NBTC ONE STOP SERVICE

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นต้น

90:00 นาที

คำถามที่ 1/100

1
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) ทำหน้าที่พัฒนามาตรฐาน และกฎระเบียบสำหรับการสื่อสารวิทยุและโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ได้แบ่งพื้นที่โลกออกเป็นกี่ภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในการกำหนดคลื่นความถี่ให้แต่ละภูมิภาคใช้งาน
ก. 5 ภูมิภาค (ภูมิภาคที่ 1 ทวีปอเมริกา, ภูมิภาคที่ 2 ทวีปยุโรป ฝั่งตะวันตก, ภูมิภาคที่ 3 ทวีปยุโรป ฝั่งตะวันออก, ภูมิภาคที่ 4 ทวีปแอฟริกา และภูมิภาคที่ 5 ทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลีย)
ข. 5 ภูมิภาค (ภูมิภาคที่ 1 ทวีปอเมริกาเหนือ, ภูมิภาคที่ 2 ทวีปอเมริกาใต้, ภูมิภาคที่ 3 ทวีปยุโรป, ภูมิภาคที่ 4 ทวีปแอฟริกา และภูมิภาคที่ 5 ทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลีย)
ค. 3 ภูมิภาค (ภูมิภาคที่ 1 ทวีปยุโรป, ภูมิภาคที่ 2 ทวีปอเมริกา และภูมิภาคที่ 3 ทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลีย)
ง. 3 ภูมิภาค (ภูมิภาคที่ 1 ทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา, ภูมิภาคที่ 2 ทวีปเอเชีย, และภูมิภาคที่ 3 ทวีปแอฟริกา)
คำถามต่อไป

คำถามที่ 2/100

2
ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับรองให้ทำหน้าที่บริหารสถานีควบคุมข่ายประจำจังหวัด เพื่อให้กิจการวิทยุสมัครเล่นเข้มแข็ง
ก. เป็นตัวแทนของพนักงานวิทยุสมัครเล่นในการเสนอความคิดเห็น หรือประสานงานระหว่างพนักงานวิทยุสมัครเล่นกับ กสทช. และหน่วยงานของรัฐ
ข. ส่งเสริมพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นในจังหวัดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
ค. เพิกถอนสัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่กระทำความผิด
ง. สนับสนุนให้แต่ละจังหวัดมีสถานีวิทยุสมัครเล่นเพื่อใช้ร่วมกันอย่างเพียงพอ อาทิ สถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club Station)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 3/100

3
ตามข้อกำหนดของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ข้อใดมีคำนำหน้าสัญญาณเรียกขานเพื่อบอกประเทศ (Prefix) ของประเทศไทย
ก. VRxxxx และ Arxxxx
ข. 9Mxxxx และ 9Wxxxx
ค. HSxxxx และ E2xxxx
ง. W2xxxx และ LKxxxx
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 4/100

4
ข้อใดไม่ใช่อำนาจของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ก. เข้ามาในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะของเราเพื่อตรวจสอบเครื่องและสถานีวิทยุคมนาคมหรือใบอนุญาตวิทยุคมนาคมได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องมีหมายค้น
ข. เข้ามาในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะในเวลาอันสมควรของเราเพื่อตรวจสอบเครื่องและสถานีวิทยุคมนาคมหรือใบอนุญาตวิทยุคมนาคม โดยต้องขอหมายค้นหากเป็นกรณีค้นในอาคารสถานที่
ค. สั่งระงับ หรือแก้ไข หรือให้ย้ายสิ่งที่ก่อให้เกิดการรบกวนออกไป
ง. จับกุมและยึดของกลางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 5/100

5
พนักงานวิทยุสื่อสารของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานวิทยุประจำสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายได้หรือไม่
ก. ไม่ได้ เพราะผู้ใช้ความถี่นี้จะต้องมีใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น
ข. ไม่ได้ เพราะใช้รหัสคิวไม่เป็น
ค. ได้ เพราะเป็นพนักงานวิทยุมืออาชีพอยู่แล้ว
ง. ได้ เพราะเป็นการแลกเปลี่ยนกัน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 6/100

6
นายไข่พะโล้ถูกลงโทษให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 1 ปี ถ้านายไข่พะโล้เห็นว่าตนเองถูกลงโทษแรงเกินไป สามารถขออุทธรณ์ได้หรือไม่ อย่างไร
ก. ไม่ได้ เพราะคำสั่งของ กสทช. ถือเป็นที่สุด
ข. ได้ แต่ไม่ควรทำ ถ้าเรื่องมากอาจถูกลงโทษแรงกว่าเดิม
ค. ได้ โดยทำเรื่องไปยัง กสทช. ภายใน 30 วัน
ง. ได้ โดยทำเรื่องร้องเรียนไปยังปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมภายใน 45 วัน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 7/100

7
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการรบกวนหรือขัดขวางต่อกิจการวิทยุคมนาคม
ก. มีเสียงสนทนาจากสถานีวิทยุคมนาคมบนอาคารไข่ดาวทาวเวอร์ดังอยู่ในข่ายสื่อสารของสถานีตำรวจจนไม่สามารถติดต่อกับลูกข่ายได้
ข. อาคารไข่ดาวทาวเวอร์ตั้งอยู่ระหว่างสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายและสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ เมื่อก่อสร้างเสร็จปรากฏว่าสัญญาณระหว่างสถานีทั้งสองถูกบังทำให้ติดต่อกันไม่ได้
ค. การส่งเสียงดังในห้องวิทยุสื่อสารจนพนักงานวิทยุไม่ได้ยินเสียงของคู่สถานี
ง. สัญญาณจากสถานีวิทยุคมนาคมบนอาคารไข่ดาวทาวเวอร์แรงมาก จนสถานีอื่นไม่สามารถขอติดต่อเพื่อร่วมใช้ความถี่นั้นได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 8/100

8
เมื่อตรวจสอบพบการรบกวนหรือขัดขวางต่อการวิทยุคมนาคม สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการอย่างไร
ก. ขอหมายศาลและชี้เป้าให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรนำกำลังเข้าจับกุม
ข. ขอหมายศาลเข้าตรวจค้น จับกุม สั่งปรับและจำคุก
ค. ขอหมายศาลเข้าตรวจค้น จับกุม และดำเนินคดีตามกฎหมาย
ง. ขอหมายศาลเข้าตรวจค้น และนำตัวมาคุมขังที่สำนักงาน กสทช.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 9/100

9
ประชาชนทั่วไปสามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการส่วนตัว หรืองานอาสาสมัครต่าง ๆ โดยไม่ต้องชำระค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ได้หรือไม่ อย่างไร
ก. ได้ โดยการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ข. ได้ โดยการเป็นอาสาสมัครของหน่วยงานของรัฐ
ค. ได้ โดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคมความถี่ประชาชน (CB)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 10/100

10
นายปทีป นางสาวประเทือง และนายประทุม เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น โดยนายปทีปได้รับอนุญาตจากนางสาวประเทืองให้ใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นที่บ้านของเธอเพื่อติดต่อสื่อสารกับนายประทุมได้ จากกรณีดังกล่าวนายปทีปจะต้องใช้สัญญาณเรียกขานของผู้ใด
ก. ใช้สัญญาณเรียกขานของนายปทีปเองเพราะเป็นผู้ใช้สถานีวิทยุสมัครเล่น
ข. ใช้สัญญาณเรียกขานของนางสาวประเทือง เพราะเป็นเจ้าของสถานีวิทยุสมัครเล่น
ค. ใช้สัญญาณเรียกขานของนางสาวประเทือง และระบุว่านายปทีปกำลังเป็นผู้ใช้สถานีวิทยุสมัครเล่น
ง. ไม่ต้องใช้สัญญาณเรียกขานเพราะการใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นของผู้อื่นนั้นผิดกฎหมาย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 11/100

11
กสทช. อาจไม่พิจารณาอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่น ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ในรัศมีไม่เกินกี่กิโลเมตร
ก. 0.5 กิโลเมตร
ข. 1 กิโลเมตร
ค. 2 กิโลเมตร
ง. 2.5 กิโลเมตร
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 12/100

12
การตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นเป็นการชั่วคราวนอกพื้นที่ของพนักงานวิทยุสมัครเล่น เพื่อทำการทดลองทดสอบหรือการแข่งขันด้านวิชาการในระยะเวลาสั้น ๆ ต้องดำเนินการอย่างไร
ก. แจ้งให้สำนักงาน กสทช. ภูมิภาคและสมาคมที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย ในพื้นที่รับทราบก่อนดำเนินกิจกรรม
ข. ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน กสทช. ในส่วนกลาง ก่อนดำเนินกิจกรรมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 45 วัน โดยการขออนุญาตจะต้องกระทำในนามชมรมหรือสมาคมวิทยุสมัครเล่น เท่านั้น
ค. ยื่นคำขออนุญาตต่อสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นที่ก่อนดำเนินกิจกรรม เท่านั้น
ง. ไม่ต้องแจ้งใครทั้งสิ้นเพราะอาจถูกกล่าวหาว่าตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 13/100

13
สถานีวิทยุสมัครเล่นชนิดประจำที่ต้องมีสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Logbook) ไว้ประจำสถานีวิทยุสมัครเล่น เพื่อบันทึกรายละเอียดอะไรบ้าง
ก. วัน เดือน ปี และเวลาตั้งแต่เริ่มต้นและสิ้นสุดการติดต่อสื่อสารแต่ละครั้ง
ข. สัญญาณเรียกขานของคู่สถานีที่ติดต่อ
ค. ชื่อ-สกุล ของพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ปฏิบัติหน้าที่
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 14/100

14
คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่นย่านความถี่ 144 – 146 MHz กำหนดให้ใช้งานเป็นกิจการหลัก และ 146-147 MHz กำหนดให้ใช้งานเป็นกิจการรอง หมายความว่าอย่างไร
ก. ย่านความถี่ 144 - 146 MHz มีมูลค่าสูงกว่าย่านความถี่ 146 - 147 MHz
ข. ย่านความถี่ 144 - 146 MHz มีการใช้งานเฉพาะนักวิทยุสมัครเล่น ย่านความถี่ 146 - 147 MHz นักวิทยุสมัครเล่นจะมีการใช้งานร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ๆ ดังนั้นจะต้องเกรงใจผู้ที่เป็นสถานีวิทยุคมนาคมของหน่วยงานอื่นที่จัดให้เป็นกิจการหลัก และจะต้องเป็นฝ่ายระงับการใช้คลื่นความถี่เมื่อเกิดการรบกวน
ค. ย่านความถี่ 144 – 146 MHz มีการใช้งานเฉพาะนักวิทยุสมัครเล่น ส่วนย่านความถี่ 146 - 147 MHz นักวิทยุสมัครเล่นจะต้องยินยอมให้หน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาร่วมใช้ด้วย
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 15/100

15
โหมดสื่อสารในข้อใด ที่ กสทช. ห้ามมิให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นใช้งาน
ก. การติดต่อสื่อสารประเภทเสียงโดยสถานีเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่น
ข. การติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณภาพ
ค. การติดต่อสื่อสารโดยติดตั้งคีย์แพด (Keypad) เพื่อเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์
ง. ผิดทุกข้อ เพราะอนุญาตให้ใช้ได้ทุกโหมด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 16/100

16
สัญญาณโทรมาตรของดาวเทียม (Satellite Beacon) หมายถึงข้อใด
ก. สัญญาณที่ดาวเทียมส่งออกมาเพื่อบอกสถานะและข้อมูลของดาวเทียม
ข. ดวงไฟที่ใช้บอกว่าจะต้องหันสายอากาศไปทางทิศใด
ค. พื้นที่สำหรับสะท้อนสัญญาณบนดาวเทียม
ง. สายอากาศหลักที่ใช้ส่งสัญญาณบนดาวเทียม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 17/100

17
คลื่นความถี่ช่วงใดในย่าน 10 เมตร ที่ให้ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารประเภทเสียงในโหมด CW เท่านั้น ห้ามใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น
ก. 28.0000 – 28.0600 MHz
ข. 28.3200 – 29.0000 MHz
ค. 28.0000 – 29.7000 MHz
ง. 29.1000 – 29.7000 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 18/100

18
เมื่อประสบปัญหาหรือประสบเหตุ เราสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ความถี่ใด
ก. 145.000 MHz
ข. 144.900 MHz
ค. ช่องความถี่สถานีทวนสัญญาณ
ง. ช่องใดก็ได้ที่เมื่อเรียกไปแล้วมีผู้ตอบรับ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 19/100

19
ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของแนวทางการใช้งานความถี่ (Band plan)
ก. ข้อกำหนดการใช้งานความถี่สำหรับติดต่อสื่อสารในแต่ละประเภท
ข. ตารางกำหนดเวลาการใช้งานคลื่นความถี่
ค. ตารางแสดงความถี่ของการทำเน็ต
ง. ตารางแสดงช่องความถี่สำหรับสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายหรือสถานี Club station
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 20/100

20
ในช่วงความถี่ 144.3750 – 144.5000 MHz กำหนดใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารประเภทใด
ก. การติดต่อสื่อสารระบบกำหนดตำแหน่งสถานีวิทยุสมัครเล่นอัตโนมัติ (APRS)
ข. การติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณวิทยุโทรพิมพ์ (RTTY), การติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณข้อมูล (Packet Radio) และการติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณโทรทัศน์แบบสแกนช้า (SSTV)
ค. การติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณแบบคลื่นต่อเนื่องที่มีการมอดูเลต (MCW) และการใช้งานประเภทให้สัญญาณ (Beacon)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 21/100

21
ข้อใดคือวิธีการที่ถูกต้องในการเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นอื่นผ่านสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ ซึ่งเราทราบสัญญาณเรียกขานของสถานีวิทยุสมัครเล่นที่จะเรียกแล้ว
ก. พูดว่า เบรก เบรก แล้วพูดสัญญาณเรียกขานของสถานีวิทยุสมัครเล่นที่จะเรียก
ข. เรียกสัญญาณเรียกขานของสถานีวิทยุสมัครเล่นที่จะเรียก แล้วตามด้วยสัญญาณเรียกขานของเรา
ค. พูดว่า CQ CQ CQ แล้วตามด้วยสัญญาณเรียกขานของสถานีวิทยุสมัครเล่นที่จะเรียก
ง. คอยให้สถานีวิทยุสมัครเล่นที่จะติดต่อด้วยเรียก CQ แล้วจึงเรียกกลับไป
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 22/100

22
เราสามารถให้ผู้ที่มิใช่พนักงานวิทยุสมัครเล่นทดลองออกอากาศจากสถานีวิทยุสมัครเล่นส่วนตัว ของเราได้หรือไม่ หากมีการทดลองดังกล่าว ถือว่าเป็นข้อห้ามในกรณีใด
ก. ให้ทดลองได้ โดยเราจะต้องเฝ้าดูแลตลอดการออกอากาศและต้องบันทึกลง Log Book
ข. ให้ทดลองได้ เพราะเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการวิทยุสมัครเล่น
ค. ไม่ได้ โดยผู้ออกอากาศเท่านั้นที่มีความผิดเพราะไม่มีใบอนุญาต
ง. ไม่ได้ เพราะเป็นกรณียินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานีวิทยุคมนาคม ซึ่งมิใช่สถานีวิทยุสมัครเล่นที่มีลักษณะการใช้งานร่วมกัน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 23/100

23
หากเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรังและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เฝ้าฟังคลื่นความถี่กลางเพื่อรับข่าวสารจากกิจการวิทยุสมัครเล่น ถ้าเราต้องการทราบสถานที่ในการนำสิ่งของไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เราควรทำอย่างไร
ก. เรียกที่ความถี่กลาง 145.000 MHz และสอบถามกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข. เรียกที่ความถี่กลาง 145.000 MHz และสอบถามไปที่สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัดจังหวัดตรัง (HS9AT)
ค. เรียกที่ความถี่กลาง 145.000 MHz และสอบถามใครก็ได้ที่ตอบรับ
ง. เรียกที่ความถี่สถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ และสอบถามใครก็ได้ที่ตอบรับ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 24/100

24
HS8AC เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และตั้งอยู่ที่ใด
ก. ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ข. ชัยนาท ภาคเหนือตอนล่าง
ค. ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก
ง. ชุมพร ภาคใต้ตอนบน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 25/100

25
ข้อใดคือสัญญาณเรียกขานสถานีควบคุมข่าย
ก. HS (0-9) AA – AZ
ข. HS (0-9) AAA – ZZZ
ค. E2 (0-9) AA – AZ
ง. E2 (0-9) AAA - ZZZ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 26/100

26
การสื่อสารทางวิทยุควรใช้ภาษาอย่างไร
ก. ใช้ภาษาที่สละสลวยลึกซึ้ง
ข. ใช้ภาษาอย่างกันเองสุด ๆ
ค. ใช้ภาษาที่เป็นทางการ
ง. ใช้ภาษาธรรมดาที่สื่อความหมายชัดเจนเข้าใจง่าย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 27/100

27
ประมวลรหัสคิว (Q Code) คืออะไร
ก. คือ ภาษาพิเศษเฉพาะการสื่อสารของกิจการวิทยุสมัครเล่นใช้กับรหัสมอร์สเท่านั้น
ข. คือ ประมวลคำย่อ (Code) ที่ทำให้การสื่อสารทางวิทยุโทรเลขสั้นลงและลดความเข้าใจผิด
ค. คือ เข้ารหัส (Cypher) เพื่อปกป้องความลับของข่าวสาร
ง. คือ ประมวลคำย่อที่แปลมาจากรหัสวิทยุภาษาไทย (โค้ด ว.)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 28/100

28
นายไข่ต้มบอกนางสาวไข่ดาวว่า “ท่านส่งสัญญาณผ่านรีพีทเตอร์ ผมรับสัญญาณท่านได้ดีอยู่แล้ว ไม่ต้อง QRO เพราะมันจะไปเปิดรีพีทเตอร์ของจังหวัดอื่นด้วย” หมายความว่าอย่างไร
ก. การติดต่อผ่านสถานีทวนสัญญาณไม่ควรใช้กำลังส่งสูง
ข. ควรใช้กำลังส่งสูงเพื่อเปิดสถานีทวนสัญญาณพร้อมกันได้หลายจังหวัด
ค. ไม่ควรพูดเสียงดังขณะใช้สถานีทวนสัญญาณ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 29/100

29
“ทศพลจะไปถึงบ้านคำแก้วในอีก 1 ชั่วโมงครับ ธีรศิลป์ QSP” นายธีรศิลป์กำลังบอกว่าอะไร
ก. นายธีรศิลป์พูดล้อเล่น
ข. นายธีรศิลป์ถ่ายทอดข้อความให้
ค. นายธีรศิลป์จะไปบ้านคำแก้วด้วย
ง. นายธีรศิลป์จะไปพร้อมนายทศพล
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 30/100

30
ในการติดต่อสื่อสารด้วยเสียงได้รับรายงานสัญญาณว่ามีค่า 59 ตัวเลขใดหมายถึงความสมบูรณ์ของโทน
ก. 5
ข. 9
ค. ไม่มี เพราะเป็นการสื่อสารด้วยเสียงไม่ใช่โทน
ง. ทั้งสองตัวเลข เพราะแสดงทั้งความแรงและความชัดเจนของโทน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 31/100

31
ถ้าได้รับรายงานสัญญาณว่า 29 หมายความว่าอย่างไร
ก. น่าจะมีความผิดปกติในภาคส่ง เพราะความแรงสัญญาณต่ำ
ข. ภาครับของคู่สถานีผิดปกติ
ค. น่าจะมีความผิดปกติในภาคผสมสัญญาณ เพราะความแรงสัญญาณมากแต่เสียงไม่ชัด
ง. คุณภาพสถานีดีมาก เพราะเสียงชัดเจนแม้ความแรงสัญญาณไม่มาก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 32/100

32
สัญญาณเรียกขาน BA1HAM ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. บี-เอ-วัน-เอช-เอ-เอ็ม
ข. บา-วัน-แฮม
ค. บราโว-อัลฟา-วัน-โฮเทล-อัลฟา-ไมค์
ง. เบียร์-อเมริกัน-แอนด์-วัน-แฮม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 33/100

33
สัญญาณเรียกขาน JA3AER ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. เจแปน-อัลฟา-ทรี-อัลฟา-เอคโค-โรมิโอ
ข. เจแปน-อเมริกา-ทรี-อเมริกา-เอคโค-เรดิโอ
ค. จูเลียต-อัลฟา-ทรี-อัลฟา-เอคโค-โรมิโอ
ง. เจแปน-อเมริกา-ทรี-อเมริกา-เอคโค-โรมิโอ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 34/100

34
สัญญาณเรียกขาน OZØZA ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. ออสการ์-ซูลู-ซีโร-ซูลู-อัลฟา
ข. ออสการ์-ซีบรา-ซูลู-ซีบรา-อัลฟา
ค. ออสการ์-ซูลู-ออสการ์-ซูลู-อัลฟา
ง. ซีโร่-ซูลู-ซีโร่-ซูลู-อัลฟา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 35/100

35
สัญญาณเรียกขาน E2ØAW ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. เอคโค-ยี่สิบ-วัตต์
ข. เอคโค-ทู-ซีโร-อัลฟา-วิสกี
ค. อีซี่-ทเวนตี้-เอเบิล-วิสกี้
ง. เอคโค-ทู-โอ-อัลฟา-วิสกี
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 36/100

36
สัญญาณเรียกขาน ZL2FOX ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. ซูลู-ลิมา-ทู-ฟอกซ์ทร็อต-ออสกา-เอ็กซเรย์
ข. ซีบรา-ลอนดอน-ทู-ฟอกซ์
ค. ซีบรา-ลอนดอน-ทู-ฟอกซ์ทร็อต-ออสกา-เอ็กซ์เรย์
ง. ซีบรา-ลีมา-ทู-ฟอกซ์ทร็อต-ออสกา-เอ็กซ์เรย์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 37/100

37
Call Sign หรือสัญญาณเรียกขานคืออะไร
ก. ชื่อของพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่จะติดตัวไปจนตาย
ข. สัญลักษณ์ของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ค. ป้ายติดหน้าห้องวิทยุ
ง. ชื่อเรียกหรือสัญญาณที่ระบุถึงสถานีวิทยุคมนาคม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 38/100

38
เมื่อเพื่อนนักวิทยุทักทายว่า “Hello, OM, how are you ?” เขาหมายความว่าอย่างไร
ก. สวัสดีครับคุณพ่อ สบายดีไหม ?
ข. สวัสดีเพื่อนรัก สบายดีไหม ?
ค. สวัสดีครับแม่ สบายดีไหม ?
ง. ไม่มีในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 39/100

39
ข้อใด “ไม่ใช่” การปิดท้ายข้อความอย่างถูกต้อง ที่แสดงว่า HS2PBB ต้องการให้ HSØMAI เป็นฝ่ายพูด และขณะนั้นในความถี่มีผู้ร่วมสนทนาอีกหลายคน
ก. HSØMAI จาก HS2PBB, with the group
ข. HSØMAI with the group, HS2PBB
ค. HSØMAI - HS2PBB with the group
ง. HSØMAI - HS2PBB และทุกคนในความถี่ที่เป็น with the group กันทั้งนั้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 40/100

40
ในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่น คำว่า Eyeball หมายความว่าอย่างไร
ก. เชิญมาเล่นกีฬาเพื่อกระชับมิตรภาพ
ข. พบปะเห็นหน้ากันเห็นตากัน
ค. งานเลี้ยงสังสรรค์
ง. อวยพรวันเกิด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 41/100

41
เพราะเหตุใดวิทยุสื่อสารจึงเหมาะกับการประสานงานภาคสนาม
ก. ราคาถูก
ข. มีผู้นิยมใช้มาก
ค. เป็นการสื่อสารไร้สายที่สามารถรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสั่งการถึงทุกฝ่ายพร้อมกันได้
ง. รัศมีการติดต่อกว้างไกล
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 42/100

42
เพราะเหตุใดจึงไม่ควรแจ้งเบาะแสการทำผิดกฎหมายผ่านวิทยุสมัครเล่น
ก. เพราะการใช้วิทยุสื่อสารทำให้ข่าวช้า
ข. เพราะการส่งข่าวทางวิทยุไม่สามารถเก็บเป็นความลับ จึงเป็นอันตรายต่อผู้แจ้ง
ค. เพราะวิทยุสื่อสารติดต่อได้ในระยะใกล้ ๆ เท่านั้น
ง. เพราะความถี่วิทยุสมัครเล่นถูกดักฟัง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 43/100

43
ข้อมูลสำคัญอย่างหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตก่อนจะแจ้งเหตุ คืออะไร
ก. ทิศของจุดเกิดเหตุกับสถานีวิทยุที่รับแจ้งเหตุ
ข. จุดสังเกตที่ชัดเจนของที่เกิดเหตุ
ค. เวลาที่พบเหตุ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 44/100

44
การแลกเปลี่ยน QSL Card หรือบัตรยืนยันการติดต่อสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก. เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศ
ข. เพื่อส่งให้สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ
ค. เพื่อยืนยันว่าติดต่อกันได้จริง และสะสมไว้แลกรางวัล
ง. เพื่อเป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาต
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 45/100

45
ข้อใดไม่จำเป็นในการทำ QSL Card
ก. มีข้อมูลสถานีที่จำเป็น
ข. แสดงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศ
ค. มีพื้นที่เขียนข้อความส่วนตัว
ง. พิมพ์สีสวยราคาแพง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 46/100

46
ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้า 1 mH (มิลลิเฮนรี) มีค่ากี่ μH (ไมโครเฮนรี)
ก. 0.1
ข. 10
ค. 100
ง. 1000
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 47/100

47
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ได้แก่
ก. หลอดไฟฟ้า
ข. มอเตอร์ไฟฟ้า
ค. เตารีดไฟฟ้า
ง. ตู้เย็น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 48/100

48
แบตเตอรี่ที่แบบทุติยภูมิ (Secondary Cell) หมายถึง
ก. แบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟใหม่ได้ (Rechargeable)
ข. แบตเตอรี่ที่ไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้
ค. แบตเตอรี่ที่ประจุไฟได้เพียงครั้งเดียว
ง. แบตเตอรี่ที่พัฒนามาจากปฐมภูมิ (Primary Cell)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 49/100

49
จากรูปข้อข้างล่างนี้ กระแสไฟฟ้าจะมีค่าเท่าไร
ก. 1 แอมแปร์ (A)
ข. 10 แอมแปร์ (A)
ค. 100 มิลลิแอมแปร์ (mA)
ง. 1 มิลลิแอมแปร์ (mA)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 50/100

50
ข้อใดต่อไปนี้หมายถึงสภาพความผิดปกติในวงจรไฟฟ้าทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลสูงสุดมากผิดปกติ
ก. วงจรปิด (Close Circuit)
ข. ลัดวงจร (Short Circuit)
ค. วงจรเปิด (Open Circuit)
ง. วงจรเปิด-ปิด (On-Off Circuit)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 51/100

51
จากรูปค่าความต้านทานรวมที่จุด A-B มีค่าเท่ากับ
ก. 2 กิโลโอห์ม (kΩ)
ข. 2 เมกะโอห์ม (MΩ)
ค. 2 โอห์ม (Ω)
ง. 0.2 โอห์ม (Ω)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 52/100

52
จากรูปข้างล่างนี้ เป็นการต่อตัวเหนี่ยวนำแบบ
ก. อนุกรม
ข. ขนาน
ค. ผสม
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ค.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 53/100

53
ค่ารีแอกแตนซ์ (Reactance) มีหน่วยเป็น
ก. โอห์ม
ข. โมห์
ค. โวลต์
ง. แอมแปร์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 54/100

54
ถ้าความถี่มีค่าลดลง ค่า XL และค่า XC จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ก. ค่า XL เท่ากับ XC
ข. ค่า XL น้อยลง ค่า XC มากขึ้น
ค. ค่า XL และค่า XC มากขึ้น
ง. ค่า XL มากขึ้น ค่า XC น้อยลง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 55/100

55
หน้าที่โดยทั่วไปของหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) คือ
ก. แปลงกระแสไฟฟ้าเป็นแรงดัน
ข. เปลี่ยนขนาดของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
ค. แปลงกำลังไฟฟ้าเป็นแรงดันไฟฟ้า
ง. เปลี่ยนขนาดของกำลังไฟฟ้ากระแสตรง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 56/100

56
จากแผนผังอย่างง่ายของเครื่องรับวิทยุแบบ Superheterodyne ข้างล่างนี้ หมายเลข 1 เป็นภาคที่มีชื่อเรียกว่า
ก. ภาคเอเอฟ แอมปลิไฟเออร์ (AF Amplifier)
ข. ภาคมิกเซอร์ (Mixer)
ค. ภาคจูนเนอร์ (Tuner) และอาร์เอฟ แอมปลิไฟเออร์ (RF Amplifier)
ง. ภาคไอเอฟแอมปลิไฟเออร์ (IF Amplifier)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 57/100

57
จากแผนผังอย่างง่ายของเครื่องรับวิทยุแบบ Superheterodyne ข้างล่างนี้ หมายเลข 6 เป็นภาคที่มีชื่อเรียกว่า
ก. ภาคเอเอฟแอมปลิไฟเออร์ (AF Amplifier)
ข. ภาคมิกเซอร์ (Mixer)
ค. ภาคโลคัล ออสซิลเลเตอร์ (Local Oscillator)
ง. ภาคดีเทคเตอร์ (Detector)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 58/100

58
เครื่องส่งวิทยุที่มีคลื่นความถี่อื่นปนออกไปขณะส่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดการรบกวนความถี่อื่น การส่งคลื่นความถี่ที่ไม่พึงประสงค์ออกไปนี้ เรียกว่า
ก. ฟรีเควนซีดิสทอร์ชัน (Frequency Distortion)
ข. โพลาไรเซชัน (Polarization)
ค. สเปอริอัสอีมิสชัน (Spurious Emission)
ง. อันบาลานซ์ทรานส์มิสชัน (Unbalanced Transmission)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 59/100

59
คุณสมบัติที่ดีของเครื่องส่งวิทยุคือ จะต้อง
ก. มีเสถียรภาพของความถี่
ข. มีคลื่นสเปอริอัส (Spurious)
ค. มีคลื่นฮาร์มอนิกออกมา
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 60/100

60
ข้อใดถูกที่สุด
ก. เมื่อความถี่เพิ่มขึ้นความยาวคลื่นจะเพิ่มขึ้น
ข. เมื่อความถี่ลดลงความยาวคลื่นจะลดลง
ค. เมื่อความถี่เพิ่มขึ้นความยาวคลื่นจะลดลง
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 61/100

61
สายอากาศแบบไอโซโทรปิก (Isotropic) หมายถึง
ก. สายอากาศที่สามารถแพร่กระจายคลื่นได้ในทิศทางเดียว
ข. สายอากาศที่สามารถแพร่กระจายคลื่นเป็นรูปเลขแปด
ค. สายอากาศที่สามารถแพร่กระจายคลื่นได้เฉพาะในแนวตั้ง
ง. สายอากาศที่สามารถแพร่กระจายคลื่นได้ทุกทิศทางและแรงเท่ากันตลอด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 62/100

62
สายอากาศยากิ (Yagi) ซึ่งจัดเป็นสายอากาศแบบมีทิศทาง (Directional Antenna) มีลักษณะการแพร่กระจายคลื่นอย่างไร
ก. แพร่กระจายคลื่นออกไปได้ดีเฉพาะในแนวเหนือ-ใต้
ข. แพร่กระจายคลื่นออกไปได้ดีเฉพาะในแนวตะวันออก-ตะวันตก
ค. แพร่กระจายคลื่นออกไปได้ดีในทิศทางที่กำหนดไว้
ง. แพร่กระจายคลื่นออกไปได้ใกล้เคียงกันในทุกทิศทาง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 63/100

63
สายอากาศล็อก-พิริออดิก (Log-Periodic) จัดเป็นสายอากาศประเภทใด
ก. สายอากาศแบบรอบตัว
ข. สายอากาศแบบมีทิศทาง
ค. สายอากาศในแบบรอบตัวที่มีรีเฟลกเตอร์ (Refector)
ง. ไม่มีคำตอบใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 64/100

64
การใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องเลือกอิมพีแดนซ์ (Impedance) ทางออกของเครื่องส่ง และอิมพีแดนซ์ (Impedance) ของสายนำสัญญาณและสายอากาศ มีค่า
ก. มากกว่ากัน 2 เท่า
ข. เท่ากัน
ค. น้อยกว่ากัน 2 เท่า
ง. ต่ำสุด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 65/100

65
สิ่งใดในข้อต่อไปนี้ที่เมื่อเรานำเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมผ่านหรือเข้าไปใกล้ ๆ จะทำให้การติดต่อสื่อสารขาดหายไปเป็นช่วง ๆ หรือขาดหายไปเลย
ก. สะพานที่ทำด้วยโครงเหล็ก
ข. สายไฟฟ้าแรงสูง
ค. ถ้ำ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 66/100

66
แผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board : PCB) ใช้สำหรับ
ก. ต่อวงจรไฟฟ้าระหว่างตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ข. ยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ค. ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 67/100

67
“เข็มขัดนิรภัย (Body Belt)” ประกอบด้วย ห่วงเหล็ก แผ่นรัดเอว และสายกันตก เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการปีนเสาอากาศ มีประโยชน์อย่างไร
ก. เพื่อป้องกันอุปกรณ์และเครื่องมือตกหล่นลงมาใส่ศีรษะ ช่วยลดอันตรายหรือผ่อนหนักเป็นเบา
ข. เพื่อใช้ป้องกันการถูกกระแสไฟฟ้าดูด
ค. เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจ ป้องกันการตกในขณะปีนเสาอากาศและทำให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ง. เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้ที่อยู่ด้านล่างทราบว่ากำลังปฏิบัติงานอยู่และให้ออกจากพื้นที่ใต้เสาอากาศเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 68/100

68
รูปข้างล่างนี้ หมายถึง
ก. เอซี โวลต์มิเตอร์ (AC Voltmeter), ดีซี โวลต์มิเตอร์ (DC Voltmeter)
ข. เอซี โวลต์มิเตอร์ (AC Voltmeter), เอซี แอมมิเตอร์ (AC Ammeter)
ค. ดีซี โวลต์มิเตอร์ (DC Voltmeter), ดีซี แอมมิเตอร์ (DC Ammeter)
ง. เอซี แอมมิเตอร์ (AC Ammeter), ดีซี แอมมิเตอร์ (DC Ammeter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 69/100

69
เมื่อต้องการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงคร่อมตัวต้านทานในวงจร มีวิธีการต่อดีซีโวลต์มิเตอร์ (DC Voltmeter) อย่างไร
ก. ขนานกับตัวต้านทาน โดยดูขั้วไฟฟ้าให้ถูกต้อง
ข. ขนานกับตัวต้านทาน โดยไม่ต้องคำนึงถึงขั้วไฟฟ้า
ค. อนุกรมกับตัวต้านทาน โดยดูขั้วไฟฟ้าให้ถูกต้อง
ง. อนุกรมกับตัวต้านทาน โดยไม่ต้องคำนึงถึงขั้วไฟฟ้า
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 70/100

70
เครื่องมือที่ใช้วัดความต้านทาน มีชื่อเรียกว่า
ก. แอมมิเตอร์ (Ammeter)
ข. โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter)
ค. โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)
ง. วียู มิเตอร์ (VU Meter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 71/100

71
เครื่องวัดที่จำเป็นสำหรับการสร้าง ซ่อม ปรับแต่งวงจรของเครื่องรับ-ส่งวิทยุได้แก่
ก. อาร์เอฟเพาเวอร์ มิเตอร์ (RF Power Meter)
ข. เครื่องนับความถี่ (Frequency Counter)
ค. โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 72/100

72
ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) ไม่สามารถวัดค่าอะไร
ก. แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
ข. แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
ค. สัญญาณความถี่วิทยุ
ง. ค่าความต้านทาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 73/100

73
เมื่อใช้ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ 30 โวลต์ ถ้าวัดด้วยมัลติมิเตอร์ (Multimeter) แบบแอนะล็อก (Analog) ค่าที่ได้จะเป็นอย่างไร
ก. น้อยกว่า 30 โวลต์ (V)
ข. เท่ากับ 30 โวลต์ (V)
ค. มากกว่า 30 โวลต์ (V)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 74/100

74
เครื่องมือที่ใช้วัดความแรงของคลื่นวิทยุเพื่อหารูปแบบการแพร่กระจายคลื่น (Radiation Pattern) คือ
ก. เครื่องนับความถี่ (Frequency Counter)
ข. อาร์เอฟ ฟิลด์สเตร็งท์มิเตอร์ (RF Field Strength Meter)
ค. วีเอสดับบลิวอาร์มิเตอร์ (VSWR Meter)
ง. อาร์เอฟ โวลต์มิเตอร์ (RF Voltmeter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 75/100

75
เอสมิเตอร์ (S-Meter) ที่อยู่ในเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จะแสดงค่าอะไร
ก. ความเข้มของสัญญาณเสียง
ข. ความแรงของสัญญาณวิทยุ
ค. ความเบี่ยงเบนของสัญญาณเสียง
ง. ความดังของเสียง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 76/100

76
อาร์เอฟ ปรี-แอมปลิไฟเออร์ (RF Preamplifier) คืออะไร
ก. วงจรเพิ่มอัตราขยายของภาคส่ง
ข. วงจรลดอัตราขยายของภาครับ
ค. วงจรลดอัตราขยายของภาคส่ง
ง. วงจรเพิ่มอัตราขยายของภาครับ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 77/100

77
ค่า SWR ต่อไปนี้ ค่าใดดีที่สุด
ก. 5:1
ข. 1.5 : 1
ค. 3:1
ง. 4:1
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 78/100

78
โคแอกเชียลสวิตช์ (Coaxial Switch) ทำหน้าที่อะไร
ก. ปิด-เปิดเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ข. ปิด-เปิดระบบสายอากาศ
ค. เลือกว่าจะให้เครื่องรับ-ส่งวิทยุต่อกับสายอากาศต้นใด
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 79/100

79
การใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือส่งออกอากาศต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ จะมีผลอย่างไร
ก. เกิดความร้อนสูงในวงจรภาคส่งและแบตเตอรี่หมดเร็วกว่าปกติ
ข. เกิดคลื่นรบกวน
ค. เกิดความเบี่ยงเบนของคลื่นความถี่ที่ออกอากาศ
ง. ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 80/100

80
หลักปฏิบัติในขณะที่รับ-ส่งข่าวสารในบริเวณที่มีเสียงดังรบกวนมาก คือ
ก. ลดความดังของเสียงที่ดังออกจากลำโพงของเครื่องรับ-ส่งวิทยุให้น้อยลง
ข. ใช้หูฟังแทนลำโพงของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ค. เปลี่ยนลำโพงของเครื่องรับ-ส่งวิทยุให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม
ง. นำเครื่องขยายเสียงมาต่อร่วมกับเครื่องรับ-ส่งวิทยุให้เสียงดังมากขึ้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 81/100

81
ถ้าต้องการติดต่อระยะทางไกล ๆ สามารถปฏิบัติอย่างไรได้บ้าง
ก. เพิ่มความสูงของสายอากาศ
ข. เพิ่มความไวในการรับ
ค. เพิ่มอัตราขยายของสายอากาศ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 82/100

82
การติดตั้งสายอากาศเพื่อใช้กับเครื่องรับ-ส่งวิทยุมีหลักการดังนี้
ก. ติดตั้งให้ห่างจากสายไฟฟ้าแรงสูงมากที่สุด
ข. ติดตั้งห่างจากต้นไม้ใหญ่
ค. ติดตั้งให้ใกล้เครื่องรับ-ส่งวิทยุมากที่สุด
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 83/100

83
เหตุใดจึงต้องกำจัดคลื่นฮาร์มอนิก (Harmonic) และคลื่นแปลกปลอม (Spurious)
ก. เนื่องจากเป็นคลื่นที่ทำให้เกิดการสูญเสียในสายนำสัญญาณ
ข. เนื่องจากเป็นคลื่นที่เป็นอันตรายต่อระบบอากาศ
ค. เนื่องจากเป็นคลื่นที่อาจแพร่ออกไปรบกวนสถานีอื่น
ง. เนื่องจากเป็นคลื่นที่เป็นอันตรายต่อบุคคลผู้ใช้งาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 84/100

84
โดยทั่วไปเครื่องรับ-ส่งวิทยุติดรถยนต์ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟ้าเท่าใด
ก. 12 กิโลโวลต์ (kV)
ข. 12 โวลต์ (V)
ค. 12 มิลลิโวลต์ (mV)
ง. 12 ไมโครโวลต์ (μV)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 85/100

85
การรบกวนคลื่นความถี่วิทยุ มีสาเหตุจากอะไรบ้าง
ก. มนุษย์ทำขึ้น
ข. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ค. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 86/100

86
ทำดีในข้อใดบ่งชี้ความมีคุณธรรม
ก. ทำดีเราได้
ข. ทำดีเราสุขใจ
ค. ทำดีเราเห็น
ง. ทำดีเราทราบ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 87/100

87
ค่านิยมทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด
ก. ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี
ข. ทำให้เกิดความซาบซึ้ง
ค. ทำให้เกิดความรักความเข้าใจ
ง. ทำให้ชีวิตและร่างกายอยู่รอด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 88/100

88
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัส “การรู้จักข่มใจ” หมายถึงข้อใด
ก. การรู้จักฝึกใจตนเอง
ข. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์
ค. ความจริงใจต่อตนเอง
ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 89/100

89
ข้อใดต่อไปนี้คือ “พรหมวิหาร 4”
ก. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ข. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ค. ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
ง. ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 90/100

90
ความมีวินัยต่อตนเอง คือพฤติกรรมในข้อใด
ก. ปฏิบัติตามความคิดของตนเอง
ข. ควบคุมตนเองให้มีสติ
ค. เชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
ง. ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 91/100

91
บุคคลใดต่อไปนี้ ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. หญิงใหญ่ ใช้ถ้อยคำสุภาพในการออกอากาศทุกครั้ง
ข. ชายใหญ่ รับ-ส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง
ค. ชายกลาง ติดต่อสื่อสารกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นประจำ
ง. หญิงเล็ก ใช้ช่องความถี่สำหรับโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับร้านคาราโอเกะของตนเอง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 92/100

92
บุคคลในข้อใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของกิจการวิทยุสมัครเล่น
ก. นายพันดี รีบดำเนินการยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นทันทีเมื่อตรวจสอบพบว่าใบอนุญาตของตนเองสูญหายภายหลังจากที่มีการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ข. นางสาวรัตนาวดี งดเว้นการใช้ความถี่วิทยุในช่วงที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ และรีบดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฉบับใหม่ทันที
ค. กำนันแย้ม กดคีย์ทับเป็นประจำเพื่อให้นายทศพลไม่สามารถออกอากาศได้ เนื่องจากมีความ ไม่พอใจเป็นการส่วนตัว
ง. นายบุญมี ยุติการสนทนากับนายบุญมาทันที เมื่อมีเพื่อนสมาชิกแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือ (Mayday)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 93/100

93
ข้อใดเป็นข้อห้ามสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น
ก. ยินยอมให้ผู้อื่นที่ไม่มีใบอนุญาตใช้สถานีหรือเครื่องวิทยุคมนาคม
ข. กระทำผิดกฎหมายวิทยุคมนาคมหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค. แย่งใช้ช่องสัญญาณติดต่อสื่อสาร
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 94/100

94
ข้อใดคือคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA
ก. นักวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้ที่มีอัธยาศัย ความเป็นมิตร ให้ความร่วมมือ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นเสมอเพื่อความเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่ดีต่อกัน
ข. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้ที่มีความจริงใจ ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น
ค. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้รักความก้าวหน้า ติดตามเทคโนโลยีอยู่เสมอ และปรับปรุงสถานีวิทยุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมใช้งานทันที
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 95/100

95
จากคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA พฤติกรรมในข้อใดแสดงถึงความเป็นผู้รักความก้าวหน้า ติดตามเทคโนโลยีอยู่เสมอ
ก. นายจำปี ซื้อวิทยุคมนาคมรุ่นล่าสุดพร้อมทั้งเครื่องขยายกำลังส่ง
ข. นางจำปา เรียนรู้และฝึกหัดดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อให้สามารถใช้ความถี่ได้มากขึ้น
ค. นายมานะ เข้าร่วมอบรมการติดตั้งสถานี APRS
ง. นางมานี ฝึกหัดใช้สถานีทวนสัญญาณจนชำนาญ จึงไม่จำเป็นต้องตั้งสถานีประจำที่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 96/100

96
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. เก็บรักษาข้อมูลความลับที่ไม่ควรเปิดเผย
ข. ไม่รู้รักสามัคคีและไม่เป็นมิตรกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน
ค. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่น
ง. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 97/100

97
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. นายกวิน แนะนำและเชิญชวนเพื่อนสมาชิกใช้ความถี่วิทยุให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับอยู่เป็นประจำ
ข. นายธีรศิลป์ ไม่ใช้ความถี่วิทยุในช่วงที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ
ค. นายปกเกล้า ใช้ความถี่วิทยุ 145.800 MHz เพื่อประสานงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติ
ง. นายสารัช มีความประสงค์จะตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นที่บ้านพัก จึงได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมที่กำลังส่งไม่เกิน 60 วัตต์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 98/100

98
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. นายกวิน เป็นเน็ตคอนโทรลของสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย ใช้ความถี่วิทยุ 145.000 MHz เพื่อประสานงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติ
ข. นายพีระพัฒน์ ใช้ความถี่วิทยุ 144.000 MHz เพื่อติดต่อสื่อสารภาคพื้นดินกับนายธีราทรในลักษณะการติดต่อสื่อสารประเภทเสียง
ค. นายสารัช ใช้ความถี่วิทยุ 145.000 MHz เพื่อรับสัญญาณจากสถานีอวกาศ ISS (International Space Station)
ง. นายชนาธิป ใช้ความถี่วิทยุ 144.600 MHz เพื่อรับสัญญาณจากสถานีอวกาศ ISS (International Space Station)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 99/100

99
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. นายทามาโอะ เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ทดลองออกอากาศในย่านความถี่ 28 MHz โดยใช้กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์
ข. นายไจแอนท์ เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ทดลองออกอากาศในย่านความถี่ 28 MHz โดยใช้กำลังส่ง 500 วัตต์
ค. นายซึเนโอะ เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ทดลองออกอากาศในย่านความถี่ 28 MHz โดยใช้กำลังส่ง 200 วัตต์
ง. นายโนบิตะ เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ทดลองออกอากาศในย่านความถี่ 28 MHz โดยใช้กำลังส่งไม่เกิน 100 วัตต์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 100/100

100
ข้อใดเป็นเรื่องที่เหมาะสำหรับการนำมาเป็นบทสนทนาในการออกอากาศ
ก. การนำเสนอขายสินค้าที่เป็นธุรกิจของตน
ข. เทคนิคการติดต่อสื่อสารในโหมดต่าง ๆ
ค. ศาสนาและการเมือง
ง. เรื่องขำขันใต้สะดือ
คำถามก่อนหน้า

คุณยังตอบคำถามไม่ครบ : 100 ข้อ จาก 100 ข้อ

(คลิกที่หมายเลขข้อที่ต้องการ เพื่อตอบคำถาม)