NBTC ONE STOP SERVICE

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นต้น

90:00 นาที

คำถามที่ 1/100

1
การตั้งใจส่งสัญญาณเพื่อไปขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นสามารถใช้คลื่นความถี่ได้ ถือว่าเป็นการจงใจกระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการสื่อสารของสถานีวิทยุสมัครเล่นอื่น นอกจากมีความผิดตาม พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 แล้ว จะถูกดำเนินการอย่างไรตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
ข. ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน
ค. ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน
ง. ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี
คำถามต่อไป

คำถามที่ 2/100

2
พนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถช่วยส่งข่าวจากผู้ประสบภัยไปยังญาติมิตรผ่านคลื่นความถี่วิทยุสมัครเล่นได้ในกรณีใด
ก. ได้ทุกกรณีเพราะการมีผู้ประสบภัยถือเป็นเหตุฉุกเฉิน
ข. เหตุฉุกเฉินเกิดในที่ซึ่งไม่สามารถใช้โทรศัพท์หรือช่องทางสื่อสารอื่นได้
ค. แม้เหตุเกิดในที่ชุมชนแต่การส่งข่าวผ่านวิทยุสื่อสารทำให้ประชาชนเห็นประโยชน์ว่าถ้าใช้วิทยุสมัครเล่นไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 3/100

3
HS2AR เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดใด และตั้งอยู่ที่ใด
ก. ระยอง ภาคตะวันออก
ข. ระนอง ภาคใต้ตอนบน
ค. นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ง. ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 4/100

4
HS0AC เป็นสัญญาณเรียกขานของสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และตั้งอยู่ที่ใด
ก. เป็นสัญญาณเรียกขานสถานี Club station ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ข. บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ค. บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ง. กระบี่ ภาคใต้ตอนบน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 5/100

5
ประมวลรหัสคิว (Q Code) มี 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ขึ้นต้นด้วย QR เป็นการรายงานทั่วไป ขึ้นต้นด้วย QS เป็นการรายงานคุณภาพของสัญญาณ สำหรับประมวลรหัสที่ขึ้นต้นด้วย QT เป็นการรายงานเกี่ยวกับอะไร
ก. แจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ
ข. การเดินทาง
ค. สุขภาพของพนักงานวิทยุ
ง. เวลาและสถานที่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 6/100

6
ข้อใดต่อไปนี้แสดงว่าเป็นการถูกรบกวนด้วยสัญญาณแบบ QRM
ก. หน้าปัดเครื่องวิทยุคมนาคมในรถยนต์แสดงความแรงสัญญาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการเหยียบคันเร่ง
ข. มีสัญญาณทะลุข้ามมาจากช่องข้างเคียง
ค. มีสัญญาณเงียบ หรือมีการดัดเสียงพูดเข้ามารบกวน
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 7/100

7
“73 เคลียร์ค่ะ QSY ช่องเรียกขาน” นางสาวไข่ดาวกำลังบอกว่าอะไร
ก. สวัสดีค่ะ ขอให้ทุกคนปล่อยความถี่ว่างด้วย ไข่ดาวต้องการใช้ความถี่นี้ค่ะ
ข. สวัสดีค่ะ ไข่ดาวจะใช้ความถี่นี้เรียกขาน เข้าใจตรงกันนะคะ
ค. ไข่ดาวจะหยุดใช้ความถี่เรียกขานนี้แล้วนะคะ แต่จะเฝ้าฟังอยู่ สวัสดีค่ะ
ง. ไข่ดาวเลิกใช้ความถี่นี้แล้วนะคะ และจะเปลี่ยนไปที่ช่องความถี่เรียกขาน สวัสดีค่ะ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 8/100

8
เมื่อต้องการทราบว่าขณะนี้คู่สนทนาอยู่ที่ไหน เราจะถามด้วยประมวลรหัส Q ในข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. ไม่ต้องมาใช้รหัส Q กับเรานะ บอกมาเลยตอนนี้นายอยู่ที่ไหน
ข. QTH ครับ ?
ค. ขณะนี้ QTH ที่ใดครับ
ง. ขอทราบ ว.10
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 9/100

9
ถ้าเราไม่มีเครื่องมือทดสอบราคาแพง เราจะใช้วิธีอะไรที่ทำให้รู้ได้ว่าคุณภาพของสัญญาณจากสถานีของเราเป็นอย่างไร
ก. เก็บเงินซื้อเครื่องมือ
ข. ขอยืมเครื่องมือจากเพื่อน
ค. อาศัยการรายงานจากเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นด้วยกัน
ง. ไม่จำเป็นต้องรู้คุณภาพสัญญาณ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 10/100

10
ถ้าได้รับรายงานสัญญาณว่า 11 หมายความว่าอย่างไร
ก. จับใจความไม่ได้และสัญญาณอ่อนมาก
ข. เสียงดังฟังชัดมาก
ค. สัญญาณแรงมาก
ง. มีสัญญาณรบกวนเล็กน้อย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 11/100

11
ITU Phonetic Alphabet (การอ่านออกเสียงตัวอักษร) หมายความว่าอย่างไร
ก. หมายถึงสัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับการแทนเสียงพูดในทุกภาษา
ข. หมายถึงการคำที่กำหนดเพื่อให้จำตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ง่าย
ค. หมายถึงรายชื่อของประเทศสมาชิก ITU ที่เรียงตามลำดับตัวอักษร
ง. หมายถึงคำในภาษาอังกฤษที่ ITU กำหนดควบคู่กับพยัญชนะ ใช้ในการสื่อสารทางวิทยุเพื่อให้เข้าใจว่าหมายถึงพยัญชนะตัวใด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 12/100

12
สัญญาณเรียกขาน BA1HAM ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. บี-เอ-วัน-เอช-เอ-เอ็ม
ข. บา-วัน-แฮม
ค. บราโว-อัลฟา-วัน-โฮเทล-อัลฟา-ไมค์
ง. เบียร์-อเมริกัน-แอนด์-วัน-แฮม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 13/100

13
สัญญาณเรียกขาน I2NDT ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. อินเดีย-ทู-โนดีล-แทงโก
ข. อินเดีย-ทู-โนเวมเบอร์-เดลตา-แทงโก
ค. ไอ-ทู-เนเวอร์-ดู-แธต
ง. อินเดีย-ทู-น็อต-เดลตา-ทู
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 14/100

14
สัญญาณเรียกขาน US9IR ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. ยูนิฟอร์ม-เซียรา-ไนน์-อินเดีย-โรมิโอ
ข. ยูไนเต็ด-สเตท-ไนน์-อิน-รัสเซีย
ค. ยูนิคอร์น-สเตท-ไนน์-อินเดีย-เรดิโอ
ง. ยูนิเวอร์ซิตี้-ไนน์-ไอเท็ม-โรเบิร์ต
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 15/100

15
สัญญาณเรียกขาน VK3KT ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. วิกเตอร์-คิง-ทรี-คิง-แทงโก
ข. วีนนิ-คิง-ทรี-คิง-โตเมโต
ค. วี-เค-ทรี-เค-ที
ง. วิกต้า-กิโล-ทรี-กิโล-แทงโก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 16/100

16
คำพูดของนายไข่กวนที่ว่า “คำว่าเฟดลงนั้นไม่มี มีแต่เฟดอินเฟดเอาท์” ข้อใดคือความหมายของคำว่า “เฟดเอาท์”
ก. หมายถึง ก้อนประจุไฟฟ้าที่กดทับสัญญาณวิทยุ
ข. หมายถึง การจางหายของสัญญาณ ปกติจะพบในความถี่วิทยุย่าน HF
ค. หมายถึง การเกิดพายุแม่เหล็กไฟฟ้าจากลมสุริยะ
ง. หมายถึง การหลีกเลี่ยงการรบกวนกันทางคลื่นความถี่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 17/100

17
คำว่า YT หมายถึงอะไร
ก. ผู้ที่มีความหลายหลายทางเพศ
ข. บุรุษ
ค. ไม่มีในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่น
ง. สตรี
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 18/100

18
คำว่า YL หมายถึงอะไร
ก. ผู้ที่มีความหลายหลายทางเพศ
ข. สตรี
ค. ไม่มีในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่น
ง. บุรุษ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 19/100

19
เราจะแจ้งอย่างไรให้ทราบว่าเราจะหยุดใช้ความถี่นี้แล้ว ให้ผู้อื่นใช้ต่อได้ แต่เรายังคงเฝ้าฟังอยู่และสามารถเรียกเราได้ตลอดเวลา
ก. กล่าวลาแล้วตามด้วยคำว่า “เคลียร์”
ข. กล่าวลาด้วยคำว่า 73
ค. กล่าวลาและขานเวลา
ง. กล่าวลาแล้วตามด้วยคำว่า “สแตนด์บาย”
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 20/100

20
รถยนต์ของนายไข่ตุ๋นเสียระหว่างเดินทางบนถนนที่ไม่คุ้นเคย เพราะอะไรนายไข่ตุ๋นจึงเลือกขอความช่วยเหลือด้วยวิทยุสื่อสารแทนโทรศัพท์มือถือ
ก. รัศมีการติดต่อกว้างกว่าโทรศัพท์
ข. เสียงคมชัดกว่า
ค. สัญญาณดีกว่า
ง. ไม่ต้องรู้หมายเลขโทรศัพท์ของใครก็ขอความช่วยเหลือได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 21/100

21
เหตุการณ์ประเภทใดที่ไม่จำเป็นต้องแจ้ง
ก. เหตุการณ์นั้นต้องการความช่วยเหลือ
ข. เหตุการณ์นั้นอาจสร้างปัญหาตามหลัง
ค. เหตุการณ์นั้นเกิดมานานน่าจะมีผู้แจ้งแล้ว
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 22/100

22
ถ้าพบผู้บาดเจ็บต้องการความช่วยเหลือ อะไรบ้างที่เราควรสังเกตก่อนแจ้งขอความช่วยเหลือ
ก. สภาพและสาเหตุของการบาดเจ็บ
ข. ความหนักเบาของอาการ
ค. ความช่วยเหลือที่ต้องการ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 23/100

23
สมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Logbook) ต้องเก็บไว้นานเท่าไร
ก. 1 ปี
ข. 3 ปี
ค. 5 ปี
ง. 7 ปี
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 24/100

24
การแลกเปลี่ยน QSL Card หรือบัตรยืนยันการติดต่อสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก. เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศ
ข. เพื่อส่งให้สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ
ค. เพื่อยืนยันว่าติดต่อกันได้จริง และสะสมไว้แลกรางวัล
ง. เพื่อเป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาต
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 25/100

25
n (nano : นาโน) เป็นคำนำหน้าหน่วย หมายถึง
ก. 1109
ข. 1106
ค. 1107
ง. 1105
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 26/100

26
ไมโครโฟนทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานเสียงให้เป็น
ก. พลังงานความร้อน
ข. พลังงานกล
ค. พลังงานแสง
ง. พลังงานไฟฟ้า
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 27/100

27
เมื่อแบตเตอรี่ขนาดแรงดันไฟฟ้าเซลล์ละ 2 โวลต์ จำนวน 10 เซลล์ ต่ออนุกรมกัน ค่าแรงดันไฟฟ้ารวมเท่ากับ
ก. 2 โวลต์
ข. 20 มิลลิโวลต์
ค. 20 กิโลโวลต์
ง. 20 โวลต์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 28/100

28
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าข้างล่างนี้หมายถึงอุปกรณ์ใด
ก. ตัวต้านทาน
ข. ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้
ค. ตัวเก็บประจุไฟฟ้า
ง. ตัวเก็บประจุไฟฟ้าชนิดปรับค่าได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 29/100

29
ข้อใดต่อไปนี้ให้กระแสไฟฟ้าไหลน้อยที่สุด
ก. ต่อตัวต้านทาน 300 โอห์ม (Ω) เข้ากับแบตเตอรี่ 10 โวลต์ (V)
ข. ต่อตัวต้านทาน 400 โอห์ม (Ω) เข้ากับแบตเตอรี่ 10 โวลต์ (V)
ค. ต่อตัวต้านทาน 500 โอห์ม (Ω) เข้ากับแบตเตอรี่ 10 โวลต์ (V)
ง. ต่อตัวต้านทาน 800 โอห์ม (Ω) เข้ากับแบตเตอรี่ 10 โวลต์ (V)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 30/100

30
จากรูปข้างล่างนี้ เป็นการต่อตัวต้านทานแบบ
ก. อนุกรม
ข. ขนาน
ค. ผสม
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 31/100

31
ค่าประจุไฟฟ้า (Capacitance) ของตัวเก็บประจุไฟฟ้าขึ้นกับ
ก. ระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะทั้งสองของตัวเก็บประจุไฟฟ้า
ข. ขนาดพื้นที่ของแผ่นโลหะทั้งสองของตัวเก็บประจุไฟฟ้า
ค. คุณสมบัติทางไฟฟ้าของฉนวนที่คั่นระหว่างแผ่นโลหะทั้งสองของตัวเก็บประจุไฟฟ้า
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 32/100

32
จากรูป XL มีค่าเท่ากับกี่โอห์ม (Ω)
ก. 1.57
ข. 0
ค. 157
ง. ไม่คำตอบใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 33/100

33
จากรูปข้างล่างนี้ ค่าอิมพีแดนซ์ (Impedance : Z) มีค่าเท่ากับกี่โอห์ม (Ω)
ก. 100
ข. 50
ค. 100.5
ง. 1000
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 34/100

34
เมื่อนำลำโพงซึ่งมีค่าอิมพีแดนซ์ขนาด 4 Ω 2 ตัว มาต่ออนุกรมกัน อิมพีแดนซ์รวมจะมีค่าเท่ากับ
ก. 2 Ω
ข. 4 Ω
ค. 8 Ω
ง. 10 Ω
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 35/100

35
กระแสไฟฟ้าที่ได้จากภาคจ่ายไฟเพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุโดยทั่วไปเป็นกระแสไฟฟ้าชนิดใด
ก. ไฟฟ้ากระแสตรง
ข. ไฟฟ้ากระแสสลับ
ค. ไฟฟ้าสถิตย์
ง. ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 36/100

36
สัญญาณที่ผ่านเข้ามาทางสายอากาศของเครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ (Superheterodyne) จะถูกส่งไปยังภาคต่าง ๆ ดังนี้
ก. ภาค RF Amp., Mixer, IF Amp., Detector และภาค AF Amp.
ข. ภาค RF Amp., IF Amp Mixer, Detector และภาค AF Amp.
ค. ภาค Mixer, RF Amp., IF Amp., Detector และภาค AF Amp.
ง. ภาค Mixer, IF Amp., Detector, RF Amp. และภาค AF Amp.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 37/100

37
ซิกแนลทูนอยซ์เรโช (Signal to Noise Ratio : S/N) หมายถึง
ก. อัตราส่วนระหว่างคลื่นเสียงต่อคลื่นวิทยุ
ข. อัตราส่วนระหว่างคลื่นฟ้าต่อคลื่นดิน
ค. อัตราส่วนระหว่างสัญญาณที่ต้องการต่อสัญญาณรบกวน
ง. อัตราส่วนระหว่างคลื่นทางตรงต่อคลื่นสะท้อน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 38/100

38
ระบบการติดต่อสื่อสารแบบเซมิดูเพล็กซ์ (Semi Duplex) คืออย่างไร
ก. ใช้ความถี่ 1 ความถี่ ทั้งรีพีทเตอร์ (Repeater) และเครื่องรับส่งวิทยุ
ข. ใช้ความถี่ 2 ความถี่ ทั้งรีพีทเตอร์ (Repeater) และเครื่องรับส่งวิทยุ
ค. รีพีทเตอร์ (Repeater) ใช้ 2 ความถี่ เครื่องรับส่งวิทยุใช้ 1 ความถี่
ง. รีพีทเตอร์ (Repeater) ใช้ 1 ความถี่ เครื่องรับส่งวิทยุใช้ 2 ความถี่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 39/100

39
คลื่นวิทยุที่แผ่กระจายไปในอากาศอย่างอิสระ ความถี่ใดเกิดการสูญเสียมากที่สุด
ก. 28 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
ข. 144 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
ค. 1.2 กิกะเฮิรตซ์ (GHz)
ง. 14 กิกะเฮิรตซ์ (GHz)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 40/100

40
การเรียกโพลาไรเซชันของคลื่นวิทยุว่ามีทิศทางใดนั้น จะกำหนดจาก
ก. ทิศทางสนามแม่เหล็กของคลื่นวิทยุ เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นโลก
ข. ทิศทางสนามไฟฟ้าของคลื่นวิทยุ เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นโลก
ค. ทางทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นวิทยุ เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นโลก
ง. สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าตั้งฉากกับพื้นโลก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 41/100

41
สายอากาศของเครื่องส่งวิทยุ จะทำหน้าที่
ก. เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าความถี่วิทยุจากเครื่องส่งวิทยุให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแพร่กระจายออกอากาศ
ข. เพื่อให้สถานีรับได้รู้ตำแหน่งและหันสายอากาศรับไปทิศทางที่ถูกต้อง
ค. เป็นอุปกรณ์ที่ขยายสัญญาณเสียงแพร่ออกอากาศ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 42/100

42
เกน (Gain) หรือ อัตราการขยายของสายอากาศ หมายถึง
ก. อัตราส่วนของกำลังที่ส่งออกต่อกำลังที่ป้อนเข้าสายอากาศ
ข. อัตราการทนกำลังขยายกำลังไฟฟ้าสูงสุดของสายอากาศนั้น
ค. อัตราส่วนเปรียบเทียบกำลังสัญญาณที่สายอากาศนั้นจะรับหรือส่งได้กับกำลังสัญญาณที่จะรับ หรือส่งได้ของสายอากาศแบบมาตรฐาน
ง. อัตราส่วนของกำลังสัญญาณที่ป้อนเข้าสายอากาศต่อสัญญาณที่สะท้อนกลับ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 43/100

43
สายนำสัญญาณยาว 100 ฟุต มีอิมพีแดนซ์ประจำตัว 50 โอห์ม ถ้าความยาวเพิ่มขึ้นเป็น 300 ฟุต จะมีอิมพีแดนซ์ประจำตัวเท่าใด
ก. 15 โอห์ม
ข. 100 โอห์ม
ค. 50 โอห์ม
ง. 150 โอห์ม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 44/100

44
การเพิ่มในข้อใดที่ไม่ช่วยเพิ่มระยะทางการติดต่อด้วยเครื่องวิทยุย่าน VHF
ก. ความสูงของสายอากาศสถานีส่ง
ข. ความสูงของสายอากาศสถานีรับ
ค. ความยาวของสายนำสัญญาณ
ง. ความไวของเครื่องรับ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 45/100

45
กรณีฟิวส์ขาด ภายหลังจากตรวจสอบแก้ไขปัญหาแล้ว การเปลี่ยนฟิวส์ใหม่มีหลักการอย่างไร
ก. ใส่ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าเท่ากับของเดิม
ข. ใส่ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าของเดิม
ค. ใส่ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าได้น้อยกว่าของเดิม
ง. ใส่ลวดทองแดงเส้นใหญ่แทนของเดิม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 46/100

46
อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับต่อแทนสายอากาศเมื่อไม่ต้องการให้มีการแพร่กระจายคลื่นขณะปรับแต่งเครื่องรับ-ส่งวิทยุ คือ
ก. ดัมมีโหลด (Dummy Load)
ข. โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter)
ค. อาร์เอฟโวลต์มิเตอร์ (RF Voltmeter)
ง. ซิกแนลมิเตอร์ (Signal Meter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 47/100

47
การต่ออุปกรณ์ดังรูปข้างล่างเป็นการวัดค่าอะไร
ก. ความแรงสัญญาณที่ได้รับ
ข. สัญญาณถูกลดทอน
ค. กำลังส่ง
ง. ความต้านทาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 48/100

48
การใช้โอห์มมิเตอร์ตรวจสอบไดโอด (Diode) ถ้าไดโอด (Diode) นั้นดี การขึ้นของเข็มมิเตอร์จะเป็นอย่างไร เมื่อสลับสายวัด 2 ครั้ง
ก. ขึ้นทั้ง 2 ครั้ง
ข. ไม่ขึ้นทั้ง 2 ครั้ง
ค. ขึ้น 1 ครั้ง ไม่ขึ้น 1 ครั้ง
ง. ตรวจไม่ได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 49/100

49
นำตัวต้านทานค่า 27 กิโลโอห์ม (kΩ) จำนวน 3 ตัวมาต่อขนาน ความต้านทานรวมมีค่าเท่ากับ
ก. 81 กิโลโอห์ม (kΩ)
ข. 54 กิโลโอห์ม (kΩ)
ค. 27 กิโลโอห์ม (kΩ)
ง. 9 กิโลโอห์ม (kΩ)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 50/100

50
แอมมิเตอร์ (Ammeter) คืออะไร
ก. เครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันไฟฟ้า
ข. เครื่องมือที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้า
ค. เครื่องมือที่ใช้กำลังไฟฟ้า
ง. เครื่องมือที่ใช้วัดไดโอด (Diode)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 51/100

51
วงจรเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) คือ
ก. เรกติไฟเออร์ (Rectifier)
ข. อินเวอร์เตอร์ (Invertor)
ค. มิกเซอร์ (Mixer)
ง. ดีเทคเตอร์ (Detector)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 52/100

52
สายนำสัญญาณเบอร์ RG-8 มีข้อดีเหนือสายนำสัญญาณเบอร์ RG-58 ที่ความยาวเท่ากัน คือ
ก. มีขนาดเล็กกว่า
ข. ราคาถูกกว่า
ค. มีการสูญเสียกำลังสัญญาณในสายน้อยกว่า
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 53/100

53
การที่กำลังส่งย้อนกลับมาสู่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ มีสาเหตุมาจาก
ก. การใช้สายอากาศในย่านความถี่ที่ไม่ตรงกับความถี่ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ข. การปรับสายอากาศไม่ตรงทิศทางในการรับ-ส่ง
ค. การใช้แบตเตอรี่ผิดพลาด
ง. การเคลื่อนที่หรือย้ายเครื่องรับ-ส่งวิทยุเป็นประจำ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 54/100

54
เมื่อใช้ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ 30 โวลต์ ถ้าวัดด้วยมัลติมิเตอร์ (Multimeter) แบบแอนะล็อก (Analog) ค่าที่ได้จะเป็นอย่างไร
ก. น้อยกว่า 30 โวลต์ (V)
ข. เท่ากับ 30 โวลต์ (V)
ค. มากกว่า 30 โวลต์ (V)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 55/100

55
เอสมิเตอร์ (S-Meter) ที่อยู่ในเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จะแสดงค่าอะไร
ก. ความเข้มของสัญญาณเสียง
ข. ความแรงของสัญญาณวิทยุ
ค. ความเบี่ยงเบนของสัญญาณเสียง
ง. ความดังของเสียง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 56/100

56
RF Signal Generator กำเนิดสัญญาณอะไร
ก. สัญญาณเสียง
ข. คลื่นเสียง
ค. สัญญาณคลื่นวิทยุ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 57/100

57
เครื่องมือที่ใช้วัดอัตราส่วนของกำลังส่งที่ออกสายอากาศกับกำลังส่งที่สะท้อนกลับมาจากสายอากาศ คือ
ก. ซิกแนล มิเตอร์ (Signal Meter)
ข. วีเอสดับบลิวอาร์ มิเตอร์ (VSWR Meter)
ค. ฟิลด์สเตร็งท์ มิเตอร์ (Field Strength Meter)
ง. อาร์เอฟ เพาเวอร์ มิเตอร์ (RF Power Meter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 58/100

58
สายนำสัญญาณ เบอร์ RG-8 และ RG-58 มีค่าอิมพีแดนซ์ (Impedance) ประมาณเท่าใด
ก. 40 โอห์ม
ข. 75 โอห์ม
ค. 300 โอห์ม
ง. 50 โอห์ม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 59/100

59
ข้อใดต่อไปนี้เป็นความไวในการรับสัญญาณวิทยุ (Sensitivity) ดีที่สุด
ก. 0.2 ไมโครโวลต์ (μV;)
ข. 0.25 ไมโครโวลต์ (μV;)
ค. 0.3 ไมโครโวลต์ (μV;)
ง. 0.35 ไมโครโวลต์ (μV;)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 60/100

60
การใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ทำหน้าที่รับโดยถอดสายอากาศออก จะมีผลอย่างไร
ก. รับไม่ได้เลย หรือรับได้แต่ไม่ค่อยดี
ข. เครื่องจะเสีย
ค. รับได้เป็นปกติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ค.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 61/100

61
การรบกวนของคลื่นวิทยุใช้ความถี่เดียวกันอาจเกิดจาก
ก. อินเตอร์มอดูเลชั่น (Intermodulation)
ข. การแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission)
ค. มีสถานีวิทยุหลายแห่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
ง. ดีเซ็นซิติเซชัน (Desensitization)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 62/100

62
การติดตั้งสายอากาศเพื่อใช้กับเครื่องรับ-ส่งวิทยุมีหลักการดังนี้
ก. ติดตั้งให้ห่างจากสายไฟฟ้าแรงสูงมากที่สุด
ข. ติดตั้งห่างจากต้นไม้ใหญ่
ค. ติดตั้งให้ใกล้เครื่องรับ-ส่งวิทยุมากที่สุด
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 63/100

63
อิเล็กโตรแมกเนติก อินเตอร์เฟียเรนซ์ (Electromagnetic Interference: EMI) คือ
ก. การรบกวนต่อคลื่นวิทยุอันเกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
ข. การรบกวนต่อคลื่นวิทยุอันเกิดจากระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์
ค. การรบกวนต่อคลื่นวิทยุอันเกิดจากผู้จงใจส่งคลื่นรบกวน
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 64/100

64
การชีลด์ (Shield) คืออะไร
ก. การใช้แผ่นโลหะแยกอาณาบริเวณออกเป็น 2 ส่วน เพื่อควบคุมการแพร่กระจายสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
ข. การต่อสายกราวด์ (Ground)
ค. การใช้แผ่นโลหะป้องกันฮาร์มอนิก (Harmonic)
ง. การทำให้การแพร่กระจายคลื่นวิทยุไม่ได้ไกลกว่าเดิม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 65/100

65
สภาพคุณงามความดีในจิตใจ เป็นความหมายของข้อใด
ก. คุณธรรม
ข. จริยธรรม
ค. วัฒนธรรม
ง. ศีลธรรม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 66/100

66
ข้อใดเป็นการกระทำที่บ่งชี้ความมีคุณธรรมสูงสุด
ก. ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ข. ทำด้วยความเชื่อมั่น
ค. ทำอย่างมีเป้าหมายชัดเจน
ง. ทำด้วยความพากเพียรเรียนรู้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 67/100

67
“จริยธรรม” แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ “จริยะ+ธรรม” ซึ่งคำว่า “ธรรม” หมายถึงข้อใด
ก. ความรู้สึก
ข. ความประพฤติ
ค. คุณความดี
ง. ความนึกคิด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 68/100

68
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด
ก. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ
ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ
ค. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
ง. ไม่มีข้อถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 69/100

69
พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่พูดจาสุภาพ อ่อนหวานและไพเราะ ตรงกับหลักธรรมะในข้อใด
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. ปิยวาจา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 70/100

70
บุคคลใดต่อไปนี้ ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. ชายใหญ่ รับ-ส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง
ข. ชายกลาง ติดต่อสื่อสารกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นประจำ
ค. หญิงใหญ่ ใช้ช่องความถี่สำหรับโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับร้านคาราโอเกะของตนเอง
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 71/100

71
บุคคลในข้อใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของกิจการวิทยุสมัครเล่น
ก. นายพันดี รีบดำเนินการยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นทันทีเมื่อตรวจสอบพบว่าใบอนุญาตของตนเองสูญหายภายหลังจากที่มีการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ข. นางสาวรัตนาวดี งดเว้นการใช้ความถี่วิทยุในช่วงที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ และรีบดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฉบับใหม่ทันที
ค. กำนันแย้ม กดคีย์ทับเป็นประจำเพื่อให้นายทศพลไม่สามารถออกอากาศได้ เนื่องจากมีความ ไม่พอใจเป็นการส่วนตัว
ง. นายบุญมี ยุติการสนทนากับนายบุญมาทันที เมื่อมีเพื่อนสมาชิกแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือ (Mayday)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 72/100

72
ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. ไม่เก็บรักษาข้อมูลความลับที่ไม่ควรเปิดเผย
ข. รู้รักสามัคคีและเป็นมิตรกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน
ค. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่น
ง. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 73/100

73
ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA
ก. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้ที่มีความจริงใจ ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น
ข. นักวิทยุสมัครเล่นต้องคำนึงถึงตนเองเป็นหลัก โดยไม่สนใจว่าการออกอากาศจะไปลดทอนความพึงพอใจของสถานีอื่น
ค. นักวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้มีดุลยภาพที่พอดี โดยคิดเสมอว่าวิทยุสมัครเล่นเป็นงานอดิเรก จึงไม่ปล่อยให้เกิดความเสียหายต่อภารกิจที่ต้องรับผิดชอบทั้งครอบครัว อาชีพ และสังคม
ง. นักวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้มีความรักชาติ พร้อมเสมอที่จะใช้ความรู้ความสามารถและใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 74/100

74
จากคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA พฤติกรรมในข้อใดแสดงถึงความเป็นผู้มีดุลยภาพ ที่พอดี
ก. นายจำปี ฟังข่าวทางวิทยุตลอดเวลาในขณะทำงาน โดยใช้หูฟังเพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่น
ข. นางจำปา เป็นสาวกตัวจริง ใช้เวลาคุยในความถี่วิทยุตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน
ค. นายมานะ เล่นวิทยุหลังจากช่วยภรรยาทำงานบ้านและพาลูกเข้านอนแล้ว
ง. นางมานี ต้องออกจากบ้านหกโมงเช้าเพื่อไปทำงานและตอนเย็นต้องดูแลทำความสะอาดบ้าน จึงกำหนดเวลาเล่นวิทยุเฉพาะห้าทุ่มถึงตีสาม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 75/100

75
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. ทศพล ใช้คำพูดที่ไพเราะออกอากาศเสมอจนทำให้คำแก้วอยากพูดคุยด้วยอยู่เป็นประจำ
ข. ประกิต ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้ความถี่วิทยุ 145.000 MHz ในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในขณะเผชิญเหตุภัยพิบัติ
ค. บุญส่ง มีความประสงค์จะตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่น 2 แห่ง คือ ในรถยนต์ส่วนตัวและที่บ้านพัก จึงได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม จำนวน 2 ฉบับ
ง. กำนันแย้ม ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้คลื่นความถี่จากสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัดที่กำนันแย้มอาศัยอยู่ เพราะไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคม ฯ นั้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 76/100

76
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. ยินยอมให้ผู้อื่นที่ไม่มีใบอนุญาตใช้สถานีวิทยุคมนาคมกระทำผิดกฎหมายวิทยุคมนาคม
ข. ไม่รับจ้างวานเพื่อรับส่งข่าวสารไปยังบุคคลที่สาม
ค. รับส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมาย
ง. ติดต่อกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาต
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 77/100

77
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. นายกวิน ใช้ความถี่วิทยุ 145.800 MHz เพื่อติดต่อสื่อสารภาคพื้นดินกับนายธนบูรณ์ในลักษณะการติดต่อสื่อสารประเภทเสียง
ข. นายพีระพัฒน์ ใช้ความถี่วิทยุ 144.000 MHz เพื่อติดต่อสื่อสารภาคพื้นดินกับนายธีราทร ในลักษณะการติดต่อสื่อสารประเภทเสียง
ค. นายสารัช ใช้ความถี่วิทยุ 144.000 MHz เพื่อเรียกขานสถานีอวกาศ ISS (International Space Station)
ง. นายชนาธิป ใช้ความถี่วิทยุ 145.800 MHz เพื่อรับสัญญาณจากสถานีอวกาศ ISS (International Space Station)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 78/100

78
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. นายทามาโอะ เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ทดลองออกอากาศในย่านความถี่ 28 MHz โดยใช้กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์
ข. นายไจแอนท์ เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ทดลองออกอากาศในย่านความถี่ 28 MHz โดยใช้กำลังส่ง 500 วัตต์
ค. นายซึเนโอะ เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ทดลองออกอากาศในย่านความถี่ 28 MHz โดยใช้กำลังส่ง 200 วัตต์
ง. นายโนบิตะ เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ทดลองออกอากาศในย่านความถี่ 28 MHz โดยใช้กำลังส่งไม่เกิน 100 วัตต์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 79/100

79
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้องสำหรับการติดต่อสื่อสารผ่านสถานีทวนสัญญาณ (Repeater)
ก. หากติดต่อสื่อสารในขณะที่กำลังมีผู้ใช้งานอยู่ ให้รอจนกว่าผู้ที่ใช้งานอยู่นั้น ทิ้งจังหวะการติดต่อเสียก่อน แล้วค่อยแจ้งสัญญาณเรียกขานของเราเข้าไป
ข. ควรละเว้นการติดต่อสื่อสารโดยใช้สถานีวิทยุคมนาคมชนิดประจำที่
ค. ไม่ครอบครองคลื่นความถี่ของสถานีทวนสัญญาณเป็นของตนเองหรือเฉพาะกลุ่มคน ให้ระลึกเสมอว่ายังมีนักวิทยุสมัครเล่นอื่นที่ต้องการใช้งาน
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 80/100

80
ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการจัดทำตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
ก. เพื่อจัดกลุ่มคลื่นความถี่ให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
ข. เพื่อสามารถกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ให้มีมูลค่าสูงที่สุด
ค. เพื่อให้มีมาตรฐานสอดคล้องกันทั่วโลก ทำให้สามารถสร้างและใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้ทั้งโลก
ง. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรบกวนกันทางความถี่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 81/100

81
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมาตรการใดในการกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ก. การออกตรวจสอบผู้ค้าวิทยุสื่อสารที่ไม่ผ่านการเสียภาษี และดำเนินการจับกุม
ข. กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตใช้คลื่นความถี่ คุณสมบัติของผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม การออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม และกำหนดมาตรการลงโทษผู้ที่กระทำความผิด
ค. การกำหนดค่าตอบแทนการใช้ความถี่และประมูลคลื่นความถี่ให้ได้ราคาสูงที่สุดเพื่อให้บริษัทที่มีหลักประกันมั่นคงเท่านั้นที่สามารถให้บริการประชาชนได้
ง. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้เข้าใจว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องใช้คลื่นความถี่อันมีค่าจึงไม่ควรใช้เวลาในการพูดโทรศัพท์นานเกินไป
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 82/100

82
แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ที่ กสทช. จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์อะไร
ก. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารคลื่นความถี่ของประเทศชาติ
ข. เพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยงานใดคัดค้านการจัดสรรคลื่นความถี่
ค. เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ถูกฟ้องร้อง
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 83/100

83
ข้อใดไม่ใช่อำนาจของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ก. เข้ามาในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะของเราเพื่อตรวจสอบเครื่องและสถานีวิทยุคมนาคมหรือใบอนุญาตวิทยุคมนาคมได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องมีหมายค้น
ข. เข้ามาในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะในเวลาอันสมควรของเราเพื่อตรวจสอบเครื่องและสถานีวิทยุคมนาคมหรือใบอนุญาตวิทยุคมนาคม โดยต้องขอหมายค้นหากเป็นกรณีค้นในอาคารสถานที่
ค. สั่งระงับ หรือแก้ไข หรือให้ย้ายสิ่งที่ก่อให้เกิดการรบกวนออกไป
ง. จับกุมและยึดของกลางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 84/100

84
ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจจะใช้เครื่องวิทยุคมนาคมได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน ต้นสังกัดของตน หมายความว่าไม่อยู่ในการกำกับดูแลของ กสทช. ใช่หรือไม่
ก. ใช่ เพราะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดเท่านั้น
ข. ใช่ เพราะสามารถซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่มีเลขทะเบียนวิทยุคมนาคมได้
ค. ใช่ เพราะหน่วยงานมีอำนาจเหนือกว่า กสทช.
ง. ไม่ใช่ เพราะ กสทช. กำกับดูแลการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในภาพรวมโดยเป็นการกำกับผ่านหน่วยงาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 85/100

85
นายไข่เค็มถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจและพบวิทยุคมนาคม ซึ่งนายไข่เค็มมีเพียงใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นติดกระเป๋าอยู่แต่ไม่ได้นำใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมมาด้วย นายไข่เค็มควรทำอย่างไร
ก. แสดงใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นและเปิดให้ดูหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม และบอกว่าเครื่องนี้ถูกต้องตามกฎหมายมากกว่าเครื่องที่เอวของตำรวจเสียอีก
ข. แสดงใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นและเปิดให้ดูหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม และบอกว่าใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมอยู่ที่บ้าน สามารถนำมาแสดงได้ถ้าจำเป็น
ค. แสดงใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นและเปิดให้ดูหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม และบอกว่าเราเป็นอาสาสมัครที่ได้รับการคุ้มครองจาก กสทช.
ง. แสดงใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นและเปิดให้ดูหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม และบอกว่าให้โทรไปสอบถาม กสทช. ได้ ถ้าไม่เข้าใจ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 86/100

86
ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นของนางไข่หวานหมดอายุเกิน 2 ปี และ กสทช. พิจารณายกเลิกสัญญาณเรียกขานแล้ว นางไข่หวานจะทำอย่างไรกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ครอบครองอยู่ได้บ้าง
ก. เก็บไว้ โดยขอรับใบอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคม
ข. โอนเครื่องให้กับพนักงานวิทยุสมัครเล่นคนอื่น
ค. ทำลายแล้วแจ้งยกเลิกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้อง
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 87/100

87
นางสาวไข่ต้มเปิดโรงงานผลิตสายอากาศและเครื่องขยายกำลังส่ง ดังนั้น นางสาวไข่ต้มต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ทำเครื่องวิทยุคมนาคมหรือไม่
ก. ไม่ต้อง เพราะไม่ได้เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ข. ไม่ต้อง เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้ประกอบเข้าหรือใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคม
ค. ต้อง เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ถือว่าเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 88/100

88
ประชาชนทั่วไปสามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการส่วนตัว หรืองานอาสาสมัครต่าง ๆ โดยไม่ต้องชำระค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ได้หรือไม่ อย่างไร
ก. ได้ โดยการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ข. ได้ โดยการเป็นอาสาสมัครของหน่วยงานของรัฐ
ค. ได้ โดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคมความถี่ประชาชน (CB)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 89/100

89
ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น หากประสงค์จะทำหน้าที่เป็นพนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุสมัครเล่น จะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประเภทใด
ก. ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ข. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ค. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม
ง. ใบอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 90/100

90
เพราะเหตุใดจึงต้องมีการกำหนดสัญญาณเรียกขาน (Call sign) ให้พนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. เพื่อให้แตกต่างจากการสื่อสารแบบอื่น
ข. เป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ITU เนื่องจากพนักงานวิทยุสมัครเล่นมีการติดต่อกันระหว่างประเทศ
ค. เพื่อให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นมีความภาคภูมิใจ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 91/100

91
ในขณะที่ใช้คลื่นความถี่เพื่อออกอากาศ พนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถเรียกชื่อแทนสัญญาณเรียกขานได้หรือไม่
ก. สามารถเรียกชื่อได้บ้างเพื่อทักทาย แต่เรียกชื่อกันแทนสัญญาณเรียกขานตลอดการสนทนาไม่ได้
ข. เรียกชื่อไม่ได้เพราะวิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการสากลต้องใช้สัญญาณเรียกขานสากล
ค. ใช้ชื่อแทนสัญญาณเรียกขานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในประเทศไทย
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 92/100

92
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 กำหนดให้ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม หมายถึง
ก. เมื่อเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตเกิดชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ ก็สามารถซื้อเครื่องใหม่มาทดแทนได้เลยโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตอีก
ข. เมื่อเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตเกิดสูญหาย ก็สามารถซื้อเครื่องใหม่มาทดแทนได้เลยโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตอีก
ค. เมื่อเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตเกิดชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้อายุของใบอนุญาตจะสิ้นสุดลง
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 93/100

93
สถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่จัดให้เป็นกิจการหลัก หมายถึง
ก. สถานีวิทยุคมนาคมที่ส่งสัญญาณตลอดเวลา เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง
ข. สถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวนอย่างรุนแรงจากสถานีที่จัดให้เป็นกิจการรอง
ค. สถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวนอย่างรุนแรงจากสถานีที่จัดให้เป็นกิจการรอง
ง. สถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับสิทธิใช้ความถี่ใด ๆ ก็ได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 94/100

94
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นสามารถใช้ย่านความถี่ 28.0 - 29.7 MHz ด้วยกำลังส่งไม่เกินกี่วัตต์
ก. 5 วัตต์
ข. 10 วัตต์
ค. 60 วัตต์
ง. 100 วัตต์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 95/100

95
หากต้องการติดต่อสื่อสารประเภทเสียงในโหมด Single Side Band (SSB) ย่าน 10 เมตร จะต้องใช้ที่ความถี่ใด
ก. 28.0500 MHz
ข. 28.3500 MHz
ค. 28.2000 MHz
ง. 28.1000 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 96/100

96
เพราะเหตุใดจึงจำเป็นต้องกำหนดช่วงความถี่สำหรับประเภทการติดต่อสื่อสารที่ต่างกัน
ก. เพื่อไม่ให้รบกวนกันระหว่างประเภทการติดต่อสื่อสารที่ต่างกัน
ข. เพื่อให้สามารถหาผู้ที่ต้องการติดต่อสื่อสารในประเภทเดียวกันได้ง่าย
ค. การติดต่อสื่อสารในแต่ละประเภทต้องการใช้ความกว้างแถบความถี่ (Bandwidth) ไม่เท่ากัน
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 97/100

97
ในช่วงความถี่ 144.1500 – 144.3750 MHz กำหนดใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารประเภทใด
ก. การติดต่อสื่อสารด้วยการผสมคลื่นแบบ Single Side Band (SSB)
ข. การติดต่อสื่อสารสะท้อนหางดาวตก (Meteor Scatter – MS)
ค. คลื่นความถี่ 144.2000 MHz เป็นช่องเรียกขานสำหรับ SSB
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 98/100

98
ข้อใดหมายถึงคลื่นความถี่ซึ่งหูคนเราไม่ได้ยิน ที่ส่งไปพร้อมกับเสียงพูดขณะส่งออกอากาศ เพื่อใช้สำหรับเปิดภาครับของเครื่องปลายทาง
ก. DTMF
ข. CTCSS
ค. VOX
ง. Tone burst
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 99/100

99
ข้อใดหมายถึงคลื่นความถี่เสียงที่สามารถส่งออกอากาศเพื่อใช้ควบคุมหรือสั่งการเครื่องหรืออุปกรณ์ปลายทาง (Remote Control)
ก. DTMF
ข. CTCSS
ค. VOX
ง. Tone burst
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 100/100

100
การบันทึกเสียงข้อความประชาสัมพันธ์ข่าวสารในกิจการวิทยุสมัครเล่นและเปิดออกอากาศแทนการอ่านซ้ำ ๆ กัน มีความผิดหรือไม่
ก. มีความผิดตามข้อ 2.6 ในภาคผนวก 7 การส่งเสียงรายการโฆษณา
ข. มีความผิดเพียงครึ่งเดียวเพราะเป็นการโฆษณาในกิจการวิทยุสมัครเล่น
ค. ไม่ถือเป็นการโฆษณาเพราะไม่มีค่าตอบแทน
ง. ไม่มีความผิดถ้าไม่มีดนตรีประกอบ
คำถามก่อนหน้า

คุณยังตอบคำถามไม่ครบ : 100 ข้อ จาก 100 ข้อ

(คลิกที่หมายเลขข้อที่ต้องการ เพื่อตอบคำถาม)