NBTC ONE STOP SERVICE

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นต้น

90:00 นาที

คำถามที่ 1/100

1
ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการจัดทำตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
ก. เพื่อจัดกลุ่มคลื่นความถี่ให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
ข. เพื่อสามารถกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ให้มีมูลค่าสูงที่สุด
ค. เพื่อให้มีมาตรฐานสอดคล้องกันทั่วโลก ทำให้สามารถสร้างและใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้ทั้งโลก
ง. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรบกวนกันทางความถี่
คำถามต่อไป

คำถามที่ 2/100

2
ข้อใดไม่เหมาะสมที่สถานีวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัดพึงกระทำบนความถี่
ก. ให้คำแนะนำอย่างนุ่มนวลและเป็นมิตรแก่พนักงานวิทยุสมัครเล่นในการใช้คลื่นความถี่และอุปกรณ์สื่อสารให้ถูกต้องเหมาะสม
ข. แจ้งข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือข่าวที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สมาชิกตามทันเหตุการณ์
ค. ส่งเสริมให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นในจังหวัดพัฒนาสถานีวิทยุคมนาคมของตนเองโดยจัดการทดสอบสัญญาณประจำวัน
ง. ประสานงานให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบเหตุ หรือประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณะต่าง ๆ ที่สมาชิกแจ้งเข้ามา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 3/100

3
การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น จะต้องเป็นไปตามกฎหมายในข้อใด
ก. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498
ข. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ค. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
ง. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 4/100

4
เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการวิทยุนำทาง (GPS) และเครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานคลื่นความถี่ แต่เพราะเหตุใดผู้ที่ใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวจึงไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
ก. เพราะมีกำลังส่งต่ำเกินข้อกำหนดในพระราชบัญญัติ
ข. เพราะใช้คลื่นความถี่ต่ำเกินข้อกำหนดในพระราชบัญญัติ
ค. เพราะมีผู้ใช้งานมากเกินกำลังของสำนักงาน กสทช. จะพิจารณาออกใบอนุญาต
ง. เพราะได้รับยกเว้นตามกฎหมาย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 5/100

5
เครื่องวิทยุคมนาคมที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถขออนุญาตนำเข้าได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติสำคัญอย่างไร
ก. ความถี่ต่ำ
ข. กำลังส่งต่ำ
ค. เป็นเครื่องที่ผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานจาก กสทช.
ง. เป็นเครื่องที่ผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานจาก กฟภ.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 6/100

6
การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ระหว่างการจงใจก่อให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อกิจการวิทยุคมนาคม กับการจงใจส่งข้อความที่ตัวเองรู้ว่าเป็นเรื่องเท็จ การกระทำความผิดในข้อใดมีโทษหนักกว่ากัน
ก. ข้อหาจงใจส่งข้อความเท็จหนักกว่า มีโทษปรับ 100,000 บาท
ข. ข้อหาจงใจก่อให้เกิดการรบกวนหนักกว่า มีโทษจำคุก 5 ปี
ค. มีโทษเท่ากัน คือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
ง. มีโทษเท่ากัน คือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 7/100

7
เมื่อใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ หมายความว่าเราไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุสมัครเล่นอีกต่อไป เราจะดำเนินการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว
ก. ไม่ต้องทำอะไร เพราะการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไม่ได้หมดอายุตามใบอนุญาต
ข. ไปยื่นขอใหม่เมื่อใดก็ได้
ค. ต้องสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรใหม่ก่อน
ง. ยื่นขอใบอนุญาตฉบับใหม่ก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมหมดอายุ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 8/100

8
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม ค่าธรรมเนียม 700 บาท
ข. ใบอนุญาตให้ค้าเพื่อการซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ค. ใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
ง. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น มีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 200 บาท
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 9/100

9
กิจการวิทยุสมัครเล่นสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ เนื่องจาก
ก. พนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้มีฐานะดี สามารถลงทุนซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือราคาแพง
ข. พนักงานวิทยุสมัครเล่นมีโอกาสศึกษาทดลอง วิจัย และสร้างอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่ที่กำหนดไว้สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น
ค. พนักงานวิทยุสมัครเล่นอยู่ใกล้ชิด กสทช. ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ด้านโทรคมนาคม
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 10/100

10
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม หมายถึง
ก. กิจการวิทยุคมนาคมที่ใช้สถานีอวกาศบนดาวเทียมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงิน
ข. กิจการวิทยุคมนาคมที่ใช้สถานีอวกาศบนดาวเทียมเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกฝนตนเองในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและการทดสอบทางเทคนิคโดยพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ค. กิจการวิทยุคมนาคมที่ใช้สถานีอวกาศบนดาวเทียมเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ง. กิจการวิทยุคมนาคมที่ใช้สถานีอวกาศบนดาวเทียมเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานด้านความมั่นคง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 11/100

11
เอกสารสำคัญในข้อใดเป็นเอกสารที่ใช้แสดงสิทธิ์ว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตสามารถใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่นขั้นต่าง ๆ
ก. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ข. ใบอนุญาตให้นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
ค. ใบอนุญาตให้ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
ง. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 12/100

12
ผู้ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น สามารถใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่นได้ในกรณีใด
ก. ทดลองออกอากาศเพื่อฝึกฝนตนเองโดยใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย และต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ข. ทดลองออกอากาศเพื่อฝึกฝนตนเองโดยใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club station) และต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ค. ทดลองออกอากาศเพื่อฝึกฝนตนเองโดยใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นสำหรับกิจกรรมพิเศษ (Special event station) และต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 13/100

13
ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จะได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในข้อใด
ก. 144 - 146 MHz กำลังส่งไม่เกิน 60 วัตต์
ข. 146 – 147 MHz กำลังส่งไม่เกิน 60 วัตต์
ค. 28 – 29.7 MHz กำลังส่งไม่เกิน 100 วัตต์
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 14/100

14
การตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นเป็นการชั่วคราวนอกพื้นที่ของพนักงานวิทยุสมัครเล่น เพื่อทำการทดลองทดสอบหรือการแข่งขันด้านวิชาการในระยะเวลาสั้น ๆ ต้องดำเนินการอย่างไร
ก. แจ้งให้สำนักงาน กสทช. ภูมิภาคและสมาคมที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย ในพื้นที่รับทราบก่อนดำเนินกิจกรรม
ข. ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน กสทช. ในส่วนกลาง ก่อนดำเนินกิจกรรมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 45 วัน โดยการขออนุญาตจะต้องกระทำในนามชมรมหรือสมาคมวิทยุสมัครเล่น เท่านั้น
ค. ยื่นคำขออนุญาตต่อสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นที่ก่อนดำเนินกิจกรรม เท่านั้น
ง. ไม่ต้องแจ้งใครทั้งสิ้นเพราะอาจถูกกล่าวหาว่าตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 15/100

15
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นชนิดเคลื่อนที่ ย่านความถี่ VHF สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ติดตั้งประจำที่ให้ใช้กำลังส่งไม่เกินกี่วัตต์
ก. 5 วัตต์
ข. 10 วัตต์
ค. 60 วัตต์
ง. 100 วัตต์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 16/100

16
โหมดสื่อสารในข้อใด ที่ กสทช. ห้ามมิให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นใช้งาน
ก. การติดต่อสื่อสารประเภทเสียงโดยสถานีเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่น
ข. การติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณภาพ
ค. การติดต่อสื่อสารโดยติดตั้งคีย์แพด (Keypad) เพื่อเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์
ง. ผิดทุกข้อ เพราะอนุญาตให้ใช้ได้ทุกโหมด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 17/100

17
คลื่นความถี่ช่วงใดในย่าน 10 เมตร ที่ให้ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารประเภทเสียงในโหมด CW เท่านั้น ห้ามใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น
ก. 28.0000 – 28.0600 MHz
ข. 28.3200 – 29.0000 MHz
ค. 28.0000 – 29.7000 MHz
ง. 29.1000 – 29.7000 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 18/100

18
หากต้องการติดต่อสื่อสารประเภทเสียงในโหมด Single Side Band (SSB) ย่าน 10 เมตร จะต้องใช้ที่ความถี่ใด
ก. 28.0500 MHz
ข. 28.3500 MHz
ค. 28.2000 MHz
ง. 28.1000 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 19/100

19
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นสามารถทดลองใช้การสื่อสารย่าน HF ได้ที่ความถี่ใด
ก. 7.000 - 7.200 MHz
ข. 14.000 – 14.350 MHz
ค. 21.000 – 21.450 MHz
ง. 28.000 MHz – 29.7000 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 20/100

20
ในช่วงความถี่ 144.1500 – 144.3750 MHz กำหนดใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารประเภทใด
ก. การติดต่อสื่อสารด้วยการผสมคลื่นแบบ Single Side Band (SSB)
ข. การติดต่อสื่อสารสะท้อนหางดาวตก (Meteor Scatter – MS)
ค. คลื่นความถี่ 144.2000 MHz เป็นช่องเรียกขานสำหรับ SSB
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 21/100

21
เพราะเหตุใดสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณจึงต้องเข้าโทนรหัส
ก. เพื่อเป็นเงื่อนไขให้ผู้ต้องการใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณต้องเป็นสมาชิกสมาคม
ข. เพื่อตรวจสอบและทำสถิติบันทึกการใช้งาน
ค. เพื่อป้องกันไม่ให้สถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
ง. เพื่อเข้าระบบ Log Book อัตโนมัติ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 22/100

22
การตั้งใจส่งสัญญาณเพื่อไปขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นสามารถใช้คลื่นความถี่ได้ ถือว่าเป็นการจงใจกระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการสื่อสารของสถานีวิทยุสมัครเล่นอื่น นอกจากมีความผิดตาม พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 แล้ว จะถูกดำเนินการอย่างไรตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
ข. ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน
ค. ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน
ง. ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 23/100

23
หากเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรังและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เฝ้าฟังคลื่นความถี่กลางเพื่อรับข่าวสารจากกิจการวิทยุสมัครเล่น ถ้าเราต้องการทราบสถานที่ในการนำสิ่งของไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เราควรทำอย่างไร
ก. เรียกที่ความถี่กลาง 145.000 MHz และสอบถามกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข. เรียกที่ความถี่กลาง 145.000 MHz และสอบถามไปที่สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัดจังหวัดตรัง (HS9AT)
ค. เรียกที่ความถี่กลาง 145.000 MHz และสอบถามใครก็ได้ที่ตอบรับ
ง. เรียกที่ความถี่สถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ และสอบถามใครก็ได้ที่ตอบรับ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 24/100

24
HS8AC เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และตั้งอยู่ที่ใด
ก. ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ข. ชัยนาท ภาคเหนือตอนล่าง
ค. ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก
ง. ชุมพร ภาคใต้ตอนบน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 25/100

25
HS70A เป็นสัญญาณเรียกขานของสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และตั้งอยู่ที่ใด
ก. สุพรรณบุรี ภาคตะวันตก
ข. อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ
ค. เป็นสัญญาณเรียกขานพิเศษเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี อนุญาตให้เฉพาะสถานีควบคุมข่ายใช้ได้ทุกจังหวัด
ง. เป็นสัญญาณเรียกขานพิเศษเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี อนุญาตให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นใช้ได้ทุกจังหวัด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 26/100

26
ประมวลรหัสคิว (Q Code) คืออะไร
ก. คือ ภาษาพิเศษเฉพาะการสื่อสารของกิจการวิทยุสมัครเล่นใช้กับรหัสมอร์สเท่านั้น
ข. คือ ประมวลคำย่อ (Code) ที่ทำให้การสื่อสารทางวิทยุโทรเลขสั้นลงและลดความเข้าใจผิด
ค. คือ เข้ารหัส (Cypher) เพื่อปกป้องความลับของข่าวสาร
ง. คือ ประมวลคำย่อที่แปลมาจากรหัสวิทยุภาษาไทย (โค้ด ว.)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 27/100

27
QRL เมื่อใช้ในการสื่อสารด้วยเสียง เราจะพูดว่าอย่างไร
ก. สะดวกที่จะติดต่อสื่อสารกันไหม
ข. ขอโทษครับ ท่านกำลัง QRL อยู่หรือเปล่า ขอ QSO ด้วยจะได้ไหม
ค. ท่านกำลังมี QRL อยู่หรือเปล่า ถ้าว่างขอ QSO ด้วย
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 28/100

28
นายไข่ต้มบอกนางสาวไข่ดาวว่า “ท่านส่งสัญญาณผ่านรีพีทเตอร์ ผมรับสัญญาณท่านได้ดีอยู่แล้ว ไม่ต้อง QRO เพราะมันจะไปเปิดรีพีทเตอร์ของจังหวัดอื่นด้วย” หมายความว่าอย่างไร
ก. การติดต่อผ่านสถานีทวนสัญญาณไม่ควรใช้กำลังส่งสูง
ข. ควรใช้กำลังส่งสูงเพื่อเปิดสถานีทวนสัญญาณพร้อมกันได้หลายจังหวัด
ค. ไม่ควรพูดเสียงดังขณะใช้สถานีทวนสัญญาณ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 29/100

29
9M2CB พูดกันนายไข่ครอบผ่านสถานีทวนสัญญาณของมาเลเซีย ดังนี้ นายไข่ครอบ : “ได้เวลาพักกินข้าวนะ” 9M2CB : “ที่นี่ 13 นาฬิกา QTR ?” จากบทสนทนา นายไข่ครอบต้องตอบว่าอย่างไร
ก. ถูกต้อง พักเที่ยงถึง 13 นาฬิกา
ข. ได้เลย กลับมาเจอกันใหม่ 13 นาฬิกา
ค. ที่นี่ 12 นาฬิกาครับ เวลาของไทยช้ากว่ามาเลเซีย 1 ชั่วโมง
ง. QTR นี้ไม่ว่าง เพราะจะไปกินข้าวเที่ยง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 30/100

30
ในระบบ RST ตัวเลขข้อใดคือการรายงานว่าสัญญาณมีความชัดเจนที่สุด
ก. 3
ข. 5
ค. 7
ง. 9
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 31/100

31
ถ้าได้รับรายงานสัญญาณว่า 11 หมายความว่าอย่างไร
ก. จับใจความไม่ได้และสัญญาณอ่อนมาก
ข. เสียงดังฟังชัดมาก
ค. สัญญาณแรงมาก
ง. มีสัญญาณรบกวนเล็กน้อย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 32/100

32
ข้อใดคือตัวอย่าง Phonetic Alphabet (การอ่านออกเสียงตัวอักษร) ของภาษาไทย
ก. ก ข ค ง
ข. เอ-อัลฟ่า บี-บราโว ซี-ชาลี
ค. ค-ควาย ฆ-ระฆัง ศ-ศาลา ส-เสือ
ง. ก-g ค-k ท-t ส-s
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 33/100

33
สัญญาณเรียกขาน AA1AA ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. อัลฟา-อัลฟา-วัน-อัลฟา-อัลฟา
ข. ดับเบิลเอ-วัน-ดับเบิลเอ
ค. อเมริกัน-อัลฟา-วัน-อเมริกัน-เอเบิล
ง. แอปเปิล-แอปเปิล-วัน-แอปเปิล-แอปเปิล
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 34/100

34
สัญญาณเรียกขาน 9M2RS ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. ไนน์-ไมค์-ทู-ราชิด-สุลตาน
ข. ไนน์-ไมค์-ทู-ราชิด-สุลตาน
ค. ไนน์-ไมค์-ทู-โรมิโอ-ชูการ์
ง. ไนน์-ไมค์-ทู-โรมิโอ-เซียรา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 35/100

35
สัญญาณเรียกขาน PA9HP ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. ปีเตอร์-อเมริกา-ไนน์-ฮิวเล็ต-แพก
ข. ปีเตอร์-อัลฟา-ไนน์-โฮเทล-ปีเตอร์
ค. ปาป้า-อัลฟา-ไนน์-โฮเทล-ปาป้า
ง. พอตเตอร์-ไนน์-แฮรี-พอตเตอร์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 36/100

36
สัญญาณเรียกขาน US9IR ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. ยูนิฟอร์ม-เซียรา-ไนน์-อินเดีย-โรมิโอ
ข. ยูไนเต็ด-สเตท-ไนน์-อิน-รัสเซีย
ค. ยูนิคอร์น-สเตท-ไนน์-อินเดีย-เรดิโอ
ง. ยูนิเวอร์ซิตี้-ไนน์-ไอเท็ม-โรเบิร์ต
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 37/100

37
นางสาวไข่ดาวรับสัญญาณวิทยุย่านความถี่ 28 MHz จากนักวิทยุสมัครเล่นที่ใช้สัญญาณเรียกขานว่า BV2LIN/MM หมายถึงอะไร
ก. นักวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับใบอนุญาตจากประเทศไต้หวัน ขณะนี้อยู่บนเรือ (Marine Mobile)
ข. นักวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับใบอนุญาตจากประเทศไต้หวัน ขณะนี้อยู่ที่ประเทศพม่า (Myanmar)
ค. นักวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับใบอนุญาตจากประเทศไต้หวัน ซึ่งจบปริญญาโทด้านการบริหารจัดการ (Master of Management)
ง. นักวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับใบอนุญาตจากประเทศไต้หวัน ซึ่งจบปริญญาโทด้านดนตรี (Master of Music)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 38/100

38
ในที่ซึ่งมีเสียงรบกวนมาก เราจะกล่าวอย่างไร คู่สนทนาจึงจะเข้าใจชัดเจนว่าข้อความนั้นไม่ถูกต้อง
ก. ไม่ถูก ไม่ถูก
ข. ไม่ใช่ ไม่ถูก
ค. เนกะทีฟ เนกะทีฟ
ง. ผิดแล้ว ผิดแล้ว ไม่ใช่ ไม่ถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 39/100

39
คำว่า OL หมายถึงอะไร
ก. เพื่อนรักที่เป็นผู้หญิง
ข. หญิงชรา
ค. ไม่มีในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่น
ง. คุณแม่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 40/100

40
คำว่า YT หมายถึงอะไร
ก. ผู้ที่มีความหลายหลายทางเพศ
ข. บุรุษ
ค. ไม่มีในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่น
ง. สตรี
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 41/100

41
เพราะเหตุใดจึงไม่ควรแจ้งเบาะแสการทำผิดกฎหมายผ่านวิทยุสมัครเล่น
ก. เพราะการใช้วิทยุสื่อสารทำให้ข่าวช้า
ข. เพราะการส่งข่าวทางวิทยุไม่สามารถเก็บเป็นความลับ จึงเป็นอันตรายต่อผู้แจ้ง
ค. เพราะวิทยุสื่อสารติดต่อได้ในระยะใกล้ ๆ เท่านั้น
ง. เพราะความถี่วิทยุสมัครเล่นถูกดักฟัง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 42/100

42
ระหว่างการ QSO อาจมีผู้เบรกเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือได้ทุกเวลา วิธีการใดที่เป็นการเปิดโอกาสให้กับการขอเบรกนั้น
ก. กดคีย์สวนกับคู่สนทนาไม่ให้เกิดช่องว่าง
ข. นับ 1 2 3 ในใจก่อนกดคีย์ทุกครั้ง
ค. ถามว่ามีผู้ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่และปล่อยช่องว่างไว้ทุกครั้งก่อนจะตอบคู่สนทนา
ง. สนทนาไปตามปกติ ถ้ามีผู้ต้องการความช่วยเหลือก็จะหาวิธีเบรกเข้ามาเอง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 43/100

43
เพราะอะไรเมื่อพบเหตุและได้ประสานงานขอความช่วยเหลือแล้ว จึงควรรออยู่ในที่เกิดเหตุจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึง
ก. เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่
ข. เพื่อให้เจ้าหน้าที่รู้ว่าใครเป็นผู้แจ้ง
ค. เพื่อเล่ารายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ทราบ
ง. เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่รับหน้านักข่าว
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 44/100

44
อะไรที่ไม่ถือว่าเป็นสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Logbook)
ก. โปรแกรมบันทึกข้อมูลการติดต่อสื่อสารของสถานีวิทยุ
ข. สมุดที่วางอยู่ในห้องที่ใช้ติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
ค. แผ่นกระดาษที่ใช้จดข้อมูลการติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
ง. แผ่นซีดีที่ใช้เก็บข้อมูลการติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 45/100

45
โดยมารยาทเราควรทำอย่างไร เมื่อได้รับ QSL Card แล้ว
ก. ตอบผู้ส่งว่าได้รับแล้ว
ข. แจ้งสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีสมัครเล่นควบคุมข่าย
ค. ส่ง QSL Card ของเราไปให้เป็นการตอบแทน
ง. แชร์ลงในโซเชียลมีเดีย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 46/100

46
ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้า 1 mH (มิลลิเฮนรี) มีค่ากี่ μH (ไมโครเฮนรี)
ก. 0.1
ข. 10
ค. 100
ง. 1000
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 47/100

47
ข้อใดต่อไปนี้ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าสลับ (AC)
ก. ถ่านไฟฉาย
ข. โรงไฟฟ้า
ค. ทิศทางตั้งฉากกัน
ง. มอเตอร์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 48/100

48
ข้อใดต่อไปนี้แสดงให้รู้ว่าชุดแบตเตอรี่ชนิดประจุไฟใหม่ได้นั้นเสื่อมหรือเสีย
ก. ประจุไฟฟ้าตามข้อกำหนดเวลาแล้วเก็บประจุไม่อยู่
ข. เซลล์แบตเตอรี่บางเซลล์ขาดวงจร
ค. เซลล์แบตเตอรี่บางเซลล์ลัดวงจรถึงกัน
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 49/100

49
ข้อใดต่อไปนี้ให้กระแสไฟฟ้าไหลมากที่สุด
ก. ต่อตัวต้านทาน 100 โอห์ม (Ω) เข้ากับแบตเตอรี่ 9 โวลต์ (V)
ข. ต่อตัวต้านทาน 200 โอห์ม (Ω) เข้ากับแบตเตอรี่ 9 โวลต์ (V)
ค. ต่อตัวต้านทาน 300 โอห์ม (Ω) เข้ากับแบตเตอรี่ 9 โวลต์ (V)
ง. ต่อตัวต้านทาน 400 โอห์ม (Ω) เข้ากับแบตเตอรี่ 9 โวลต์ (V)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 50/100

50
จากรูปเมื่อตัวต้านทาน R2 = R3 แล้ว กระแสไฟฟ้า I1 และ I2 จะมีค่าอย่างไร
ก. I1 > I2
ข. I1 < I2
ค. I1 = I2
ง. I1 = 2I2
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 51/100

51
จากรูปข้างล่างนี้ เป็นการต่อตัวต้านทานแบบ
ก. อนุกรม
ข. ขนาน
ค. ผสม
ง. ไม่มีคำตอบใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 52/100

52
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน่วยของค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้า (Inductance)
ก. เฮนรี (H)
ข. มิลลิเฮนรี (mH)
ค. ไมโครเฮนรี (μH)
ง. โอห์ม (Ω)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 53/100

53
คำว่า “ความถี่เรโซแนนซ์ (Resonance)” หมายถึง
ก. ความถี่ซึ่งทำให้ค่า XC = XL
ข. ความถี่ซึ่งทำให้ค่า XC < XL
ค. ความถี่ซึ่งทำให้ค่า XC > XL
ง. ความถี่ซึ่งทำให้ค่า XC และ XL มีค่ามากที่สุด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 54/100

54
ที่ความถี่เรโซแนนซ์ (Resonance) วงจร R,L,C ที่ต่อกันอย่างขนาน กระแสไฟฟ้าสลับในวงจรจะ
ก. ไหลมากที่สุดเมื่อเทียบกับความถี่อื่น
ข. ไหลน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับความถี่อื่น
ค. หยุดไหล
ง. ไหลเปลี่ยนแปลงไม่คงที่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 55/100

55
เครื่องส่งวิทยุสองเครื่อง เครื่องแรกมีกำลังส่ง 100 วัตต์ (W) เครื่องที่สองมีกำลังส่ง 10 วัตต์ (W) เครื่องส่งวิทยุเครื่องแรกมีกำลังมากกว่าเครื่องที่สองกี่เดซิเบล (dB)
ก. 1 เดซิเบล (dB)
ข. 10 เดซิเบล (dB)
ค. 100 เดซิเบล (dB)
ง. 90 เดซิเบล (dB)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 56/100

56
จากแผนผังอย่างง่ายของเครื่องรับวิทยุแบบ Superheterodyne ข้างล่างนี้ หมายเลข 1 เป็นภาคที่มีชื่อเรียกว่า
ก. ภาคเอเอฟ แอมปลิไฟเออร์ (AF Amplifier)
ข. ภาคมิกเซอร์ (Mixer)
ค. ภาคจูนเนอร์ (Tuner) และอาร์เอฟ แอมปลิไฟเออร์ (RF Amplifier)
ง. ภาคไอเอฟแอมปลิไฟเออร์ (IF Amplifier)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 57/100

57
สัญญาณที่ผ่านเข้ามาทางสายอากาศของเครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ (Superheterodyne) จะถูกส่งไปยังภาคต่าง ๆ ดังนี้
ก. ภาค RF Amp., Mixer, IF Amp., Detector และภาค AF Amp.
ข. ภาค RF Amp., IF Amp Mixer, Detector และภาค AF Amp.
ค. ภาค Mixer, RF Amp., IF Amp., Detector และภาค AF Amp.
ง. ภาค Mixer, IF Amp., Detector, RF Amp. และภาค AF Amp.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 58/100

58
การผสมคลื่นแบบ FM หรือฟรีเควนซี มอดูเลชั่น (Frequency Modulation) ทำให้
ก. ความถี่ของคลื่นพาห์ หรือแคเรียร์ (Carrier) เปลี่ยนแปลงไปตามขนาดแอมปลิจูด (Amplitude) และความถี่ของสัญญาณเสียง
ข. ความถี่ของคลื่นพาห์ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของสัญญาณเสียง
ค. ขนาดของคลื่นพาห์เปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของสัญญาณเสียง
ง. ไม่มีคำตอบใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 59/100

59
สเควลช์คอนโทรล (Squelch Control) ทำหน้าที่
ก. เร่งลดความดังของสัญญาณที่ได้รับ
ข. ปรับให้เสียงซ่า (Noise) หายไปขณะที่ไม่มีสัญญาณเข้ามา
ค. เร่งลดกำลังเครื่องส่ง
ง. ปรับความถี่รับให้ตรงกับสัญญาณที่ต้องการ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 60/100

60
ความถี่ (Frequency) ของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ หมายถึง
ก. จำนวนครั้งที่แรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงขนาดภายในเวลา 1 วินาที
ข. จำนวนรอบ (Cycle) ที่แรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงขนาดและขั้วครบรอบ ภายใน 1 วินาที
ค. จำนวนครั้งที่แรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงขั้วภายใน 1 นาที
ง. จำนวนรอบ (Cycle) ที่แรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงขนาดและขั้วครบรอบ ภายใน 1 นาที
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 61/100

61
สายอากาศของเครื่องส่งวิทยุ จะทำหน้าที่
ก. เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าความถี่วิทยุจากเครื่องส่งวิทยุให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแพร่กระจายออกอากาศ
ข. เพื่อให้สถานีรับได้รู้ตำแหน่งและหันสายอากาศรับไปทิศทางที่ถูกต้อง
ค. เป็นอุปกรณ์ที่ขยายสัญญาณเสียงแพร่ออกอากาศ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 62/100

62
สายอากาศฮาล์ฟเวฟไดโพล (Half Wave Dipole) โดยทั่ว ๆ ไป จะมีค่าเรดิเอชันรีซิสแทนซ์ (Radiation Resistance) เท่ากับ
ก. 36 โอห์ม
ข. 50 โอห์ม
ค. 73 โอห์ม
ง. 300 โอห์ม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 63/100

63
สายอากาศแบบไอโซโทรปิก (Isotropic) หมายถึง
ก. สายอากาศที่สามารถแพร่กระจายคลื่นได้ในทิศทางเดียว
ข. สายอากาศที่สามารถแพร่กระจายคลื่นเป็นรูปเลขแปด
ค. สายอากาศที่สามารถแพร่กระจายคลื่นได้เฉพาะในแนวตั้ง
ง. สายอากาศที่สามารถแพร่กระจายคลื่นได้ทุกทิศทางและแรงเท่ากันตลอด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 64/100

64
ค่าอิมพีแดนซ์ประจำตัว (Characteristic Impedance) ของสายนำสัญญาณจะ
ก. มีความเปลี่ยนแปลงตามความยาวของสาย
ข. มีค่าคงที่ไม่ขึ้นกับความยาวของสาย
ค. มีค่าเปลี่ยนแปลงตามกำลังส่งของเครื่องส่ง
ง. มีค่าเปลี่ยนแปลงตามความถี่ของเครื่องส่ง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 65/100

65
เมื่อเพิ่มความสูงของสายอากาศให้สูงจากพื้นดินมากขึ้น มีผลทำให้
ก. รับ-ส่งไม่ได้
ข. รับ-ส่งได้ไกลกว่าเดิม
ค. รับได้ใกล้-ส่งได้ไกลกว่าเดิม
ง. รับได้ไกล-ส่งได้ใกล้กว่าเดิม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 66/100

66
การเดินสายจ่ายไฟไปยังเครื่องรับ-ส่งวิทยุมากกว่า 1 เครื่อง ใช้วิธีใดดีที่สุด
ก.
ข.
ค.
ง.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 67/100

67
“เข็มขัดนิรภัย (Body Belt)” ประกอบด้วย ห่วงเหล็ก แผ่นรัดเอว และสายกันตก เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการปีนเสาอากาศ มีประโยชน์อย่างไร
ก. เพื่อป้องกันอุปกรณ์และเครื่องมือตกหล่นลงมาใส่ศีรษะ ช่วยลดอันตรายหรือผ่อนหนักเป็นเบา
ข. เพื่อใช้ป้องกันการถูกกระแสไฟฟ้าดูด
ค. เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจ ป้องกันการตกในขณะปีนเสาอากาศและทำให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ง. เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้ที่อยู่ด้านล่างทราบว่ากำลังปฏิบัติงานอยู่และให้ออกจากพื้นที่ใต้เสาอากาศเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 68/100

68
ชุดแบตเตอรี่ที่ถูกใช้งานมาเป็นเวลานานหลายปี ถ้าพบว่ามีแบตเตอรี่บางเซลล์หมดอายุ แต่บางเซลล์ยังใช้งานได้ จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นวิธีการถูกต้องและดีที่สุด
ก. เปลี่ยนเฉพาะเซลล์ที่หมดอายุ
ข. เปลี่ยนใหม่หมดทุกเซลล์
ค. เปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ชนิดใดก็ได้
ง. เปลี่ยนไปใช้เซลล์แสงอาทิตย์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 69/100

69
การต่ออุปกรณ์ดังรูปข้างล่างเป็นการวัดค่าอะไร
ก. ความแรงสัญญาณที่ได้รับ
ข. สัญญาณถูกลดทอน
ค. กำลังส่ง
ง. ความต้านทาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 70/100

70
เครื่องมือที่ใช้วัดความต้านทาน มีชื่อเรียกว่า
ก. แอมมิเตอร์ (Ammeter)
ข. โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter)
ค. โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)
ง. วียู มิเตอร์ (VU Meter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 71/100

71
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบไดโอด (Diode) คือ
ก. โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter)
ข. แอมมิเตอร์ (Ammeter)
ค. โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)
ง. วียู มิเตอร์ (VU Meter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 72/100

72
เอาตัวต้านทานค่า 27 กิโลโอห์ม (kΩ) ¼ วัตต์ (W) เข้าแทนที่ตัวต้านทานค่า 27 กิโลโอห์ม (kΩ) 2 วัตต์ (W) จะเป็นอย่างไร
ก. วงจรนั้นทำงานได้เป็นปกติ
ข. วงจรนั้นทำงานไม่ได้
ค. วงจรนั้นทำงานได้ชั่วครู่และตัวต้านทานจะไหม้
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 73/100

73
เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องหนึ่งใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 220 โวลต์/50/60 เฮิรตซ์, 70 วัตต์ ค่า 70 วัตต์ หมายถึง
ก. กำลังไฟฟ้าจ่ายออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
ข. กำลังไฟฟ้าที่แพร่กระจายออกอากาศ
ค. กำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในเครื่องใช้ไฟฟ้า
ง. กำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำงานได้เป็นปกติ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 74/100

74
เครื่องรับ-ส่งวิทยุเครื่องหนึ่งที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 13.8 โวลต์ (V) และค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ขณะส่งออกอากาศ 3 แอมป์ (A) ควรใช้เครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเท่าใด
ก. ขนาด 13.8 โวลต์ (V) 5 แอมป์ (A)
ข. ขนาด 13.8 โวลต์ (V) 52 แอมป์ (A)
ค. ขนาด 13.8 โวลต์ (V) 1 แอมป์ (A)
ง. ขนาด 13.8 โวลต์ (V) 0.5 แอมป์ (A)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 75/100

75
สายนำสัญญาณเบอร์ RG-8 มีข้อดีเหนือสายนำสัญญาณเบอร์ RG-58 ที่ความยาวเท่ากัน คือ
ก. มีขนาดเล็กกว่า
ข. ราคาถูกกว่า
ค. มีการสูญเสียกำลังสัญญาณในสายน้อยกว่า
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 76/100

76
เมื่อใช้มัลติมิเตอร์ (Multimeter) วัดแรงดันกระแสไฟฟ้าสลับได้ 28 โวลต์ ค่าที่อ่านได้เป็นค่า
ก. ค่ายอดถึงยอด (Peak to Peak)
ข. ค่าเฉลี่ยกำลังสอง (Root Mean Square)
ค. กําลังเอนเวโลปค่ายอด (Peak to Peak Envelope Power)
ง. กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย (Average Power)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 77/100

77
เอสมิเตอร์ (S-Meter) ที่อยู่ในเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จะแสดงค่าอะไร
ก. ความเข้มของสัญญาณเสียง
ข. ความแรงของสัญญาณวิทยุ
ค. ความเบี่ยงเบนของสัญญาณเสียง
ง. ความดังของเสียง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 78/100

78
อาร์เอฟ ปรี-แอมปลิไฟเออร์ (RF Preamplifier) คืออะไร
ก. วงจรเพิ่มอัตราขยายของภาคส่ง
ข. วงจรลดอัตราขยายของภาครับ
ค. วงจรลดอัตราขยายของภาคส่ง
ง. วงจรเพิ่มอัตราขยายของภาครับ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 79/100

79
เครื่องมือที่ใช้วัดอัตราส่วนของกำลังส่งที่ออกสายอากาศกับกำลังส่งที่สะท้อนกลับมาจากสายอากาศ คือ
ก. ซิกแนล มิเตอร์ (Signal Meter)
ข. วีเอสดับบลิวอาร์ มิเตอร์ (VSWR Meter)
ค. ฟิลด์สเตร็งท์ มิเตอร์ (Field Strength Meter)
ง. อาร์เอฟ เพาเวอร์ มิเตอร์ (RF Power Meter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 80/100

80
เหตุใดการใช้งานสายอากาศย่านความถี่ VHF จึงควรติดตั้งให้อยู่ในตำแหน่งสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้
ก. เพื่อให้แพร่กระจายคลื่นได้ไกลที่สุด
ข. เพื่อให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ค. เพื่อไม่ให้สายอากาศแพร่กระจายคลื่นฮาร์มอนิก (Harmonic) ออกมา
ง. เพื่อให้ครบวงจรทางไฟฟ้าในเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 81/100

81
วงจรเรโซแนนซ์ ที่ใช้ในเครื่องรับ-ส่งวิทยุทั่ว ๆ ไปจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์อะไร
ก. รีซิสเตอร์ (Resistor)
ข. คาปาซิเตอร์ (Capacitor) กับ รีซิสเตอร์ (Resistor)
ค. อินดักเตอร์ (Inductor)
ง. อินดักเตอร์ (Inductor) กับ คาปาซิเตอร์ (Capacitor)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 82/100

82
เหตุใดจึงต้องกำจัดคลื่นฮาร์มอนิก (Harmonic) และคลื่นแปลกปลอม (Spurious)
ก. เนื่องจากเป็นคลื่นที่ทำให้เกิดการสูญเสียในสายนำสัญญาณ
ข. เนื่องจากเป็นคลื่นที่เป็นอันตรายต่อระบบอากาศ
ค. เนื่องจากเป็นคลื่นที่อาจแพร่ออกไปรบกวนสถานีอื่น
ง. เนื่องจากเป็นคลื่นที่เป็นอันตรายต่อบุคคลผู้ใช้งาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 83/100

83
โดยทั่วไปเครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือใช้ไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟ้าเท่าใด
ก. 7.2 โวลต์ (V)
ข. 10.8 โวลต์ (V)
ค. 12 โวลต์ (V)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 84/100

84
อิเล็กโตรแมกเนติก อินเตอร์เฟียเรนซ์ (Electromagnetic Interference: EMI) คือ
ก. การรบกวนต่อคลื่นวิทยุอันเกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
ข. การรบกวนต่อคลื่นวิทยุอันเกิดจากระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์
ค. การรบกวนต่อคลื่นวิทยุอันเกิดจากผู้จงใจส่งคลื่นรบกวน
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 85/100

85
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำมาใช้งานแล้วอาจจะก่อให้เกิดการรบกวนเครื่องรับส่งวิทยุ ได้แก่
ก. สว่านไฟฟ้า
ข. เครื่องปั่นน้ำผลไม้
ค. มอเตอร์จักรเย็บผ้า
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 86/100

86
ข้อใดคือความหมายของคำว่า “จริยธรรม"
ก. การกระทำความดี
ข. การซื่อสัตย์ มีวินัย มีน้ำใจ
ค. เป็นสุภาพชน
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 87/100

87
“จริยธรรม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึงข้อใด
ก. คำสั่งสอน
ข. ระเบียบข้อบังคับ
ค. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 88/100

88
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด
ก. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ
ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ
ค. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
ง. ไม่มีข้อถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 89/100

89
พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่พูดจาสุภาพ อ่อนหวานและไพเราะ ตรงกับหลักธรรมะในข้อใด
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. ปิยวาจา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 90/100

90
ความมีวินัยต่อตนเอง คือพฤติกรรมในข้อใด
ก. ปฏิบัติตามความคิดของตนเอง
ข. ควบคุมตนเองให้มีสติ
ค. เชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
ง. ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 91/100

91
ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. มีความพร้อมที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อรับใช้ชุมชนและประเทศชาติ
ข. จงใจเล่นวิทยุเพื่อก่อให้เกิดความรำคาญใจแก่ผู้อื่น
ค. ละเว้นการเล่นวิทยุจนมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัว การงาน และชุมชน
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 92/100

92
บุคคลในข้อใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของกิจการวิทยุสมัครเล่น
ก. นายพันดี รีบดำเนินการยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นทันทีเมื่อตรวจสอบพบว่าใบอนุญาตของตนเองสูญหายภายหลังจากที่มีการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ข. นางสาวรัตนาวดี งดเว้นการใช้ความถี่วิทยุในช่วงที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ และรีบดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฉบับใหม่ทันที
ค. กำนันแย้ม กดคีย์ทับเป็นประจำเพื่อให้นายทศพลไม่สามารถออกอากาศได้ เนื่องจากมีความ ไม่พอใจเป็นการส่วนตัว
ง. นายบุญมี ยุติการสนทนากับนายบุญมาทันที เมื่อมีเพื่อนสมาชิกแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือ (Mayday)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 93/100

93
ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. รู้รักสามัคคีและเป็นมิตรกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน
ข. มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
ค. เปิดเผยข้อมูลความลับที่ไม่ควรเปิดเผย
ง. ดำรงตนเป็นที่พึ่งของสุจริตชน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 94/100

94
ข้อใดคือคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA
ก. นักวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้ที่มีอัธยาศัย ความเป็นมิตร ให้ความร่วมมือ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นเสมอเพื่อความเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่ดีต่อกัน
ข. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้ที่มีความจริงใจ ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น
ค. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้รักความก้าวหน้า ติดตามเทคโนโลยีอยู่เสมอ และปรับปรุงสถานีวิทยุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมใช้งานทันที
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 95/100

95
นายชนาธิปใช้ช่องความถี่ช่องหนึ่ง แต่สัญญาณทะลุข้ามไปรบกวนการสนทนาของนายธีรศิลป์ที่ใช้งานอยู่อีกช่องหนึ่ง การแก้ปัญหาของคู่สนทนาในข้อใดต่อไปนี้ ที่แสดงถึงความเป็นผู้ที่มีอัธยาศัย มีความเป็นมิตร ให้ความร่วมมือและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นเสมอเพื่อความเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่ดีต่อกัน ตามคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นที่นายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA กล่าวไว้
ก. นายธีรศิลป์เข้าไปต่อว่าและแจ้งนายชนาธิปให้ลดกำลังส่ง
ข. นายธีรศิลป์เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่อื่น
ค. นายชนาธิปเพิ่มกำลังส่งให้แรงขึ้น
ง. นายชนาธิปหันสายอากาศให้ยิงตรงมายังสถานีของนายธีรศิลป์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 96/100

96
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. นายปังปอนด์ ใช้ถ้อยคำที่สุภาพและใช้รหัส Q ในการติดต่อสื่อสาร
ข. นางสาวไฉไล แนะนำและเชิญชวนเพื่อนสมาชิกใช้ความถี่วิทยุให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับอยู่เป็นประจำ
ค. นางสาวมิ้นต์ เป็นนักวิทยุสมัครเล่นได้ดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อให้สามารถใช้ความถี่ของมูลนิธิสาธารณกุศลต่าง ๆ
ง. นายเป้ ใฝ่หาความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและทำหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 97/100

97
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. รัตนาวดี น้อมรับและปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้คลื่นความถี่จากสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัดที่รัตนาวดีอาศัยอยู่ ถึงแม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ นั้นก็ตาม
ข. วันชนะ ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมซึ่งกำหนดให้ใช้กำลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์ แต่ออกอากาศจริงที่กำลังส่ง 60 วัตต์
ค. ประกิต ใช้ความถี่วิทยุ 145.000 MHz สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในขณะเผชิญเหตุภัยพิบัติ
ง. เจิดนภา ใช้ความถี่วิทยุ 145.450 MHz ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นสำหรับกิจกรรมพิเศษ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 98/100

98
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. นายเป้ ใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเป็นการดูหมิ่นในการติดต่อสื่อสารอยู่เป็นประจำ
ข. นายปังปอนด์ แนะนำให้นายปิ่นไปซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ค. นางสาวมิ้นต์ ใฝ่หาความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและทำหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ง. นางสาวไฉไล เป็นนักวิทยุสมัครเล่นได้ดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อให้สามารถใช้ความถี่ของมูลนิธิสาธารณกุศลต่าง ๆ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 99/100

99
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องสำหรับการติดต่อสื่อสารผ่านสถานีทวนสัญญาณ (Repeater)
ก. ติดต่อสื่อสารโดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ หรือสถานีวิทยุคมนาคมชนิดเคลื่อนที่
ข. ติดต่อสื่อสารกับภรรยาตลอดเวลาที่เดินทางกลับบ้าน
ค. ติดต่อสื่อสารโดยใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จำเป็นไม่ยืดเยื้อ และตรงประเด็น
ง. หากจะสนทนาภายหลังจากเพื่อสมาชิกสนทนาเสร็จสิ้น ให้รอสัญญาณเสียงหางคีย์หมดลงหรือเสียงบิ๊บ (beep) ดังขึ้นก่อน จึงจะกดคีย์เพื่อสนทนาต่อไป
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 100/100

100
ข้อใดเป็นเรื่องที่เหมาะสำหรับการนำมาเป็นบทสนทนาในการออกอากาศ
ก. การนำเสนอขายสินค้าที่เป็นธุรกิจของตน
ข. เทคนิคการติดต่อสื่อสารในโหมดต่าง ๆ
ค. ศาสนาและการเมือง
ง. เรื่องขำขันใต้สะดือ
คำถามก่อนหน้า

คุณยังตอบคำถามไม่ครบ : 100 ข้อ จาก 100 ข้อ

(คลิกที่หมายเลขข้อที่ต้องการ เพื่อตอบคำถาม)