NBTC ONE STOP SERVICE

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นต้น

90:00 นาที

คำถามที่ 1/100

1
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมาตรการใดในการกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ก. การออกตรวจสอบผู้ค้าวิทยุสื่อสารที่ไม่ผ่านการเสียภาษี และดำเนินการจับกุม
ข. กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตใช้คลื่นความถี่ คุณสมบัติของผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม การออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม และกำหนดมาตรการลงโทษผู้ที่กระทำความผิด
ค. การกำหนดค่าตอบแทนการใช้ความถี่และประมูลคลื่นความถี่ให้ได้ราคาสูงที่สุดเพื่อให้บริษัทที่มีหลักประกันมั่นคงเท่านั้นที่สามารถให้บริการประชาชนได้
ง. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้เข้าใจว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องใช้คลื่นความถี่อันมีค่าจึงไม่ควรใช้เวลาในการพูดโทรศัพท์นานเกินไป
คำถามต่อไป

คำถามที่ 2/100

2
กิจการวิทยุสมัครเล่นที่ระบุในข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ว่า กิจการวิทยุสมัครเล่นคือ กิจการวิทยุคมนาคม เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกฝนตนเองในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน และในการทดสอบทางเทคนิคโดยพนักงานวิทยุสมัครเล่น ซึ่งได้แก่ บุคคลที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง และมีความสนใจในเรื่องวิทยุสื่อสารเป็นการส่วนตัว มิใช่เพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน หมายความว่าอย่างไร
ก. ห้ามไม่ให้พูดคุยเรื่องอื่นนอกจากเรื่องทางเทคนิควิทยุสื่อสาร
ข. ห้ามไม่ให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นค้าขายสินค้าเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น
ค. ห้ามใช้ความถี่วิทยุสมัครเล่นในการประสานงานช่วยเหลือสังคม
ง. ห้ามไม่ให้ใช้ประโยชน์จากสื่อสารผ่านความถี่วิทยุสมัครเล่นเพื่อรับค่าตอบแทน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 3/100

3
เพราะเหตุใดผู้ขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นจึงต้องผ่านเกณฑ์การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรวิทยุสมัครเล่นก่อน
ก. เพื่อให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถใช้ความถี่ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและได้รับประโยชน์สูงสุด
ข. เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถเรียนต่อในสายวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมได้
ค. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 4/100

4
คลื่นความถี่หรือคลื่นแฮรตเซียน เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ช่วงใด
ก. 10 kHz – 3,000,000 kHz
ข. 10 kHz – 3,000,000 MHz
ค. 10 MHz – 3,000,000 kHz
ง. 10 MHz – 3,000,000 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 5/100

5
พนักงานวิทยุสื่อสารของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานวิทยุประจำสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายได้หรือไม่
ก. ไม่ได้ เพราะผู้ใช้ความถี่นี้จะต้องมีใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น
ข. ไม่ได้ เพราะใช้รหัสคิวไม่เป็น
ค. ได้ เพราะเป็นพนักงานวิทยุมืออาชีพอยู่แล้ว
ง. ได้ เพราะเป็นการแลกเปลี่ยนกัน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 6/100

6
นายไข่เค็มเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น แล้วนำเครื่องรับ-ส่งวิทยุย่านสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตมาเปิดรับฟังข่ายสื่อสารของเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีความผิดหรือไม่ อย่างไร
ก. มีความผิด 4 กระทง คือ (1) ใช้คลื่นความถี่โดยไม่ได้ได้รับอนุญาต (2) ทำเครื่องวิทยุคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาต (3) ใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมนอกเหนือจากที่กำหนดในใบอนุญาต และ (4) ดักรับไว้ใช้ประโยชน์ซึ่งข่าววิทยุคมนาคมที่มิได้มุ่งหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ข. มีความผิด 2 กระทง คือ (1) ทำเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต และ (2) ดักรับไว้ใช้ประโยชน์ซึ่งข่าววิทยุคมนาคมที่มิได้มุ่งหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ค. มีความผิด 1 กระทง คือ ทำเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต เพราะฟังแต่เพียงลำพัง
ง. ไม่มีความผิดเพราะเป็นเครื่องที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 7/100

7
นางสาวไข่ต้มเปิดโรงงานผลิตสายอากาศและเครื่องขยายกำลังส่ง ดังนั้น นางสาวไข่ต้มต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ทำเครื่องวิทยุคมนาคมหรือไม่
ก. ไม่ต้อง เพราะไม่ได้เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ข. ไม่ต้อง เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้ประกอบเข้าหรือใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคม
ค. ต้อง เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ถือว่าเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 8/100

8
นายไข่ต้มมีเครื่องวิทยุคมนาคมไว้ในครอบครองอยู่ 1 เครื่อง ซึ่งภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นเครื่อง วิทยุเถื่อน นายไข่ต้มจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ก. นำเครื่องไปเสียภาษีและชำระค่าปรับที่กรมศุลกากร
ข. นำเครื่องไปขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของราชการและทำเรื่องขอยืมใช้
ค. นำเครื่องไปขึ้นทะเบียนที่ กสทช.
ง. เครื่องเถื่อนคือเครื่องที่นำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร ไม่สามารถทำให้ถูกต้องตามกฎหมายได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 9/100

9
ประชาชนทั่วไปสามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการส่วนตัว หรืองานอาสาสมัครต่าง ๆ โดยไม่ต้องชำระค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ได้หรือไม่ อย่างไร
ก. ได้ โดยการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ข. ได้ โดยการเป็นอาสาสมัครของหน่วยงานของรัฐ
ค. ได้ โดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคมความถี่ประชาชน (CB)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 10/100

10
การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การนำเข้า มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น พ.ศ. 2548 มีผลอย่างไร
ก. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องที่ผสมคลื่นแบบไวด์แบนด์
ข. อนุญาตให้ขยายความถี่เกินที่ได้รับอนุญาต
ค. ยกเลิกการห้ามใช้โทน DTMF
ง. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นที่มีความถี่อื่นนอกจาก 144-146 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 11/100

11
เอกสารสำคัญในข้อใดเป็นเอกสารที่ใช้แสดงสิทธิ์ว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตสามารถใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่นขั้นต่าง ๆ
ก. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ข. ใบอนุญาตให้นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
ค. ใบอนุญาตให้ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
ง. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 12/100

12
พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมแล้ว เมื่อพ้นจากการเป็นสมาชิกขององค์กรวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย หรือสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แล้วแต่กรณี ผลจะเป็นอย่างไร
ก. ขาดคุณสมบัติการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ข. ไม่สามารถทำหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นได้ในช่วงที่พ้นจากการเป็นสมาชิก
ค. สามารถทำหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นได้จนถึงวันที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 13/100

13
พนักงานวิทยุสมัครเล่นจะถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขานก็ต่อเมื่อ
ก. พนักงานวิทยุสมัครเล่นเสียชีวิต
ข. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุไปแล้วเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี
ค. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นจากการกระทำผิดกฎหมาย
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 14/100

14
“การรบกวนอย่างรุนแรง” หมายถึง
ก. การรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการทำงานของสถานีวิทยุคมนาคมที่จัดให้เป็นกิจการหลัก
ข. การรบกวนที่ทำให้เกิดผลเสียอย่างรุนแรงหรือขัดขวางต่อการดำเนินกิจการของสถานีวิทยุคมนาคมที่จัดให้เป็นกิจการหลักตามข้อบังคับวิทยุ
ค. การขัดขวางหรือขัดจังหวะเป็นช่วง ๆ ต่อการดำเนินกิจการของสถานีวิทยุคมนาคมที่จัดให้เป็นกิจการหลักตามข้อบังคับวิทยุ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 15/100

15
ข้อใดคือหลักปฏิบัติในการใช้ความถี่ 145.800 – 146.000 MHz ซึ่งถูกกำหนดให้ใช้สำหรับการรับส่งสัญญาณระหว่างดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น
ก. ให้เฝ้าฟัง และสอบถามก่อน ถ้าไม่มีใครใช้เราก็สามารถใช้ความถี่ได้
ข. ให้เฝ้าฟังเท่านั้น ห้ามกดคีย์ส่งสัญญาณเด็ดขาด
ค. สามารถใช้เพื่อติดต่อกับสถานีดาวเทียมเท่านั้น ห้ามมิให้ใช้สนทนาตามปกติแม้ความถี่จะว่าง
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 16/100

16
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นได้รับอนุญาตให้เข้ารหัสด้วยโทนแบบ DTMF, CTCSS หรืออื่น ๆ ที่คล้ายกันหรือไม่
ก. ไม่อนุญาตโดยเด็ดขาด
ข. ให้ใช้ได้เฉพาะ DTMF ไม่อนุญาตให้ใช้ CTCSS
ค. ให้ใช้ได้เฉพาะ CTCSS ไม่อนุญาตให้ใช้ DTMF
ง. อนุญาตให้ใช้ได้ทุกแบบ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 17/100

17
หากต้องการติดต่อสื่อสารประเภทเสียงในโหมด Single Side Band (SSB) ย่าน 10 เมตร จะต้องใช้ที่ความถี่ใด
ก. 28.0500 MHz
ข. 28.3500 MHz
ค. 28.2000 MHz
ง. 28.1000 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 18/100

18
ความถี่ 144.000 - 144.500 MHz ซึ่งถูกกำหนดไว้เพื่อการสื่อสารประเภทอื่นนั้น เพราะเหตุใดจึงไม่อนุญาตให้ใช้ในการติดต่อแบบใช้เสียงพูดทั่วไป
ก. ป้องกันไม่ใช้เกิดความขัดแย้ง เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้สื่อสารประเภทอื่นจะไม่สื่อสารด้วยเสียงพูด
ข. เนื่องจากเป็นความถี่ที่กันไว้ไม่ให้การสื่อสารประเภทเสียงถูกรบกวนด้วยสัญญาณดิจิทัล และไม่ให้การสื่อสารประเภทเสียงไปรบกวนการสื่อสารประเภทอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องรับสัญญาณอ่อน
ค. เนื่องจากเป็นความถี่สำหรับขั้นกลางและขั้นสูงเท่านั้น
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 19/100

19
เพราะเหตุใดจึงไม่อนุญาตให้ใช้ความถี่ความถี่ 145.800 – 146.000 MHz ในการติดต่อสื่อสารแบบใช้เสียงพูดทั่วไป แม้ดูเหมือนว่าช่องความถี่นั้นว่างอยู่
ก. เนื่องจากมีดาวเทียมโคจรผ่านตลอดทั้งวันและจะรับสัญญาณในคลื่นความถี่นี้ไปออกอากาศซึ่งรบกวนผู้ที่พยายามติดต่อผ่านดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นทั่วโลก
ข. เนื่องจากนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม
ค. เนื่องจากมีคนกลุ่มหนึ่งครอบครองคลื่นความถี่นี้ ไม่ต้องการให้ผู้อื่นใช้
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 20/100

20
ความถี่ช่วงใดกำหนดให้ใช้เป็นช่องเรียกขานสำหรับการติดต่อสื่อสารด้วยการผสมคลื่นแบบ Single Side Band (SSB)
ก. 144.0500 MHz
ข. 144.1000 MHz
ค. 144.2000 MHz
ง. 145.0000 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 21/100

21
โดยทั่วไประยะห่างระหว่างความถี่รับและความถี่ส่งของสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ ในความถี่ย่าน 2 เมตร มีระยะห่าง (Offset) เท่าใด
ก. บวก 500 kHz
ข. บวก หรือ ลบ 600 kHz
ค. ลบ 500 kHz
ง. บวก หรือ ลบ 1 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 22/100

22
การตั้งใจส่งสัญญาณเพื่อไปขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นสามารถใช้คลื่นความถี่ได้ ถือว่าเป็นการจงใจกระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการสื่อสารของสถานีวิทยุสมัครเล่นอื่น นอกจากมีความผิดตาม พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 แล้ว จะถูกดำเนินการอย่างไรตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
ข. ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน
ค. ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน
ง. ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 23/100

23
การตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นนอกสถานที่เพื่อการประสานงานในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ต้องได้รับอนุญาตจาก สำนักงาน กสทช. ก่อนจึงออกไปตั้งสถานีได้
ข. ออกไปตั้งสถานีได้เลยไม่ต้องแจ้งใครเพราะเมื่อเราทำงาน สำนักงาน กสทช. ก็ทราบเอง
ค. ออกไปตั้งสถานีและแจ้งต่อ สำนักงาน กสทช. ในพื้นที่ทันทีที่ทำได้
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 24/100

24
HS8AC เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และตั้งอยู่ที่ใด
ก. ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ข. ชัยนาท ภาคเหนือตอนล่าง
ค. ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก
ง. ชุมพร ภาคใต้ตอนบน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 25/100

25
ข้อใดคือสัญญาณเรียกขานชั่วคราวของสถานีวิทยุสมัครเล่นสำหรับกิจกรรมพิเศษ
ก. E2 (5-6) BA - BZ
ข. E22AAA - E22AZZ
ค. E2 (0-9) AA – AZ
ง. E24BA – E24ZZ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 26/100

26
ประมวลรหัสคิว (Q Code) คืออะไร
ก. คือ ภาษาพิเศษเฉพาะการสื่อสารของกิจการวิทยุสมัครเล่นใช้กับรหัสมอร์สเท่านั้น
ข. คือ ประมวลคำย่อ (Code) ที่ทำให้การสื่อสารทางวิทยุโทรเลขสั้นลงและลดความเข้าใจผิด
ค. คือ เข้ารหัส (Cypher) เพื่อปกป้องความลับของข่าวสาร
ง. คือ ประมวลคำย่อที่แปลมาจากรหัสวิทยุภาษาไทย (โค้ด ว.)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 27/100

27
ประมวลรหัสคิว (Q Code) มี 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ขึ้นต้นด้วย QR เป็นการรายงานทั่วไป ขึ้นต้นด้วย QS เป็นการรายงานคุณภาพของสัญญาณ สำหรับประมวลรหัสที่ขึ้นต้นด้วย QT เป็นการรายงานเกี่ยวกับอะไร
ก. แจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ
ข. การเดินทาง
ค. สุขภาพของพนักงานวิทยุ
ง. เวลาและสถานที่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 28/100

28
ก่อนส่งข่าวทางวิทยุโทรเลขด้วยรหัสมอร์ส ผู้ส่งจะส่งรหัสที่หมายถึงตัว V ย่อมาจาก QRV เพื่อบอก คู่สถานีว่าอะไร
ก. รอสักครู่
ข. เตรียมพร้อมนะ จะส่งข้อความแล้ว
ค. เราชนะแล้ว
ง. ขอทดสอบสัญญาณ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 29/100

29
ถ้าเราได้รับข้อความว่า QRZ? ที่หมายความว่า “ใครกำลังเรียกฉันอยู่” แสดงว่าคู่สถานีต้องการข้อมูลอะไรจากเรา
ก. ชื่อจังหวัด
ข. ชื่อ – สกุล
ค. สัญญาณเรียกขาน
ง. ที่ตั้งสถานี
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 30/100

30
ถ้าเราไม่มีเครื่องมือทดสอบราคาแพง เราจะใช้วิธีอะไรที่ทำให้รู้ได้ว่าคุณภาพของสัญญาณจากสถานีของเราเป็นอย่างไร
ก. เก็บเงินซื้อเครื่องมือ
ข. ขอยืมเครื่องมือจากเพื่อน
ค. อาศัยการรายงานจากเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นด้วยกัน
ง. ไม่จำเป็นต้องรู้คุณภาพสัญญาณ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 31/100

31
ในระบบ RST ตัวเลขข้อใดคือการรายงานว่าสัญญาณมีความชัดเจนที่สุด
ก. 3
ข. 5
ค. 7
ง. 9
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 32/100

32
จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องใช้ชุดตัวอักษร Phonetic Alphabet (การอ่านออกเสียงตัวอักษร) ของ ITU เพียงอย่างเดียว
ก. จำเป็น เพราะเป็นกฎของ ITU
ข. ไม่จำเป็น ถ้าทำให้ผู้รับเข้าใจได้ว่าผู้ส่งหมายถึงตัวอักษรอะไร แต่ Phonetic Alphabet ที่กำหนดโดย ITU เป็นชุดการอ่านออกเสียงตัวอักษรที่นักวิทยุทั่วโลกเข้าใจมากที่สุด
ค. จำเป็น มิฉะนั้นจะสื่อสารกับผู้อื่นไม่ได้
ง. ไม่จำเป็น เพราะนักวิทยุสมัครเล่นไม่ใช่ข้าราชการไม่จำเป็นต้องทำตามระเบียบ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 33/100

33
ข้อใดคือตัวอย่าง Phonetic Alphabet (การอ่านออกเสียงตัวอักษร) ที่นิยมใช้ในการท่องเที่ยวหรือการโรงแรม
ก. A-Able B-Baker C-Charlie D-Dog
ข. A-Alpha B-Bravo C-Charlie D-Delta
ค. A-Alpha K-Kilo T-Tango Z-Zulu
ง. A-Alpha G-Golf H-Hotel P-Papa
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 34/100

34
สัญญาณเรียกขาน HS1YL ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. โฮเทล-เซียรา-วัน-แยงกี-ลิมา
ข. ฮันนี-ชูการ์-วัน-เยลโลว์-ไลม์
ค. โฮเทล-ชูการ์-วัน-แยงกี-ลิมา
ง. โฮเทล-ชูการ์-วัน-เยลโลว์-ลิมา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 35/100

35
สัญญาณเรียกขาน OZØZA ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. ออสการ์-ซูลู-ซีโร-ซูลู-อัลฟา
ข. ออสการ์-ซีบรา-ซูลู-ซีบรา-อัลฟา
ค. ออสการ์-ซูลู-ออสการ์-ซูลู-อัลฟา
ง. ซีโร่-ซูลู-ซีโร่-ซูลู-อัลฟา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 36/100

36
สัญญาณเรียกขาน E2ØAW ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. เอคโค-ยี่สิบ-วัตต์
ข. เอคโค-ทู-ซีโร-อัลฟา-วิสกี
ค. อีซี่-ทเวนตี้-เอเบิล-วิสกี้
ง. เอคโค-ทู-โอ-อัลฟา-วิสกี
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 37/100

37
คำพูดของนายไข่กวนที่ว่า “คำว่าเฟดลงนั้นไม่มี มีแต่เฟดอินเฟดเอาท์” ข้อใดคือความหมายของคำว่า “เฟดเอาท์”
ก. หมายถึง ก้อนประจุไฟฟ้าที่กดทับสัญญาณวิทยุ
ข. หมายถึง การจางหายของสัญญาณ ปกติจะพบในความถี่วิทยุย่าน HF
ค. หมายถึง การเกิดพายุแม่เหล็กไฟฟ้าจากลมสุริยะ
ง. หมายถึง การหลีกเลี่ยงการรบกวนกันทางคลื่นความถี่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 38/100

38
ในย่านความถี่ 28 MHz ถ้าได้ยินการเรียกบนความถี่ว่า “CQ มาเลเซีย” แต่ไม่มีผู้ตอบกลับ เราควรทำอย่างไร
ก. กดคีย์ตอบ “มาเลเซียไม่ได้ยินคุณ คุยกับประเทศไทยแทนก็แล้วกัน”
ข. กดคีย์ตอบ “มาเลเซียจะขึ้นความถี่ตอนเย็น จะฝากข้อความไว้หรือไม่”
ค. สแกนหาในความถี่ ถ้าเจอแฮมมาเลเซียก็บอกให้เขาทราบว่ามีผู้ตามหา
ง. ฟังเฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น เพราะเป็นการเรียกขานที่เจาะจงเฉพาะประเทศมาเลเซียเท่านั้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 39/100

39
ข้อใด “ไม่ใช่” การปิดท้ายข้อความอย่างถูกต้อง ที่แสดงว่า HS2PBB ต้องการให้ HSØMAI เป็นฝ่ายพูด และขณะนั้นในความถี่มีผู้ร่วมสนทนาอีกหลายคน
ก. HSØMAI จาก HS2PBB, with the group
ข. HSØMAI with the group, HS2PBB
ค. HSØMAI - HS2PBB with the group
ง. HSØMAI - HS2PBB และทุกคนในความถี่ที่เป็น with the group กันทั้งนั้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 40/100

40
เราจะแจ้งอย่างไรให้ทราบว่าเราจะหยุดใช้ความถี่นี้แล้ว ให้ผู้อื่นใช้ต่อได้ แต่เรายังคงเฝ้าฟังอยู่และสามารถเรียกเราได้ตลอดเวลา
ก. กล่าวลาแล้วตามด้วยคำว่า “เคลียร์”
ข. กล่าวลาด้วยคำว่า 73
ค. กล่าวลาและขานเวลา
ง. กล่าวลาแล้วตามด้วยคำว่า “สแตนด์บาย”
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 41/100

41
ระหว่างการ QSO อาจมีผู้เบรกเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือได้ทุกเวลา วิธีการใดที่เป็นการเปิดโอกาสให้กับการขอเบรกนั้น
ก. กดคีย์สวนกับคู่สนทนาไม่ให้เกิดช่องว่าง
ข. นับ 1 2 3 ในใจก่อนกดคีย์ทุกครั้ง
ค. ถามว่ามีผู้ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่และปล่อยช่องว่างไว้ทุกครั้งก่อนจะตอบคู่สนทนา
ง. สนทนาไปตามปกติ ถ้ามีผู้ต้องการความช่วยเหลือก็จะหาวิธีเบรกเข้ามาเอง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 42/100

42
เพราะเหตุใดพนักงานวิทยุสมัครเล่นจึงสามารถเป็นจิตอาสาที่ดีของประเทศชาติในด้านการสื่อสาร
ก. จากการที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุด้วยตนเอง
ข. จากการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายของนักสื่อสารสมัครเล่น
ค. มีความรู้และเครื่องมือสื่อสารที่สามารถช่วยเหลือสังคมและสร้างข่ายสื่อสารสำรองของชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 43/100

43
ถ้าพบผู้บาดเจ็บต้องการความช่วยเหลือ อะไรบ้างที่เราควรสังเกตก่อนแจ้งขอความช่วยเหลือ
ก. สภาพและสาเหตุของการบาดเจ็บ
ข. ความหนักเบาของอาการ
ค. ความช่วยเหลือที่ต้องการ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 44/100

44
สถานีวิทยุสมัครเล่นประเภทใดที่ไม่ต้องจัดทำสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Logbook) เก็บไว้เพื่อให้ สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบ
ก. สถานีวิทยุคมนาคมประเภทประจำที่
ข. สถานีวิทยุคมนาคมประเภทเคลื่อนที่
ค. สถานีวิทยุคมนาคมควบคุมข่าย
ง. สถานีวิทยุคมนาคมสำหรับกิจกรรมพิเศษ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 45/100

45
โดยมารยาทเราควรทำอย่างไร เมื่อได้รับ QSL Card แล้ว
ก. ตอบผู้ส่งว่าได้รับแล้ว
ข. แจ้งสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีสมัครเล่นควบคุมข่าย
ค. ส่ง QSL Card ของเราไปให้เป็นการตอบแทน
ง. แชร์ลงในโซเชียลมีเดีย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 46/100

46
p (pico : พิโค) เป็นคำนำหน้าหน่วย หมายถึง
ก. 1106
ข. 11012
ค. 1105
ง. 1104
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 47/100

47
กระแสไฟฟ้ากำเนิดได้จาก
ก. ปฏิกิริยาทางเคมี
ข. การนำวัตถุต่างชนิดมาขัดสีกัน
ค. การนำขดลวดตัวนำไปตัดเส้นแรงแม่เหล็ก
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 48/100

48
เมื่อแบตเตอรี่ขนาดแรงดันไฟฟ้าเซลล์ละ 2 โวลต์ จำนวน 10 เซลล์ ต่ออนุกรมกัน ค่าแรงดันไฟฟ้ารวมเท่ากับ
ก. 2 โวลต์
ข. 20 มิลลิโวลต์
ค. 20 กิโลโวลต์
ง. 20 โวลต์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 49/100

49
จากรูปข้อข้างล่างนี้ กระแสไฟฟ้าจะมีค่าเท่าไร
ก. 1 แอมแปร์ (A)
ข. 10 แอมแปร์ (A)
ค. 100 มิลลิแอมแปร์ (mA)
ง. 1 มิลลิแอมแปร์ (mA)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 50/100

50
จากรูปเมื่อตัวต้านทาน R2 = R3 แล้ว กระแสไฟฟ้า I1 และ I2 จะมีค่าอย่างไร
ก. I1 > I2
ข. I1 < I2
ค. I1 = I2
ง. I1 = 2I2
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 51/100

51
จากรูปข้างล่างนี้ เป็นการต่อตัวต้านทานแบบ
ก. อนุกรม
ข. ขนาน
ค. ผสม
ง. ไม่มีคำตอบใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 52/100

52
สูตรในการหาค่าความจุไฟฟ้ารวม (C รวม) ที่ต่อแบบอนุกรมคือ
ก. C รวม = C1-C2+C3-C....
ข. C รวม = C1+C2+C3+C....
ค.
ง.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 53/100

53
คำว่า “ความถี่เรโซแนนซ์ (Resonance)” หมายถึง
ก. ความถี่ซึ่งทำให้ค่า XC = XL
ข. ความถี่ซึ่งทำให้ค่า XC < XL
ค. ความถี่ซึ่งทำให้ค่า XC > XL
ง. ความถี่ซึ่งทำให้ค่า XC และ XL มีค่ามากที่สุด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 54/100

54
ถ้าความถี่มีค่าลดลง ค่า XL และค่า XC จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ก. ค่า XL เท่ากับ XC
ข. ค่า XL น้อยลง ค่า XC มากขึ้น
ค. ค่า XL และค่า XC มากขึ้น
ง. ค่า XL มากขึ้น ค่า XC น้อยลง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 55/100

55
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าข้างล่างนี้ หมายถึงอุปกรณ์ใด
ก. ไอซี
ข. ทรานซิสเตอร์
ค. ไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode)
ง. เอส ซี อาร์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 56/100

56
ภาคโลคัลออสซิลเลเตอร์ (Local Oscillator) ของเครื่องรับวิทยุแบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์(Superheterodyne) ทำหน้าที่
ก. กำเนิดความถี่ขึ้นมาเพื่อไปผสมกับความถี่ที่รับเข้ามาที่ภาคมิกเซอร์ (Mixer)
ข. กำเนิดความถี่ขึ้นมาเพื่อไปผสมกับความถี่ที่รับเข้ามาภาคไอเอฟแอมปลิไฟเออร์ (IF Amplifier)
ค. กำเนิดขึ้นมาเพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงทางความถี่ ทำให้การรับดีขึ้น
ง. ไม่มีคำตอบใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 57/100

57
สัญญาณที่ผ่านเข้ามาทางสายอากาศของเครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ (Superheterodyne) จะถูกส่งไปยังภาคต่าง ๆ ดังนี้
ก. ภาค RF Amp., Mixer, IF Amp., Detector และภาค AF Amp.
ข. ภาค RF Amp., IF Amp Mixer, Detector และภาค AF Amp.
ค. ภาค Mixer, RF Amp., IF Amp., Detector และภาค AF Amp.
ง. ภาค Mixer, IF Amp., Detector, RF Amp. และภาค AF Amp.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 58/100

58
การเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) ของระบบ FM มีหน่วยเป็น
ก. กิโลเฮิรตซ์ (kHz)
ข. เเอมแปร์
ค. เปอร์เซ็นต์
ง. ไม่มีคำตอบใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 59/100

59
ตัวเลขแสดงค่าความไวของเครื่องรับต่อไปนี้ ข้อใดมีความไวที่สุด
ก. 10 มิลลิโวลต์ (mV)
ข. 5 มิลลิโวลต์ (mV)
ค. 0.5 มิลลิโวลต์ (mV)
ง. 0.25 มิลลิโวลต์ (mV)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 60/100

60
ความยาวคลื่นคืออัตราส่วนระหว่าง
ก. ผลคูณของความถี่กับความเร็วในการเคลื่อนที่ของคลื่น
ข. ผลต่างระหว่างความถี่กับความเร็วในการเคลื่อนที่ของคลื่น
ค. ความถี่ต่อความเร็วในการเคลื่อนที่ของคลื่น
ง. ความเร็วในการเคลื่อนที่ของคลื่นต่อความถี่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 61/100

61
เวอร์ติคัลโพลาไรเซชัน (Vertical Polarization) หมายถึง
ก. สนามไฟฟ้าตั้งฉากกับพื้นโลก
ข. สนามแม่เหล็กขนานกับสนามไฟฟ้า
ค. สนามไฟฟ้าขนานกับพื้นโลก
ง. สนามแม่เหล็กตั้งฉากกับสนามไฟฟ้า
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 62/100

62
สายอากาศแบบไอโซโทรปิก (Isotropic) หมายถึง
ก. สายอากาศที่สามารถแพร่กระจายคลื่นได้ในทิศทางเดียว
ข. สายอากาศที่สามารถแพร่กระจายคลื่นเป็นรูปเลขแปด
ค. สายอากาศที่สามารถแพร่กระจายคลื่นได้เฉพาะในแนวตั้ง
ง. สายอากาศที่สามารถแพร่กระจายคลื่นได้ทุกทิศทางและแรงเท่ากันตลอด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 63/100

63
สายอากาศแบบยากิ ดังรูปข้างล่างนี้ ชิ้นส่วนหมายเลข 3 เรียกว่า
ก. รีเฟลกเตอร์
ข. ไดเรกเตอร์
ค. ดริเวนอีลีเมนต์
ง. บูม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 64/100

64
การแมตชิ่ง (Matching) ที่ดีของสายอากาศ สายนำสัญญาณและเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จะทำให้
ก. กำลังคลื่นวิทยุที่ส่งออกไปจากสายอากาศมีค่าสูง กำลังคลื่นที่วิทยุสะท้อนกลับมายังเครื่องส่ง มีค่าต่ำ
ข. กำลังคลื่นวิทยุที่ส่งออกไปจากสายอากาศมีค่าต่ำ กำลังคลื่นที่วิทยุสะท้อนกลับมายังเครื่องส่ง มีค่าสูง
ค. กำลังคลื่นวิทยุที่ส่งออกไปจากสายอากาศมีค่าสูง กำลังคลื่นที่วิทยุสะท้อนกลับมายังเครื่องส่ง มีค่าสูง
ง. กำลังคลื่นวิทยุที่ส่งออกไปจากสายอากาศมีค่าต่ำ กำลังคลื่นที่วิทยุสะท้อนกลับมายังเครื่องส่ง มีค่าต่ำ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 65/100

65
สิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญของการติดต่อสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุย่านความถี่ตั้งแต่ย่าน VHF ขึ้นไปบนพื้นโลกคือ
ก. ฤดูกาล
ข. ภูมิประเทศ
ค. ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์
ง. ผิดทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 66/100

66
การเดินสายจ่ายไฟไปยังเครื่องรับ-ส่งวิทยุมากกว่า 1 เครื่อง ใช้วิธีใดดีที่สุด
ก.
ข.
ค.
ง.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 67/100

67
การที่สายจ่ายกำลังไฟฟ้าที่ต่อกับแบตเตอรี่ร้อนจัดผิดปกติในขณะใช้งาน โดยทั่วไปเกิดจาก
ก. สายจ่ายกำลังไฟฟ้าต่ออย่างไม่เรียบร้อย เช่น หลวม
ข. การเกิดสนิมที่รอยต่อระหว่างสายจ่ายกำลังไฟฟ้ากับขั้วแบตเตอรี่
ค. สายจ่ายกำลังไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กเกินไป
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 68/100

68
ชุดแบตเตอรี่ที่ถูกใช้งานมาเป็นเวลานานหลายปี ถ้าพบว่ามีแบตเตอรี่บางเซลล์หมดอายุ แต่บางเซลล์ยังใช้งานได้ จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นวิธีการถูกต้องและดีที่สุด
ก. เปลี่ยนเฉพาะเซลล์ที่หมดอายุ
ข. เปลี่ยนใหม่หมดทุกเซลล์
ค. เปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ชนิดใดก็ได้
ง. เปลี่ยนไปใช้เซลล์แสงอาทิตย์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 69/100

69
เอาตัวต้านทานค่า 27 กิโลโอห์ม (kΩ) ¼ วัตต์ (W) เข้าแทนที่ตัวต้านทานค่า 27 กิโลโอห์ม (kΩ) 2 วัตต์ (W) จะเป็นอย่างไร
ก. วงจรนั้นทำงานได้เป็นปกติ
ข. วงจรนั้นทำงานไม่ได้
ค. วงจรนั้นทำงานได้ชั่วครู่และตัวต้านทานจะไหม้
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 70/100

70
วงจรเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) คือ
ก. ดีเทคเตอร์ (Detector)
ข. อินเวอร์เตอร์ (Invertor)
ค. เรกติไฟเออร์ (Rectifier)
ง. มิกเซอร์ (Mixer)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 71/100

71
เครื่องวัดที่จำเป็นสำหรับการสร้าง ซ่อม ปรับแต่งวงจรของเครื่องรับ-ส่งวิทยุได้แก่
ก. อาร์เอฟเพาเวอร์ มิเตอร์ (RF Power Meter)
ข. เครื่องนับความถี่ (Frequency Counter)
ค. โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 72/100

72
การจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้กับเครื่องรับ-ส่งวิทยุดังรูป จะเกิดผลอย่างไร
ก. เครื่องรับ-ส่งวิทยุไม่ทำงานและอาจเสียหาย
ข. เครื่องรับ-ส่งวิทยุเป็นปกติ
ค. กำลังส่งของเครื่องรับ-ส่งวิทยุลดต่ำลง
ง. ภาครับของเครื่องรับ-ส่งวิทยุมีความไวมากขึ้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 73/100

73
เครื่องรับ-ส่งวิทยุเครื่องหนึ่งที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 13.8 โวลต์ (V) และค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ขณะส่งออกอากาศ 3 แอมป์ (A) ควรใช้เครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเท่าใด
ก. ขนาด 13.8 โวลต์ (V) 5 แอมป์ (A)
ข. ขนาด 13.8 โวลต์ (V) 52 แอมป์ (A)
ค. ขนาด 13.8 โวลต์ (V) 1 แอมป์ (A)
ง. ขนาด 13.8 โวลต์ (V) 0.5 แอมป์ (A)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 74/100

74
เมื่อตรวจพบว่าเกิดการหลวมคลอนที่ขั้วต่อสายอากาศของเครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือ ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดการใช้งาน และแก้ไขขั้วต่อสายอากาศให้เรียบร้อย
ข. ใช้งานต่อไปโดยไม่ต้องทำอะไร
ค. ดัดแปลงเครื่องให้เป็นแบบติดตั้งประจำที่
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 75/100

75
เครื่องมือที่ใช้วัดกำลังส่งของเครื่องส่งวิทยุมีชื่อเรียกว่า
ก. มิเตอร์วัดกําลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Meter)
ข. แอมมิเตอร์ (Ammeter)
ค. โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)
ง. โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 76/100

76
ค่า SWR ต่อไปนี้ ค่าใดดีที่สุด
ก. 5:1
ข. 1.5 : 1
ค. 3:1
ง. 4:1
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 77/100

77
ถ้าสายอากาศภาคส่งวางในแนวตั้ง สายอากาศภาครับควรวางในแนวใดจึงสามารถรับส่งได้ดีที่สุด
ก. แนวเฉียงทำมุม 45 องศา
ข. แนวนอน
ค. แนวตั้ง
ง. แนวขนานกับพื้นโลก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 78/100

78
เครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือเมื่อต่อกับสายอากาศภายนอกที่มีอัตราขยาย (Gain) สูงและติดตั้งในที่สูง จะเกิดผลอย่างไร
ก. รับ-ส่งได้ไกลกว่าเดิม
ข. อาจถูกคลื่นความถี่อื่นรบกวน
ค. อาจส่งคลื่นความถี่ไปรบกวนข่ายสื่อสารอื่น
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 79/100

79
เหตุใดการใช้งานสายอากาศย่านความถี่ VHF จึงควรติดตั้งให้อยู่ในตำแหน่งสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้
ก. เพื่อให้แพร่กระจายคลื่นได้ไกลที่สุด
ข. เพื่อให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ค. เพื่อไม่ให้สายอากาศแพร่กระจายคลื่นฮาร์มอนิก (Harmonic) ออกมา
ง. เพื่อให้ครบวงจรทางไฟฟ้าในเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 80/100

80
วงจรเรโซแนนซ์ ที่ใช้ในเครื่องรับ-ส่งวิทยุทั่ว ๆ ไปจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์อะไร
ก. รีซิสเตอร์ (Resistor)
ข. คาปาซิเตอร์ (Capacitor) กับ รีซิสเตอร์ (Resistor)
ค. อินดักเตอร์ (Inductor)
ง. อินดักเตอร์ (Inductor) กับ คาปาซิเตอร์ (Capacitor)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 81/100

81
หลักปฏิบัติในขณะที่รับ-ส่งข่าวสารในบริเวณที่มีเสียงดังรบกวนมาก คือ
ก. ลดความดังของเสียงที่ดังออกจากลำโพงของเครื่องรับ-ส่งวิทยุให้น้อยลง
ข. ใช้หูฟังแทนลำโพงของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ค. เปลี่ยนลำโพงของเครื่องรับ-ส่งวิทยุให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม
ง. นำเครื่องขยายเสียงมาต่อร่วมกับเครื่องรับ-ส่งวิทยุให้เสียงดังมากขึ้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 82/100

82
อินเตอร์มอดูเลชั่น (Intermodulation) หมายถึง
ก. การรวมตัวของคลื่นความถี่วิทยุตั้งแต่ 2 ความถี่ขึ้นไป เกิดเป็นความถี่ใหม่
ข. คลื่นความถี่วิทยุมีความถี่เป็นจำนวนเท่าของความถี่ใช้งาน
ค. เป็นมาตรฐานการผสมคลื่นแบบหนึ่ง
ง. วงจรทางไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการผสมคลื่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 83/100

83
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ 2 เครื่องใช้งานต่างความถี่กันแต่สถานีอยู่บริเวณเดียวกัน สามารถรบกวนกันเองได้อาจเกิดจากสาเหตุใด
ก. อินเตอร์มอดูเลชั่น (Intermodulation)
ข. ฮาร์มอนิก (Harmonic)
ค. การแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 84/100

84
การติดตั้งสายอากาศเพื่อใช้กับเครื่องรับ-ส่งวิทยุมีหลักการดังนี้
ก. ติดตั้งให้ห่างจากสายไฟฟ้าแรงสูงมากที่สุด
ข. ติดตั้งห่างจากต้นไม้ใหญ่
ค. ติดตั้งให้ใกล้เครื่องรับ-ส่งวิทยุมากที่สุด
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 85/100

85
เมื่อแบตเตอรี่ถูกประจุไฟฟ้ามากเกินพิกัด (Over Charge) จะทำให้
ก. แบตเตอรี่มีความจุมากขึ้น
ข. แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย
ค. แบตเตอรี่มีความจุลดลง
ง. แบตเตอรี่ยังคงใช้งานได้เป็นปกติ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 86/100

86
ข้อใดคือความหมายของคำว่า “จริยธรรม"
ก. การกระทำความดี
ข. การซื่อสัตย์ มีวินัย มีน้ำใจ
ค. เป็นสุภาพชน
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 87/100

87
“จริยธรรม” แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ “จริยะ+ธรรม” ซึ่งคำว่า “จริยะ” หมายถึงข้อใด
ก. ความรู้สึก
ข. ความประพฤติ
ค. คุณความดี
ง. ความนึกคิด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 88/100

88
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ “พรหมวิหาร 4”
ก. เมตตา คือ ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น
ข. กรุณา คือ ความปรารถนาช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์
ค. มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
ง. ทาน คือ การให้ เสียสละ แบ่งปัน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 89/100

89
ข้อใดต่อไปนี้คือ “พรหมวิหาร 4”
ก. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ข. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ค. ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
ง. ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 90/100

90
พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่พูดจาสุภาพ อ่อนหวานและไพเราะ ตรงกับหลักธรรมะในข้อใด
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. ปิยวาจา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 91/100

91
บุคคลใดต่อไปนี้ ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. นายเขียวสด ใช้สัญญาณเรียกขานของตัวเองเสมอโดยไม่เคยแอบอ้างใช้สัญญาณเรียกขานของผู้อื่นเลย
ข. นายแดงเดือด ใช้ช่องความถี่สำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านขายสุราที่ตนเองเป็นเจ้าของ
ค. นายขาวนวล บันทึกการติดต่อสื่อสารในสมุดบันทึก (Log Book) ทุกครั้งที่มีการออกอากาศ
ง. นายดำดี ใช้คำสุภาพระหว่างการสนทนาทางวิทยุกับเพื่อนสมาชิก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 92/100

92
บุคคลใดต่อไปนี้ ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. หญิงใหญ่ ใช้ถ้อยคำสุภาพในการออกอากาศทุกครั้ง
ข. ชายใหญ่ รับ-ส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง
ค. ชายกลาง ติดต่อสื่อสารกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นประจำ
ง. หญิงเล็ก ใช้ช่องความถี่สำหรับโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับร้านคาราโอเกะของตนเอง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 93/100

93
ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. รู้รักสามัคคีและเป็นมิตรกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน
ข. มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
ค. เปิดเผยข้อมูลความลับที่ไม่ควรเปิดเผย
ง. ดำรงตนเป็นที่พึ่งของสุจริตชน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 94/100

94
ข้อใดคือคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA
ก. นักวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้ที่มีอัธยาศัย ความเป็นมิตร ให้ความร่วมมือ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นเสมอเพื่อความเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่ดีต่อกัน
ข. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้ที่มีความจริงใจ ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น
ค. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้รักความก้าวหน้า ติดตามเทคโนโลยีอยู่เสมอ และปรับปรุงสถานีวิทยุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมใช้งานทันที
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 95/100

95
จากคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA พฤติกรรมในข้อใดแสดงถึงความเป็นผู้รักความก้าวหน้า ติดตามเทคโนโลยีอยู่เสมอ
ก. นายจำปี ซื้อวิทยุคมนาคมรุ่นล่าสุดพร้อมทั้งเครื่องขยายกำลังส่ง
ข. นางจำปา เรียนรู้และฝึกหัดดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อให้สามารถใช้ความถี่ได้มากขึ้น
ค. นายมานะ เข้าร่วมอบรมการติดตั้งสถานี APRS
ง. นางมานี ฝึกหัดใช้สถานีทวนสัญญาณจนชำนาญ จึงไม่จำเป็นต้องตั้งสถานีประจำที่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 96/100

96
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. เก็บรักษาข้อมูลความลับที่ไม่ควรเปิดเผย
ข. ไม่รู้รักสามัคคีและไม่เป็นมิตรกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน
ค. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่น
ง. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 97/100

97
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. นายปังปอนด์ ใช้ถ้อยคำที่สุภาพและใช้รหัส Q ในการติดต่อสื่อสาร
ข. นางสาวไฉไล แนะนำและเชิญชวนเพื่อนสมาชิกใช้ความถี่วิทยุให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับอยู่เป็นประจำ
ค. นางสาวมิ้นต์ เป็นนักวิทยุสมัครเล่นได้ดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อให้สามารถใช้ความถี่ของมูลนิธิสาธารณกุศลต่าง ๆ
ง. นายเป้ ใฝ่หาความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและทำหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 98/100

98
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. นายเป้ ใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเป็นการดูหมิ่นในการติดต่อสื่อสารอยู่เป็นประจำ
ข. นายปังปอนด์ แนะนำให้นายปิ่นไปซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ค. นางสาวมิ้นต์ ใฝ่หาความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและทำหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ง. นางสาวไฉไล เป็นนักวิทยุสมัครเล่นได้ดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อให้สามารถใช้ความถี่ของมูลนิธิสาธารณกุศลต่าง ๆ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 99/100

99
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. นายกวิน เป็นเน็ตคอนโทรลของสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย ใช้ความถี่วิทยุ 145.000 MHz เพื่อประสานงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติ
ข. นายพีระพัฒน์ ใช้ความถี่วิทยุ 144.000 MHz เพื่อติดต่อสื่อสารภาคพื้นดินกับนายธีราทรในลักษณะการติดต่อสื่อสารประเภทเสียง
ค. นายสารัช ใช้ความถี่วิทยุ 145.000 MHz เพื่อรับสัญญาณจากสถานีอวกาศ ISS (International Space Station)
ง. นายชนาธิป ใช้ความถี่วิทยุ 144.600 MHz เพื่อรับสัญญาณจากสถานีอวกาศ ISS (International Space Station)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 100/100

100
ข้อใดเป็นเรื่องที่เหมาะสำหรับการนำมาเป็นบทสนทนาในการออกอากาศ
ก. การนำเสนอขายสินค้าที่เป็นธุรกิจของตน
ข. เทคนิคการติดต่อสื่อสารในโหมดต่าง ๆ
ค. ศาสนาและการเมือง
ง. เรื่องขำขันใต้สะดือ
คำถามก่อนหน้า

คุณยังตอบคำถามไม่ครบ : 100 ข้อ จาก 100 ข้อ

(คลิกที่หมายเลขข้อที่ต้องการ เพื่อตอบคำถาม)