศสมาชิก ITU ที่เรียงตามลำดับตัวอักษร
ง. หมายถึงคำในภาษาอังกฤษที่ ITU กำหนดควบคู่กับพยัญชนะ ใช้ในการสื่อสารทางวิทยุเพื่อให้เข้าใจว่าหมายถึงพยัญชนะตัวใด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 33/100

33
ข้อใดคือตัวอย่าง Phonetic Alphabet (การอ่านออกเสียงตัวอักษร) ของภาษาไทย
ก. ก ข ค ง
ข. เอ-อัลฟ่า บี-บราโว ซี-ชาลี
ค. ค-ควาย ฆ-ระฆัง ศ-ศาลา ส-เสือ
ง. ก-g ค-k ท-t ส-s
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 34/100

34
สัญญาณเรียกขาน HS1YL ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. โฮเทล-เซียรา-วัน-แยงกี-ลิมา
ข. ฮันนี-ชูการ์-วัน-เยลโลว์-ไลม์
ค. โฮเทล-ชูการ์-วัน-แยงกี-ลิมา
ง. โฮเทล-ชูการ์-วัน-เยลโลว์-ลิมา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 35/100

35
สัญญาณเรียกขาน KH6QJ ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. คิง-โฮเทล-ซิกซ์-ควิก-จัมป์
ข. คิง-โฮเทล-ซิกซ์-คิเบก-จูเลียต
ค. กิโล-โฮเทล-ซิกซ์-ควิก-จัมป์
ง. กิโล-โฮเทล-ซิกซ์-คิเบก-จูเลียต
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 36/100

36
สัญญาณเรียกขาน S21A ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. เซียรา-ทู-วัน-อัลฟา
ข. เซียรา-ทเวนตี้วัน-อัลฟา
ค. ซูการ์-ทู-วัน-อัลฟา
ง. เอสเซ็ต-ทเวนตี้วัน-อัลฟา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 37/100

37
เพราะเหตุใดนักวิทยุสมัครเล่น (Radio Amateur) จึงมีชื่อเรียกเล่น ๆ ว่า “Ham”
ก. มาจากชื่อของนักประดิษฐ์ 3 คน
ข. นักวิทยุสมัครเล่นเป็นคนที่มีสีสันเหมือนนักแสดง
ค. เป็นการเรียกผู้ที่ส่งสัญญาณรบกวนการใช้วิทยุเรือในยุคต้น ๆ
ง. มีการสันนิษฐานหลายอย่าง แต่ไม่มีการยืนยันที่แน่นอน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 38/100

38
เมื่อเราต้องการบอกว่า “ลาแล้วนะ สวัสดี” ในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่นจะแทนด้วยคำว่าอะไร
ก. บายบาย
ข. CUL
ค. 73
ง. ว.61
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 39/100

39
เราจะแจ้งอย่างไรให้ทราบว่าเราจะหยุดใช้ความถี่นี้แล้ว ให้ผู้อื่นใช้ต่อได้ แต่เรายังคงเฝ้าฟังอยู่และสามารถเรียกเราได้ตลอดเวลา
ก. กล่าวลาแล้วตามด้วยคำว่า “เคลียร์”
ข. กล่าวลาด้วยคำว่า 73
ค. กล่าวลาและขานเวลา
ง. กล่าวลาแล้วตามด้วยคำว่า “สแตนด์บาย”
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 40/100

40
ในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่น คำว่า Eyeball หมายความว่าอย่างไร
ก. เชิญมาเล่นกีฬาเพื่อกระชับมิตรภาพ
ข. พบปะเห็นหน้ากันเห็นตากัน
ค. งานเลี้ยงสังสรรค์
ง. อวยพรวันเกิด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 41/100

41
รถยนต์ของนายไข่ตุ๋นเสียระหว่างเดินทางบนถนนที่ไม่คุ้นเคย เพราะอะไรนายไข่ตุ๋นจึงเลือกขอความช่วยเหลือด้วยวิทยุสื่อสารแทนโทรศัพท์มือถือ
ก. รัศมีการติดต่อกว้างกว่าโทรศัพท์
ข. เสียงคมชัดกว่า
ค. สัญญาณดีกว่า
ง. ไม่ต้องรู้หมายเลขโทรศัพท์ของใครก็ขอความช่วยเหลือได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 42/100

42
ระหว่างการ QSO มีผู้ขอความช่วยเหลืออย่างกะทันหัน แต่ในห้องวิทยุไม่มีกระดาษโน้ต เราควรทำอย่างไร
ก. พยายามจำได้เท่าไหร่เท่านั้น
ข. จดใน Logbook อย่างละเอียด
ค. บอกสถานีอื่นที่ฟังอยู่ให้ช่วยจด
ง. บอกให้รอและวิ่งออกไปหากระดาษปากกา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 43/100

43
เพราะเหตุใดพนักงานวิทยุสมัครเล่นจึงสามารถเป็นจิตอาสาที่ดีของประเทศชาติในด้านการสื่อสาร
ก. จากการที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุด้วยตนเอง
ข. จากการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายของนักสื่อสารสมัครเล่น
ค. มีความรู้และเครื่องมือสื่อสารที่สามารถช่วยเหลือสังคมและสร้างข่ายสื่อสารสำรองของชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 44/100

44
ข้อใดไม่จำเป็นในการทำ QSL Card
ก. มีข้อมูลสถานีที่จำเป็น
ข. แสดงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศ
ค. มีพื้นที่เขียนข้อความส่วนตัว
ง. พิมพ์สีสวยราคาแพง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 45/100

45
ถ้าเราต้องการให้คู่สถานีส่ง QSL Card มายังเราโดยตรง เราควรดำเนินการอย่างไร
ก. แนบคำขอร้องไปพร้อมกับ QSL Card ของเรา
ข. แนบค่าส่งไปพร้อมกับ QSL Card ของเรา
ค. แนบของที่ระลึกไปพร้อมกับ QSL Card ของเรา
ง. แนบแบบฟอร์มส่งของทางไปรษณีย์ไปพร้อมกับ QSL Card ของเรา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 46/100

46
ความถี่ 1,500 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) มีค่าเท่ากับกี่กิกะเฮิรตซ์
ก. 15
ข. 0.15
ค. 1.5
ง. 150
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 47/100

47
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ได้แก่
ก. หลอดไฟฟ้า
ข. มอเตอร์ไฟฟ้า
ค. เตารีดไฟฟ้า
ง. ตู้เย็น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 48/100

48
ในการต่อขั้วแบตเตอรี่แบบขนานถือหลักปฏิบัติอย่างไร
ก. ให้ขั้วบวกของแต่ละเซลล์ต่อกัน
ข. ให้ขั้วลบของแต่ละเซลล์ร่วมกัน
ค. ให้ขั้วบวกของแต่ละเซลล์ต่อรวมกัน แต่ขั้วลบปล่อยว่างไว้
ง. ถูกทุกข้อ ก. และข้อ ข.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 49/100

49
ข้อใดเป็นหน่วยของกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า ตามลำดับ
ก. โอห์ม (Ω) โวลต์ (V) และแอมแปร์ (A)
ข. โวลต์ (V) วัตต์ (W) และโอห์ม (Ω)
ค. แอมแปร์ (A) โวลต์ (V) และโอห์ม (Ω)
ง. วัตต์ (W) โอห์ม (Ω) และแอมแปร์ (A)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 50/100

50
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5000 วัตต์ (W) 200 โวลต์ (V) จะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปใช้งานได้สูงสุดกี่แอมแปร์ (A)
ก. 250
ข. 25
ค. 2.5
ง. 0.25
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 51/100

51
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีทั้งหมด
ก. ทองแดง ไม้ อากาศ
ข. กระดาษ พลาสติก ทองเหลือง
ค. ทองเหลือง อลูมิเนียม ลวดเงิน
ง. เหล็ก ตะกั่ว แก้ว
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 52/100

52
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าข้างล่างนี้หมายถึงอุปกรณ์ใด
ก. ตัวต้านทาน (Resistor)
ข. ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor) ชนิดน้ำมัน
ค. ตัวเหนี่ยวนำ (Inductor)
ง. แบตเตอรี่ (Battery)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 53/100

53
สูตรที่ใช้ในการหาคาปาซิทีฟ รีแอกแตนซ์ (Capacitive Reactance : XC)
ก.
ข.
ค.
ง.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 54/100

54
ค่าคาปาซิทีฟ รีแอกแตนซ์ (Capacitive Reactance : XC) มีหน่วยเป็น
ก. โมห์
ข. วัตต์
ค. โอห์ม
ง. โวลต์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 55/100

55
กำลัง 100 วัตต์ จะมีกำลังสูงกว่า 1 วัตต์ เท่าใด
ก. 10 เดซิเบล (dB)
ข. 20 เดซิเบล (dB)
ค. 30 เดซิเบล (dB)
ง. 40 เดซิเบล (dB)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 56/100

56
จากแผนผังอย่างง่ายของเครื่องรับวิทยุแบบ Superheterodyne ข้างล่างนี้ หมายเลข 5 เป็นภาคที่มีชื่อเรียกว่า
ก. ภาคเอเอฟแอมปลิไฟเออร์ (AF Amplifier)
ข. ภาคไอเอฟ แอมปลิไฟเออร์ (IF Amplifier)
ค. ภาคอาร์เอฟแอมปลิไฟเออร์ (RF Amplifier)
ง. ภาคดีเทคเตอร์ (Detector)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 57/100

57
วงจรข้างล่างนี้เป็น (Filter) ชนิดใด
ก. ไฮพาส ฟิลเตอร์ (High-Pass Filter)
ข. โลพาส ฟิลเตอร์ (Low-Pass Filter)
ค. แบนด์พาส ฟิลเตอร์ (Band-Pass Filter)
ง. แบนด์สตอป ฟิลเตอร์ (Band-Stop Filter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 58/100

58
ลิเนียร์แอมปลิไฟเออร์ (Linear Amplifier) คืออุปกรณ์วิทยุคมนาคมที่ทำหน้าที่
ก. เพิ่มกำลังส่งให้สูงขึ้น
ข. เพิ่มเกนของสายอากาศ
ค. ลดกำลังส่งให้ต่ำลง
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 59/100

59
ซิกแนลทูนอยซ์เรโช (Signal to Noise Ratio : S/N) หมายถึง
ก. อัตราส่วนระหว่างคลื่นเสียงต่อคลื่นวิทยุ
ข. อัตราส่วนระหว่างคลื่นฟ้าต่อคลื่นดิน
ค. อัตราส่วนระหว่างสัญญาณที่ต้องการต่อสัญญาณรบกวน
ง. อัตราส่วนระหว่างคลื่นทางตรงต่อคลื่นสะท้อน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 60/100

60
ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่คุณสมบัติของคลื่นวิทยุ
ก. เดินทางเป็นเส้นตรง
ข. สามารถสะท้อนได้
ค. เกิดการหักเห
ง. ยิ่งเดินทางไกลยิ่งมีกำลังสูง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 61/100

61
การเรียกโพลาไรเซชันของคลื่นวิทยุว่ามีทิศทางใดนั้น จะกำหนดจาก
ก. ทิศทางสนามแม่เหล็กของคลื่นวิทยุ เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นโลก
ข. ทิศทางสนามไฟฟ้าของคลื่นวิทยุ เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นโลก
ค. ทางทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นวิทยุ เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นโลก
ง. สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าตั้งฉากกับพื้นโลก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 62/100

62
เรดิเอชันแพทเทิร์น (Radiation Pattern) ของสายอากาศ คือ
ก. รูปร่างของสายอากาศ
ข. มุมที่ติดตั้งสายอากาศ
ค. รูปแบบการกระจายคลื่นของสายอากาศ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 63/100

63
สายอากาศแบบใดที่ไม่ใช่สายอากาศแบบบังคับทิศทาง
ก. สายอากาศแบบ Log-Periodic (ล็อก-พิริออดิก)
ข. สายอากาศแบบ Yagi (ยากิ)
ค. สายอากาศแบบ Telescopic (เทเลสโคปิก)
ง. สายอากาศแบบ Half Wave Dipole (ฮาล์ฟเวฟไดโพล) ที่มีการจัด Polarization (โพลาไรเซชัน) เป็นแบบ Horizontal (ฮอริซอนทอล)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 64/100

64
สัญลักษณ์ข้างล่างนี้ หมายถึงอุปกรณ์ใด
ก. สายดิน
ข. สายอากาศ
ค. สายนำสัญญาณ
ง. สายล่อฟ้า
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 65/100

65
การติดต่อสื่อสารด้วยคลื่นความถี่ 28 MHz นิยมวางสายอากาศแบบใด
ก. สายอากาศตั้งฉากกับพื้นโลก (Vertical)
ข. สายอากาศขนานกับพื้นโลก (Horizontal)
ค. สายอากาศทำมุม 45 องศากับพื้นโลก
ง. หันสายอากาศขึ้นบนท้องฟ้าเพื่อให้สะท้อนชั้นบรรยากาศ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 66/100

66
ในการใช้งานเครื่องรับ-ส่งวิทยุและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ทุกเครื่องควรต่อสายดินเพื่อ
ก. เมื่อมีกระแสไฟฟ้าจากเครื่องไฟฟ้ารั่วออกมาจะได้ลงดินโดยไม่เกิดอันตราย
ข. ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
ค. ป้องกันไฟเกิน
ง. เพื่อให้ครบวงจรทางด้านแรงดันต่ำ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 67/100

67
การเลือกใช้ดัมมีโหลด (Dummy Load) ควรคำนึงถึง
ก. ย่านความถี่ใช้งาน
ข. กำลังส่งสูงสุดที่ทนได้
ค. ค่าอิมพีแดนซ์ (Impedance)
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 68/100

68
การต่ออุปกรณ์ดังรูปข้างล่างเป็นการวัดค่าอะไร
ก. ความถี่ของภาคส่ง
ข. ความแรงของสัญญาณที่ได้รับ
ค. สัญญาณถูกลดทอน
ง. กำลังส่ง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 69/100

69
วงจรเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) คือ
ก. เรกติไฟเออร์ (Rectifier)
ข. อินเวอร์เตอร์ (Invertor)
ค. มิกเซอร์ (Mixer)
ง. ดีเทคเตอร์ (Detector)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 70/100

70
ตามรูปข้างล่างนี้เครื่องมือวัด A และ B จะแสดงค่าอะไร
ก. A แสดงค่าแรงดันไฟฟ้า และ B แสดงค่ากระแสไฟฟ้า
ข. A แสดงค่ากระแสไฟฟ้า และ B แสดงค่าแรงดันไฟฟ้า
ค. A แสดงค่าความต้านทาน และ B แสดงค่ากระแสไฟฟ้า
ง. A แสดงค่าแรงดันไฟฟ้า และ B แสดงค่าความต้านทาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 71/100

71
การจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้กับเครื่องรับ-ส่งวิทยุดังรูป จะเกิดผลอย่างไร
ก. เครื่องรับ-ส่งวิทยุทำงานปกติ
ข. เครื่องรับ-ส่งวิทยุไม่ทำงาน
ค. เครื่องรับ-ส่งวิทยุเสียหายเฉพาะภาคส่ง
ง. เครื่องรับ-ส่งวิทยุเสียหายเฉพาะภาครับ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 72/100

72
การที่กำลังส่งย้อนกลับมาสู่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ มีสาเหตุมาจาก
ก. การใช้สายอากาศในย่านความถี่ที่ไม่ตรงกับความถี่ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ข. การปรับสายอากาศไม่ตรงทิศทางในการรับ-ส่ง
ค. การใช้แบตเตอรี่ผิดพลาด
ง. การเคลื่อนที่หรือย้ายเครื่องรับ-ส่งวิทยุเป็นประจำ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 73/100

73
เมื่อตรวจพบว่าเกิดการหลวมคลอนที่ขั้วต่อสายอากาศของเครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือ ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดการใช้งาน และแก้ไขขั้วต่อสายอากาศให้เรียบร้อย
ข. ใช้งานต่อไปโดยไม่ต้องทำอะไร
ค. ดัดแปลงเครื่องให้เป็นแบบติดตั้งประจำที่
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 74/100

74
สายอากาศต้นหนึ่งมีอักษรกำกับว่า 144/430 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) หมายความว่า
ก. สายอากาศนั้นใช้รับ-ส่งได้เฉพาะย่านความถี่ 144 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
ข. สายอากาศนั้นใช้รับ-ส่งได้เฉพาะย่านความถี่ 430 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
ค. สายอากาศนั้นใช้รับ-ส่งได้ทั้งย่านความถี่ 144 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ 430 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 75/100

75
ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) ไม่สามารถวัดค่าอะไร
ก. แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
ข. แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
ค. สัญญาณความถี่วิทยุ
ง. ค่าความต้านทาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 76/100

76
คำว่า กําลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Output) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ หมายถึงค่าอะไร
ก. กำลังความเข้มของคลื่นความถี่
ข. กำลังการกินกระแสไฟฟ้าของเครื่องไฟฟ้า
ค. กำลังส่งของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ง. กำลังสูญเสียของเครื่องใช้ไฟฟ้า
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 77/100

77
RF Signal Generator กำเนิดสัญญาณอะไร
ก. สัญญาณเสียง
ข. คลื่นเสียง
ค. สัญญาณคลื่นวิทยุ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 78/100

78
เหตุใดค่าอิมพีแดนซ์ของสายอากาศและเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จึงต้องมีค่าเท่ากัน
ก. เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ข. เพื่อให้คลื่นวิทยุแพร่กระจายคลื่นได้แรงที่สุด
ค. เพื่อให้ภาครับของเครื่องรับ-ส่งวิทยุรับสัญญาณได้เต็มประสิทธิภาพ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 79/100

79
ข้อใดต่อไปนี้เป็นความไวในการรับสัญญาณวิทยุ (Sensitivity) ดีที่สุด
ก. 0.2 ไมโครโวลต์ (μV;)
ข. 0.25 ไมโครโวลต์ (μV;)
ค. 0.3 ไมโครโวลต์ (μV;)
ง. 0.35 ไมโครโวลต์ (μV;)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 80/100

80
หลักปฏิบัติในขณะที่รับ-ส่งข่าวสารในบริเวณที่มีเสียงดังรบกวนมาก คือ
ก. ลดความดังของเสียงที่ดังออกจากลำโพงของเครื่องรับ-ส่งวิทยุให้น้อยลง
ข. ใช้หูฟังแทนลำโพงของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ค. เปลี่ยนลำโพงของเครื่องรับ-ส่งวิทยุให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม
ง. นำเครื่องขยายเสียงมาต่อร่วมกับเครื่องรับ-ส่งวิทยุให้เสียงดังมากขึ้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 81/100

81
ถ้าต้องการติดต่อระยะทางไกล ๆ สามารถปฏิบัติอย่างไรได้บ้าง
ก. เพิ่มความสูงของสายอากาศ
ข. เพิ่มความไวในการรับ
ค. เพิ่มอัตราขยายของสายอากาศ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 82/100

82
แอตโมสเฟียริก นอยส์ (Atmospheric Noise) คือ
ก. สัญญาณรบกวนที่มนุษย์ทำขึ้น
ข. สัญญาณรบกวนที่เกิดจากธรรมชาติ
ค. สัญญาณรบกวนที่เกิดจากหัวเทียนรถยนต์
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 83/100

83
การแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission) คืออะไร
ก. คลื่นรบกวนที่ไม่พึงประสงค์
ข. คลื่นที่ทำให้กำลังส่งเพิ่มขึ้น
ค. คลื่นที่ต้องการให้ออกอากาศ
ง. คลื่นที่ทำให้แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 84/100

84
โดยทั่วไปเครื่องรับ-ส่งวิทยุติดรถยนต์ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟ้าเท่าใด
ก. 12 กิโลโวลต์ (kV)
ข. 12 โวลต์ (V)
ค. 12 มิลลิโวลต์ (mV)
ง. 12 ไมโครโวลต์ (μV)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 85/100

85
การชีลด์ (Shield) คืออะไร
ก. การใช้แผ่นโลหะแยกอาณาบริเวณออกเป็น 2 ส่วน เพื่อควบคุมการแพร่กระจายสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
ข. การต่อสายกราวด์ (Ground)
ค. การใช้แผ่นโลหะป้องกันฮาร์มอนิก (Harmonic)
ง. การทำให้การแพร่กระจายคลื่นวิทยุไม่ได้ไกลกว่าเดิม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 86/100

86
สภาพคุณงามความดีในจิตใจ เป็นความหมายของข้อใด
ก. คุณธรรม
ข. จริยธรรม
ค. วัฒนธรรม
ง. ศีลธรรม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 87/100

87
พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ยึดหลักธรรมะที่ว่า “ปิยวาจา” หมายถึงบุคคลใด
ก. บุคคลที่พูดจาสุภาพ อ่อนหวาน และเหมาะสมกับกาลเทศะ
ข. บุคคลที่ชอบแบ่งปัน เสียสละและเผื่อแผ่ผู้อื่น
ค. บุคคลที่ชอบอิสระ มีนิสัยโอบอ้อมอารี
ง. บุคคลที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 88/100

88
สิ่งใดสามารถยับยั้งความโกรธได้
ก. เมตตา กรุณา
ข. มุทิตา อุเบกขา
ค. สติ สัมปชัญญะ
ง. ฉันทะ วิริยะ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 89/100

89
ผลดีของการมีสติหมายถึง ข้อใด
ก. รู้ว่าใครจะทำอะไร
ข. รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร
ง. รู้อดีตชาติของตนเอง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 90/100

90
ข้อใดต่อไปนี้ แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีวินัยต่อตนเอง
ก. ซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมมาเปิดฟังช่องความถี่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจะได้รู้ก่อนคนอื่นว่าเกิดอุบัติเหตุที่ไหนบ้าง
ข. ใช้งานความถี่วิทยุในกิจการวิทยุสมัครเล่นโดยที่ตนเองไม่ได้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ค. ใช้งานความถี่วิทยุในกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ตนเองเป็นตัวแทนจำหน่าย
ง. รีบดำเนินการขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่ทันทีเมื่อใบอนุญาตพนักงาน วิทยุสมัครเล่นฉบับเดิมหมดอายุลง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 91/100

91
บุคคลใดต่อไปนี้ ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. ชายใหญ่ รับ-ส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง
ข. ชายกลาง ติดต่อสื่อสารกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นประจำ
ค. หญิงใหญ่ ใช้ช่องความถี่สำหรับโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับร้านคาราโอเกะของตนเอง
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 92/100

92
ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. ไม่เก็บรักษาข้อมูลความลับที่ไม่ควรเปิดเผย
ข. รู้รักสามัคคีและเป็นมิตรกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน
ค. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่น
ง. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 93/100

93
ข้อใดเป็นข้อห้ามสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น
ก. ยินยอมให้ผู้อื่นที่ไม่มีใบอนุญาตใช้สถานีหรือเครื่องวิทยุคมนาคม
ข. กระทำผิดกฎหมายวิทยุคมนาคมหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค. แย่งใช้ช่องสัญญาณติดต่อสื่อสาร
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 94/100

94
ข้อใดคือคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA
ก. นักวิทยุสมัครเล่นต้องคำนึงถึงผู้อื่น โดยไม่ตั้งใจใช้ความถี่ไปลดทอนความพึงพอใจของสถานีอื่น
ข. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้ที่มีความจริงใจ ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น
ค. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้รักความก้าวหน้า ติดตามเทคโนโลยีอยู่เสมอ และปรับปรุงสถานีวิทยุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมใช้งานทันที
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 95/100

95
จากคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA พฤติกรรมในข้อใดแสดงถึงความเป็นผู้มีดุลยภาพ ที่พอดี
ก. นายจำปี ฟังข่าวทางวิทยุตลอดเวลาในขณะทำงาน โดยใช้หูฟังเพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่น
ข. นางจำปา เป็นสาวกตัวจริง ใช้เวลาคุยในความถี่วิทยุตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน
ค. นายมานะ เล่นวิทยุหลังจากช่วยภรรยาทำงานบ้านและพาลูกเข้านอนแล้ว
ง. นางมานี ต้องออกจากบ้านหกโมงเช้าเพื่อไปทำงานและตอนเย็นต้องดูแลทำความสะอาดบ้าน จึงกำหนดเวลาเล่นวิทยุเฉพาะห้าทุ่มถึงตีสาม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 96/100

96
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. เก็บรักษาข้อมูลความลับที่ไม่ควรเปิดเผย
ข. ไม่รู้รักสามัคคีและไม่เป็นมิตรกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน
ค. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่น
ง. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 97/100

97
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. ลำเจียก ใช้สัญญาณเรียกขานของตนเองออกอากาศในช่วงที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ
ข. คำปอง แนะนำบุญส่งไม่ให้ดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อนำไปใช้ความถี่ของมูลนิธิสาธารณกุศลต่าง ๆ
ค. คำแก้ว ใช้คำพูดที่อ่อนหวานออกอากาศเสมอจนทำให้มีเพื่อนสมาชิกอยากพูดคุยด้วยอยู่เป็นประจำ
ง. ทศพล รับ-ส่งข่าวสารไปยังบุคคลที่สามในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินเท่านั้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 98/100

98
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. ทศพล ใช้คำพูดที่ไพเราะออกอากาศเสมอจนทำให้คำแก้วอยากพูดคุยด้วยอยู่เป็นประจำ
ข. ประกิต ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้ความถี่วิทยุ 145.000 MHz ในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในขณะเผชิญเหตุภัยพิบัติ
ค. บุญส่ง มีความประสงค์จะตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่น 2 แห่ง คือ ในรถยนต์ส่วนตัวและที่บ้านพัก จึงได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม จำนวน 2 ฉบับ
ง. กำนันแย้ม ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้คลื่นความถี่จากสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัดที่กำนันแย้มอาศัยอยู่ เพราะไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคม ฯ นั้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 99/100

99
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้องภายหลังจากทราบว่าการปฏิบัติตนในการออกอากาศของเราไม่ถูกต้อง
ก. สอบถามข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้และฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอ
ข. ค้นหาข้อมูลเองไม่ต้องสอบถามใคร เพราะกลัวคนอื่นจะรู้ว่าเป็นมือใหม่
ค. หยุดออกอากาศระยะหนึ่ง เพื่อให้คนอื่น ๆ ลืมการปฏิบัติของตนที่ผ่านมา
ง. เปลี่ยนจากการออกอากาศเป็นการฟังอย่างเดียว
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 100/100

100
คำตอบในข้อใดเหมาะสมกับคำว่า “นักวิทยุสมัครเล่นที่ดี”
ก. เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นมานาน 20 ปีแล้ว ไม่จำเป็นต้องแจ้งสัญญาณเรียกขานเพราะทุกคนจำเสียงได้
ข. คิดค้นและประดิษฐ์สายอากาศเป็นประจำเพื่อนำมาเสนอขายให้เพื่อนสมาชิกในการออกอากาศ
ค. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักวิทยุสมัครเล่นคนอื่น ๆ ในการออกอากาศ และคอยแนะนำการใช้คลื่นความถี่ให้กับผู้ที่สนใจ
ง. ให้คำปรึกษากับเพื่อนสมาชิกในเรื่องการติดต่อสื่อสารในโหมดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ แต่ตนเองลืมไปดำเนินการขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่ ภายหลังจากฉบับเดิมหมดอายุ
คำถามก่อนหน้า

คุณยังตอบคำถามไม่ครบ : 100 ข้อ จาก 100 ข้อ

(คลิกที่หมายเลขข้อที่ต้องการ เพื่อตอบคำถาม)