NBTC ONE STOP SERVICE

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นต้น

90:00 นาที

คำถามที่ 1/100

1
อุปกรณ์ในข้อใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นวิทยุ
ก. โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง
ข. เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องโทรสาร
ค. โทรศัพท์เคลื่อนที่ เตาไมโครเวฟ
ง. ไมโครโฟนไร้สาย หูฟังไร้สาย
คำถามต่อไป

คำถามที่ 2/100

2
ประเด็นเกี่ยวกับตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ซึ่งทุกประเทศต้องปฏิบัติตามให้เหมือนกันทั้งโลก
ข. ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ เมื่อกำหนดแล้วให้ใช้ได้ตลอดไปไม่สามารถแก้ไขได้
ค. พนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคนสามารถซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมที่บรรจุคลื่นความถี่ตามที่ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติกำหนดให้ใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่นทั้งหมดได้ทันที
ง. การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับวิทยุสมัครเล่นตามตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ อาจมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 3/100

3
ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับรองให้ทำหน้าที่บริหารสถานีควบคุมข่ายประจำจังหวัด เพื่อให้กิจการวิทยุสมัครเล่นเข้มแข็ง
ก. เป็นตัวแทนของพนักงานวิทยุสมัครเล่นในการเสนอความคิดเห็น หรือประสานงานระหว่างพนักงานวิทยุสมัครเล่นกับ กสทช. และหน่วยงานของรัฐ
ข. ส่งเสริมพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นในจังหวัดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
ค. เพิกถอนสัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่กระทำความผิด
ง. สนับสนุนให้แต่ละจังหวัดมีสถานีวิทยุสมัครเล่นเพื่อใช้ร่วมกันอย่างเพียงพอ อาทิ สถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club Station)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 4/100

4
คำว่า “เครื่องวิทยุคมนาคม” ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายถึง เครื่องส่งวิทยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนาคม หรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคม แต่ไม่รวมถึง
ก. เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และเครื่องส่งเครื่องรับหรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคมด้วยคลื่นแฮรตเซียนตามลักษณะหรือประเภทที่กำหนดในกฎกระทรวง
ข. อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ค. วิทยุสื่อสารที่มีกำลังส่งสูงกว่า 10 มิลลิวัตต์
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 5/100

5
เครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม หากมีการใช้งานผิดเงื่อนไขใบอนุญาตและถูก กสทช. ยึดไว้เพื่อการตรวจสอบ สามารถดำเนินการอย่างไรบ้าง
ก. คืนให้เจ้าของเมื่อคดีสิ้นสุด
ข. คืนให้ผู้ต้องหา
ค. ขายทอดตลาด
ง. มอบให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 6/100

6
นายไข่เค็มใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุย่านสมัครเล่นขณะที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ ในขณะที่นายไข่เจียวซึ่งใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุย่านสมัครเล่นโดยไม่มีใบอนุญาตอะไรเลย หากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมทั้งสองคนนี้จะถูกลงโทษเท่ากันหรือไม่
ก. เท่ากัน เพราะเป็นการใช้ขณะไม่มีใบอนุญาตเหมือนกัน
ข. ไม่เท่ากัน การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่มีใบอนุญาตนั้นผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 โทษหนักกว่า แต่การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมขณะที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุนั้นผิดตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น
ค. ไม่เท่ากัน เพราะการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมขณะที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุนั้น ผิดทั้งประกาศ กสทช. และผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ด้วย
ง. เทียบกันไม่ได้เพราะเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 7/100

7
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม ค่าธรรมเนียม 700 บาท
ข. ใบอนุญาตให้ค้าเพื่อการซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ค. ใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
ง. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น มีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 200 บาท
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 8/100

8
นายไข่ไก่ เป็นพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ต้องการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเพียงเครื่องเดียวที่บรรจุคลื่นความถี่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคลื่นความถี่กิจการวิทยุสมัครเล่น ได้หรือไม่
ก. ได้ โดยโปรแกรมคลื่นความถี่กิจการวิทยุสมัครเล่นเพิ่มในเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ของหน่วยงาน
ข. ได้ โดยนำเครื่องรับ-ส่งวิทยุย่านสมัครเล่นมาเปิดแบนด์เพื่อใช้งานคลื่นความถี่ของหน่วยงาน
ค. ได้ โดยจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ประเภทที่ 1 มาใช้งานซึ่งเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผู้ใช้สามารถตั้งคลื่นความถี่ได้เองจากหน้าเครื่อง
ง. ไม่ได้ เพราะมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นคนละกิจการ ดังนั้น จะต้องใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุย่านสมัครเล่น 1 เครื่อง และเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ประเภทที่ 2 อีก 1 เครื่อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 9/100

9
กิจการวิทยุสมัครเล่นสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ เนื่องจาก
ก. พนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้มีฐานะดี สามารถลงทุนซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือราคาแพง
ข. พนักงานวิทยุสมัครเล่นมีโอกาสศึกษาทดลอง วิจัย และสร้างอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่ที่กำหนดไว้สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น
ค. พนักงานวิทยุสมัครเล่นอยู่ใกล้ชิด กสทช. ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ด้านโทรคมนาคม
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 10/100

10
เพราะเหตุใดเราจึงต้องเป็นสมาชิกของสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่ควบคุมข่ายในพื้นที่ที่เราตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นหรือใช้คลื่นความถี่อยู่เป็นประจำ
ก. สมาคมฯ สามารถช่วยเหลือให้คำแนะนำ และเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่าย
ข. เราสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่ให้เจริญก้าวหน้า
ค. เพื่อสนับสนุนให้สมาคมฯ เป็นตัวแทนของพวกเราได้อย่างแท้จริง
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 11/100

11
นายปทีป นางสาวประเทือง และนายประทุม เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น โดยนายปทีปได้รับอนุญาตจากนางสาวประเทืองให้ใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นที่บ้านของเธอเพื่อติดต่อสื่อสารกับนายประทุมได้ จากกรณีดังกล่าวนายปทีปจะต้องใช้สัญญาณเรียกขานของผู้ใด
ก. ใช้สัญญาณเรียกขานของนายปทีปเองเพราะเป็นผู้ใช้สถานีวิทยุสมัครเล่น
ข. ใช้สัญญาณเรียกขานของนางสาวประเทือง เพราะเป็นเจ้าของสถานีวิทยุสมัครเล่น
ค. ใช้สัญญาณเรียกขานของนางสาวประเทือง และระบุว่านายปทีปกำลังเป็นผู้ใช้สถานีวิทยุสมัครเล่น
ง. ไม่ต้องใช้สัญญาณเรียกขานเพราะการใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นของผู้อื่นนั้นผิดกฎหมาย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 12/100

12
การตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นเป็นการชั่วคราวนอกพื้นที่ของพนักงานวิทยุสมัครเล่น เพื่อทำการทดลองทดสอบหรือการแข่งขันด้านวิชาการในระยะเวลาสั้น ๆ ต้องดำเนินการอย่างไร
ก. แจ้งให้สำนักงาน กสทช. ภูมิภาคและสมาคมที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย ในพื้นที่รับทราบก่อนดำเนินกิจกรรม
ข. ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน กสทช. ในส่วนกลาง ก่อนดำเนินกิจกรรมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 45 วัน โดยการขออนุญาตจะต้องกระทำในนามชมรมหรือสมาคมวิทยุสมัครเล่น เท่านั้น
ค. ยื่นคำขออนุญาตต่อสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นที่ก่อนดำเนินกิจกรรม เท่านั้น
ง. ไม่ต้องแจ้งใครทั้งสิ้นเพราะอาจถูกกล่าวหาว่าตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 13/100

13
สถานีวิทยุสมัครเล่นชนิดประจำที่ต้องมีสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Logbook) ไว้ประจำสถานีวิทยุสมัครเล่น เพื่อบันทึกรายละเอียดอะไรบ้าง
ก. วัน เดือน ปี และเวลาตั้งแต่เริ่มต้นและสิ้นสุดการติดต่อสื่อสารแต่ละครั้ง
ข. สัญญาณเรียกขานของคู่สถานีที่ติดต่อ
ค. ชื่อ-สกุล ของพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ปฏิบัติหน้าที่
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 14/100

14
สถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่จัดให้เป็นกิจการรอง หมายถึง
ก. ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีที่จัดให้เป็นกิจการหลัก ทั้งที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่อยู่ก่อนหรือภายหลัง
ข. ไม่สามารถเรียกร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวน
ค. ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีอื่น ๆ
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 15/100

15
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นต้องมีผู้รับรองก่อนตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเล่น ย่านความถี่ 28.0 - 29.7 MHz ซึ่งอยู่ในย่าน HF เพราะเหตุใด
ก. เพราะการใช้งานย่านความถี่ HF มีความแตกต่างจากย่านความถี่ VHF ซึ่งผู้รับรองจะสามารถให้คำแนะนำการใช้งานได้
ข. เพราะสามารถติดต่อออกต่างประเทศได้ ถ้าปฏิบัติไม่ถูกจะทำให้ประเทศต้องขายหน้า
ค. เพราะมีการแลกบัตรยืนยันการติดต่อต้องให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นที่เป็นสมาชิกของ ITU รับรอง
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 16/100

16
คลื่นความถี่ที่ใช้สำหรับส่งจากพื้นโลกไปยังดาวเทียม เรียกว่าความถี่อะไร
ก. Downlink
ข. Uplink
ค. Active link
ง. Control link
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 17/100

17
คลื่นความถี่ที่ใช้สำหรับส่งจากดาวเทียมมายังพื้นโลก เรียกว่าความถี่อะไร
ก. Downlink
ข. Uplink
ค. Active link
ง. Control link
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 18/100

18
คลื่นความถี่ช่วงใดในย่าน 10 เมตร ที่กำหนดให้ใช้สำหรับสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ
ก. 28.0000 – 28.0600 MHz
ข. 28.3200 – 29.0000 MHz
ค. 28.1900 – 28.3000 MHz
ง. 29.5200 – 29.7000 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 19/100

19
คลื่นความถี่ช่วงใดในย่าน 10 เมตร ที่กำหนดให้ใช้ติดต่อสื่อสารประเภทเสียงในโหมด FM สำหรับเรียกขาน
ก. 28.0500 MHz
ข. 28.4000 MHz
ค. 29.0000 MHz
ง. 29.6000 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 20/100

20
นอกจากความถี่ 145.4500, 145.4625, 145.4750 และ 144.4875 MHz พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น สามารถใช้ช่องความถี่อื่นในการทำกิจกรรมพิเศษหรือไม่
ก. ไม่ได้ เพราะเป็นการจับจองคลื่นความถี่ไม่ให้ผู้อื่นใช้
ข. ไม่ได้ ยกเว้นเป็นการตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นสำหรับกิจกรรมพิเศษเพื่อการแข่งขัน ซึ่งไม่ได้ใช้ความถี่ใดความถี่หนึ่งเป็นการเฉพาะ
ค. ได้ ถ้าใช้เป็นเวลาสั้น ๆ
ง. ได้ แต่ไม่สามารถขอสัญญาณเรียกขานพิเศษและให้ผู้อื่นทดลองใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นของตน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 21/100

21
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ที่ประสงค์จะติดตั้งอุปกรณ์ขยายกำลังส่งเข้ากับเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อใช้งานจะต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ไม่อนุญาตให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นใช้งานอุปกรณ์ขยายกำลังส่ง
ข. จัดทำอุปกรณ์ขยายกำลังส่งเพื่อนำมาประกอบใช้งานโดยต้องได้รับใบอนุญาตให้ทำเครื่องวิทยุคมนาคม
ค. จัดซื้ออุปกรณ์ขยายกำลังส่งเพื่อนำมาประกอบใช้งานโดยต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ง. จัดทำหรือจัดซื้ออุปกรณ์ขยายกำลังส่งเพื่อนำมาประกอบใช้งานโดยต้องได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 22/100

22
เพราะเหตุใดสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณจึงต้องเข้าโทนรหัส
ก. เพื่อเป็นเงื่อนไขให้ผู้ต้องการใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณต้องเป็นสมาชิกสมาคม
ข. เพื่อตรวจสอบและทำสถิติบันทึกการใช้งาน
ค. เพื่อป้องกันไม่ให้สถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
ง. เพื่อเข้าระบบ Log Book อัตโนมัติ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 23/100

23
ในการติดต่อสื่อสารของพนักงานวิทยุสมัครเล่นกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. รับส่งข่าวสารไปยังบุคคลที่สาม สามารถกระทำได้เท่าที่จำเป็น
ข. ห้ามมิให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นใช้คลื่นความถี่โดยเด็ดขาด
ค. ใช้คลื่นความถี่ตามปกติในขณะเกิดเหตุเพราะคลื่นความถี่กิจการวิทยุสมัครเล่นไม่ได้อนุญาตให้หน่วยงานของรัฐใช้งาน
ง. ปฏิบัติตามประกาศหรือข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. ในขณะที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินครั้งนั้น ๆ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 24/100

24
HS4AN เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และตั้งอยู่ที่ใด
ก. นครสวรรค์ ภาคเหนือตอนล่าง
ข. หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ค. นนทบุรี ภาคกลาง
ง. นราธิวาส ภาคใต้ตอนล่าง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 25/100

25
HS9AT เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และตั้งอยู่ที่ใด
ก. ตรัง ภาคใต้ตอนล่าง
ข. เพชรบูรณ์ ภาคเหนือตอนล่าง
ค. เพชรบุรี ภาคตะวันตก
ง. นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 26/100

26
เราสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในความถี่วิทยุสมัครเล่นได้หรือไม่
ก. ใช้ได้บ้างตามสมควรกับกาลเทศะ
ข. ไม่ได้ ต้องใช้ภาษาไทยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ค. ใช้ได้ในการคุยกับนักวิทยุสมัครเล่นชาวต่างประเทศ ห้ามใช้คุยกันเอง
ง. ใช้ได้เลยถ้าไม่กลัวถูกหมั่นไส้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 27/100

27
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้ประมวลรหัสคิว (Q Code) และคำย่อต่าง ๆ ในการสื่อสารย่านความถี่ VHF ลักษณะการใช้งานประเภทเสียง
ก. มีความจำเป็นต้องใช้น้อยมาก เพราะย่านความถี่นี้สามารถสื่อสารได้ชัดเจนอยู่แล้ว
ข. มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้โดยไม่เข้าใจผิด
ค. มีความจำเป็นต้องใช้และมีความสำคัญมากจึงต้องนำมาออกสอบ
ง. มีความจำเป็นต้องใช้เพราะเป็นข้อบังคับของ ITU
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 28/100

28
นางสาวไข่ดาว ตอบนายไข่เจียวว่า “QRP สุดจนไม่รู้จะสุดยังไงแล้ว” หมายความว่าอย่างไร
ก. นางสาวไข่ดาวเร่งความดังเสียงจนสุดแล้ว
ข. นางสาวไข่ดาวลดกำลังส่งจนต่ำสุดแล้ว
ค. นางสาวไข่ดาวพูดเสียงเบาที่สุดแล้ว
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 29/100

29
เมื่อต้องการทราบว่าขณะนี้คู่สนทนาอยู่ที่ไหน เราจะถามด้วยประมวลรหัส Q ในข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. ไม่ต้องมาใช้รหัส Q กับเรานะ บอกมาเลยตอนนี้นายอยู่ที่ไหน
ข. QTH ครับ ?
ค. ขณะนี้ QTH ที่ใดครับ
ง. ขอทราบ ว.10
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 30/100

30
ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการรายงานสัญญาณ
ก. ทำให้สถานีอื่นทราบว่าสถานีของเราสัญญาณแรงมาก
ข. ทำให้เรารู้ว่าสถานีของเรามีรัศมีการติดต่อถึงไหนบ้าง
ค. ทำให้เรารู้คุณภาพสัญญาณจากสถานีของเรา
ง. ทำให้เรารู้ถึงผลกระทบของสภาพชั้นบรรยากาศในแต่ละเวลา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 31/100

31
รหัส Q ในข้อใดเกี่ยวกับข้อมูลคุณภาพสัญญาณ
ก. QSP และ QRO
ข. QSA และ QRK
ค. QSL และ QRP
ง. QSM และ QRN
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 32/100

32
ข้อใดคือตัวอย่าง Phonetic Alphabet (การอ่านออกเสียงตัวอักษร) ที่ใช้ในกองทัพเรืออเมริกันสมัยสงครามโลก
ก. A-Alpha K-Kilo P-Papa Z-Zulu
ข. A-Alpha B-Butter C-Charlie D-Duff
ค. A-Alpha G-Golf H-Hotel E-Echo
ง. A-Alpha B-Bravo C-Charlie D-Delta
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 33/100

33
สัญญาณเรียกขาน PA9HP ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. ปีเตอร์-อเมริกา-ไนน์-ฮิวเล็ต-แพก
ข. ปีเตอร์-อัลฟา-ไนน์-โฮเทล-ปีเตอร์
ค. ปาป้า-อัลฟา-ไนน์-โฮเทล-ปาป้า
ง. พอตเตอร์-ไนน์-แฮรี-พอตเตอร์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 34/100

34
สัญญาณเรียกขาน US9IR ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. ยูนิฟอร์ม-เซียรา-ไนน์-อินเดีย-โรมิโอ
ข. ยูไนเต็ด-สเตท-ไนน์-อิน-รัสเซีย
ค. ยูนิคอร์น-สเตท-ไนน์-อินเดีย-เรดิโอ
ง. ยูนิเวอร์ซิตี้-ไนน์-ไอเท็ม-โรเบิร์ต
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 35/100

35
สัญญาณเรียกขาน VK3KT ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. วิกเตอร์-คิง-ทรี-คิง-แทงโก
ข. วีนนิ-คิง-ทรี-คิง-โตเมโต
ค. วี-เค-ทรี-เค-ที
ง. วิกต้า-กิโล-ทรี-กิโล-แทงโก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 36/100

36
เมื่อได้ยินสัญญาณเรียกขาน “เอกซ์เรย์-เอคโค-วัน-เดลตา-เอกซ์เรย์” เขียนเป็นตัวอักษรอย่างไร
ก. XR1DTR
ข. XE1DX
ค. EX1XD
ง. XR1RX
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 37/100

37
เพราะเหตุใดนักวิทยุสมัครเล่น (Radio Amateur) จึงมีชื่อเรียกเล่น ๆ ว่า “Ham”
ก. มาจากชื่อของนักประดิษฐ์ 3 คน
ข. นักวิทยุสมัครเล่นเป็นคนที่มีสีสันเหมือนนักแสดง
ค. เป็นการเรียกผู้ที่ส่งสัญญาณรบกวนการใช้วิทยุเรือในยุคต้น ๆ
ง. มีการสันนิษฐานหลายอย่าง แต่ไม่มีการยืนยันที่แน่นอน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 38/100

38
ในการสื่อสารย่าน HF เมื่อจบข้อความแล้วและต้องการส่งคิวให้คู่สถานีเป็นฝ่ายพูด จะต้องใช้คำใน ข้อใด
ก. Over หรือ Go Ahead
ข. Roger หรือ Go Away
ค. Change
ง. Turn around
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 39/100

39
เมื่อเราต้องการบอกว่า “ลาแล้วนะ สวัสดี” ในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่นจะแทนด้วยคำว่าอะไร
ก. บายบาย
ข. CUL
ค. 73
ง. ว.61
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 40/100

40
เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเราจะหยุดใช้แล้วและความถี่นี้ว่างให้ผู้อื่นใช้ได้ เราจะต้องทำอย่างไร
ก. กล่าวลาแล้วตามด้วยคำว่า “เคลียร์”
ข. กล่าวลาด้วยคำว่า 73
ค. กล่าวลาและขานเวลา
ง. กล่าวลาแล้วตามด้วยคำว่า “สแตนด์บาย”
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 41/100

41
เพราะเหตุใดจึงไม่ควรแจ้งเบาะแสการทำผิดกฎหมายผ่านวิทยุสมัครเล่น
ก. เพราะการใช้วิทยุสื่อสารทำให้ข่าวช้า
ข. เพราะการส่งข่าวทางวิทยุไม่สามารถเก็บเป็นความลับ จึงเป็นอันตรายต่อผู้แจ้ง
ค. เพราะวิทยุสื่อสารติดต่อได้ในระยะใกล้ ๆ เท่านั้น
ง. เพราะความถี่วิทยุสมัครเล่นถูกดักฟัง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 42/100

42
เพราะอะไรเมื่อพบเหตุและได้ประสานงานขอความช่วยเหลือแล้ว จึงควรรออยู่ในที่เกิดเหตุจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึง
ก. เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่
ข. เพื่อให้เจ้าหน้าที่รู้ว่าใครเป็นผู้แจ้ง
ค. เพื่อเล่ารายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ทราบ
ง. เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่รับหน้านักข่าว
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 43/100

43
เหตุการณ์ในข้อใดเหมาะสำหรับการใช้สัญญาณ SOS หรือ May Day เพื่อขอความช่วยเหลือ
ก. พบคนงานตกจากชั้นสอง อาการสาหัส
ข. เกิดเหตุไฟไหม้หญ้ามีควันมาก
ค. พบหญิงสาวถูกกระชากกระเป๋า
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 44/100

44
เพราะเหตุใดการติดต่อสื่อสารในย่าน VHF จึงไม่ค่อยนิยมแลก QSL Card
ก. เพราะรัศมีการติดต่อค่อนข้างแน่นอน ไม่ปรวนแปรและท้าทายเหมือนความถี่วิทยุย่าน HF
ข. เพราะการทำ QSL Card ต้องลงทุนสูง
ค. เพราะไม่นิยมแลกกับคนในประเทศเดียวกัน
ง. เพราะไม่จำเป็นต้องต้องทำตามระเบียบสากล
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 45/100

45
ถ้าเราต้องการให้คู่สถานีส่ง QSL Card มายังเราโดยตรง เราควรดำเนินการอย่างไร
ก. แนบคำขอร้องไปพร้อมกับ QSL Card ของเรา
ข. แนบค่าส่งไปพร้อมกับ QSL Card ของเรา
ค. แนบของที่ระลึกไปพร้อมกับ QSL Card ของเรา
ง. แนบแบบฟอร์มส่งของทางไปรษณีย์ไปพร้อมกับ QSL Card ของเรา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 46/100

46
ความถี่ 1,500 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) มีค่าเท่ากับกี่กิกะเฮิรตซ์
ก. 15
ข. 0.15
ค. 1.5
ง. 150
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 47/100

47
ความถี่มีหน่วยเป็น
ก. โวลต์
ข. เฮิรตซ์
ค. เมตร
ง. วัตต์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 48/100

48
แบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าประมาณ 1.5 โวลต์ ต่อเซลล์ ส่วนใหญ่ได้แก่
ก. แบตเตอรี่ชนิด นิเกิล-แคดเมี่ยม และชนิด อัลคาไลน์
ข. แบตเตอรี่ชนิด สังกะสี-ถ่าน และชนิด อัลคาไลน์
ค. แบตเตอรี่ชนิด ตะกั่ว-กรด และชนิด นิเกิล-แคดเมี่ยม
ง. แบตเตอรี่ชนิด สังกะสี-ถ่าน และชนิด นิเกิล-แคดเมี่ยม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 49/100

49
ข้อใดเป็นหน่วยของกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า ตามลำดับ
ก. โอห์ม (Ω) โวลต์ (V) และแอมแปร์ (A)
ข. โวลต์ (V) วัตต์ (W) และโอห์ม (Ω)
ค. แอมแปร์ (A) โวลต์ (V) และโอห์ม (Ω)
ง. วัตต์ (W) โอห์ม (Ω) และแอมแปร์ (A)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 50/100

50
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าข้างล่างนี้หมายถึงอุปกรณ์ใด
ก. ตัวต้านทาน
ข. ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้
ค. ตัวเก็บประจุไฟฟ้า
ง. ตัวเก็บประจุไฟฟ้าชนิดปรับค่าได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 51/100

51
จากรูปค่าความต้านทานรวมที่จุด A-B มีค่าเท่ากับกี่โอห์ม
ก. 27
ข. 9
ค. 54
ง. 81
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 52/100

52
การเลือกซื้อตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor) มาใช้งานในวงจรไฟฟ้าทั่วไปจะต้องระบุคุณสมบัติทาง
ก. ชนิดของตัวเก็บประจุ
ข. ค่าความจุไฟฟ้า
ค. ค่าทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 53/100

53
อินดักทีฟ รีแอกแตนซ์ (Inductive Reactance : XL) คือ
ก. ความต้านทานการไหลของไฟฟ้ากระแสสลับของตัวเก็บประจุไฟฟ้า
ข. ความต้านทานการไหลของไฟฟ้ากระแสสลับของขดลวดเหนี่ยวนำ
ค. ความต้านทานการไหลของไฟฟ้ากระแสตรงของตัวเก็บประจุไฟฟ้า
ง. ความต้านทานการไหลของไฟฟ้ากระแสตรงของขดลวดเหนี่ยวนำไฟฟ้า
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 54/100

54
สูตรที่ใช้การหาค่าอินดักทีฟ รีแอกแตนซ์ (Inductive Reactance : XL) คือ
ก.
ข.
ค.
ง.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 55/100

55
หน้าที่ของสวิตช์ คือ
ก. ตัด-ต่อวงจร
ข. ขยายสัญญาณวิทยุ
ค. ขยายสัญญาณเสียง
ง. ป้องกันการลัดวงจร
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 56/100

56
จากแผนผังอย่างง่ายของเครื่องรับวิทยุแบบ Superheterodyne ข้างล่างนี้ หมายเลข 5 เป็นภาคที่มีชื่อเรียกว่า
ก. ภาคเอเอฟแอมปลิไฟเออร์ (AF Amplifier)
ข. ภาคไอเอฟ แอมปลิไฟเออร์ (IF Amplifier)
ค. ภาคอาร์เอฟแอมปลิไฟเออร์ (RF Amplifier)
ง. ภาคดีเทคเตอร์ (Detector)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 57/100

57
ความถี่ไอเอฟ (IF) ของเครื่องรับวิทยุแบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ เอเอ็ม (Superheterodyne AM) เป็นเท่าไร
ก. 455 กิโลเฮิรตซ์ (kHz)
ข. 10.7 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
ค. 500 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
ง. 2882 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 58/100

58
วงจร AFC ในเครื่องรับทำหน้าที่
ก. ควบคุมอัตรากำลังขยายโดยอัตโนมัติ
ข. ควบคุมการความถี่ให้คงที่โดยอัตโนมัติ
ค. ควบคุมสัญญาณเสียงให้คงที่
ง. ควบคุมการไหลของกระแสให้คงที่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 59/100

59
การติดต่อสื่อสารโดยวิธีผลัดกันส่ง-รับข่าวและใช้ความถี่เดียว เรียกว่าการติดต่อแบบ
ก. ซิมเพล็กซ์ (Simplex)
ข. ฟูลดูเพล็กซ์ (Full Duplex)
ค. ฮาล์ฟดูเพล็กซ์ (Half Duplex)
ง. เซมิดูเพล็กซ์ (Semi Duplex)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 60/100

60
วัตถุที่คลื่นวิทยุผ่านได้ยาก คือ
ก. ไม้
ข. แก้ว
ค. แผ่นโลหะ
ง. น้ำ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 61/100

61
ถ้าต้องการติดต่อกับคู่สถานีที่ส่งคลื่นวิทยุแบบเวอร์ติคัลโพลาไรเซชัน (Vertical Polarization) จะต้อง
ก. ติดตั้งสายอากาศในแนวนอน
ข. เพิ่มกำลังส่งให้สูงที่สุด
ค. ติดตั้งสายอากาศในแนวดิ่ง
ง. ลดความสูงของสายอากาศลง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 62/100

62
สายอากาศ A มีอัตราการขยาย (Gain) ดีกว่าสายอากาศ B หมายความว่า
ก. สายอากาศ A ทนกำลังไฟฟ้าได้สูงกว่าสายอากาศ B
ข. สายอากาศ A ดึงกำลังไฟฟ้าจากเครื่องส่งได้มากกว่าสายอากาศ B
ค. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
ง. สายอากาศ A สามารถส่งคลื่นไปในทิศทางที่กำหนดได้แรงกว่าสายอากาศ B เมื่อกำลังส่งเท่ากัน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 63/100

63
สายอากาศฮาล์ฟเวฟไดโพล (Half Wave Dipole) โดยทั่ว ๆ ไป จะมีค่าเรดิเอชันรีซิสแทนซ์ (Radiation Resistance) เท่ากับ
ก. 36 โอห์ม
ข. 50 โอห์ม
ค. 73 โอห์ม
ง. 300 โอห์ม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 64/100

64
สายนำสัญญาณยาว 100 ฟุต มีอิมพีแดนซ์ประจำตัว 50 โอห์ม ถ้าความยาวเพิ่มขึ้นเป็น 300 ฟุต จะมีอิมพีแดนซ์ประจำตัวเท่าใด
ก. 15 โอห์ม
ข. 100 โอห์ม
ค. 50 โอห์ม
ง. 150 โอห์ม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 65/100

65
สกิปแอเรีย (Skip Area) คือ
ก. พื้นที่ที่รับคลื่นวิทยุได้ดีที่สุด
ข. พื้นที่ที่อยู่ในเขตบริการของสถานีส่งวิทยุ
ค. พื้นที่ที่รับสัญญาณคลื่นวิทยุทั้งคลื่นดิน (Ground Wave) และคลื่นฟ้า (Sky Wave) ไม่ได้
ง. พื้นที่ที่มีคลื่นรบกวน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 66/100

66
อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับต่อแทนสายอากาศเมื่อไม่ต้องการให้มีการแพร่กระจายคลื่นขณะปรับแต่งเครื่องรับ-ส่งวิทยุ คือ
ก. ดัมมีโหลด (Dummy Load)
ข. โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter)
ค. อาร์เอฟโวลต์มิเตอร์ (RF Voltmeter)
ง. ซิกแนลมิเตอร์ (Signal Meter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 67/100

67
การเลือกใช้ดัมมีโหลด (Dummy Load) ควรคำนึงถึง
ก. ย่านความถี่ใช้งาน
ข. กำลังส่งสูงสุดที่ทนได้
ค. ค่าอิมพีแดนซ์ (Impedance)
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 68/100

68
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบไดโอด (Diode) คือ
ก. โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter)
ข. แอมมิเตอร์ (Ammeter)
ค. โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)
ง. วียู มิเตอร์ (VU Meter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 69/100

69
การตรวจวัดความต้านทานที่ต่ออยู่ในวงจรไฟฟ้าทั่วไปมีวิธีการอย่างไร
ก. ไม่ต้องถอดออกจากวงจร
ข. ต่อตัวต้านทานจำนวน 1 ตัว อนุกรมเข้าไป
ค. ถอดออกจากวงจร
ง. ไม่มีคำตอบใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 70/100

70
นำตัวต้านทานค่า 27 กิโลโอห์ม (kΩ) จำนวน 3 ตัวมาต่ออนุกรมกัน ความต้านทานรวมมีค่าเท่ากับ
ก. 27 กิโลโอห์ม (kΩ)
ข. 54 กิโลโอห์ม (kΩ)
ค. 81 กิโลโอห์ม (kΩ)
ง. 9 กิโลโอห์ม (kΩ)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 71/100

71
เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องหนึ่งใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 220 โวลต์/50/60 เฮิรตซ์, 70 วัตต์ ค่า 70 วัตต์ หมายถึง
ก. กำลังไฟฟ้าจ่ายออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
ข. กำลังไฟฟ้าที่แพร่กระจายออกอากาศ
ค. กำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในเครื่องใช้ไฟฟ้า
ง. กำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำงานได้เป็นปกติ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 72/100

72
ในขณะที่เครื่องรับ-ส่งวิทยุสแตนด์บาย (Standby) อ่านค่าแอมมิเตอร์ (Ammeter) ได้ 100 มิลลิแอมป์ (mA) เป็นการบอกค่าอะไร
ก. แรงดันไฟฟ้า
ข. กำลังของไฟฟ้า
ค. คลื่นความถี่ที่รับฟัง
ง. กระแสไฟฟ้า
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 73/100

73
มัลติมิเตอร์ (Multimeter) คือ เครื่องมือใช้วัดอะไรบ้าง
ก. กำลังส่งของวิทยุ
ข. วัด VSWR ของกำลังส่ง
ค. ค่าความต้านทานอย่างเดียว
ง. ค่าแรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ความต้านทาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 74/100

74
การที่กำลังส่งย้อนกลับมาสู่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ มีสาเหตุมาจาก
ก. การใช้สายอากาศในย่านความถี่ที่ไม่ตรงกับความถี่ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ข. การปรับสายอากาศไม่ตรงทิศทางในการรับ-ส่ง
ค. การใช้แบตเตอรี่ผิดพลาด
ง. การเคลื่อนที่หรือย้ายเครื่องรับ-ส่งวิทยุเป็นประจำ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 75/100

75
เมื่อต้องการทดสอบหรือปรับแต่งเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ต้องใช้เครื่องมือชนิดใด
ก. เอเอฟ ซิกแนลเจนเนอเรเตอร์ (AF Signal Generator)
ข. อาร์เอฟ ซิกแนลเจนเนอเรเตอร์ (RF Signal Generator)
ค. ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 76/100

76
เมื่อใช้ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ 30 โวลต์ ถ้าวัดด้วยมัลติมิเตอร์ (Multimeter) แบบแอนะล็อก (Analog) ค่าที่ได้จะเป็นอย่างไร
ก. น้อยกว่า 30 โวลต์ (V)
ข. เท่ากับ 30 โวลต์ (V)
ค. มากกว่า 30 โวลต์ (V)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 77/100

77
เครื่องมือที่แสดงค่าการแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission) และการแพร่ฮาร์มอนิก (Harmonic Emission) คือ
ก. เครื่องวิเคราะห์สเปคตรัม (Spectrum Analyzer)
ข. มิเตอร์วัดกําลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Meter)
ค. ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)
ง. เอสดับบลิวอาร์มิเตอร์ (SWR Meter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 78/100

78
AF Signal Generator กำเนิดสัญญาณอะไร
ก. สัญญาณเสียง
ข. สัญญาณเสียงโดยมีคลื่นพาห์ด้วย
ค. สัญญาณวิทยุ
ง. สัญญาณวิทยุโดยมีคลื่นพาห์ด้วย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 79/100

79
สายนำสัญญาณ เบอร์ RG-8 และ RG-58 มีค่าอิมพีแดนซ์ (Impedance) ประมาณเท่าใด
ก. 40 โอห์ม
ข. 75 โอห์ม
ค. 300 โอห์ม
ง. 50 โอห์ม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 80/100

80
เหตุใดค่าอิมพีแดนซ์ของสายอากาศและเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จึงต้องมีค่าเท่ากัน
ก. เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ข. เพื่อให้คลื่นวิทยุแพร่กระจายคลื่นได้แรงที่สุด
ค. เพื่อให้ภาครับของเครื่องรับ-ส่งวิทยุรับสัญญาณได้เต็มประสิทธิภาพ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 81/100

81
การใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ทำหน้าที่รับโดยถอดสายอากาศออก จะมีผลอย่างไร
ก. รับไม่ได้เลย หรือรับได้แต่ไม่ค่อยดี
ข. เครื่องจะเสีย
ค. รับได้เป็นปกติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ค.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 82/100

82
เหตุใดจึงต้องกำจัดคลื่นฮาร์มอนิก (Harmonic) และคลื่นแปลกปลอม (Spurious)
ก. เนื่องจากเป็นคลื่นที่ทำให้เกิดการสูญเสียในสายนำสัญญาณ
ข. เนื่องจากเป็นคลื่นที่เป็นอันตรายต่อระบบอากาศ
ค. เนื่องจากเป็นคลื่นที่อาจแพร่ออกไปรบกวนสถานีอื่น
ง. เนื่องจากเป็นคลื่นที่เป็นอันตรายต่อบุคคลผู้ใช้งาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 83/100

83
โดยทั่วไปเครื่องรับ-ส่งวิทยุติดรถยนต์ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟ้าเท่าใด
ก. 12 กิโลโวลต์ (kV)
ข. 12 โวลต์ (V)
ค. 12 มิลลิโวลต์ (mV)
ง. 12 ไมโครโวลต์ (μV)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 84/100

84
โดยทั่วไปเครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือใช้ไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟ้าเท่าใด
ก. 7.2 โวลต์ (V)
ข. 10.8 โวลต์ (V)
ค. 12 โวลต์ (V)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 85/100

85
การใช้กำลังส่งสูงอาจส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง
ก. มีสัญญาณแผ่กระจายไปรบกวนคลื่นความถี่ข้างเคียง
ข. เกิดการรบกวนกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ร่วมใช้คลื่นความถี่
ค. มีคลื่นความถี่แปลกปลอมแผ่กระจายออกไปด้วยกำลังแรง
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 86/100

86
ข้อใดคือความหมายของคำว่า “คุณธรรม”
ก. รู้สึกรับผิดชอบ ชั่ว ดี
ข. รู้จักข่มใจตนเอง
ค. จิตสำนึกที่ดี
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 87/100

87
“จริยธรรม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึงข้อใด
ก. คำสั่งสอน
ข. ระเบียบข้อบังคับ
ค. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 88/100

88
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด
ก. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ
ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ
ค. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
ง. ไม่มีข้อถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 89/100

89
สิ่งใดสามารถยับยั้งความโกรธได้
ก. เมตตา กรุณา
ข. มุทิตา อุเบกขา
ค. สติ สัมปชัญญะ
ง. ฉันทะ วิริยะ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 90/100

90
ผลดีของการมีสติหมายถึง ข้อใด
ก. รู้ว่าใครจะทำอะไร
ข. รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร
ง. รู้อดีตชาติของตนเอง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 91/100

91
บุคคลใดต่อไปนี้ ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. ชายใหญ่ รับ-ส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง
ข. ชายกลาง ติดต่อสื่อสารกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นประจำ
ค. หญิงใหญ่ ใช้ช่องความถี่สำหรับโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับร้านคาราโอเกะของตนเอง
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 92/100

92
บุคคลในข้อใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของกิจการวิทยุสมัครเล่น
ก. นายพันดี รีบดำเนินการยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นทันทีเมื่อตรวจสอบพบว่าใบอนุญาตของตนเองสูญหายภายหลังจากที่มีการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ข. นางสาวรัตนาวดี งดเว้นการใช้ความถี่วิทยุในช่วงที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ และรีบดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฉบับใหม่ทันที
ค. กำนันแย้ม กดคีย์ทับเป็นประจำเพื่อให้นายทศพลไม่สามารถออกอากาศได้ เนื่องจากมีความ ไม่พอใจเป็นการส่วนตัว
ง. นายบุญมี ยุติการสนทนากับนายบุญมาทันที เมื่อมีเพื่อนสมาชิกแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือ (Mayday)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 93/100

93
ข้อใดเป็นข้อห้ามสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น
ก. ยินยอมให้ผู้อื่นที่ไม่มีใบอนุญาตใช้สถานีหรือเครื่องวิทยุคมนาคม
ข. กระทำผิดกฎหมายวิทยุคมนาคมหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค. แย่งใช้ช่องสัญญาณติดต่อสื่อสาร
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 94/100

94
ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA
ก. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้ที่มีความจริงใจ ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น
ข. นักวิทยุสมัครเล่นต้องคำนึงถึงตนเองเป็นหลัก โดยไม่สนใจว่าการออกอากาศจะไปลดทอนความพึงพอใจของสถานีอื่น
ค. นักวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้มีดุลยภาพที่พอดี โดยคิดเสมอว่าวิทยุสมัครเล่นเป็นงานอดิเรก จึงไม่ปล่อยให้เกิดความเสียหายต่อภารกิจที่ต้องรับผิดชอบทั้งครอบครัว อาชีพ และสังคม
ง. นักวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้มีความรักชาติ พร้อมเสมอที่จะใช้ความรู้ความสามารถและใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 95/100

95
จากคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA พฤติกรรมในข้อใดแสดงถึงความเป็นผู้มีดุลยภาพ ที่พอดี
ก. นายจำปี ฟังข่าวทางวิทยุตลอดเวลาในขณะทำงาน โดยใช้หูฟังเพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่น
ข. นางจำปา เป็นสาวกตัวจริง ใช้เวลาคุยในความถี่วิทยุตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน
ค. นายมานะ เล่นวิทยุหลังจากช่วยภรรยาทำงานบ้านและพาลูกเข้านอนแล้ว
ง. นางมานี ต้องออกจากบ้านหกโมงเช้าเพื่อไปทำงานและตอนเย็นต้องดูแลทำความสะอาดบ้าน จึงกำหนดเวลาเล่นวิทยุเฉพาะห้าทุ่มถึงตีสาม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 96/100

96
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. รัตนาวดี น้อมรับและปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้คลื่นความถี่จากสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัดที่รัตนาวดีอาศัยอยู่ ถึงแม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ นั้นก็ตาม
ข. วันชนะ ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมซึ่งกำหนดให้ใช้กำลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์ แต่ออกอากาศจริงที่กำลังส่ง 60 วัตต์
ค. ประกิต ใช้ความถี่วิทยุ 145.000 MHz สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในขณะเผชิญเหตุภัยพิบัติ
ง. เจิดนภา ใช้ความถี่วิทยุ 145.450 MHz ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นสำหรับกิจกรรมพิเศษ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 97/100

97
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. ระบุตัวตนในการออกอากาศโดยใช้ชื่อเล่นของตนเองและเรียกชื่อเล่นของเพื่อนสมาชิก
ข. ใช้สัญญาณเรียกขานในการสนทนากับเพื่อสมาชิก
ค. ระบุตัวตนโดยแจ้งสัญญาณเรียกขานครบถ้วนทุกตัวอักษรตามหลัก ITU Phonetic Alphabet
ง. ระบุตัวตนโดยแจ้งสัญญาณเรียกขานของตนเองบ่อยครั้ง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 98/100

98
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. นายกวิน ใช้ความถี่วิทยุ 145.800 MHz เพื่อติดต่อสื่อสารภาคพื้นดินกับนายธนบูรณ์ในลักษณะการติดต่อสื่อสารประเภทเสียง
ข. นายพีระพัฒน์ ใช้ความถี่วิทยุ 144.000 MHz เพื่อติดต่อสื่อสารภาคพื้นดินกับนายธีราทร ในลักษณะการติดต่อสื่อสารประเภทเสียง
ค. นายสารัช ใช้ความถี่วิทยุ 144.000 MHz เพื่อเรียกขานสถานีอวกาศ ISS (International Space Station)
ง. นายชนาธิป ใช้ความถี่วิทยุ 145.800 MHz เพื่อรับสัญญาณจากสถานีอวกาศ ISS (International Space Station)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 99/100

99
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. นายซึเนโอะ ได้เข้าร่วมการแข่งขันติดต่อสื่อสารระยะไกล โดยขออนุญาตใช้ความถี่ 145.450 MHz
ข. นายไจแอนท์ เรียกขานหานายทามาโอะที่ความถี่ 145.000 MHz ได้แล้ว ทั้งสองคนจึงเปลี่ยน เป็นความถี่ 145.150 MHz เพื่อสนทนากัน
ค. นายโนบิตะ ติดต่อสื่อสารผ่านสถานีทวนสัญญาณโดยใช้ความถี่ 145.650 MHz (DUP-0.600)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 100/100

100
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องสำหรับการติดต่อสื่อสารผ่านสถานีทวนสัญญาณ (Repeater)
ก. ติดต่อสื่อสารโดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ หรือสถานีวิทยุคมนาคมชนิดเคลื่อนที่
ข. ติดต่อสื่อสารกับภรรยาตลอดเวลาที่เดินทางกลับบ้าน
ค. ติดต่อสื่อสารโดยใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จำเป็นไม่ยืดเยื้อ และตรงประเด็น
ง. หากจะสนทนาภายหลังจากเพื่อสมาชิกสนทนาเสร็จสิ้น ให้รอสัญญาณเสียงหางคีย์หมดลงหรือเสียงบิ๊บ (beep) ดังขึ้นก่อน จึงจะกดคีย์เพื่อสนทนาต่อไป
คำถามก่อนหน้า

คุณยังตอบคำถามไม่ครบ : 100 ข้อ จาก 100 ข้อ

(คลิกที่หมายเลขข้อที่ต้องการ เพื่อตอบคำถาม)