NBTC ONE STOP SERVICE

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นต้น

90:00 นาที

คำถามที่ 1/100

1
ข้อใดไม่เหมาะสมที่สถานีวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัดพึงกระทำบนความถี่
ก. ให้คำแนะนำอย่างนุ่มนวลและเป็นมิตรแก่พนักงานวิทยุสมัครเล่นในการใช้คลื่นความถี่และอุปกรณ์สื่อสารให้ถูกต้องเหมาะสม
ข. แจ้งข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือข่าวที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สมาชิกตามทันเหตุการณ์
ค. ส่งเสริมให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นในจังหวัดพัฒนาสถานีวิทยุคมนาคมของตนเองโดยจัดการทดสอบสัญญาณประจำวัน
ง. ประสานงานให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบเหตุ หรือประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณะต่าง ๆ ที่สมาชิกแจ้งเข้ามา
คำถามต่อไป

คำถามที่ 2/100

2
ข้อใดไม่ใช่เรื่องที่ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศกำหนดว่าจะต้องมีการทดสอบก่อนออกใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. ข้อบังคับและกฎหมายทั้งในประเทศและสากล
ข. ความสามารถในการรับ และ ส่ง เป็นรหัสมอร์ส
ค. ความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบวิทยุสื่อสาร
ง. ความปลอดภัย และการป้องกันการรบกวนด้านการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 3/100

3
มาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบและกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ 4 ด้าน หนึ่งในนั้นคือ
ก. ให้ประชาชนมีอิสรภาพในการใช้คลื่นความถี่
ข. ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
ค. การตั้งวิทยุชุมชนอย่างทั่วถึง
ง. ความมั่นคงของรัฐ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 4/100

4
พนักงานวิทยุคมนาคมในข้อใด ที่ต้องได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ก. พนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ข. พนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุสมัครเล่น
ค. พนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุคมนาคมในเรือ
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 5/100

5
ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจจะใช้เครื่องวิทยุคมนาคมได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน ต้นสังกัดของตน หมายความว่าไม่อยู่ในการกำกับดูแลของ กสทช. ใช่หรือไม่
ก. ใช่ เพราะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดเท่านั้น
ข. ใช่ เพราะสามารถซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่มีเลขทะเบียนวิทยุคมนาคมได้
ค. ใช่ เพราะหน่วยงานมีอำนาจเหนือกว่า กสทช.
ง. ไม่ใช่ เพราะ กสทช. กำกับดูแลการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในภาพรวมโดยเป็นการกำกับผ่านหน่วยงาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 6/100

6
ของกลางที่มีและใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 (เครื่องเถื่อน) สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการอย่างไร
ก. คืนให้เจ้าของเมื่อคดีสิ้นสุด
ข. คืนให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
ค. ขายทอดตลาด
ง. มอบให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 7/100

7
เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่ารถยนต์ของนายไข่พะโล้มีใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น แต่เครื่องวิทยุคมนาคมที่ติดตั้งใช้งานไม่ได้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม กรณีดังกล่าวนายไข่พะโล้จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและถูกพักใช้ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพราะเหตุใด
ก. ทำผิดตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ข. ทำผิดตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ค. ทำผิดตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 และผิดเงื่อนไขใบอนุญาต
ง. ทำผิดเงื่อนไขใบอนุญาต
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 8/100

8
ร.ต.อ. ไข่ลูกเขย ขอใบอนุญาตนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อนำเข้าเครื่องรับ-ส่งวิทยุย่านสมัครเล่นมาใช้เอง จำนวน 1 เครื่อง ในขณะที่นายไข่เค็ม ขอใบอนุญาตนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อนำเข้าเครื่องรับ-ส่งวิทยุย่านสมัครเล่นมาจำหน่าย จำนวน 1,000 เครื่อง เงื่อนไขใบอนุญาตนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมของทั้งสองคนนี้เหมือนกันหรือไม่
ก. เหมือนกัน คือ มีอายุ 180 วัน ค่าธรรมเนียมฉบับละ 200 บาท แต่นายไข่เค็มจะต้องมีใบอนุญาตค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
ข. เหมือนกัน คือ มีอายุ 180 วัน ค่าธรรมเนียมฉบับละ 200 บาท แต่นายไข่เค็มจะต้องขอใบอนุญาต 1,000 ฉบับ
ค. ค่าธรรมเนียมเท่ากัน คือ 200 บาท แต่ใบอนุญาตให้นำเข้าเพื่อขายมีอายุ 1 ปี
ง. อายุใบอนุญาตเท่ากัน คือ 180 วัน แต่ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้นำเข้าเพื่อขายฉบับละ 2,000 บาท
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 9/100

9
การเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ ได้อย่างไร
ก. พนักงานวิทยุสมัครเล่นมีจำนวนมากและกระจายอยู่ทุกพื้นที่ สามารถตรวจสอบข่าวสารได้ง่าย
ข. พนักงานวิทยุสมัครเล่นมีโอกาสรู้จักเพื่อนและรับรู้ข่าวสารโดยไม่ต้องเดินทางไปไหน
ค. พนักงานวิทยุสมัครเล่นมีระบบสื่อสารที่สามารถใช้งานในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 10/100

10
การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การนำเข้า มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น พ.ศ. 2548 มีผลอย่างไร
ก. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องที่ผสมคลื่นแบบไวด์แบนด์
ข. อนุญาตให้ขยายความถี่เกินที่ได้รับอนุญาต
ค. ยกเลิกการห้ามใช้โทน DTMF
ง. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นที่มีความถี่อื่นนอกจาก 144-146 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 11/100

11
เพราะเหตุใดจึงต้องมีการกำหนดสัญญาณเรียกขาน (Call sign) ให้พนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. เพื่อให้แตกต่างจากการสื่อสารแบบอื่น
ข. เป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ITU เนื่องจากพนักงานวิทยุสมัครเล่นมีการติดต่อกันระหว่างประเทศ
ค. เพื่อให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นมีความภาคภูมิใจ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 12/100

12
พนักงานวิทยุสมัครเล่นจะถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขานก็ต่อเมื่อ
ก. พนักงานวิทยุสมัครเล่นเสียชีวิต
ข. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุไปแล้วเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี
ค. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นจากการกระทำผิดกฎหมาย
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 13/100

13
กสทช. อาจไม่พิจารณาอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่น ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ในรัศมีไม่เกินกี่กิโลเมตร
ก. 0.5 กิโลเมตร
ข. 1 กิโลเมตร
ค. 2 กิโลเมตร
ง. 2.5 กิโลเมตร
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 14/100

14
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 กำหนดให้ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม หมายถึง
ก. เมื่อเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตเกิดชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ ก็สามารถซื้อเครื่องใหม่มาทดแทนได้เลยโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตอีก
ข. เมื่อเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตเกิดสูญหาย ก็สามารถซื้อเครื่องใหม่มาทดแทนได้เลยโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตอีก
ค. เมื่อเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตเกิดชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้อายุของใบอนุญาตจะสิ้นสุดลง
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 15/100

15
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นต้องมีผู้รับรองก่อนตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเล่น ย่านความถี่ 28.0 - 29.7 MHz ซึ่งอยู่ในย่าน HF เพราะเหตุใด
ก. เพราะการใช้งานย่านความถี่ HF มีความแตกต่างจากย่านความถี่ VHF ซึ่งผู้รับรองจะสามารถให้คำแนะนำการใช้งานได้
ข. เพราะสามารถติดต่อออกต่างประเทศได้ ถ้าปฏิบัติไม่ถูกจะทำให้ประเทศต้องขายหน้า
ค. เพราะมีการแลกบัตรยืนยันการติดต่อต้องให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นที่เป็นสมาชิกของ ITU รับรอง
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 16/100

16
สัญญาณโทรมาตรของดาวเทียม (Satellite Beacon) หมายถึงข้อใด
ก. สัญญาณที่ดาวเทียมส่งออกมาเพื่อบอกสถานะและข้อมูลของดาวเทียม
ข. ดวงไฟที่ใช้บอกว่าจะต้องหันสายอากาศไปทางทิศใด
ค. พื้นที่สำหรับสะท้อนสัญญาณบนดาวเทียม
ง. สายอากาศหลักที่ใช้ส่งสัญญาณบนดาวเทียม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 17/100

17
คลื่นความถี่ช่วงใดในย่าน 10 เมตร ที่กำหนดให้ใช้สำหรับสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ
ก. 28.0000 – 28.0600 MHz
ข. 28.3200 – 29.0000 MHz
ค. 28.1900 – 28.3000 MHz
ง. 29.5200 – 29.7000 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 18/100

18
ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของแนวทางการใช้งานความถี่ (Band plan)
ก. ข้อกำหนดการใช้งานความถี่สำหรับติดต่อสื่อสารในแต่ละประเภท
ข. ตารางกำหนดเวลาการใช้งานคลื่นความถี่
ค. ตารางแสดงความถี่ของการทำเน็ต
ง. ตารางแสดงช่องความถี่สำหรับสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายหรือสถานี Club station
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 19/100

19
ความถี่ช่วงใดในย่าน 2 เมตร ที่สามารถใช้สำหรับติดต่อสื่อสารประเภทเสียงในโหมด FM แบบ Simplex ได้
ก. 144.5125 - 145.0000 MHz
ข. 144.2000 - 144.5000 MHz
ค. 145.8000 - 146.0000 MHz
ง. 145.6000 - 145.8000 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 20/100

20
ข้อใดหมายถึงการติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่นที่ใช้ทั้งภาครับและภาคส่ง ด้วยคลื่นความถี่เดียวกัน
ก. การติดต่อสื่อสารแบบ Full Duplex
ข. การติดต่อสื่อสารแบบ Duplex
ค. การติดต่อสื่อสารแบบ Simplex
ง. การติดต่อสื่อสารแบบ Multiplex
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 21/100

21
ข้อใดคือวิธีการที่ถูกต้องในการเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นอื่นผ่านสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ ซึ่งเราทราบสัญญาณเรียกขานของสถานีวิทยุสมัครเล่นที่จะเรียกแล้ว
ก. พูดว่า เบรก เบรก แล้วพูดสัญญาณเรียกขานของสถานีวิทยุสมัครเล่นที่จะเรียก
ข. เรียกสัญญาณเรียกขานของสถานีวิทยุสมัครเล่นที่จะเรียก แล้วตามด้วยสัญญาณเรียกขานของเรา
ค. พูดว่า CQ CQ CQ แล้วตามด้วยสัญญาณเรียกขานของสถานีวิทยุสมัครเล่นที่จะเรียก
ง. คอยให้สถานีวิทยุสมัครเล่นที่จะติดต่อด้วยเรียก CQ แล้วจึงเรียกกลับไป
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 22/100

22
การกระทำผิดในข้อใดจะถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่น เช่นเดียวกับการใช้ถ้อยคำหยาบคายในการติดต่อสื่อสาร
ก. ใช้สัญญาณเรียกขานปลอม
ข. ใช้ช่องสัญญาณในลักษณะยึดถือครอบครองเฉพาะบุคคล
ค. ไม่บันทึกการติดต่อสื่อสารใน Log Book
ง. ใช้คลื่นความถี่ขณะที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 23/100

23
ข้อใดไม่ใช่คลื่นความถี่กลางสำหรับติดต่อประสานงานระหว่างประชาชนและหน่วยงานของรัฐ
ก. 78.500 MHz
ข. 245.500 MHz
ค. 145.000 MHz
ง. 147.425 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 24/100

24
HS0AC เป็นสัญญาณเรียกขานของสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และตั้งอยู่ที่ใด
ก. เป็นสัญญาณเรียกขานสถานี Club station ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ข. บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ค. บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ง. กระบี่ ภาคใต้ตอนบน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 25/100

25
ข้อใดคือสัญญาณเรียกขานสถานีควบคุมข่าย
ก. HS (0-9) AA – AZ
ข. HS (0-9) AAA – ZZZ
ค. E2 (0-9) AA – AZ
ง. E2 (0-9) AAA - ZZZ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 26/100

26
ประมวลรหัสคิว (Q Code) คืออะไร
ก. คือ ภาษาพิเศษเฉพาะการสื่อสารของกิจการวิทยุสมัครเล่นใช้กับรหัสมอร์สเท่านั้น
ข. คือ ประมวลคำย่อ (Code) ที่ทำให้การสื่อสารทางวิทยุโทรเลขสั้นลงและลดความเข้าใจผิด
ค. คือ เข้ารหัส (Cypher) เพื่อปกป้องความลับของข่าวสาร
ง. คือ ประมวลคำย่อที่แปลมาจากรหัสวิทยุภาษาไทย (โค้ด ว.)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 27/100

27
นางไข่หวาน : “QRU คะ?”
นางสาวไข่ดาว : “QRU ค่ะ 73”
จากบทสนทนาของนักวิทยุสมัครเล่นข้างต้น หมายความว่าอย่างไร
ก. นางไข่หวานให้นางสาวไข่ดาวพูดตามเพื่อหัดใช้รหัส Q
ข. นางสาวไข่ดาวล้อเลียนนางไข่หวาน
ค. นางไข่หวานถามว่านางสาวไข่ดาวมาจากรัสเซียหรือ นางสาวไข่ดาวตอบว่าใช่ค่ะ ฉันมาจากรัสเซีย
ง. นางไข่หวานถามว่าหมดข้อความหรือยัง นางสาวไข่ดาวตอบว่าหมดข้อความแล้ว สวัสดีค่ะ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 28/100

28
ก่อนส่งข่าวทางวิทยุโทรเลขด้วยรหัสมอร์ส ผู้ส่งจะส่งรหัสที่หมายถึงตัว V ย่อมาจาก QRV เพื่อบอก คู่สถานีว่าอะไร
ก. รอสักครู่
ข. เตรียมพร้อมนะ จะส่งข้อความแล้ว
ค. เราชนะแล้ว
ง. ขอทดสอบสัญญาณ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 29/100

29
“73 เคลียร์ค่ะ QSY ช่องเรียกขาน” นางสาวไข่ดาวกำลังบอกว่าอะไร
ก. สวัสดีค่ะ ขอให้ทุกคนปล่อยความถี่ว่างด้วย ไข่ดาวต้องการใช้ความถี่นี้ค่ะ
ข. สวัสดีค่ะ ไข่ดาวจะใช้ความถี่นี้เรียกขาน เข้าใจตรงกันนะคะ
ค. ไข่ดาวจะหยุดใช้ความถี่เรียกขานนี้แล้วนะคะ แต่จะเฝ้าฟังอยู่ สวัสดีค่ะ
ง. ไข่ดาวเลิกใช้ความถี่นี้แล้วนะคะ และจะเปลี่ยนไปที่ช่องความถี่เรียกขาน สวัสดีค่ะ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 30/100

30
ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการรายงานสัญญาณ
ก. ทำให้สถานีอื่นทราบว่าสถานีของเราสัญญาณแรงมาก
ข. ทำให้เรารู้ว่าสถานีของเรามีรัศมีการติดต่อถึงไหนบ้าง
ค. ทำให้เรารู้คุณภาพสัญญาณจากสถานีของเรา
ง. ทำให้เรารู้ถึงผลกระทบของสภาพชั้นบรรยากาศในแต่ละเวลา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 31/100

31
ถ้าได้รับรายงานสัญญาณว่า 29 หมายความว่าอย่างไร
ก. น่าจะมีความผิดปกติในภาคส่ง เพราะความแรงสัญญาณต่ำ
ข. ภาครับของคู่สถานีผิดปกติ
ค. น่าจะมีความผิดปกติในภาคผสมสัญญาณ เพราะความแรงสัญญาณมากแต่เสียงไม่ชัด
ง. คุณภาพสถานีดีมาก เพราะเสียงชัดเจนแม้ความแรงสัญญาณไม่มาก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 32/100

32
สัญญาณเรียกขาน EA3SKQ ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. เอคโค-อัลฟา-ทรี-เซียรา-กิโล-คิว
ข. เอคโค-อัลฟา-ทรี-เซียรา-กิโล-คิวเบก
ค. เอคโค-อัลฟา-ทรี-เซียรา-กิโล-คิวปิด
ง. เอคโค-อัลฟา-ทรี-เซียรา-กิโล-คิเบก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 33/100

33
สัญญาณเรียกขาน NM2RS ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. ไนน์-ไมค์-ทู-โรมิโอ-เซียรา
ข. ไนน์-ไมค์-ทู-เรดิโอ-เซียรา
ค. น็อต-ไมค์-ทู-เรดิโอ-สิงคโปร์
ง. โนเวมเบอร์-ไมค์-ทู-โรมิโอ-เซียรา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 34/100

34
สัญญาณเรียกขาน WS5RJ ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. วิลเลียม-เชคเปียร์-ไฟฟ์-โรมิโอ-จูเลียต
ข. วีสกี-เซียรา-ไฟฟ์-โรมิโอ-จูเลียต
ค. วิสกี-โซดา-ไฟฟ์-โรเบอโต-จอห์นนี
ง. วิลลี่-เซียรา-ไฟฟ์-โรมิโอ-จูเลียต
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 35/100

35
สัญญาณเรียกขาน E2ØAW ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. เอคโค-ยี่สิบ-วัตต์
ข. เอคโค-ทู-ซีโร-อัลฟา-วิสกี
ค. อีซี่-ทเวนตี้-เอเบิล-วิสกี้
ง. เอคโค-ทู-โอ-อัลฟา-วิสกี
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 36/100

36
สัญญาณเรียกขาน ZL2FOX ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. ซูลู-ลิมา-ทู-ฟอกซ์ทร็อต-ออสกา-เอ็กซเรย์
ข. ซีบรา-ลอนดอน-ทู-ฟอกซ์
ค. ซีบรา-ลอนดอน-ทู-ฟอกซ์ทร็อต-ออสกา-เอ็กซ์เรย์
ง. ซีบรา-ลีมา-ทู-ฟอกซ์ทร็อต-ออสกา-เอ็กซ์เรย์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 37/100

37
คำพูดของนายไข่กวนที่ว่า “คำว่าเฟดลงนั้นไม่มี มีแต่เฟดอินเฟดเอาท์” ข้อใดคือความหมายของคำว่า “เฟดเอาท์”
ก. หมายถึง ก้อนประจุไฟฟ้าที่กดทับสัญญาณวิทยุ
ข. หมายถึง การจางหายของสัญญาณ ปกติจะพบในความถี่วิทยุย่าน HF
ค. หมายถึง การเกิดพายุแม่เหล็กไฟฟ้าจากลมสุริยะ
ง. หมายถึง การหลีกเลี่ยงการรบกวนกันทางคลื่นความถี่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 38/100

38
นายไข่พะโล้เชิญผู้ที่เบรกเข้ามาขณะที่กำลัง QSO กับนางสาวไข่ดาว ผู้เบรกตอบว่า “ขอบคุณครับ ขอคอนแทคครับ” แต่ไม่มีใครตอบ เพราะเหตุใด
ก. ไม่ต้อนรับคนใหม่ ๆ เข้าสู่วงสนทนา
ข. ไม่รู้ว่าผู้เบรกต้องการคอนแทคใคร
ค. สอนให้รู้ว่าการเบรกเข้ามาเป็นการเสียมารยาท
ง. ผู้เบรกไม่บอกสัญญาณเรียกขาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 39/100

39
ข้อใด “ไม่ใช่” การปิดท้ายข้อความอย่างถูกต้อง ที่แสดงว่า HS2PBB ต้องการให้ HSØMAI เป็นฝ่ายพูด และขณะนั้นในความถี่มีผู้ร่วมสนทนาอีกหลายคน
ก. HSØMAI จาก HS2PBB, with the group
ข. HSØMAI with the group, HS2PBB
ค. HSØMAI - HS2PBB with the group
ง. HSØMAI - HS2PBB และทุกคนในความถี่ที่เป็น with the group กันทั้งนั้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 40/100

40
เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเราจะหยุดใช้แล้วและความถี่นี้ว่างให้ผู้อื่นใช้ได้ เราจะต้องทำอย่างไร
ก. กล่าวลาแล้วตามด้วยคำว่า “เคลียร์”
ข. กล่าวลาด้วยคำว่า 73
ค. กล่าวลาและขานเวลา
ง. กล่าวลาแล้วตามด้วยคำว่า “สแตนด์บาย”
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 41/100

41
ช่องทางการแจ้งเหตุในข้อใดต่อไปนี้ ที่สามารถส่งข่าวจากพื้นที่ภัยพิบัติถึงกองอำนวยการในพื้นที่ได้โดยไม่มีปัญหาเครือข่ายล่ม
ก. โทรศัพท์มือถือ
ข. นกพิราบ
ค. แฟกซ์
ง. วิทยุสื่อสาร
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 42/100

42
เพราะเหตุใดวิทยุสื่อสารจึงเหมาะกับการประสานงานภาคสนาม
ก. ราคาถูก
ข. มีผู้นิยมใช้มาก
ค. เป็นการสื่อสารไร้สายที่สามารถรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสั่งการถึงทุกฝ่ายพร้อมกันได้
ง. รัศมีการติดต่อกว้างไกล
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 43/100

43
เหตุการณ์ในข้อใดเหมาะสำหรับการใช้สัญญาณ SOS หรือ May Day เพื่อขอความช่วยเหลือ
ก. พบคนงานตกจากชั้นสอง อาการสาหัส
ข. เกิดเหตุไฟไหม้หญ้ามีควันมาก
ค. พบหญิงสาวถูกกระชากกระเป๋า
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 44/100

44
สมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Logbook) ต้องเก็บไว้นานเท่าไร
ก. 1 ปี
ข. 3 ปี
ค. 5 ปี
ง. 7 ปี
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 45/100

45
เพราะเหตุใดการติดต่อสื่อสารในย่าน VHF จึงไม่ค่อยนิยมแลก QSL Card
ก. เพราะรัศมีการติดต่อค่อนข้างแน่นอน ไม่ปรวนแปรและท้าทายเหมือนความถี่วิทยุย่าน HF
ข. เพราะการทำ QSL Card ต้องลงทุนสูง
ค. เพราะไม่นิยมแลกกับคนในประเทศเดียวกัน
ง. เพราะไม่จำเป็นต้องต้องทำตามระเบียบสากล
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 46/100

46
k (kilo : กิโล) เป็นคำนำหน้าหน่วย หมายถึง
ก. 100
ข. 1000
ค. 10000
ง. 100000
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 47/100

47
ความถี่มีหน่วยเป็น
ก. โวลต์
ข. เฮิรตซ์
ค. เมตร
ง. วัตต์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 48/100

48
แบตเตอรี่ชนิดเดียวกันต่อขนานกันจะได้
ก. แรงดันเพิ่ม ความจุเพิ่ม
ข. แรงดันเท่าเดิม ความจุเพิ่ม
ค. แรงดันเท่าเดิม ความจุเท่าเดิม
ง. แรงดันเพิ่ม ความจุเท่าเดิม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 49/100

49
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าข้างล่างนี้หมายถึงอุปกรณ์ใด
ก. ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor)
ข. ตัวต้านทาน (Resistor)
ค. ตัวเหนี่ยวนำ (Inductor)
ง. ฟิวส์ (Fuse)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 50/100

50
เมื่อนำหลอดไฟดวงหนึ่งมาต่อกับแรงดันไฟฟ้าขนาด 110 โวลต์ (V) ดีซี (DC) แล้วทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหล 0.1 แอมแปร์ (A) แสดงว่าหลอดไฟฟ้าใช้กำลังไฟฟ้าเท่ากับ
ก. 11 มิลลิวัตต์ (mW)
ข. 11 วัตต์ (W)
ค. 110 วัตต์ (W)
ง. 11 กิโลวัตต์ (kW)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 51/100

51
สสารที่เป็นกลางทุกชนิดจะมี
ก. ประจุไฟฟ้าบวกมากกว่าประจุไฟฟ้าลบ
ข. ประจุไฟฟ้าลบมากกว่าประจุไฟฟ้าบวก
ค. ประจุไฟฟ้าบวกเท่ากับประจุไฟฟ้าลบ
ง. ประจุไฟฟ้าลบเท่ากับครึ่งหนึ่งของประจุไฟฟ้าบวก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 52/100

52
ค่าประจุไฟฟ้า (Capacitance) ของตัวเก็บประจุไฟฟ้าขึ้นกับ
ก. ระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะทั้งสองของตัวเก็บประจุไฟฟ้า
ข. ขนาดพื้นที่ของแผ่นโลหะทั้งสองของตัวเก็บประจุไฟฟ้า
ค. คุณสมบัติทางไฟฟ้าของฉนวนที่คั่นระหว่างแผ่นโลหะทั้งสองของตัวเก็บประจุไฟฟ้า
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 53/100

53
ที่ความถี่เรโซแนนซ์ (Resonance) วงจร R,L,C ที่ต่อกันอย่างอนุกรม กระแสไฟฟ้าสลับในวงจรจะ
ก. หยุดไหล
ข. ไหลเปลี่ยนแปลงไม่คงที่
ค. ไหลมากที่สุดเมื่อเทียบกับความถี่อื่น
ง. ไหลน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับความถี่อื่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 54/100

54
ถ้าความถี่มีค่าลดลง ค่า XL และค่า XC จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ก. ค่า XL เท่ากับ XC
ข. ค่า XL น้อยลง ค่า XC มากขึ้น
ค. ค่า XL และค่า XC มากขึ้น
ง. ค่า XL มากขึ้น ค่า XC น้อยลง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 55/100

55
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าข้างล่างนี้ หมายถึงอุปกรณ์ใด
ก. ไดโอด (Diode)
ข. ไมโครโฟน (Microphone)
ค. ลำโพง (Loudspeaker)
ง. แร่บังคับความถี่ (Crystal)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 56/100

56
ภาคเพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) ทำหน้าที่
ก. แยกสัญญาณเสียงออกจากคลื่นพาห์
ข. จ่ายไฟฟ้าให้กับทุกภาค
ค. สร้างความถี่สูงกว่าความถี่รับเข้ามาเท่ากับความถี่กลาง (IF)
ง. สร้างความถี่ต่ำกว่าความถี่รับเข้ามาเท่ากับความถี่กลาง (IF)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 57/100

57
วงจรฟิลเตอร์ (Filter) ทำหน้าที่
ก. กรองช่วงความถี่ที่ต้องการ
ข. ขยายสัญญาณวิทยุ
ค. สร้างความถี่วิทยุ
ง. ป้องกันลำโพงขาด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 58/100

58
การวัดอัตราการผสมคลื่นเสียงกับคลื่นวิทยุระบบเอเอ็มหรือแอมพลิจูดมอดูเลชั่น (Modulation) แสดงเป็น
ก. กำลังการผสมคลื่น
ข. ความดังของสัญญาณ
ค. เปอร์เซ็นต์ของการผสมคลื่น
ง. ความเบี่ยงเบนความถี่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 59/100

59
เครื่องรับวิทยุสามารถรับฟังสัญญาณความถี่วิทยุที่มีกำลังต่ำ ๆ ได้เรียกว่ามี
ก. ซีเลกติวิตี (Selectivity) ดี
ข. เซนซิติวิตี (Sensitivity) ดี
ค. อิมเมจรีเจกชั่น (Image Rejection) ดี
ง. นอยซ์คอนโทรล (Noise Control) ดี
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 60/100

60
ข้อใดถูกที่สุด
ก. เมื่อความถี่เพิ่มขึ้นความยาวคลื่นจะเพิ่มขึ้น
ข. เมื่อความถี่ลดลงความยาวคลื่นจะลดลง
ค. เมื่อความถี่เพิ่มขึ้นความยาวคลื่นจะลดลง
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 61/100

61
ตามรูปข้างล่าง ทิศทางใดที่สามารถรับ-ส่งสัญญาณได้ดีที่สุด
ก. ทิศเหนือ
ข. ทิศใต้
ค. ทิศตะวันออก
ง. ทิศตะวันตก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 62/100

62
สายอากาศแบบยากิ ดังรูปข้างล่างนี้ ชิ้นส่วนหมายเลข 4 เรียกว่า
ก. รีเฟลกเตอร์
ข. ไดเรกเตอร์
ค. ดริเวนอีลีเมนต์
ง. บูม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 63/100

63
สายอากาศไดโพลชนิด แลมด้า/2 (λ/2 Dipole) ที่ความถี่ 150 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) จะมีความยาวคลื่นประมาณ
ก. 0.25 เมตร
ข. 0.5 เมตร
ค. 1 เมตร
ง. 2 เมตร
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 64/100

64
ถ้าค่า SWR มีค่าอนันต์ (Infinity) หมายความว่า
ก. แมตชิ่ง (Matching) ดีมาก
ข. แมตชิ่ง (Matching) เลวที่สุด
ค. แมตชิ่ง (Matching) ปานกลาง
ง. คลื่นวิทยุจะแพร่ออกอากาศมากที่สุด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 65/100

65
หน้าที่หลักของสถานีทวนสัญญาณ (Repeater) คือ
ก. บันทึกข้อความการติดต่อสื่อสารของสถานีวิทยุต่างๆ
ข. เพิ่มระยะทางการติดต่อให้ไกลขึ้น
ค. เป็นสถานีพยากรณ์อากาศเพื่อให้ทราบความสูงของชั้นบรรยากาศในการติดต่อสื่อสาร
ง. เป็นสถานีที่ช่วยเหลือและให้คำแนะนำนักวิทยุสมัครเล่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 66/100

66
แผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board : PCB) ใช้สำหรับ
ก. ต่อวงจรไฟฟ้าระหว่างตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ข. ยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ค. ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 67/100

67
อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับต่อแทนสายอากาศเมื่อไม่ต้องการให้มีการแพร่กระจายคลื่นขณะปรับแต่งเครื่องรับ-ส่งวิทยุ คือ
ก. ดัมมีโหลด (Dummy Load)
ข. โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter)
ค. อาร์เอฟโวลต์มิเตอร์ (RF Voltmeter)
ง. ซิกแนลมิเตอร์ (Signal Meter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 68/100

68
เมื่อต้องการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงคร่อมตัวต้านทานในวงจร มีวิธีการต่อดีซีโวลต์มิเตอร์ (DC Voltmeter) อย่างไร
ก. ขนานกับตัวต้านทาน โดยดูขั้วไฟฟ้าให้ถูกต้อง
ข. ขนานกับตัวต้านทาน โดยไม่ต้องคำนึงถึงขั้วไฟฟ้า
ค. อนุกรมกับตัวต้านทาน โดยดูขั้วไฟฟ้าให้ถูกต้อง
ง. อนุกรมกับตัวต้านทาน โดยไม่ต้องคำนึงถึงขั้วไฟฟ้า
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 69/100

69
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบไดโอด (Diode) คือ
ก. โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter)
ข. แอมมิเตอร์ (Ammeter)
ค. โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)
ง. วียู มิเตอร์ (VU Meter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 70/100

70
นำตัวต้านทานค่า 27 กิโลโอห์ม (kΩ) จำนวน 3 ตัวมาต่ออนุกรมกัน ความต้านทานรวมมีค่าเท่ากับ
ก. 27 กิโลโอห์ม (kΩ)
ข. 54 กิโลโอห์ม (kΩ)
ค. 81 กิโลโอห์ม (kΩ)
ง. 9 กิโลโอห์ม (kΩ)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 71/100

71
การวัดกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ซึ่งจ่ายให้กับเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จะต้องต่อแอมมิเตอร์ (Ammeter) อย่างไร
ก. อนุกรมกับแบตเตอรี่
ข. ขนานกับแบตเตอรี่
ค. อนุกรมหรือขนานกับแบตเตอรี่ก็ได้
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 72/100

72
วงจรเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) คือ
ก. ดีเทคเตอร์ (Detector)
ข. อินเวอร์เตอร์ (Invertor)
ค. เรกติไฟเออร์ (Rectifier)
ง. มิกเซอร์ (Mixer)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 73/100

73
การจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้กับเครื่องรับ-ส่งวิทยุดังรูป จะเกิดผลอย่างไร
ก. เครื่องรับ-ส่งวิทยุไม่ทำงานและอาจเสียหาย
ข. เครื่องรับ-ส่งวิทยุเป็นปกติ
ค. กำลังส่งของเครื่องรับ-ส่งวิทยุลดต่ำลง
ง. ภาครับของเครื่องรับ-ส่งวิทยุมีความไวมากขึ้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 74/100

74
เมื่อต้องการทดสอบหรือปรับแต่งเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ต้องใช้เครื่องมือชนิดใด
ก. เอเอฟ ซิกแนลเจนเนอเรเตอร์ (AF Signal Generator)
ข. อาร์เอฟ ซิกแนลเจนเนอเรเตอร์ (RF Signal Generator)
ค. ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 75/100

75
เมื่อใช้ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ 30 โวลต์ ถ้าวัดด้วยมัลติมิเตอร์ (Multimeter) แบบแอนะล็อก (Analog) ค่าที่ได้จะเป็นอย่างไร
ก. น้อยกว่า 30 โวลต์ (V)
ข. เท่ากับ 30 โวลต์ (V)
ค. มากกว่า 30 โวลต์ (V)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 76/100

76
เครื่องมือที่ใช้วัดกำลังส่งของเครื่องส่งวิทยุมีชื่อเรียกว่า
ก. มิเตอร์วัดกําลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Meter)
ข. แอมมิเตอร์ (Ammeter)
ค. โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)
ง. โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 77/100

77
ถ้านำมิเตอร์วัดกําลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Meter) มาต่อระหว่างเครื่องรับ-ส่งวิทยุกับดัมมีโหลด (Dummy Load) จะวัดได้ค่า
ก. กําลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Output Meter) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ข. ความถี่ (Frequency) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ค. กำลังสัญญาณเสียง (AF Power Output Meter) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ง. ความถี่กลาง (IF) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 78/100

78
AF Signal Generator กำเนิดสัญญาณอะไร
ก. สัญญาณเสียง
ข. สัญญาณเสียงโดยมีคลื่นพาห์ด้วย
ค. สัญญาณวิทยุ
ง. สัญญาณวิทยุโดยมีคลื่นพาห์ด้วย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 79/100

79
ค่า SWR ต่อไปนี้ ค่าใดดีที่สุด
ก. 5:1
ข. 1.5 : 1
ค. 3:1
ง. 4:1
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 80/100

80
ถ้าสายอากาศภาคส่งวางในแนวตั้ง สายอากาศภาครับควรวางในแนวใดจึงสามารถรับส่งได้ดีที่สุด
ก. แนวเฉียงทำมุม 45 องศา
ข. แนวนอน
ค. แนวตั้ง
ง. แนวขนานกับพื้นโลก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 81/100

81
เหตุใดการใช้งานสายอากาศย่านความถี่ VHF จึงควรติดตั้งให้อยู่ในตำแหน่งสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้
ก. เพื่อให้แพร่กระจายคลื่นได้ไกลที่สุด
ข. เพื่อให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ค. เพื่อไม่ให้สายอากาศแพร่กระจายคลื่นฮาร์มอนิก (Harmonic) ออกมา
ง. เพื่อให้ครบวงจรทางไฟฟ้าในเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 82/100

82
คลื่นฮาร์มอนิก (Harmonic) มีความหมายว่าอย่างไร
ก. คือ คลื่นความถี่ของวงจรไอเอฟ แอมปลิไฟเออร์ (IF Amplifier)
ข. คือ คลื่นความถี่ที่ต้องการออกอากาศ
ค. คือ คลื่นความถี่ที่มีค่าเป็นจำนวนเท่าของความใช้งาน
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ค.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 83/100

83
อิเล็กโตรแมกเนติก อินเตอร์เฟียเรนซ์ (Electromagnetic Interference: EMI) คือ
ก. การรบกวนต่อคลื่นวิทยุอันเกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
ข. การรบกวนต่อคลื่นวิทยุอันเกิดจากระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์
ค. การรบกวนต่อคลื่นวิทยุอันเกิดจากผู้จงใจส่งคลื่นรบกวน
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 84/100

84
การชีลด์ (Shield) คืออะไร
ก. การใช้แผ่นโลหะแยกอาณาบริเวณออกเป็น 2 ส่วน เพื่อควบคุมการแพร่กระจายสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
ข. การต่อสายกราวด์ (Ground)
ค. การใช้แผ่นโลหะป้องกันฮาร์มอนิก (Harmonic)
ง. การทำให้การแพร่กระจายคลื่นวิทยุไม่ได้ไกลกว่าเดิม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 85/100

85
การใช้กำลังส่งสูงอาจส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง
ก. มีสัญญาณแผ่กระจายไปรบกวนคลื่นความถี่ข้างเคียง
ข. เกิดการรบกวนกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ร่วมใช้คลื่นความถี่
ค. มีคลื่นความถี่แปลกปลอมแผ่กระจายออกไปด้วยกำลังแรง
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 86/100

86
“จริยธรรม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึงข้อใด
ก. คำสั่งสอน
ข. ระเบียบข้อบังคับ
ค. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 87/100

87
“จริยธรรม” แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ “จริยะ+ธรรม” ซึ่งคำว่า “ธรรม” หมายถึงข้อใด
ก. ความรู้สึก
ข. ความประพฤติ
ค. คุณความดี
ง. ความนึกคิด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 88/100

88
ข้อใดต่อไปนี้คือ “พรหมวิหาร 4”
ก. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ข. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ค. ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
ง. ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 89/100

89
พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ยึดหลักธรรมะที่ว่า “ปิยวาจา” หมายถึงบุคคลใด
ก. บุคคลที่พูดจาสุภาพ อ่อนหวาน และเหมาะสมกับกาลเทศะ
ข. บุคคลที่ชอบแบ่งปัน เสียสละและเผื่อแผ่ผู้อื่น
ค. บุคคลที่ชอบอิสระ มีนิสัยโอบอ้อมอารี
ง. บุคคลที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 90/100

90
สิ่งใดสามารถยับยั้งความโกรธได้
ก. เมตตา กรุณา
ข. มุทิตา อุเบกขา
ค. สติ สัมปชัญญะ
ง. ฉันทะ วิริยะ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 91/100

91
บุคคลใดต่อไปนี้ ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. หญิงใหญ่ ใช้ถ้อยคำสุภาพในการออกอากาศทุกครั้ง
ข. ชายใหญ่ รับ-ส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง
ค. ชายกลาง ติดต่อสื่อสารกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นประจำ
ง. หญิงเล็ก ใช้ช่องความถี่สำหรับโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับร้านคาราโอเกะของตนเอง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 92/100

92
บุคคลใดต่อไปนี้ ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. ชายใหญ่ รับ-ส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง
ข. ชายกลาง ติดต่อสื่อสารกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นประจำ
ค. หญิงใหญ่ ใช้ช่องความถี่สำหรับโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับร้านคาราโอเกะของตนเอง
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 93/100

93
ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. ไม่เก็บรักษาข้อมูลความลับที่ไม่ควรเปิดเผย
ข. รู้รักสามัคคีและเป็นมิตรกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน
ค. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่น
ง. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 94/100

94
จากคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA พฤติกรรมในข้อใดแสดงถึงความเป็นผู้ที่มีความจริงใจในการส่งเสริมและช่วยเหลือเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น
ก. นายกวิน เข้าไปสอนและช่วยแก้ปัญหาระบบสายอากาศของสถานีนายชนาธิป
ข. นายธีรศิลป์ ช่วยสร้างสายอากาศให้นายชนาธิปโดยคิดราคาทุน
ค. นายสารัช พานายชนาธิปไปอบรมอาชีพการขายตรง
ง. นายชนาธิปจ่ายเงินค่าสายอากาศให้นายธีรศิลป์เกินที่เรียกเก็บเพื่อให้เพื่อนมีกำไร
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 95/100

95
จากคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA พฤติกรรมในข้อใดแสดงถึงความผู้มีความรักชาติ พร้อมเสมอที่จะใช้ความรู้ความสามารถและใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ
ก. นายชนาธิป รวมข้อมูลที่ตั้งของสถานีวิทยุสมัครเล่นที่อยู่ในรัศมีการติดต่อของตนและแจ้งสถานีควบคุมข่ายทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลในกรณีที่ต้องการการประสานงานในเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
ข. นายธีรศิลป์ จะปิดสถานีและเก็บอุปกรณ์สำคัญของสถานีไว้ในที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือ ภัยพิบัติ
ค. นายสารัช กล่าวว่าสถานีควบคุมข่ายควรเชิญตนเป็นที่ปรึกษาเพราะตนมีความรู้และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างเป็นเลิศ
ง. นายกวิน เป็นอาสาสมัครปลูกป่าอย่างทุ่มเท
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 96/100

96
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. เก็บรักษาข้อมูลความลับที่ไม่ควรเปิดเผย
ข. ไม่รู้รักสามัคคีและไม่เป็นมิตรกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน
ค. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่น
ง. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 97/100

97
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. นายเป้ ใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเป็นการดูหมิ่นในการติดต่อสื่อสารอยู่เป็นประจำ
ข. นายปังปอนด์ แนะนำให้นายปิ่นไปซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ค. นางสาวมิ้นต์ ใฝ่หาความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและทำหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ง. นางสาวไฉไล เป็นนักวิทยุสมัครเล่นได้ดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อให้สามารถใช้ความถี่ของมูลนิธิสาธารณกุศลต่าง ๆ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 98/100

98
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. ยินยอมให้ผู้อื่นที่ไม่มีใบอนุญาตใช้สถานีวิทยุคมนาคมกระทำผิดกฎหมายวิทยุคมนาคม
ข. ไม่รับจ้างวานเพื่อรับส่งข่าวสารไปยังบุคคลที่สาม
ค. รับส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมาย
ง. ติดต่อกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาต
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 99/100

99
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. นายกวิน ใช้ความถี่วิทยุ 145.800 MHz เพื่อติดต่อสื่อสารภาคพื้นดินกับนายธนบูรณ์ในลักษณะการติดต่อสื่อสารประเภทเสียง
ข. นายพีระพัฒน์ ใช้ความถี่วิทยุ 144.000 MHz เพื่อติดต่อสื่อสารภาคพื้นดินกับนายธีราทร ในลักษณะการติดต่อสื่อสารประเภทเสียง
ค. นายสารัช ใช้ความถี่วิทยุ 144.000 MHz เพื่อเรียกขานสถานีอวกาศ ISS (International Space Station)
ง. นายชนาธิป ใช้ความถี่วิทยุ 145.800 MHz เพื่อรับสัญญาณจากสถานีอวกาศ ISS (International Space Station)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 100/100

100
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้องสำหรับการติดต่อสื่อสารผ่านสถานีทวนสัญญาณ (Repeater)
ก. หากติดต่อสื่อสารในขณะที่กำลังมีผู้ใช้งานอยู่ ให้รอจนกว่าผู้ที่ใช้งานอยู่นั้น ทิ้งจังหวะการติดต่อเสียก่อน แล้วค่อยแจ้งสัญญาณเรียกขานของเราเข้าไป
ข. ควรละเว้นการติดต่อสื่อสารโดยใช้สถานีวิทยุคมนาคมชนิดประจำที่
ค. ไม่ครอบครองคลื่นความถี่ของสถานีทวนสัญญาณเป็นของตนเองหรือเฉพาะกลุ่มคน ให้ระลึกเสมอว่ายังมีนักวิทยุสมัครเล่นอื่นที่ต้องการใช้งาน
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า

คุณยังตอบคำถามไม่ครบ : 100 ข้อ จาก 100 ข้อ

(คลิกที่หมายเลขข้อที่ต้องการ เพื่อตอบคำถาม)