NBTC ONE STOP SERVICE

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นต้น

90:00 นาที

คำถามที่ 1/100

1
เพราะเหตุใดการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นที่เชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่นต่อสำนักงาน กสทช. จึงกำหนดให้ยื่นเอกสารผ่านสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นที่
ก. เพื่อให้สมาคมฯ มีอำนาจว่ากล่าวตักเตือน
ข. เพื่อช่วยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคลื่นความถี่ กำลังส่ง และความสูงของสถานีวิทยุสมัครเล่นที่เชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่นนั้นให้เหมาะกับพื้นที่และจำนวนสถานีฯ ที่มีอยู่แล้ว
ค. เพื่อให้สถานีวิทยุสมัครเล่นที่เชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่นถูกบันทึกว่าเป็นผลงานของสมาคมฯ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามต่อไป

คำถามที่ 2/100

2
การบันทึกเสียงข้อความประชาสัมพันธ์ข่าวสารในกิจการวิทยุสมัครเล่นและเปิดออกอากาศแทนการอ่านซ้ำ ๆ กัน มีความผิดหรือไม่
ก. มีความผิดตามข้อ 2.6 ในภาคผนวก 7 การส่งเสียงรายการโฆษณา
ข. มีความผิดเพียงครึ่งเดียวเพราะเป็นการโฆษณาในกิจการวิทยุสมัครเล่น
ค. ไม่ถือเป็นการโฆษณาเพราะไม่มีค่าตอบแทน
ง. ไม่มีความผิดถ้าไม่มีดนตรีประกอบ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 3/100

3
เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน พนักงานวิทยุสมัครเล่นจะต้องดำเนินการอย่างไรเป็นลำดับแรก
ก. ระงับการใช้คลื่นความถี่ที่กำลังใช้อยู่นั้นทันที
ข. ใช้งานตามปกติ จนกว่าจะได้ข่าวว่า สำนักงาน กสทช. ประกาศให้หยุดใช้
ค. เข้าไปช่วยประสานและรายงานต่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในความถี่กลาง
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 4/100

4
สัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล่น มีลักษณะอย่างไร
ก. อักษรและ/หรือตัวเลขเพื่อระบุประเทศ (Prefix) 2 ตัว ตัวเลขเพื่อระบุเขต 1 ตัว ตามด้วยตัวอักษรหนึ่งถึงสามตัว
ข. อักษรและ/หรือตัวเลขเพื่อระบุประเทศ (Prefix) 2 ตัว ตัวเลขเพื่อระบุเขต 1 ตัว ตามด้วยตัวอักษรหนึ่งถึงสี่ตัว
ค. อักษรและ/หรือตัวเลขเพื่อระบุประเทศ Prefix 2 ตัว ตัวเลขเพื่อระบุเขต 1 ตัว และสามารถกำหนดตัวอักษรตามหลังกี่ตัวก็ได้ถ้าเป็นสถานีที่จัดตั้งขึ้นในโอกาสพิเศษ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 5/100

5
ข้อใดคือสัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. E2A
ข. E22AA
ค. E22AAA
ง. E222AA
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 6/100

6
การสื่อสารทางวิทยุควรใช้ภาษาอย่างไร
ก. ใช้ภาษาที่สละสลวยลึกซึ้ง
ข. ใช้ภาษาอย่างกันเองสุด ๆ
ค. ใช้ภาษาที่เป็นทางการ
ง. ใช้ภาษาธรรมดาที่สื่อความหมายชัดเจนเข้าใจง่าย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 7/100

7
เราสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในความถี่วิทยุสมัครเล่นได้หรือไม่
ก. ใช้ได้บ้างตามสมควรกับกาลเทศะ
ข. ไม่ได้ ต้องใช้ภาษาไทยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ค. ใช้ได้ในการคุยกับนักวิทยุสมัครเล่นชาวต่างประเทศ ห้ามใช้คุยกันเอง
ง. ใช้ได้เลยถ้าไม่กลัวถูกหมั่นไส้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 8/100

8
ข้อใดต่อไปนี้แสดงว่าเป็นการถูกรบกวนด้วยสัญญาณแบบ QRM
ก. หน้าปัดเครื่องวิทยุคมนาคมในรถยนต์แสดงความแรงสัญญาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการเหยียบคันเร่ง
ข. มีสัญญาณทะลุข้ามมาจากช่องข้างเคียง
ค. มีสัญญาณเงียบ หรือมีการดัดเสียงพูดเข้ามารบกวน
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 9/100

9
นางไข่หวาน : “QRU คะ?”
นางสาวไข่ดาว : “QRU ค่ะ 73”
จากบทสนทนาของนักวิทยุสมัครเล่นข้างต้น หมายความว่าอย่างไร
ก. นางไข่หวานให้นางสาวไข่ดาวพูดตามเพื่อหัดใช้รหัส Q
ข. นางสาวไข่ดาวล้อเลียนนางไข่หวาน
ค. นางไข่หวานถามว่านางสาวไข่ดาวมาจากรัสเซียหรือ นางสาวไข่ดาวตอบว่าใช่ค่ะ ฉันมาจากรัสเซีย
ง. นางไข่หวานถามว่าหมดข้อความหรือยัง นางสาวไข่ดาวตอบว่าหมดข้อความแล้ว สวัสดีค่ะ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 10/100

10
ถ้าเราไม่มีเครื่องมือทดสอบราคาแพง เราจะใช้วิธีอะไรที่ทำให้รู้ได้ว่าคุณภาพของสัญญาณจากสถานีของเราเป็นอย่างไร
ก. เก็บเงินซื้อเครื่องมือ
ข. ขอยืมเครื่องมือจากเพื่อน
ค. อาศัยการรายงานจากเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นด้วยกัน
ง. ไม่จำเป็นต้องรู้คุณภาพสัญญาณ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 11/100

11
ในความถี่ 28 MHz ถ้าได้รับรายงานสัญญาณว่า 59 หมายความว่าสัญญาณที่รับได้นั้นแรงและชัดที่สุด แต่บางครั้งยังมีการต่อท้ายว่าบวก 60 dB (ดีบี) หมายความว่าอย่างไร
ก. เสียงที่รับได้นั้นชัดเจน 180 เท่า
ข. เสียงที่รับได้นั้นดังมากจนอีกนิดเดียวลำโพงจะแตก
ค. มิเตอร์วัดความแรงขึ้นเกินระดับ 9 กับอีก 60 ไมโครโวลต์
ง. มิเตอร์วัดความแรงขึ้นเกินระดับ 9 ไปจนเกือบเต็มสเกล
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 12/100

12
ข้อใดคือตัวอย่าง Phonetic Alphabet (การอ่านออกเสียงตัวอักษร) ที่นิยมใช้ในการท่องเที่ยวหรือการโรงแรม
ก. A-Able B-Baker C-Charlie D-Dog
ข. A-Alpha B-Bravo C-Charlie D-Delta
ค. A-Alpha K-Kilo T-Tango Z-Zulu
ง. A-Alpha G-Golf H-Hotel P-Papa
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 13/100

13
สัญญาณเรียกขาน I2NDT ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. อินเดีย-ทู-โนดีล-แทงโก
ข. อินเดีย-ทู-โนเวมเบอร์-เดลตา-แทงโก
ค. ไอ-ทู-เนเวอร์-ดู-แธต
ง. อินเดีย-ทู-น็อต-เดลตา-ทู
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 14/100

14
สัญญาณเรียกขาน JA3AER ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. เจแปน-อัลฟา-ทรี-อัลฟา-เอคโค-โรมิโอ
ข. เจแปน-อเมริกา-ทรี-อเมริกา-เอคโค-เรดิโอ
ค. จูเลียต-อัลฟา-ทรี-อัลฟา-เอคโค-โรมิโอ
ง. เจแปน-อเมริกา-ทรี-อเมริกา-เอคโค-โรมิโอ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 15/100

15
สัญญาณเรียกขาน 9M2RS ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. ไนน์-ไมค์-ทู-ราชิด-สุลตาน
ข. ไนน์-ไมค์-ทู-ราชิด-สุลตาน
ค. ไนน์-ไมค์-ทู-โรมิโอ-ชูการ์
ง. ไนน์-ไมค์-ทู-โรมิโอ-เซียรา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 16/100

16
สัญญาณเรียกขาน OZØZA ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. ออสการ์-ซูลู-ซีโร-ซูลู-อัลฟา
ข. ออสการ์-ซีบรา-ซูลู-ซีบรา-อัลฟา
ค. ออสการ์-ซูลู-ออสการ์-ซูลู-อัลฟา
ง. ซีโร่-ซูลู-ซีโร่-ซูลู-อัลฟา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 17/100

17
คำว่าสถานี DX ต่างจาก DXpedtion อย่างไร
ก. ไม่แตกต่างกัน
ข. สถานี DX หมายถึงสถานีที่อยู่ห่างไกล และ DXpedtion หมายถึงการทำกิจกรรมโดยไปตั้งสถานีพิเศษในที่ห่างไกล
ค. สถานี DX เป็นสถานีในประเทศ และ DXpedtion เป็นสถานีต่างประเทศ
ง. สถานี DX เป็นสถานีในยาน VHF และ DXpedtion เป็นสถานีในย่าน HF
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 18/100

18
คำว่า OL หมายถึงอะไร
ก. เพื่อนรักที่เป็นผู้หญิง
ข. หญิงชรา
ค. ไม่มีในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่น
ง. คุณแม่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 19/100

19
ข้อใด “ไม่ใช่” การปิดท้ายข้อความอย่างถูกต้อง ที่แสดงว่า HS2PBB ต้องการให้ HSØMAI เป็นฝ่ายพูด และขณะนั้นในความถี่มีผู้ร่วมสนทนาอีกหลายคน
ก. HSØMAI จาก HS2PBB, with the group
ข. HSØMAI with the group, HS2PBB
ค. HSØMAI - HS2PBB with the group
ง. HSØMAI - HS2PBB และทุกคนในความถี่ที่เป็น with the group กันทั้งนั้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 20/100

20
การกล่าวลาระหว่างพนักงานวิทยุสมัครเล่นต่างเพศที่สนิทสนมกัน ในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่นมักจะใช้คำว่าอะไร
ก. 55
ข. 33
ค. 88
ง. สวัสดีจ้ะ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 21/100

21
เพราะอะไรเมื่อพบเหตุและได้ประสานงานขอความช่วยเหลือแล้ว จึงควรรออยู่ในที่เกิดเหตุจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึง
ก. เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่
ข. เพื่อให้เจ้าหน้าที่รู้ว่าใครเป็นผู้แจ้ง
ค. เพื่อเล่ารายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ทราบ
ง. เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่รับหน้านักข่าว
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 22/100

22
เพราะเหตุใดพนักงานวิทยุสมัครเล่นจึงสามารถเป็นจิตอาสาที่ดีของประเทศชาติในด้านการสื่อสาร
ก. จากการที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุด้วยตนเอง
ข. จากการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายของนักสื่อสารสมัครเล่น
ค. มีความรู้และเครื่องมือสื่อสารที่สามารถช่วยเหลือสังคมและสร้างข่ายสื่อสารสำรองของชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 23/100

23
ถ้าพบผู้บาดเจ็บต้องการความช่วยเหลือ อะไรบ้างที่เราควรสังเกตก่อนแจ้งขอความช่วยเหลือ
ก. สภาพและสาเหตุของการบาดเจ็บ
ข. ความหนักเบาของอาการ
ค. ความช่วยเหลือที่ต้องการ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 24/100

24
เราสามารถใช้สมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Logbook) เพื่อพัฒนาสถานีวิทยุสื่อสารของเราได้อย่างไร
ก. เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณที่รับได้จากสถานีที่ติดต่อเป็นประจำ และบันทึกความรู้ต่าง ๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนกัน
ข. ส่งให้สำนักงาน กสทช. ตรวจเก็บคะแนนเพื่อเลื่อนขั้น
ค. ติดตั้งไว้ประดับสถานีเพื่อแสดงความเก๋า
ง. ส่งไปแลกเปลี่ยนกับสถานีอื่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 25/100

25
ข้อใดไม่จำเป็นในการทำ QSL Card
ก. มีข้อมูลสถานีที่จำเป็น
ข. แสดงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศ
ค. มีพื้นที่เขียนข้อความส่วนตัว
ง. พิมพ์สีสวยราคาแพง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 26/100

26
M (mega : เมกะ) เป็นคำนำหน้าหน่วย หมายถึง
ก. 1000
ข. 100000
ค. 1000000
ง. 1000000000
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 27/100

27
เมื่อเส้นลวดตัวนำเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กจะเกิดอะไรขึ้นในเส้นลวดตัวนำ
ก. ความร้อน
ข. กระแสไฟฟ้า
ค. พลังงานนิวเคลียร์
ง. พลังงานกล
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 28/100

28
แบตเตอรี่ชนิดเดียวกันต่ออนุกรมกันจะได้
ก. แรงดันเพิ่ม ความจุเพิ่ม
ข. แรงดันเท่าเดิม ความจุเพิ่ม
ค. แรงดันเท่าเดิม ความจุเท่าเดิม
ง. แรงดันเพิ่ม ความจุเท่าเดิม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 29/100

29
เมื่อนำตัวต้านทานค่า 50 กิโลโอห์ม (kΩ) และ 1 เมกะโอห์ม (MΩ) มาต่ออนุกรมกัน ค่าความต้านทานรวมเท่ากับกี่เมกะโอห์ม (MΩ)
ก. 1.5
ข. 1.05
ค. 0.15
ง. 1
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 30/100

30
เมื่อนำหลอดไฟดวงหนึ่งมาต่อกับแรงดันไฟฟ้าขนาด 110 โวลต์ (V) ดีซี (DC) แล้วทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหล 0.1 แอมแปร์ (A) แสดงว่าหลอดไฟฟ้าใช้กำลังไฟฟ้าเท่ากับ
ก. 11 มิลลิวัตต์ (mW)
ข. 11 วัตต์ (W)
ค. 110 วัตต์ (W)
ง. 11 กิโลวัตต์ (kW)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 31/100

31
ฉนวนไฟฟ้า คือ
ก. สสารที่มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดี
ข. สสารที่มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ยากมาก
ค. สสารที่มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ในบางเวลา
ง. สสารที่มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ปานกลาง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 32/100

32
สูตรที่ใช้ในการหาค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้ารวมของตัวเหนี่ยวนำ (Inductor) ที่ต่อกันอย่างขนาน คือ
ก. LT = L1 + L2 + L3 +… Ln
ข. LT = L1 - L2 + L3 -… Ln
ค. LT = L1 x L2 x L3 x… Ln
ง.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 33/100

33
ค่าอิมพีแดนซ์ (Impedance : Z) คือ
ก. ผลรวมความต้านทานทั้งหมดของวงจร (R, XL และ XC)
ข. ผลรวมค่ารีแอกแตนซ์ (Reactance : XL และ XC)
ค. ผลรวมค่าตัวเก็บประจุ (C) และตัวเหนี่ยวนำ (L)
ง. ผลรวมเฉพาะค่าความต้านทาน (R)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 34/100

34
จากรูปข้างล่างนี้ ค่าอิมพีแดนซ์ (Impedance : Z) เป็นเท่าไร เมื่อ S อยู่ในตำแหน่ง 1
ก. 100 + j1000
ข. 1000 – j1000
ค. 100 + j3.2
ง. ไม่คำตอบใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 35/100

35
อุปกรณ์ที่ใช้กำเนิดความถี่โดยเกิดการสั่นด้วยความถี่เฉพาะค่าหนึ่งเมื่อได้รับพลังงานไฟฟ้าคือ
ก. ตัวต้านทาน
ข. ตัวเก็บประจุ
ค. หม้อแปลงไฟฟ้า
ง. แร่บังคับความถี่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 36/100

36
เครื่องรับวิทยุแบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ (Superheterodyne) ต่างจากเครื่องรับวิทยุแบบ TRF เพราะว่า
ก. ไม่ต้องมีภาคอาร์เอฟแอมปลิไฟเออร์ (RF Amplifier)
ข. ไม่ต้องมีภาคดีเทคเตอร์ (Detector)
ค. เปลี่ยนสัญญาณความถี่วิทยุที่รับเข้ามาให้เป็นสัญญาณความถี่เสียงโดยตรง
ง. เปลี่ยนสัญญาณความถี่วิทยุที่รับเข้ามาให้มีความถี่ต่ำลงเป็นความถี่กลาง (IF)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 37/100

37
วงจรสำคัญในเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงดีซีเพาเวอร์ซัพพลาย (DC Power Supply) ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมให้แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกมาให้แรงดันคงที่ตลอดเวลา คือ
ก. เรกติไฟเออร์ (Rectifier)
ข. ฟิลเตอร์ (Filter)
ค. ดีเทคเตอร์ (Detector)
ง. โวลเตจ เรกูเลเตอร์ (Voltage Regulator)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 38/100

38
การวัดอัตราการผสมคลื่นเสียงกับคลื่นวิทยุระบบเอเอ็มหรือแอมพลิจูดมอดูเลชั่น (Modulation) แสดงเป็น
ก. กำลังการผสมคลื่น
ข. ความดังของสัญญาณ
ค. เปอร์เซ็นต์ของการผสมคลื่น
ง. ความเบี่ยงเบนความถี่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 39/100

39
สเควลช์คอนโทรล (Squelch Control) ทำหน้าที่
ก. เร่งลดความดังของสัญญาณที่ได้รับ
ข. ปรับให้เสียงซ่า (Noise) หายไปขณะที่ไม่มีสัญญาณเข้ามา
ค. เร่งลดกำลังเครื่องส่ง
ง. ปรับความถี่รับให้ตรงกับสัญญาณที่ต้องการ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 40/100

40
คลื่นวิทยุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
ก. 3 x 108 เมตร/วินาที
ข. 3 x 108 เมตร/นาที
ค. 3 x 109 เมตร/วินาที
ง. 3 x 109 เมตร/นาที
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 41/100

41
เวอร์ติคัลโพลาไรเซชัน (Vertical Polarization) หมายถึง
ก. สนามไฟฟ้าตั้งฉากกับพื้นโลก
ข. สนามแม่เหล็กขนานกับสนามไฟฟ้า
ค. สนามไฟฟ้าขนานกับพื้นโลก
ง. สนามแม่เหล็กตั้งฉากกับสนามไฟฟ้า
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 42/100

42
สายอากาศแบบใดที่ไม่ใช่สายอากาศแบบบังคับทิศทาง
ก. สายอากาศแบบ Log-Periodic (ล็อก-พิริออดิก)
ข. สายอากาศแบบ Yagi (ยากิ)
ค. สายอากาศแบบ Telescopic (เทเลสโคปิก)
ง. สายอากาศแบบ Half Wave Dipole (ฮาล์ฟเวฟไดโพล) ที่มีการจัด Polarization (โพลาไรเซชัน) เป็นแบบ Horizontal (ฮอริซอนทอล)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 43/100

43
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าข้างล่างนี้เป็นสายอากาศแบบใด
ก. Half Wave Dipole (ฮาล์ฟเวฟไดโพล)
ข. Half Wave Folded Dipole (ฮาล์ฟเวฟโฟลเด็ดไดโพล)
ค. Rhombic (รอมบิก)
ง. Log Periodic (ล็อกพิริออดิก)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 44/100

44
รูปข้างล่างนี้เป็นสายอากาศแบบใด
ก. ยากิ (Yagi)
ข. ล็อก-พิริออดิก (Log-Periodic)
ค. ควอเตอร์เวฟกราวด์เพลน (Quarter Wave Ground Plane)
ง. ฮาล์ฟเวฟไดโพล (Half Wave Dipole)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 45/100

45
ข้อใดเป็นความถี่ย่านHF
ก. 300 kHz – 3 MHz
ข. 3MHz – 30 MHz
ค. 30 kHz – 300 MHz
ง. 300 kHz – 3 GHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 46/100

46
กรณีฟิวส์ขาด ภายหลังจากตรวจสอบแก้ไขปัญหาแล้ว การเปลี่ยนฟิวส์ใหม่มีหลักการอย่างไร
ก. ใส่ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าเท่ากับของเดิม
ข. ใส่ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าของเดิม
ค. ใส่ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าได้น้อยกว่าของเดิม
ง. ใส่ลวดทองแดงเส้นใหญ่แทนของเดิม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 47/100

47
การที่สายจ่ายกำลังไฟฟ้าที่ต่อกับแบตเตอรี่ร้อนจัดผิดปกติในขณะใช้งาน โดยทั่วไปเกิดจาก
ก. สายจ่ายกำลังไฟฟ้าต่ออย่างไม่เรียบร้อย เช่น หลวม
ข. การเกิดสนิมที่รอยต่อระหว่างสายจ่ายกำลังไฟฟ้ากับขั้วแบตเตอรี่
ค. สายจ่ายกำลังไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กเกินไป
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 48/100

48
เครื่องมือที่ใช้วัดความต้านทาน มีชื่อเรียกว่า
ก. แอมมิเตอร์ (Ammeter)
ข. โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter)
ค. โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)
ง. วียู มิเตอร์ (VU Meter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 49/100

49
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบไดโอด (Diode) คือ
ก. โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter)
ข. แอมมิเตอร์ (Ammeter)
ค. โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)
ง. วียู มิเตอร์ (VU Meter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 50/100

50
เอาตัวต้านทานค่า 27 กิโลโอห์ม (kΩ) ¼ วัตต์ (W) เข้าแทนที่ตัวต้านทานค่า 27 กิโลโอห์ม (kΩ) 2 วัตต์ (W) จะเป็นอย่างไร
ก. วงจรนั้นทำงานได้เป็นปกติ
ข. วงจรนั้นทำงานไม่ได้
ค. วงจรนั้นทำงานได้ชั่วครู่และตัวต้านทานจะไหม้
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 51/100

51
รูปข้างล่างนี้หมายถึง
ก. เอซี โวลต์มิเตอร์ (AC Voltmeter), ดีซี โวลต์มิเตอร์ (DC Voltmeter)
ข. ดีซี โวลต์มิเตอร์ (DC Voltmeter), เอซี แอมมิเตอร์ (AC Ammeter)
ค. เอซี แอมมิเตอร์ (AC Ammeter), ดีซี แอมมิเตอร์ (DC Ammeter)
ง. ดีซี แอมมิเตอร์ (DC Ammeter), ดีซี โวลต์มิเตอร์ (DC Voltmeter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 52/100

52
แอมมิเตอร์ (Ammeter) คืออะไร
ก. เครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันไฟฟ้า
ข. เครื่องมือที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้า
ค. เครื่องมือที่ใช้กำลังไฟฟ้า
ง. เครื่องมือที่ใช้วัดไดโอด (Diode)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 53/100

53
เมื่อต้องการวัดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอุปกรณ์ตัวหนึ่งในวงจรไฟฟ้าจะต้องใช้เครื่องมือวัดชนิดใดและวิธีการวัดอย่างไร
ก. ใช้โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter) ต่อขนานกับอุปกรณ์
ข. ใช้โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter) ต่ออนุกรมกับอุปกรณ์
ค. ใช้แอมมิเตอร์ (Ammeter) ต่อขนานกับอุปกรณ์
ง. ใช้แอมมิเตอร์ (Ammeter) ต่ออนุกรมกับอุปกรณ์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 54/100

54
ในขณะที่เครื่องรับ-ส่งวิทยุสแตนด์บาย (Standby) อ่านค่าแอมมิเตอร์ (Ammeter) ได้ 100 มิลลิแอมป์ (mA) เป็นการบอกค่าอะไร
ก. แรงดันไฟฟ้า
ข. กำลังของไฟฟ้า
ค. คลื่นความถี่ที่รับฟัง
ง. กระแสไฟฟ้า
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 55/100

55
วงจรเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) คือ
ก. ดีเทคเตอร์ (Detector)
ข. อินเวอร์เตอร์ (Invertor)
ค. เรกติไฟเออร์ (Rectifier)
ง. มิกเซอร์ (Mixer)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 56/100

56
เครื่องวัดที่จำเป็นสำหรับการสร้าง ซ่อม ปรับแต่งวงจรของเครื่องรับ-ส่งวิทยุได้แก่
ก. อาร์เอฟเพาเวอร์ มิเตอร์ (RF Power Meter)
ข. เครื่องนับความถี่ (Frequency Counter)
ค. โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 57/100

57
การใช้มัลติมิเตอร์ (Multimeter) วัดแรงดันไฟฟ้าในจุดที่ไม่ทราบค่าต้องปรับซีเล็กเตอร์สวิตซ์ (Selector Switch) ของโวลต์มิเตอร์ (Voltmeter) อย่างไร
ก. ต่ำสุด
ข. สูงสุด
ค. ปานกลาง
ง. ตามความพอใจ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 58/100

58
เมื่อใช้มัลติมิเตอร์ (Multimeter) วัดแรงดันกระแสไฟฟ้าสลับได้ 28 โวลต์ ค่าที่อ่านได้เป็นค่า
ก. ค่ายอดถึงยอด (Peak to Peak)
ข. ค่าเฉลี่ยกำลังสอง (Root Mean Square)
ค. กําลังเอนเวโลปค่ายอด (Peak to Peak Envelope Power)
ง. กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย (Average Power)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 59/100

59
โคแอกเชียลสวิตช์ (Coaxial Switch) ทำหน้าที่อะไร
ก. ปิด-เปิดเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ข. ปิด-เปิดระบบสายอากาศ
ค. เลือกว่าจะให้เครื่องรับ-ส่งวิทยุต่อกับสายอากาศต้นใด
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 60/100

60
เครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือเมื่อต่อกับสายอากาศภายนอกที่มีอัตราขยาย (Gain) สูงและติดตั้งในที่สูง จะเกิดผลอย่างไร
ก. รับ-ส่งได้ไกลกว่าเดิม
ข. อาจถูกคลื่นความถี่อื่นรบกวน
ค. อาจส่งคลื่นความถี่ไปรบกวนข่ายสื่อสารอื่น
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 61/100

61
เหตุใดการใช้งานสายอากาศย่านความถี่ VHF จึงควรติดตั้งให้อยู่ในตำแหน่งสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้
ก. เพื่อให้แพร่กระจายคลื่นได้ไกลที่สุด
ข. เพื่อให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ค. เพื่อไม่ให้สายอากาศแพร่กระจายคลื่นฮาร์มอนิก (Harmonic) ออกมา
ง. เพื่อให้ครบวงจรทางไฟฟ้าในเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 62/100

62
แอตโมสเฟียริก นอยส์ (Atmospheric Noise) คือ
ก. สัญญาณรบกวนที่มนุษย์ทำขึ้น
ข. สัญญาณรบกวนที่เกิดจากธรรมชาติ
ค. สัญญาณรบกวนที่เกิดจากหัวเทียนรถยนต์
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 63/100

63
การแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission) คืออะไร
ก. คลื่นรบกวนที่ไม่พึงประสงค์
ข. คลื่นที่ทำให้กำลังส่งเพิ่มขึ้น
ค. คลื่นที่ต้องการให้ออกอากาศ
ง. คลื่นที่ทำให้แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 64/100

64
การใช้กำลังส่งสูงอาจส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง
ก. มีสัญญาณแผ่กระจายไปรบกวนคลื่นความถี่ข้างเคียง
ข. เกิดการรบกวนกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ร่วมใช้คลื่นความถี่
ค. มีคลื่นความถี่แปลกปลอมแผ่กระจายออกไปด้วยกำลังแรง
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 65/100

65
การใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุโดยทั่วไปเราจะปรับอัตราขยายของไมโครโฟนที่ระดับกลาง ๆ เพื่ออะไร
ก. ป้องกันไม่ให้ลำโพงเครื่องรับ-ส่งวิทยุของผู้รับเกิดอาการเสียงแตก
ข. ป้องกันไม่ให้ภาคส่งของเครื่องรับ-ส่งวิทยุเสียหาย
ค. ป้องกันไม่ให้เครื่องรับ-ส่งวิทยุเกิดอาการ Over Modulation และส่งคลื่นความถี่อื่น ๆ ออกไปโดยไม่ตั้งใจ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 66/100

66
สภาพคุณงามความดีในจิตใจ เป็นความหมายของข้อใด
ก. คุณธรรม
ข. จริยธรรม
ค. วัฒนธรรม
ง. ศีลธรรม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 67/100

67
ข้อใดเป็นการกระทำที่บ่งชี้ความมีคุณธรรมสูงสุด
ก. ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ข. ทำด้วยความเชื่อมั่น
ค. ทำอย่างมีเป้าหมายชัดเจน
ง. ทำด้วยความพากเพียรเรียนรู้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 68/100

68
ข้อใดคือความหมายของคำว่า “จริยธรรม"
ก. การกระทำความดี
ข. การซื่อสัตย์ มีวินัย มีน้ำใจ
ค. เป็นสุภาพชน
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 69/100

69
พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ยึดหลักธรรมะที่ว่า “ปิยวาจา” หมายถึงบุคคลใด
ก. บุคคลที่พูดจาสุภาพ อ่อนหวาน และเหมาะสมกับกาลเทศะ
ข. บุคคลที่ชอบแบ่งปัน เสียสละและเผื่อแผ่ผู้อื่น
ค. บุคคลที่ชอบอิสระ มีนิสัยโอบอ้อมอารี
ง. บุคคลที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 70/100

70
ผลดีของการมีสติหมายถึง ข้อใด
ก. รู้ว่าใครจะทำอะไร
ข. รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร
ง. รู้อดีตชาติของตนเอง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 71/100

71
ข้อใดคือจรรยาบรรณของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. ละเว้นการเล่นวิทยุที่ก่อให้เกิดความรำคาญใจแก่ผู้อื่น
ข. มีความพร้อมที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อรับใช้ชุมชนและประเทศชาติ
ค. ละเว้นการเล่นวิทยุจนมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัว การงาน และชุมชน
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 72/100

72
ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. มีความพร้อมที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อรับใช้ชุมชนและประเทศชาติ
ข. จงใจเล่นวิทยุเพื่อก่อให้เกิดความรำคาญใจแก่ผู้อื่น
ค. ละเว้นการเล่นวิทยุจนมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัว การงาน และชุมชน
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 73/100

73
ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. ไม่เก็บรักษาข้อมูลความลับที่ไม่ควรเปิดเผย
ข. รู้รักสามัคคีและเป็นมิตรกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน
ค. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่น
ง. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 74/100

74
จากคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA พฤติกรรมในข้อใดแสดงถึงความเป็นผู้ที่มีความจริงใจในการส่งเสริมและช่วยเหลือเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น
ก. นายกวิน เข้าไปสอนและช่วยแก้ปัญหาระบบสายอากาศของสถานีนายชนาธิป
ข. นายธีรศิลป์ ช่วยสร้างสายอากาศให้นายชนาธิปโดยคิดราคาทุน
ค. นายสารัช พานายชนาธิปไปอบรมอาชีพการขายตรง
ง. นายชนาธิปจ่ายเงินค่าสายอากาศให้นายธีรศิลป์เกินที่เรียกเก็บเพื่อให้เพื่อนมีกำไร
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 75/100

75
จากคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA พฤติกรรมในข้อใดแสดงถึงความผู้มีความรักชาติ พร้อมเสมอที่จะใช้ความรู้ความสามารถและใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ
ก. นายชนาธิป รวมข้อมูลที่ตั้งของสถานีวิทยุสมัครเล่นที่อยู่ในรัศมีการติดต่อของตนและแจ้งสถานีควบคุมข่ายทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลในกรณีที่ต้องการการประสานงานในเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
ข. นายธีรศิลป์ จะปิดสถานีและเก็บอุปกรณ์สำคัญของสถานีไว้ในที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือ ภัยพิบัติ
ค. นายสารัช กล่าวว่าสถานีควบคุมข่ายควรเชิญตนเป็นที่ปรึกษาเพราะตนมีความรู้และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างเป็นเลิศ
ง. นายกวิน เป็นอาสาสมัครปลูกป่าอย่างทุ่มเท
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 76/100

76
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. ลำเจียก ใช้สัญญาณเรียกขานของตนเองออกอากาศในช่วงที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ
ข. คำปอง แนะนำบุญส่งไม่ให้ดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อนำไปใช้ความถี่ของมูลนิธิสาธารณกุศลต่าง ๆ
ค. คำแก้ว ใช้คำพูดที่อ่อนหวานออกอากาศเสมอจนทำให้มีเพื่อนสมาชิกอยากพูดคุยด้วยอยู่เป็นประจำ
ง. ทศพล รับ-ส่งข่าวสารไปยังบุคคลที่สามในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินเท่านั้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 77/100

77
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. นายกวิน แนะนำและเชิญชวนเพื่อนสมาชิกใช้ความถี่วิทยุให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับอยู่เป็นประจำ
ข. นายธีรศิลป์ ไม่ใช้ความถี่วิทยุในช่วงที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ
ค. นายปกเกล้า ใช้ความถี่วิทยุ 145.800 MHz เพื่อประสานงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติ
ง. นายสารัช มีความประสงค์จะตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นที่บ้านพัก จึงได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมที่กำลังส่งไม่เกิน 60 วัตต์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 78/100

78
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. นายเป้ ใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเป็นการดูหมิ่นในการติดต่อสื่อสารอยู่เป็นประจำ
ข. นายปังปอนด์ แนะนำให้นายปิ่นไปซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ค. นางสาวมิ้นต์ ใฝ่หาความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและทำหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ง. นางสาวไฉไล เป็นนักวิทยุสมัครเล่นได้ดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อให้สามารถใช้ความถี่ของมูลนิธิสาธารณกุศลต่าง ๆ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 79/100

79
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. นายกวิน ทดลองทดสอบการติดต่อสื่อสารด้วยการสะท้อนคลื่นวิทยุจากผิวดวงจันทร์ (Earth-Moon-Earth : EME) โดยใช้ความถี่วิทยุ 144.900 MHz และ 145.000 MHz เป็นประจำ
ข. นายธีรศิลป์ ทดลองทดสอบการติดต่อสื่อสารด้วยการสะท้อนคลื่นวิทยุจากผิวดวงจันทร์ (Earth-Moon-Earth : EME) โดยใช้ความถี่วิทยุ 144.000 – 144.100 MHz เป็นประจำ
ค. นายสารัช ทดลองทดสอบการติดต่อสื่อสารด้วยการสะท้อนคลื่นวิทยุจากผิวดวงจันทร์ (Earth-Moon-Earth : EME) โดยใช้ความถี่วิทยุ 145.800 - 146.000 MHz เป็นประจำ
ง. นายชนาธิป ทดลองทดสอบการติดต่อสื่อสารด้วยการสะท้อนคลื่นวิทยุจากผิวดวงจันทร์ (Earth-Moon-Earth : EME) โดยใช้ความถี่วิทยุ 144.150 – 144.375 MHz เป็นประจำ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 80/100

80
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้องสำหรับการติดต่อสื่อสารผ่านสถานีทวนสัญญาณ (Repeater)
ก. หากติดต่อสื่อสารในขณะที่กำลังมีผู้ใช้งานอยู่ ให้รอจนกว่าผู้ที่ใช้งานอยู่นั้น ทิ้งจังหวะการติดต่อเสียก่อน แล้วค่อยแจ้งสัญญาณเรียกขานของเราเข้าไป
ข. ควรละเว้นการติดต่อสื่อสารโดยใช้สถานีวิทยุคมนาคมชนิดประจำที่
ค. ไม่ครอบครองคลื่นความถี่ของสถานีทวนสัญญาณเป็นของตนเองหรือเฉพาะกลุ่มคน ให้ระลึกเสมอว่ายังมีนักวิทยุสมัครเล่นอื่นที่ต้องการใช้งาน
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 81/100

81
กิจการวิทยุสมัครเล่นที่ระบุในข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ว่า กิจการวิทยุสมัครเล่นคือ กิจการวิทยุคมนาคม เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกฝนตนเองในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน และในการทดสอบทางเทคนิคโดยพนักงานวิทยุสมัครเล่น ซึ่งได้แก่ บุคคลที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง และมีความสนใจในเรื่องวิทยุสื่อสารเป็นการส่วนตัว มิใช่เพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน หมายความว่าอย่างไร
ก. ห้ามไม่ให้พูดคุยเรื่องอื่นนอกจากเรื่องทางเทคนิควิทยุสื่อสาร
ข. ห้ามไม่ให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นค้าขายสินค้าเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น
ค. ห้ามใช้ความถี่วิทยุสมัครเล่นในการประสานงานช่วยเหลือสังคม
ง. ห้ามไม่ให้ใช้ประโยชน์จากสื่อสารผ่านความถี่วิทยุสมัครเล่นเพื่อรับค่าตอบแทน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 82/100

82
ข้อใดไม่ใช่เรื่องที่ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศกำหนดว่าจะต้องมีการทดสอบก่อนออกใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. ข้อบังคับและกฎหมายทั้งในประเทศและสากล
ข. ความสามารถในการรับ และ ส่ง เป็นรหัสมอร์ส
ค. ความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบวิทยุสื่อสาร
ง. ความปลอดภัย และการป้องกันการรบกวนด้านการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 83/100

83
มาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบและกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ 4 ด้าน หนึ่งในนั้นคือ
ก. ให้ประชาชนมีอิสรภาพในการใช้คลื่นความถี่
ข. ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
ค. การตั้งวิทยุชุมชนอย่างทั่วถึง
ง. ความมั่นคงของรัฐ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 84/100

84
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คือ “เจ้าพนักงาน ผู้ออกใบอนุญาต” ซึ่งในปัจจุบันได้มอบอำนาจให้ผู้ใดบ้าง
ก. ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ข. เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ค. พนักงานของสำนักงาน กสทช. ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 85/100

85
ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจจะใช้เครื่องวิทยุคมนาคมได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน ต้นสังกัดของตน หมายความว่าไม่อยู่ในการกำกับดูแลของ กสทช. ใช่หรือไม่
ก. ใช่ เพราะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดเท่านั้น
ข. ใช่ เพราะสามารถซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่มีเลขทะเบียนวิทยุคมนาคมได้
ค. ใช่ เพราะหน่วยงานมีอำนาจเหนือกว่า กสทช.
ง. ไม่ใช่ เพราะ กสทช. กำกับดูแลการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในภาพรวมโดยเป็นการกำกับผ่านหน่วยงาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 86/100

86
ของกลางที่มีและใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 (เครื่องเถื่อน) สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการอย่างไร
ก. คืนให้เจ้าของเมื่อคดีสิ้นสุด
ข. คืนให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
ค. ขายทอดตลาด
ง. มอบให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 87/100

87
นายไข่เค็มถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจและพบวิทยุคมนาคม ซึ่งนายไข่เค็มมีเพียงใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นติดกระเป๋าอยู่แต่ไม่ได้นำใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมมาด้วย นายไข่เค็มควรทำอย่างไร
ก. แสดงใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นและเปิดให้ดูหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม และบอกว่าเครื่องนี้ถูกต้องตามกฎหมายมากกว่าเครื่องที่เอวของตำรวจเสียอีก
ข. แสดงใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นและเปิดให้ดูหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม และบอกว่าใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมอยู่ที่บ้าน สามารถนำมาแสดงได้ถ้าจำเป็น
ค. แสดงใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นและเปิดให้ดูหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม และบอกว่าเราเป็นอาสาสมัครที่ได้รับการคุ้มครองจาก กสทช.
ง. แสดงใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นและเปิดให้ดูหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม และบอกว่าให้โทรไปสอบถาม กสทช. ได้ ถ้าไม่เข้าใจ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 88/100

88
นายไข่เค็มถูกจับเนื่องจากเครื่องรับ-ส่งวิทยุย่านสมัครเล่นมีการเปิดแบนด์เพื่อให้สามารถรับฟังข่ายสื่อสารของตำรวจได้ จะทำให้นายไข่เค็มเป็นบุคคลที่มีทะเบียนประวัติอาชญากรติดตัว ในกรณีใด
ก. ในกรณีที่สำนักงาน กสทช. เป็นผู้ดำเนินคดี จะต้องมีการทำประวัติอาชญากรรม
ข. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ดำเนินคดี จะต้องมีการทำประวัติอาชญากรรม
ค. จะต้องมีการทำประวัติอาชญากรรมทุกกรณี
ง. ไม่ต้องมีการทำประวัติอาชญากรรมทุกกรณี
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 89/100

89
กิจการวิทยุสมัครเล่นสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ เนื่องจาก
ก. พนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้มีฐานะดี สามารถลงทุนซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือราคาแพง
ข. พนักงานวิทยุสมัครเล่นมีโอกาสศึกษาทดลอง วิจัย และสร้างอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่ที่กำหนดไว้สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น
ค. พนักงานวิทยุสมัครเล่นอยู่ใกล้ชิด กสทช. ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ด้านโทรคมนาคม
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 90/100

90
กิจการวิทยุสมัครเล่น หมายถึง
ก. กิจการวิทยุคมนาคมเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกฝนตนเองในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและการทดสอบทางเทคนิคโดยพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ข. กิจการวิทยุคมนาคมเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานด้านความมั่นคง
ค. กิจการวิทยุคมนาคมเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงิน
ง. กิจการวิทยุคมนาคมเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 91/100

91
ผู้ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น สามารถใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่นได้ในกรณีใด
ก. ทดลองออกอากาศเพื่อฝึกฝนตนเองโดยใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย และต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ข. ทดลองออกอากาศเพื่อฝึกฝนตนเองโดยใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club station) และต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ค. ทดลองออกอากาศเพื่อฝึกฝนตนเองโดยใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นสำหรับกิจกรรมพิเศษ (Special event station) และต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 92/100

92
พนักงานวิทยุสมัครเล่นจะถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขานก็ต่อเมื่อ
ก. พนักงานวิทยุสมัครเล่นเสียชีวิต
ข. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุไปแล้วเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี
ค. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นจากการกระทำผิดกฎหมาย
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 93/100

93
สถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่จัดให้เป็นกิจการรอง หมายถึง
ก. ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีที่จัดให้เป็นกิจการหลัก ทั้งที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่อยู่ก่อนหรือภายหลัง
ข. ไม่สามารถเรียกร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวน
ค. ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีอื่น ๆ
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 94/100

94
กิจการวิทยุสมัครเล่นได้จัดสรรให้ใช้ย่านความถี่ 146 - 147 MHz กำหนดเป็นกิจการรอง และหากมีการรบกวนการใช้งานในกิจการหลักอย่างรุนแรง พนักงานวิทยุสมัครเล่นจะต้องดำเนินการอย่างไร
ก. สถานีวิทยุสมัครเล่นได้รับการจัดสรรถูกต้อง ถือว่าเป็นกิจการหลัก ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องระงับการใช้คลื่นความถี่
ข. ดูว่าความจำเป็นของใครสำคัญกว่าในขณะนั้นให้เป็นผู้ใช้ก่อนและอีกฝ่ายหยุดรอ
ค. แจ้งให้สถานีวิทยุคมนาคมของกิจการหลักระงับการใช้คลื่นความถี่เพราะได้รับการจัดสรรในภายหลัง
ง. จะต้องระงับการใช้คลื่นความถี่ทันที
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 95/100

95
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นได้รับอนุญาตให้เข้ารหัสด้วยโทนแบบ DTMF, CTCSS หรืออื่น ๆ ที่คล้ายกันหรือไม่
ก. ไม่อนุญาตโดยเด็ดขาด
ข. ให้ใช้ได้เฉพาะ DTMF ไม่อนุญาตให้ใช้ CTCSS
ค. ให้ใช้ได้เฉพาะ CTCSS ไม่อนุญาตให้ใช้ DTMF
ง. อนุญาตให้ใช้ได้ทุกแบบ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 96/100

96
คลื่นความถี่ช่วงใดในย่าน 10 เมตร ที่กำหนดให้ใช้สำหรับสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ
ก. 28.0000 – 28.0600 MHz
ข. 28.3200 – 29.0000 MHz
ค. 28.1900 – 28.3000 MHz
ง. 29.5200 – 29.7000 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 97/100

97
หากต้องการติดต่อสื่อสารประเภทเสียงในโหมด Single Side Band (SSB) ย่าน 10 เมตร จะต้องใช้ที่ความถี่ใด
ก. 28.0500 MHz
ข. 28.3500 MHz
ค. 28.2000 MHz
ง. 28.1000 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 98/100

98
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นสามารถทดลองใช้การสื่อสารย่าน HF ได้ที่ความถี่ใด
ก. 7.000 - 7.200 MHz
ข. 14.000 – 14.350 MHz
ค. 21.000 – 21.450 MHz
ง. 28.000 MHz – 29.7000 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 99/100

99
ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของแนวทางการใช้งานความถี่ (Band plan)
ก. ข้อกำหนดการใช้งานความถี่สำหรับติดต่อสื่อสารในแต่ละประเภท
ข. ตารางกำหนดเวลาการใช้งานคลื่นความถี่
ค. ตารางแสดงความถี่ของการทำเน็ต
ง. ตารางแสดงช่องความถี่สำหรับสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายหรือสถานี Club station
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 100/100

100
ในช่วงความถี่ 144.3750 – 144.5000 MHz กำหนดใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารประเภทใด
ก. การติดต่อสื่อสารระบบกำหนดตำแหน่งสถานีวิทยุสมัครเล่นอัตโนมัติ (APRS)
ข. การติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณวิทยุโทรพิมพ์ (RTTY), การติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณข้อมูล (Packet Radio) และการติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณโทรทัศน์แบบสแกนช้า (SSTV)
ค. การติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณแบบคลื่นต่อเนื่องที่มีการมอดูเลต (MCW) และการใช้งานประเภทให้สัญญาณ (Beacon)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า

คุณยังตอบคำถามไม่ครบ : 100 ข้อ จาก 100 ข้อ

(คลิกที่หมายเลขข้อที่ต้องการ เพื่อตอบคำถาม)