NBTC ONE STOP SERVICE

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นต้น

90:00 นาที

คำถามที่ 1/100

1
ประโยคท้ายในวรรคสองของมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ระบุว่า “รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” หมายความว่าอย่างไร
ก. เราสามารถซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมทั่วไปและใช้ความถี่วิทยุได้โดยอิสระ
ข. เราต้องเข้าร่วมข่ายสื่อสารกับหน่วยของรัฐจึงใช้วิทยุสื่อสารได้
ค. เราสามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ง. การสอบในวันนี้ถ้าสอบผ่านแล้วจะสามารถซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมทั่วไปและใช้ความถี่วิทยุได้ทันที
คำถามต่อไป

คำถามที่ 2/100

2
ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการจัดทำตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
ก. เพื่อจัดกลุ่มคลื่นความถี่ให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
ข. เพื่อสามารถกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ให้มีมูลค่าสูงที่สุด
ค. เพื่อให้มีมาตรฐานสอดคล้องกันทั่วโลก ทำให้สามารถสร้างและใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้ทั้งโลก
ง. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรบกวนกันทางความถี่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 3/100

3
คลื่นความถี่เป็นเรื่องระหว่างประเทศ ประเทศไทยควรปฏิบัติตามข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศหรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ควร เพราะคลื่นความถี่แผ่ไปได้โดยไม่มีพรมแดน
ข. ควร เพราะเป็นข้อกำหนดของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก
ค. ไม่ควร เพราะประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)
ง. ไม่ควร เพราะประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของต่างชาติ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 4/100

4
เราสามารถทำอะไรได้บ้าง หลังจากได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นแล้ว
ก. สามารถใช้คลื่นความถี่และกำลังส่งตามที่อนุญาตให้พนักงานสมัครเล่นขั้นต้นใช้งานได้
ข. สามารถซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อร่วมข่ายสื่อสารกับหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ได้
ค. สามารถซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อร่วมข่ายสื่อสารกับสมาคม / มูลนิธิสาธารณกุศลได้
ง. สามารถซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อร่วมข่ายสื่อสารกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 5/100

5
คลื่นความถี่หรือคลื่นแฮรตเซียน เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ช่วงใด
ก. 10 kHz – 3,000,000 kHz
ข. 10 kHz – 3,000,000 MHz
ค. 10 MHz – 3,000,000 kHz
ง. 10 MHz – 3,000,000 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 6/100

6
คำว่า “เครื่องวิทยุคมนาคม” ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายถึง เครื่องส่งวิทยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนาคม หรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคม แต่ไม่รวมถึง
ก. เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และเครื่องส่งเครื่องรับหรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคมด้วยคลื่นแฮรตเซียนตามลักษณะหรือประเภทที่กำหนดในกฎกระทรวง
ข. อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ค. วิทยุสื่อสารที่มีกำลังส่งสูงกว่า 10 มิลลิวัตต์
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 7/100

7
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ระบุว่า พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับกระทรวง ทบวง กรม และนิติบุคคลตามกฎกระทรวง เว้นแต่มาตรา 11 และมาตรา 12 เท่านั้น หมายความว่าข้าราชการสามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการสมัครเล่นได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ใช่หรือไม่
ก. ใช่ เพราะข้าราชการไม่ได้ถูกห้ามไม่ให้มี ใช้ ทำ นำเข้า และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ข. ใช่ เพราะข้าราชการได้รับยกเว้นใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
ค. ไม่ใช่ เนื่องจากกิจการวิทยุสมัครเล่นต้องได้รับใบอนุญาตและไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานตามมาตรา 5
ง. ไม่ใช่ เพราะทางราชการต้องเสียค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ตามที่มาตรา 11 ระบุไว้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 8/100

8
เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่ารถยนต์ของนายไข่พะโล้มีใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น แต่เครื่องวิทยุคมนาคมที่ติดตั้งใช้งานไม่ได้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม กรณีดังกล่าวนายไข่พะโล้จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและถูกพักใช้ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพราะเหตุใด
ก. ทำผิดตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ข. ทำผิดตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ค. ทำผิดตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 และผิดเงื่อนไขใบอนุญาต
ง. ทำผิดเงื่อนไขใบอนุญาต
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 9/100

9
นายไข่เค็มเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น แล้วนำเครื่องรับ-ส่งวิทยุย่านสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตมาเปิดรับฟังข่ายสื่อสารของเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีความผิดหรือไม่ อย่างไร
ก. มีความผิด 4 กระทง คือ (1) ใช้คลื่นความถี่โดยไม่ได้ได้รับอนุญาต (2) ทำเครื่องวิทยุคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาต (3) ใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมนอกเหนือจากที่กำหนดในใบอนุญาต และ (4) ดักรับไว้ใช้ประโยชน์ซึ่งข่าววิทยุคมนาคมที่มิได้มุ่งหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ข. มีความผิด 2 กระทง คือ (1) ทำเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต และ (2) ดักรับไว้ใช้ประโยชน์ซึ่งข่าววิทยุคมนาคมที่มิได้มุ่งหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ค. มีความผิด 1 กระทง คือ ทำเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต เพราะฟังแต่เพียงลำพัง
ง. ไม่มีความผิดเพราะเป็นเครื่องที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 10/100

10
การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ระหว่างการจงใจก่อให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อกิจการวิทยุคมนาคม กับการจงใจส่งข้อความที่ตัวเองรู้ว่าเป็นเรื่องเท็จ การกระทำความผิดในข้อใดมีโทษหนักกว่ากัน
ก. ข้อหาจงใจส่งข้อความเท็จหนักกว่า มีโทษปรับ 100,000 บาท
ข. ข้อหาจงใจก่อให้เกิดการรบกวนหนักกว่า มีโทษจำคุก 5 ปี
ค. มีโทษเท่ากัน คือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
ง. มีโทษเท่ากัน คือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 11/100

11
ประชาชนทั่วไปสามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการส่วนตัว หรืองานอาสาสมัครต่าง ๆ โดยไม่ต้องชำระค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ได้หรือไม่ อย่างไร
ก. ได้ โดยการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ข. ได้ โดยการเป็นอาสาสมัครของหน่วยงานของรัฐ
ค. ได้ โดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคมความถี่ประชาชน (CB)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 12/100

12
กิจการวิทยุสมัครเล่น หมายถึง
ก. กิจการวิทยุคมนาคมเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกฝนตนเองในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและการทดสอบทางเทคนิคโดยพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ข. กิจการวิทยุคมนาคมเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานด้านความมั่นคง
ค. กิจการวิทยุคมนาคมเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงิน
ง. กิจการวิทยุคมนาคมเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 13/100

13
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม หมายถึง
ก. กิจการวิทยุคมนาคมที่ใช้สถานีอวกาศบนดาวเทียมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงิน
ข. กิจการวิทยุคมนาคมที่ใช้สถานีอวกาศบนดาวเทียมเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกฝนตนเองในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและการทดสอบทางเทคนิคโดยพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ค. กิจการวิทยุคมนาคมที่ใช้สถานีอวกาศบนดาวเทียมเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ง. กิจการวิทยุคมนาคมที่ใช้สถานีอวกาศบนดาวเทียมเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานด้านความมั่นคง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 14/100

14
เอกสารสำคัญในข้อใดเป็นเอกสารที่ใช้แสดงสิทธิ์ว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตสามารถใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่นขั้นต่าง ๆ
ก. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ข. ใบอนุญาตให้นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
ค. ใบอนุญาตให้ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
ง. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 15/100

15
สถานภาพการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นยังคงอยู่ก็ต่อเมื่อ
ก. ได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ข. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นยังไม่หมดอายุและไม่ขาดสถานภาพการเป็นสมาชิกของสมาคมที่ทำหน้าที่บริหารสถานีควบคุมข่าย
ค. ครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานจาก กสทช.
ง. ได้รับการรับรองจากพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูงกว่า
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 16/100

16
พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมแล้ว เมื่อพ้นจากการเป็นสมาชิกขององค์กรวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย หรือสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แล้วแต่กรณี ผลจะเป็นอย่างไร
ก. ขาดคุณสมบัติการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ข. ไม่สามารถทำหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นได้ในช่วงที่พ้นจากการเป็นสมาชิก
ค. สามารถทำหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นได้จนถึงวันที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 17/100

17
เพราะเหตุใดเราจึงต้องเป็นสมาชิกของสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่ควบคุมข่ายในพื้นที่ที่เราตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นหรือใช้คลื่นความถี่อยู่เป็นประจำ
ก. สมาคมฯ สามารถช่วยเหลือให้คำแนะนำ และเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่าย
ข. เราสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่ให้เจริญก้าวหน้า
ค. เพื่อสนับสนุนให้สมาคมฯ เป็นตัวแทนของพวกเราได้อย่างแท้จริง
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 18/100

18
ข้อใดคือคุณสมบัติของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. มีสัญชาติไทยหรือเชื้อชาติไทย
ข. เป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นซึ่ง กสทช. ออกให้
ค. เป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นซึ่ง กสทช. อนุญาตให้เทียบเท่า
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 19/100

19
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นชนิดมือถือ สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ให้ใช้กำลังส่งไม่เกินกี่วัตต์
ก. 5 วัตต์
ข. 10 วัตต์
ค. 60 วัตต์
ง. 100 วัตต์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 20/100

20
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ที่ประสงค์จะติดตั้งอุปกรณ์ขยายกำลังส่งเข้ากับเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อใช้งานจะต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ไม่อนุญาตให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นใช้งานอุปกรณ์ขยายกำลังส่ง
ข. จัดทำอุปกรณ์ขยายกำลังส่งเพื่อนำมาประกอบใช้งานโดยต้องได้รับใบอนุญาตให้ทำเครื่องวิทยุคมนาคม
ค. จัดซื้ออุปกรณ์ขยายกำลังส่งเพื่อนำมาประกอบใช้งานโดยต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ง. จัดทำหรือจัดซื้ออุปกรณ์ขยายกำลังส่งเพื่อนำมาประกอบใช้งานโดยต้องได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 21/100

21
ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ
ก. เพื่อช่วยให้สมาชิกไม่ต้องลงทุนสร้างสถานีที่มีสายอากาศสูง ๆ
ข. เพื่อให้สมาชิกสามารถคุยข้ามจังหวัดได้นานโดยไม่ต้องห่วงว่าสัญญาณจะอ่อน
ค. เพื่อให้มีการติดต่อสื่อสารได้ระยะไกลขึ้น และสามารถติดต่อประสานงานในยามจำเป็นหรือยามฉุกเฉินได้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 22/100

22
เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน พนักงานวิทยุสมัครเล่นจะต้องดำเนินการอย่างไรเป็นลำดับแรก
ก. ระงับการใช้คลื่นความถี่ที่กำลังใช้อยู่นั้นทันที
ข. ใช้งานตามปกติ จนกว่าจะได้ข่าวว่า สำนักงาน กสทช. ประกาศให้หยุดใช้
ค. เข้าไปช่วยประสานและรายงานต่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในความถี่กลาง
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 23/100

23
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน กสทช. อาจนำความถี่วิทยุสมัครเล่นทั้งหมดหรือบางส่วนให้หน่วยงานของรัฐใช้ประสานงาน
ข. เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ห้ามมิให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นใช้คลื่นความถี่โดยเด็ดขาด
ค. สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายร่วมกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถตั้งเครือข่ายเพื่อประสานงานให้การช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 24/100

24
HS1AB เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดใดและตั้งอยู่ที่ใด
ก. เพชรบูรณ์ ภาคเหนือตอนล่าง
ข. บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ค. กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
ง. จันทบุรี ภาคตะวันออก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 25/100

25
HS2AR เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดใด และตั้งอยู่ที่ใด
ก. ระยอง ภาคตะวันออก
ข. ระนอง ภาคใต้ตอนบน
ค. นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ง. ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 26/100

26
การสื่อสารทางวิทยุควรใช้ภาษาอย่างไร
ก. ใช้ภาษาที่สละสลวยลึกซึ้ง
ข. ใช้ภาษาอย่างกันเองสุด ๆ
ค. ใช้ภาษาที่เป็นทางการ
ง. ใช้ภาษาธรรมดาที่สื่อความหมายชัดเจนเข้าใจง่าย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 27/100

27
เราสามารถใช้ภาษาท้องถิ่นในความถี่วิทยุสมัครเล่นได้หรือไม่
ก. ไม่ได้ ต้องใช้ภาษาไทยกลางเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
ข. ใช้ได้เฉพาะพื้นที่ที่เข้าใจภาษาเดียวกัน ห้ามใช้ในต่างพื้นที่
ค. ใช้ได้บ้างตามสมควร แต่ไม่ใช้ตลอดเวลาเพราะต้องคำนึงถึงผู้ที่ไม่เข้าใจภาษาท้องถิ่นด้วย
ง. ใช้ได้ทั่วโลก ไม่มีข้อห้ามใด ๆ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 28/100

28
เราสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในความถี่วิทยุสมัครเล่นได้หรือไม่
ก. ใช้ได้บ้างตามสมควรกับกาลเทศะ
ข. ไม่ได้ ต้องใช้ภาษาไทยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ค. ใช้ได้ในการคุยกับนักวิทยุสมัครเล่นชาวต่างประเทศ ห้ามใช้คุยกันเอง
ง. ใช้ได้เลยถ้าไม่กลัวถูกหมั่นไส้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 29/100

29
ประมวลรหัสคิว (Q Code) คืออะไร
ก. คือ ภาษาพิเศษเฉพาะการสื่อสารของกิจการวิทยุสมัครเล่นใช้กับรหัสมอร์สเท่านั้น
ข. คือ ประมวลคำย่อ (Code) ที่ทำให้การสื่อสารทางวิทยุโทรเลขสั้นลงและลดความเข้าใจผิด
ค. คือ เข้ารหัส (Cypher) เพื่อปกป้องความลับของข่าวสาร
ง. คือ ประมวลคำย่อที่แปลมาจากรหัสวิทยุภาษาไทย (โค้ด ว.)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 30/100

30
ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการรายงานสัญญาณ
ก. ทำให้สถานีอื่นทราบว่าสถานีของเราสัญญาณแรงมาก
ข. ทำให้เรารู้ว่าสถานีของเรามีรัศมีการติดต่อถึงไหนบ้าง
ค. ทำให้เรารู้คุณภาพสัญญาณจากสถานีของเรา
ง. ทำให้เรารู้ถึงผลกระทบของสภาพชั้นบรรยากาศในแต่ละเวลา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 31/100

31
ในระบบ RST ตัวเลขข้อใดคือการรายงานว่าสัญญาณมีความชัดเจนที่สุด
ก. 3
ข. 5
ค. 7
ง. 9
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 32/100

32
ITU Phonetic Alphabet (การอ่านออกเสียงตัวอักษร) หมายความว่าอย่างไร
ก. หมายถึงสัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับการแทนเสียงพูดในทุกภาษา
ข. หมายถึงการคำที่กำหนดเพื่อให้จำตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ง่าย
ค. หมายถึงรายชื่อของประเทศสมาชิก ITU ที่เรียงตามลำดับตัวอักษร
ง. หมายถึงคำในภาษาอังกฤษที่ ITU กำหนดควบคู่กับพยัญชนะ ใช้ในการสื่อสารทางวิทยุเพื่อให้เข้าใจว่าหมายถึงพยัญชนะตัวใด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 33/100

33
จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องใช้ชุดตัวอักษร Phonetic Alphabet (การอ่านออกเสียงตัวอักษร) ของ ITU เพียงอย่างเดียว
ก. จำเป็น เพราะเป็นกฎของ ITU
ข. ไม่จำเป็น ถ้าทำให้ผู้รับเข้าใจได้ว่าผู้ส่งหมายถึงตัวอักษรอะไร แต่ Phonetic Alphabet ที่กำหนดโดย ITU เป็นชุดการอ่านออกเสียงตัวอักษรที่นักวิทยุทั่วโลกเข้าใจมากที่สุด
ค. จำเป็น มิฉะนั้นจะสื่อสารกับผู้อื่นไม่ได้
ง. ไม่จำเป็น เพราะนักวิทยุสมัครเล่นไม่ใช่ข้าราชการไม่จำเป็นต้องทำตามระเบียบ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 34/100

34
สัญญาณเรียกขาน AA1AA ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. อัลฟา-อัลฟา-วัน-อัลฟา-อัลฟา
ข. ดับเบิลเอ-วัน-ดับเบิลเอ
ค. อเมริกัน-อัลฟา-วัน-อเมริกัน-เอเบิล
ง. แอปเปิล-แอปเปิล-วัน-แอปเปิล-แอปเปิล
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 35/100

35
สัญญาณเรียกขาน BA1HAM ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. บี-เอ-วัน-เอช-เอ-เอ็ม
ข. บา-วัน-แฮม
ค. บราโว-อัลฟา-วัน-โฮเทล-อัลฟา-ไมค์
ง. เบียร์-อเมริกัน-แอนด์-วัน-แฮม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 36/100

36
สัญญาณเรียกขาน CN2BNX ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. ชาร์ลี-นัมเบอร์-ทู-บองซา
ข. ชาร์ลี-โนเวมเบอร์-ทู-บราโว-โนเวมเบอร์-เอกซเรย์
ค. ชาร์ลี-เนน-ทู-เบอร์-เนน-เอกซ์
ง. ชาร์ลี-นัมเบอร์-ทู-บรา-โวนัมเบอร์-เอกซ์เรย์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 37/100

37
Call Sign หรือสัญญาณเรียกขานคืออะไร
ก. ชื่อของพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่จะติดตัวไปจนตาย
ข. สัญลักษณ์ของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ค. ป้ายติดหน้าห้องวิทยุ
ง. ชื่อเรียกหรือสัญญาณที่ระบุถึงสถานีวิทยุคมนาคม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 38/100

38
คำพูดของนายไข่กวนที่ว่า “คำว่าเฟดลงนั้นไม่มี มีแต่เฟดอินเฟดเอาท์” ข้อใดคือความหมายของคำว่า “เฟดเอาท์”
ก. หมายถึง ก้อนประจุไฟฟ้าที่กดทับสัญญาณวิทยุ
ข. หมายถึง การจางหายของสัญญาณ ปกติจะพบในความถี่วิทยุย่าน HF
ค. หมายถึง การเกิดพายุแม่เหล็กไฟฟ้าจากลมสุริยะ
ง. หมายถึง การหลีกเลี่ยงการรบกวนกันทางคลื่นความถี่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 39/100

39
คำว่าสถานี DX ต่างจาก DXpedtion อย่างไร
ก. ไม่แตกต่างกัน
ข. สถานี DX หมายถึงสถานีที่อยู่ห่างไกล และ DXpedtion หมายถึงการทำกิจกรรมโดยไปตั้งสถานีพิเศษในที่ห่างไกล
ค. สถานี DX เป็นสถานีในประเทศ และ DXpedtion เป็นสถานีต่างประเทศ
ง. สถานี DX เป็นสถานีในยาน VHF และ DXpedtion เป็นสถานีในย่าน HF
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 40/100

40
ในย่านความถี่ 28 MHz ถ้าได้ยินการเรียกบนความถี่ว่า “CQ มาเลเซีย” แต่ไม่มีผู้ตอบกลับ เราควรทำอย่างไร
ก. กดคีย์ตอบ “มาเลเซียไม่ได้ยินคุณ คุยกับประเทศไทยแทนก็แล้วกัน”
ข. กดคีย์ตอบ “มาเลเซียจะขึ้นความถี่ตอนเย็น จะฝากข้อความไว้หรือไม่”
ค. สแกนหาในความถี่ ถ้าเจอแฮมมาเลเซียก็บอกให้เขาทราบว่ามีผู้ตามหา
ง. ฟังเฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น เพราะเป็นการเรียกขานที่เจาะจงเฉพาะประเทศมาเลเซียเท่านั้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 41/100

41
เหตุผลสำคัญที่ทำให้วิทยุสื่อสารเหมาะกับการขอความช่วยเหลือ
ก. เป็นการขอความช่วยเหลือโดยไม่เจาะจงผู้รับ และผู้ที่รับสัญญาณได้คือผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
ข. มีสัญญาณเตือนให้ทราบเมื่อมีการขอความช่วยเหลือ
ค. สัญญาณครอบคลุมทั้งประเทศ
ง. ให้บริการ 24 ชั่วโมง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 42/100

42
เพราะเหตุใดวิทยุสื่อสารจึงเหมาะกับการประสานงานภาคสนาม
ก. ราคาถูก
ข. มีผู้นิยมใช้มาก
ค. เป็นการสื่อสารไร้สายที่สามารถรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสั่งการถึงทุกฝ่ายพร้อมกันได้
ง. รัศมีการติดต่อกว้างไกล
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 43/100

43
รถยนต์ของนายไข่ตุ๋นเสียระหว่างเดินทางบนถนนที่ไม่คุ้นเคย เพราะอะไรนายไข่ตุ๋นจึงเลือกขอความช่วยเหลือด้วยวิทยุสื่อสารแทนโทรศัพท์มือถือ
ก. รัศมีการติดต่อกว้างกว่าโทรศัพท์
ข. เสียงคมชัดกว่า
ค. สัญญาณดีกว่า
ง. ไม่ต้องรู้หมายเลขโทรศัพท์ของใครก็ขอความช่วยเหลือได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 44/100

44
อะไรที่ไม่ถือว่าเป็นสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Logbook)
ก. โปรแกรมบันทึกข้อมูลการติดต่อสื่อสารของสถานีวิทยุ
ข. สมุดที่วางอยู่ในห้องที่ใช้ติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
ค. แผ่นกระดาษที่ใช้จดข้อมูลการติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
ง. แผ่นซีดีที่ใช้เก็บข้อมูลการติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 45/100

45
ถ้าไม่มีการจดบันทึกข้อมูลไว้ในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Logbook) ใครคือผู้รับผิดชอบทั้งหมดถ้ามีการใช้สถานีวิทยุคมนาคมอย่างผิดกฎหมาย
ก. ผู้ที่ส่งสัญญาณออกอากาศ
ข. ผู้ควบคุมการส่งสัญญาณออกอากาศ
ค. ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในสถานีวิทยุคมนาคมแห่งนั้น
ง. ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมแห่งนั้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 46/100

46
m (milli : มิลลิ) เป็นคำนำหน้าหน่วย หมายถึง
ก. หนึ่งในสิบ
ข. หนึ่งในร้อย
ค. หนึ่งในพัน
ง. หนึ่งในล้าน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 47/100

47
อนุภาคในอะตอมของสสารที่แสดงอำนาจไฟฟ้าเป็นประจุลบคืออะไร
ก. นิวเคลียร์
ข. นิวตรอน
ค. โปรตอน
ง. อิเล็กตรอน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 48/100

48
ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าสัมพันธ์กับทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนอย่างไร
ก. ทิศทางเดียวกัน
ข. ทิศทางตรงข้ามกัน
ค. ทิศทางตั้งฉากกัน
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 49/100

49
เมื่อแบตเตอรี่ขนาดแรงดันไฟฟ้าเซลล์ละ 2 โวลต์ จำนวน 10 เซลล์ ต่ออนุกรมกัน ค่าแรงดันไฟฟ้ารวมเท่ากับ
ก. 2 โวลต์
ข. 20 มิลลิโวลต์
ค. 20 กิโลโวลต์
ง. 20 โวลต์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 50/100

50
การต่อแบตเตอรี่ดังรูปข้างล่าง แรงดันไฟฟ้ารวมที่จุด A-B มีค่าเท่ากับ
ก. 10 มิลลิโวลต์
ข. 50 โวลต์
ค. 10 กิโลโวลต์
ง. 10 โวลต์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 51/100

51
ข้อใดเป็นหน่วยของกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า ตามลำดับ
ก. โอห์ม (Ω) โวลต์ (V) และแอมแปร์ (A)
ข. โวลต์ (V) วัตต์ (W) และโอห์ม (Ω)
ค. แอมแปร์ (A) โวลต์ (V) และโอห์ม (Ω)
ง. วัตต์ (W) โอห์ม (Ω) และแอมแปร์ (A)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 52/100

52
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าข้างล่างนี้หมายถึงอุปกรณ์ใด
ก. ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor)
ข. ตัวต้านทาน (Resistor)
ค. ตัวเหนี่ยวนำ (Inductor)
ง. ฟิวส์ (Fuse)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 53/100

53
สสารที่เป็นกลางทุกชนิดจะมี
ก. ประจุไฟฟ้าบวกมากกว่าประจุไฟฟ้าลบ
ข. ประจุไฟฟ้าลบมากกว่าประจุไฟฟ้าบวก
ค. ประจุไฟฟ้าบวกเท่ากับประจุไฟฟ้าลบ
ง. ประจุไฟฟ้าลบเท่ากับครึ่งหนึ่งของประจุไฟฟ้าบวก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 54/100

54
ตัวนำไฟฟ้า คือ
ก. สสารที่มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดี
ข. สสารที่มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ยากมาก
ค. สสารที่มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ในบางเวลา
ง. สสารที่มีคุณสมบัติไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 55/100

55
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าข้างล่างนี้หมายถึงอุปกรณ์ชนิดใด
ก. ตัวเหนี่ยวนำ (Inductor)
ข. ตัวต้านทาน (Resistor)
ค. ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor)
ง. ฟิวส์ (Fuse)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 56/100

56
อินดักทีฟ รีแอกแตนซ์ (Inductive Reactance : XL) คือ
ก. ความต้านทานการไหลของไฟฟ้ากระแสสลับของตัวเก็บประจุไฟฟ้า
ข. ความต้านทานการไหลของไฟฟ้ากระแสสลับของขดลวดเหนี่ยวนำ
ค. ความต้านทานการไหลของไฟฟ้ากระแสตรงของตัวเก็บประจุไฟฟ้า
ง. ความต้านทานการไหลของไฟฟ้ากระแสตรงของขดลวดเหนี่ยวนำไฟฟ้า
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 57/100

57
หน้าที่โดยทั่วไปของหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) คือ
ก. แปลงกระแสไฟฟ้าเป็นแรงดัน
ข. เปลี่ยนขนาดของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
ค. แปลงกำลังไฟฟ้าเป็นแรงดันไฟฟ้า
ง. เปลี่ยนขนาดของกำลังไฟฟ้ากระแสตรง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 58/100

58
จากแผนผังอย่างง่ายของเครื่องรับวิทยุแบบ Superheterodyne ข้างล่างนี้ หมายเลข 1 เป็นภาคที่มีชื่อเรียกว่า
ก. ภาคเอเอฟ แอมปลิไฟเออร์ (AF Amplifier)
ข. ภาคมิกเซอร์ (Mixer)
ค. ภาคจูนเนอร์ (Tuner) และอาร์เอฟ แอมปลิไฟเออร์ (RF Amplifier)
ง. ภาคไอเอฟแอมปลิไฟเออร์ (IF Amplifier)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 59/100

59
จากแผนผังอย่างง่ายของเครื่องรับวิทยุแบบ Superheterodyne ข้างล่างนี้ หมายเลข 2 เป็นภาคที่มีชื่อเรียกว่า
ก. ภาคเอเอฟแอมปลิไฟเออร์ (AF Amplifier)
ข. ภาคมิกเซอร์ (Mixer)
ค. ภาคอาร์เอฟแอมปลิไฟเออร์ (RF Amplifier)
ง. ภาคไอเอฟ แอมปลิไฟเออร์ (IF Amplifier)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 60/100

60
ความถี่จากวงจรออสซิลเลเตอร์ (Oscillator) ของเครื่องส่ง FM ถูกทำให้สูงขึ้นเพื่อออกอากาศโดยใช้วงจรอะไร
ก. ฟรีเควนซี มัลติพลายเออร์ (Frequency Multiplier)
ข. ฟรีเควนซี สเตบิลิตี้ (Frequency Stability)
ค. ฟรีเควนซี ดีเทคเตอร์ (Frequency Detector)
ง. ฟรีเควนซี ดีไวเดอร์ (Frequency Divider)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 61/100

61
ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นวิทยุ มีลักษณะอย่างไรเมื่อเทียบกับสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
ก. ทิศทางเดียวกันกับสนามไฟฟ้า
ข. ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
ค. ทิศทางเดียวกันกับสนามแม่เหล็ก
ง. ตรงข้ามกับสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 62/100

62
หากต้องการรับสัญญาณให้มีประสิทธิภาพ เราควรจะติดตั้งสายอากาศรับอย่างไรเมื่อสายอากาศส่งติดตั้งแบบเวอร์ติคัลโพลาไรเซชัน (Vertical Polarization)
ก. เวอร์ติคัลโพลาไรเซชัน (Vertical Polarization)
ข. ฮอริซอนทอลโพลาไรเซชัน (Horizontal Polarization)
ค. เซอร์กูลาร์โพลาไรเซชัน (Circular Polarization)
ง. รีเฟลกโพลาไรเซชัน (Reflect Polarization)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 63/100

63
สายอากาศจะรับสัญญาณคลื่นวิทยุได้แรงที่สุด เมื่อ
ก. สายอากาศรับทำมุมตั้งฉากกับสายอากาศส่ง
ข. สายอากาศรับขนานกับสายอากาศส่ง
ค. สายอากาศรับหันไปทางทิศเหนือ
ง. สายอากาศรับหันไปทางทิศตะวันออก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 64/100

64
สายนำสัญญาณ (Transmission Line) ที่ดี ควรมีคุณสมบัติดังนี้
ก. ลดทอนกำลังสัญญาณวิทยุสูง
ข. ลดทอนกำลังสัญญาณวิทยุต่ำ
ค. มีค่าความต้านทานในสายตัวนำสูง
ง. จุดตัดความถี่ (Cutoff Frequency) ต่ำ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 65/100

65
ส่วนโค้งของโลกไม่เป็นอุปสรรคสำคัญในการติดต่อสื่อสารวิทยุย่านใด
ก. HF
ข. VHF
ค. UHF
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 66/100

66
กรณีฟิวส์ขาด ภายหลังจากตรวจสอบแก้ไขปัญหาแล้ว การเปลี่ยนฟิวส์ใหม่มีหลักการอย่างไร
ก. ใส่ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าเท่ากับของเดิม
ข. ใส่ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าของเดิม
ค. ใส่ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าได้น้อยกว่าของเดิม
ง. ใส่ลวดทองแดงเส้นใหญ่แทนของเดิม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 67/100

67
แผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board : PCB) ใช้สำหรับ
ก. ต่อวงจรไฟฟ้าระหว่างตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ข. ยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ค. ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 68/100

68
รูปข้างล่างนี้ หมายถึง
ก. เอซี โวลต์มิเตอร์ (AC Voltmeter), ดีซี โวลต์มิเตอร์ (DC Voltmeter)
ข. เอซี โวลต์มิเตอร์ (AC Voltmeter), เอซี แอมมิเตอร์ (AC Ammeter)
ค. ดีซี โวลต์มิเตอร์ (DC Voltmeter), ดีซี แอมมิเตอร์ (DC Ammeter)
ง. เอซี แอมมิเตอร์ (AC Ammeter), ดีซี แอมมิเตอร์ (DC Ammeter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 69/100

69
ชุดแบตเตอรี่ที่ถูกใช้งานมาเป็นเวลานานหลายปี ถ้าพบว่ามีแบตเตอรี่บางเซลล์หมดอายุ แต่บางเซลล์ยังใช้งานได้ จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นวิธีการถูกต้องและดีที่สุด
ก. เปลี่ยนเฉพาะเซลล์ที่หมดอายุ
ข. เปลี่ยนใหม่หมดทุกเซลล์
ค. เปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ชนิดใดก็ได้
ง. เปลี่ยนไปใช้เซลล์แสงอาทิตย์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 70/100

70
การต่ออุปกรณ์ดังรูปข้างล่างเป็นการวัดค่าอะไร
ก. ความแรงสัญญาณที่ได้รับ
ข. สัญญาณถูกลดทอน
ค. กำลังส่ง
ง. ความต้านทาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 71/100

71
การต่ออุปกรณ์ดังรูปข้างล่างเป็นการวัดค่าอะไร
ก. ความถี่ของภาคส่ง
ข. ความแรงของสัญญาณที่ได้รับ
ค. สัญญาณถูกลดทอน
ง. กำลังส่ง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 72/100

72
เมื่อต้องการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงคร่อมตัวต้านทานในวงจร มีวิธีการต่อดีซีโวลต์มิเตอร์ (DC Voltmeter) อย่างไร
ก. ขนานกับตัวต้านทาน โดยดูขั้วไฟฟ้าให้ถูกต้อง
ข. ขนานกับตัวต้านทาน โดยไม่ต้องคำนึงถึงขั้วไฟฟ้า
ค. อนุกรมกับตัวต้านทาน โดยดูขั้วไฟฟ้าให้ถูกต้อง
ง. อนุกรมกับตัวต้านทาน โดยไม่ต้องคำนึงถึงขั้วไฟฟ้า
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 73/100

73
เครื่องมือที่ใช้วัดความต้านทาน มีชื่อเรียกว่า
ก. แอมมิเตอร์ (Ammeter)
ข. โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter)
ค. โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)
ง. วียู มิเตอร์ (VU Meter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 74/100

74
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบไดโอด (Diode) คือ
ก. โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter)
ข. แอมมิเตอร์ (Ammeter)
ค. โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)
ง. วียู มิเตอร์ (VU Meter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 75/100

75
การใช้โอห์มมิเตอร์ตรวจสอบไดโอด (Diode) ถ้าไดโอด (Diode) นั้นดี การขึ้นของเข็มมิเตอร์จะเป็นอย่างไร เมื่อสลับสายวัด 2 ครั้ง
ก. ขึ้นทั้ง 2 ครั้ง
ข. ไม่ขึ้นทั้ง 2 ครั้ง
ค. ขึ้น 1 ครั้ง ไม่ขึ้น 1 ครั้ง
ง. ตรวจไม่ได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 76/100

76
เมื่อต้องการทราบความถี่ของเครื่องส่งวิทยุ จะต้องต่อเครื่องนับความถี่ (Frequency Counter) อย่างไร
ก. อนุกรมกับเครื่องส่งวิทยุ
ข. ขนานกับเครื่องส่งวิทยุ
ค. อนุกรมกับเครื่องส่งวิทยุและเครื่องลดทอนสัญญาณ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 77/100

77
รูปข้างล่างนี้หมายถึง
ก. เอซี โวลต์มิเตอร์ (AC Voltmeter), ดีซี โวลต์มิเตอร์ (DC Voltmeter)
ข. ดีซี โวลต์มิเตอร์ (DC Voltmeter), เอซี แอมมิเตอร์ (AC Ammeter)
ค. เอซี แอมมิเตอร์ (AC Ammeter), ดีซี แอมมิเตอร์ (DC Ammeter)
ง. ดีซี แอมมิเตอร์ (DC Ammeter), ดีซี โวลต์มิเตอร์ (DC Voltmeter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 78/100

78
แอมมิเตอร์ (Ammeter) คืออะไร
ก. เครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันไฟฟ้า
ข. เครื่องมือที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้า
ค. เครื่องมือที่ใช้กำลังไฟฟ้า
ง. เครื่องมือที่ใช้วัดไดโอด (Diode)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 79/100

79
การวัดกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ซึ่งจ่ายให้กับเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จะต้องต่อแอมมิเตอร์ (Ammeter) อย่างไร
ก. อนุกรมกับแบตเตอรี่
ข. ขนานกับแบตเตอรี่
ค. อนุกรมหรือขนานกับแบตเตอรี่ก็ได้
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 80/100

80
เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องหนึ่งใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 220 โวลต์/50/60 เฮิรตซ์, 70 วัตต์ ค่า 70 วัตต์ หมายถึง
ก. กำลังไฟฟ้าจ่ายออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
ข. กำลังไฟฟ้าที่แพร่กระจายออกอากาศ
ค. กำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในเครื่องใช้ไฟฟ้า
ง. กำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำงานได้เป็นปกติ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 81/100

81
เมื่อต้องการวัดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอุปกรณ์ตัวหนึ่งในวงจรไฟฟ้าจะต้องใช้เครื่องมือวัดชนิดใดและวิธีการวัดอย่างไร
ก. ใช้โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter) ต่อขนานกับอุปกรณ์
ข. ใช้โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter) ต่ออนุกรมกับอุปกรณ์
ค. ใช้แอมมิเตอร์ (Ammeter) ต่อขนานกับอุปกรณ์
ง. ใช้แอมมิเตอร์ (Ammeter) ต่ออนุกรมกับอุปกรณ์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 82/100

82
แอตโมสเฟียริก นอยส์ (Atmospheric Noise) คือ
ก. สัญญาณรบกวนที่มนุษย์ทำขึ้น
ข. สัญญาณรบกวนที่เกิดจากธรรมชาติ
ค. สัญญาณรบกวนที่เกิดจากหัวเทียนรถยนต์
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 83/100

83
การแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission) คืออะไร
ก. คลื่นรบกวนที่ไม่พึงประสงค์
ข. คลื่นที่ทำให้กำลังส่งเพิ่มขึ้น
ค. คลื่นที่ต้องการให้ออกอากาศ
ง. คลื่นที่ทำให้แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 84/100

84
อินเตอร์มอดูเลชั่น (Intermodulation) หมายถึง
ก. การรวมตัวของคลื่นความถี่วิทยุตั้งแต่ 2 ความถี่ขึ้นไป เกิดเป็นความถี่ใหม่
ข. คลื่นความถี่วิทยุมีความถี่เป็นจำนวนเท่าของความถี่ใช้งาน
ค. เป็นมาตรฐานการผสมคลื่นแบบหนึ่ง
ง. วงจรทางไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการผสมคลื่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 85/100

85
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ 2 เครื่องใช้งานต่างความถี่กันแต่สถานีอยู่บริเวณเดียวกัน สามารถรบกวนกันเองได้อาจเกิดจากสาเหตุใด
ก. อินเตอร์มอดูเลชั่น (Intermodulation)
ข. ฮาร์มอนิก (Harmonic)
ค. การแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 86/100

86
ข้อใดคือความหมายของคำว่า “คุณธรรม”
ก. รู้สึกรับผิดชอบ ชั่ว ดี
ข. รู้จักข่มใจตนเอง
ค. จิตสำนึกที่ดี
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 87/100

87
สภาพคุณงามความดีในจิตใจ เป็นความหมายของข้อใด
ก. คุณธรรม
ข. จริยธรรม
ค. วัฒนธรรม
ง. ศีลธรรม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 88/100

88
ทำดีในข้อใดบ่งชี้ความมีคุณธรรม
ก. ทำดีเราได้
ข. ทำดีเราสุขใจ
ค. ทำดีเราเห็น
ง. ทำดีเราทราบ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 89/100

89
ข้อใดเป็นการกระทำที่บ่งชี้ความมีคุณธรรมสูงสุด
ก. ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ข. ทำด้วยความเชื่อมั่น
ค. ทำอย่างมีเป้าหมายชัดเจน
ง. ทำด้วยความพากเพียรเรียนรู้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 90/100

90
ข้อใดคือความหมายของคำว่า “จริยธรรม"
ก. การกระทำความดี
ข. การซื่อสัตย์ มีวินัย มีน้ำใจ
ค. เป็นสุภาพชน
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 91/100

91
ข้อใดคือจรรยาบรรณของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. ละเว้นการเล่นวิทยุที่ก่อให้เกิดความรำคาญใจแก่ผู้อื่น
ข. มีความพร้อมที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อรับใช้ชุมชนและประเทศชาติ
ค. ละเว้นการเล่นวิทยุจนมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัว การงาน และชุมชน
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 92/100

92
ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. มีความพร้อมที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อรับใช้ชุมชนและประเทศชาติ
ข. จงใจเล่นวิทยุเพื่อก่อให้เกิดความรำคาญใจแก่ผู้อื่น
ค. ละเว้นการเล่นวิทยุจนมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัว การงาน และชุมชน
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 93/100

93
บุคคลใดต่อไปนี้ ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. นายเขียวสด ใช้สัญญาณเรียกขานของตัวเองเสมอโดยไม่เคยแอบอ้างใช้สัญญาณเรียกขานของผู้อื่นเลย
ข. นายแดงเดือด ใช้ช่องความถี่สำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านขายสุราที่ตนเองเป็นเจ้าของ
ค. นายขาวนวล บันทึกการติดต่อสื่อสารในสมุดบันทึก (Log Book) ทุกครั้งที่มีการออกอากาศ
ง. นายดำดี ใช้คำสุภาพระหว่างการสนทนาทางวิทยุกับเพื่อนสมาชิก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 94/100

94
ข้อใดคือคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA
ก. นักวิทยุสมัครเล่นต้องคำนึงถึงผู้อื่น โดยไม่ตั้งใจใช้ความถี่ไปลดทอนความพึงพอใจของสถานีอื่น
ข. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้ที่มีความจริงใจ ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น
ค. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้รักความก้าวหน้า ติดตามเทคโนโลยีอยู่เสมอ และปรับปรุงสถานีวิทยุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมใช้งานทันที
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 95/100

95
ข้อใดคือคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA
ก. นักวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้ที่มีอัธยาศัย ความเป็นมิตร ให้ความร่วมมือ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นเสมอเพื่อความเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่ดีต่อกัน
ข. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้ที่มีความจริงใจ ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น
ค. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้รักความก้าวหน้า ติดตามเทคโนโลยีอยู่เสมอ และปรับปรุงสถานีวิทยุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมใช้งานทันที
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 96/100

96
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. เก็บรักษาข้อมูลความลับที่ไม่ควรเปิดเผย
ข. ไม่รู้รักสามัคคีและไม่เป็นมิตรกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน
ค. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่น
ง. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 97/100

97
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. แบ่งปันการใช้ความถี่อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
ข. รักสามัคคี และเป็นมิตรกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน
ค. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่น
ง. ตั้งใจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 98/100

98
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. นายปังปอนด์ ใช้ถ้อยคำที่สุภาพและใช้รหัส Q ในการติดต่อสื่อสาร
ข. นางสาวไฉไล แนะนำและเชิญชวนเพื่อนสมาชิกใช้ความถี่วิทยุให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับอยู่เป็นประจำ
ค. นางสาวมิ้นต์ เป็นนักวิทยุสมัครเล่นได้ดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อให้สามารถใช้ความถี่ของมูลนิธิสาธารณกุศลต่าง ๆ
ง. นายเป้ ใฝ่หาความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและทำหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 99/100

99
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. ลำเจียก ใช้สัญญาณเรียกขานของตนเองออกอากาศในช่วงที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ
ข. คำปอง แนะนำบุญส่งไม่ให้ดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อนำไปใช้ความถี่ของมูลนิธิสาธารณกุศลต่าง ๆ
ค. คำแก้ว ใช้คำพูดที่อ่อนหวานออกอากาศเสมอจนทำให้มีเพื่อนสมาชิกอยากพูดคุยด้วยอยู่เป็นประจำ
ง. ทศพล รับ-ส่งข่าวสารไปยังบุคคลที่สามในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินเท่านั้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 100/100

100
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. ระบุตัวตนในการออกอากาศโดยใช้ชื่อเล่นของตนเองและเรียกชื่อเล่นของเพื่อนสมาชิก
ข. ใช้สัญญาณเรียกขานในการสนทนากับเพื่อสมาชิก
ค. ระบุตัวตนโดยแจ้งสัญญาณเรียกขานครบถ้วนทุกตัวอักษรตามหลัก ITU Phonetic Alphabet
ง. ระบุตัวตนโดยแจ้งสัญญาณเรียกขานของตนเองบ่อยครั้ง
คำถามก่อนหน้า

คุณยังตอบคำถามไม่ครบ : 100 ข้อ จาก 100 ข้อ

(คลิกที่หมายเลขข้อที่ต้องการ เพื่อตอบคำถาม)