NBTC ONE STOP SERVICE

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นต้น

90:00 นาที

คำถามที่ 1/100

1
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เป็นองค์กรชำนัญการพิเศษภายใต้หน่วยงานใด
ก. องค์การสันนิบาตชาติ
ข. องค์การสหประชาชาติ
ค. องค์การวิทยุระหว่างประเทศ
ง. องค์การวิทยุคมนาคมสากล
คำถามต่อไป

คำถามที่ 2/100

2
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) ทำหน้าที่พัฒนามาตรฐาน และกฎระเบียบสำหรับการสื่อสารวิทยุและโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ได้แบ่งพื้นที่โลกออกเป็นกี่ภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในการกำหนดคลื่นความถี่ให้แต่ละภูมิภาคใช้งาน
ก. 5 ภูมิภาค (ภูมิภาคที่ 1 ทวีปอเมริกา, ภูมิภาคที่ 2 ทวีปยุโรป ฝั่งตะวันตก, ภูมิภาคที่ 3 ทวีปยุโรป ฝั่งตะวันออก, ภูมิภาคที่ 4 ทวีปแอฟริกา และภูมิภาคที่ 5 ทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลีย)
ข. 5 ภูมิภาค (ภูมิภาคที่ 1 ทวีปอเมริกาเหนือ, ภูมิภาคที่ 2 ทวีปอเมริกาใต้, ภูมิภาคที่ 3 ทวีปยุโรป, ภูมิภาคที่ 4 ทวีปแอฟริกา และภูมิภาคที่ 5 ทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลีย)
ค. 3 ภูมิภาค (ภูมิภาคที่ 1 ทวีปยุโรป, ภูมิภาคที่ 2 ทวีปอเมริกา และภูมิภาคที่ 3 ทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลีย)
ง. 3 ภูมิภาค (ภูมิภาคที่ 1 ทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา, ภูมิภาคที่ 2 ทวีปเอเชีย, และภูมิภาคที่ 3 ทวีปแอฟริกา)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 3/100

3
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นข้อกำหนดในข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ (RR : Radio Regulations)
ก. วิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการสากล เมื่อได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นแล้วสามารถติดต่อด้วยความถี่วิทยุสมัครเล่นกับผู้ที่อยู่ในประเทศใดก็ได้ แม้ว่าในประเทศนั้นจะอนุญาตให้มีกิจการวิทยุสมัครเล่นหรือไม่
ข. เมื่อต้องการส่งข่าวหรือข้อความที่เป็นความลับให้เข้ารหัสข้อความเสียก่อน
ค. พนักงานวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้ทีน้ำใจต่อผู้อื่น ถ้ามีการขอทดสอบสัญญาณจากนักวิทยุในประเทศที่ยังไม่อนุญาตให้มีกิจการวิทยุสมัครเล่น ก็ควรช่วยรายงานสัญญาณเป็นพิเศษเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาจนเกิดกิจการวิทยุสมัครเล่นประเทศนั้นได้
ง. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นครอบคลุมการใช้งานในพื้นที่เฉพาะประเทศที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ไม่สามารถใช้ข้ามประเทศได้ เว้นแต่มีข้อตกลงระหว่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 4/100

4
ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศมีข้อห้ามในการส่งข่าวถึงบุคคลที่ 3 คือ การรับข่าวจากผู้ที่ไม่ได้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น และส่งข่าวนั้นผ่านความถี่วิทยุสมัครเล่นไปยังผู้ที่ไม่ได้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น แต่อนุญาตให้ทำได้ในกรณีใด
ก. การส่งข่าวนั้นได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่า
ข. บุคคลที่สามนั้นเป็นคนในครอบครัว
ค. เฉพาะในกรณีฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
ง. ไม่อนุญาตโดยเด็ดขาด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 5/100

5
เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการวิทยุนำทาง (GPS) และเครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานคลื่นความถี่ แต่เพราะเหตุใดผู้ที่ใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวจึงไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
ก. เพราะมีกำลังส่งต่ำเกินข้อกำหนดในพระราชบัญญัติ
ข. เพราะใช้คลื่นความถี่ต่ำเกินข้อกำหนดในพระราชบัญญัติ
ค. เพราะมีผู้ใช้งานมากเกินกำลังของสำนักงาน กสทช. จะพิจารณาออกใบอนุญาต
ง. เพราะได้รับยกเว้นตามกฎหมาย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 6/100

6
ในกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น จะเรียกนักวิทยุสมัครเล่นว่า "พนักงานวิทยุสมัครเล่น" เพราะเหตุใด
ก. เพื่อให้ฟังดูเป็นทางการ
ข. เป็นเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ค. เป็นประชาชนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานสื่อสารตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ง. เนื่องจากเป็นผู้ที่ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่นภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช. ตามกฎหมายซึ่งได้กำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นด้วย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 7/100

7
พนักงานวิทยุสื่อสารของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานวิทยุประจำสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายได้หรือไม่
ก. ไม่ได้ เพราะผู้ใช้ความถี่นี้จะต้องมีใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น
ข. ไม่ได้ เพราะใช้รหัสคิวไม่เป็น
ค. ได้ เพราะเป็นพนักงานวิทยุมืออาชีพอยู่แล้ว
ง. ได้ เพราะเป็นการแลกเปลี่ยนกัน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 8/100

8
เมื่อใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ หมายความว่าเราไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุสมัครเล่นอีกต่อไป เราจะดำเนินการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว
ก. ไม่ต้องทำอะไร เพราะการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไม่ได้หมดอายุตามใบอนุญาต
ข. ไปยื่นขอใหม่เมื่อใดก็ได้
ค. ต้องสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรใหม่ก่อน
ง. ยื่นขอใบอนุญาตฉบับใหม่ก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมหมดอายุ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 9/100

9
นายไข่ไก่ เป็นพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ต้องการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเพียงเครื่องเดียวที่บรรจุคลื่นความถี่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคลื่นความถี่กิจการวิทยุสมัครเล่น ได้หรือไม่
ก. ได้ โดยโปรแกรมคลื่นความถี่กิจการวิทยุสมัครเล่นเพิ่มในเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ของหน่วยงาน
ข. ได้ โดยนำเครื่องรับ-ส่งวิทยุย่านสมัครเล่นมาเปิดแบนด์เพื่อใช้งานคลื่นความถี่ของหน่วยงาน
ค. ได้ โดยจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ประเภทที่ 1 มาใช้งานซึ่งเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผู้ใช้สามารถตั้งคลื่นความถี่ได้เองจากหน้าเครื่อง
ง. ไม่ได้ เพราะมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นคนละกิจการ ดังนั้น จะต้องใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุย่านสมัครเล่น 1 เครื่อง และเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ประเภทที่ 2 อีก 1 เครื่อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 10/100

10
นายไข่ต้มมีเครื่องวิทยุคมนาคมไว้ในครอบครองอยู่ 1 เครื่อง ซึ่งภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นเครื่อง วิทยุเถื่อน นายไข่ต้มจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ก. นำเครื่องไปเสียภาษีและชำระค่าปรับที่กรมศุลกากร
ข. นำเครื่องไปขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของราชการและทำเรื่องขอยืมใช้
ค. นำเครื่องไปขึ้นทะเบียนที่ กสทช.
ง. เครื่องเถื่อนคือเครื่องที่นำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร ไม่สามารถทำให้ถูกต้องตามกฎหมายได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 11/100

11
การเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ ได้อย่างไร
ก. พนักงานวิทยุสมัครเล่นมีจำนวนมากและกระจายอยู่ทุกพื้นที่ สามารถตรวจสอบข่าวสารได้ง่าย
ข. พนักงานวิทยุสมัครเล่นมีโอกาสรู้จักเพื่อนและรับรู้ข่าวสารโดยไม่ต้องเดินทางไปไหน
ค. พนักงานวิทยุสมัครเล่นมีระบบสื่อสารที่สามารถใช้งานในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 12/100

12
ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น หากประสงค์จะทำหน้าที่เป็นพนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุสมัครเล่น จะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประเภทใด
ก. ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ข. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ค. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม
ง. ใบอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 13/100

13
กสทช. อาจไม่พิจารณาอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่น ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ในรัศมีไม่เกินกี่กิโลเมตร
ก. 0.5 กิโลเมตร
ข. 1 กิโลเมตร
ค. 2 กิโลเมตร
ง. 2.5 กิโลเมตร
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 14/100

14
การตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นเป็นการชั่วคราวนอกพื้นที่ของพนักงานวิทยุสมัครเล่น เพื่อทำการทดลองทดสอบหรือการแข่งขันด้านวิชาการในระยะเวลาสั้น ๆ ต้องดำเนินการอย่างไร
ก. แจ้งให้สำนักงาน กสทช. ภูมิภาคและสมาคมที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย ในพื้นที่รับทราบก่อนดำเนินกิจกรรม
ข. ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน กสทช. ในส่วนกลาง ก่อนดำเนินกิจกรรมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 45 วัน โดยการขออนุญาตจะต้องกระทำในนามชมรมหรือสมาคมวิทยุสมัครเล่น เท่านั้น
ค. ยื่นคำขออนุญาตต่อสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นที่ก่อนดำเนินกิจกรรม เท่านั้น
ง. ไม่ต้องแจ้งใครทั้งสิ้นเพราะอาจถูกกล่าวหาว่าตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 15/100

15
การเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นทดลองออกอากาศ ณ สถานีวิทยุสมัครเล่นสำหรับกิจกรรมพิเศษ (Special event station) มีข้อปฏิบัติสำคัญอย่างไร
ก. ผู้ทดลองออกอากาศจะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของชมรมหรือสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นสำหรับกิจกรรมพิเศษตลอดเวลาที่มีการออกอากาศเท่านั้น
ข. ผู้ทดลองออกอากาศที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องมีผู้ปกครองควบคุมดูแลตลอดเวลาที่มีการออกอากาศเท่านั้น
ค. ผู้ทดลองออกอากาศจะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ กสทช. ตลอดเวลาที่มีการออกอากาศเท่านั้น
ง. เป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นอยู่แล้วไม่ต้องมีผู้ควบคุมดูแลก็ได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 16/100

16
สถานีวิทยุสมัครเล่นชนิดประจำที่ต้องมีสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Logbook) ไว้ประจำสถานีวิทยุสมัครเล่น เพื่อบันทึกรายละเอียดอะไรบ้าง
ก. วัน เดือน ปี และเวลาตั้งแต่เริ่มต้นและสิ้นสุดการติดต่อสื่อสารแต่ละครั้ง
ข. สัญญาณเรียกขานของคู่สถานีที่ติดต่อ
ค. ชื่อ-สกุล ของพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ปฏิบัติหน้าที่
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 17/100

17
การกำหนดให้สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น สถานีวิทยุสมัครเล่นสำหรับกิจกรรมพิเศษ และสถานีวิทยุสมัครเล่นประจำที่ ต้องบันทึกรายละเอียดลงในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Log Book) โดยต้องเก็บไว้เป็นเวลาเท่าใด
ก. 3 ปี
ข. 4 ปี
ค. 5 ปี
ง. ไม่มีการกำหนดระยะเวลา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 18/100

18
สถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่จัดให้เป็นกิจการหลัก หมายถึง
ก. สถานีวิทยุคมนาคมที่ส่งสัญญาณตลอดเวลา เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง
ข. สถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวนอย่างรุนแรงจากสถานีที่จัดให้เป็นกิจการรอง
ค. สถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวนอย่างรุนแรงจากสถานีที่จัดให้เป็นกิจการรอง
ง. สถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับสิทธิใช้ความถี่ใด ๆ ก็ได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 19/100

19
คลื่นความถี่ที่ใช้สำหรับส่งจากพื้นโลกไปยังดาวเทียม เรียกว่าความถี่อะไร
ก. Downlink
ข. Uplink
ค. Active link
ง. Control link
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 20/100

20
การบันทึกเสียงข้อความประชาสัมพันธ์ข่าวสารในกิจการวิทยุสมัครเล่นและเปิดออกอากาศแทนการอ่านซ้ำ ๆ กัน มีความผิดหรือไม่
ก. มีความผิดตามข้อ 2.6 ในภาคผนวก 7 การส่งเสียงรายการโฆษณา
ข. มีความผิดเพียงครึ่งเดียวเพราะเป็นการโฆษณาในกิจการวิทยุสมัครเล่น
ค. ไม่ถือเป็นการโฆษณาเพราะไม่มีค่าตอบแทน
ง. ไม่มีความผิดถ้าไม่มีดนตรีประกอบ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 21/100

21
การ “ลักลอบนำเข้าวิทยุสื่อสารจากต่างประเทศ (ไม่ผ่านพิธีการศุลกากร)” มีความผิด มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับการซื้อเครื่องที่นำเข้าอย่างถูกต้องโดยไม่ขอใบอนุญาตมีและใช้
ก. มากกว่า คือ ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไม่เกินหนึ่งปี
ข. น้อยกว่า คือ ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไม่เกินหกเดือน
ค. เท่ากัน คือ ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไม่เกินหนึ่งปี
ง. เท่ากัน คือ ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไม่เกินหกเดือน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 22/100

22
ในการติดต่อสื่อสารของพนักงานวิทยุสมัครเล่นกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. รับส่งข่าวสารไปยังบุคคลที่สาม สามารถกระทำได้เท่าที่จำเป็น
ข. ห้ามมิให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นใช้คลื่นความถี่โดยเด็ดขาด
ค. ใช้คลื่นความถี่ตามปกติในขณะเกิดเหตุเพราะคลื่นความถี่กิจการวิทยุสมัครเล่นไม่ได้อนุญาตให้หน่วยงานของรัฐใช้งาน
ง. ปฏิบัติตามประกาศหรือข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. ในขณะที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินครั้งนั้น ๆ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 23/100

23
หากเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรังและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เฝ้าฟังคลื่นความถี่กลางเพื่อรับข่าวสารจากกิจการวิทยุสมัครเล่น ถ้าเราต้องการทราบสถานที่ในการนำสิ่งของไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เราควรทำอย่างไร
ก. เรียกที่ความถี่กลาง 145.000 MHz และสอบถามกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข. เรียกที่ความถี่กลาง 145.000 MHz และสอบถามไปที่สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัดจังหวัดตรัง (HS9AT)
ค. เรียกที่ความถี่กลาง 145.000 MHz และสอบถามใครก็ได้ที่ตอบรับ
ง. เรียกที่ความถี่สถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ และสอบถามใครก็ได้ที่ตอบรับ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 24/100

24
HS3AS เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และตั้งอยู่ที่ใด
ก. สมุทรปราการ ภาคตะวันออก
ข. สมุทรสาคร ภาคตะวันตก
ค. สุพรรณบุรี ภาคตะวันตก
ง. สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 25/100

25
ข้อใดคือสัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. E2A
ข. E22AA
ค. E22AAA
ง. E222AA
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 26/100

26
นายไข่เค็มบอกลานางไข่หวานอย่างไรจึงหมายความว่า “จบการพูดคุยกันนี้ผมก็จะปิดสถานีวิทยุแล้วนะครับ สวัสดีครับ”
ก. ว.61 ครับ 73
ข. 88 ครับ QSY
ค. 73 ครับ QRT
ง. 55 ครับ QRO
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 27/100

27
ถ้าเราได้รับข้อความว่า QRZ? ที่หมายความว่า “ใครกำลังเรียกฉันอยู่” แสดงว่าคู่สถานีต้องการข้อมูลอะไรจากเรา
ก. ชื่อจังหวัด
ข. ชื่อ – สกุล
ค. สัญญาณเรียกขาน
ง. ที่ตั้งสถานี
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 28/100

28
“73 เคลียร์ค่ะ QSY ช่องเรียกขาน” นางสาวไข่ดาวกำลังบอกว่าอะไร
ก. สวัสดีค่ะ ขอให้ทุกคนปล่อยความถี่ว่างด้วย ไข่ดาวต้องการใช้ความถี่นี้ค่ะ
ข. สวัสดีค่ะ ไข่ดาวจะใช้ความถี่นี้เรียกขาน เข้าใจตรงกันนะคะ
ค. ไข่ดาวจะหยุดใช้ความถี่เรียกขานนี้แล้วนะคะ แต่จะเฝ้าฟังอยู่ สวัสดีค่ะ
ง. ไข่ดาวเลิกใช้ความถี่นี้แล้วนะคะ และจะเปลี่ยนไปที่ช่องความถี่เรียกขาน สวัสดีค่ะ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 29/100

29
เมื่อต้องการทราบว่าขณะนี้คู่สนทนาอยู่ที่ไหน เราจะถามด้วยประมวลรหัส Q ในข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. ไม่ต้องมาใช้รหัส Q กับเรานะ บอกมาเลยตอนนี้นายอยู่ที่ไหน
ข. QTH ครับ ?
ค. ขณะนี้ QTH ที่ใดครับ
ง. ขอทราบ ว.10
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 30/100

30
ถ้าได้รับรายงานสัญญาณว่า 52 หมายความว่าอย่างไร
ก. น่าจะมีความผิดปกติในภาคส่ง เพราะความแรงสัญญาณต่ำ
ข. ภาครับของคู่สถานีผิดปกติ
ค. น่าจะมีความผิดปกติในภาคผสมสัญญาณ เพราะความแรงสัญญาณมากแต่เสียงไม่ชัด
ง. คุณภาพสถานีดีมาก เพราะเสียงชัดเจนแม้ความแรงสัญญาณไม่มาก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 31/100

31
ถ้าสถานีรับตอบมาว่า Full Scale เขากำลังบอกอะไรกับเรา
ก. บอกยี่ห้อของสายอากาศที่ใช้รับสัญญาณของเรา
ข. บอกว่าความแรงสัญญาณของเราเข้มมาก
ค. บอกความชัดเจนของเสียง
ง. บอกความชัดเจนของโทน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 32/100

32
สัญญาณเรียกขาน EA3SKQ ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. เอคโค-อัลฟา-ทรี-เซียรา-กิโล-คิว
ข. เอคโค-อัลฟา-ทรี-เซียรา-กิโล-คิวเบก
ค. เอคโค-อัลฟา-ทรี-เซียรา-กิโล-คิวปิด
ง. เอคโค-อัลฟา-ทรี-เซียรา-กิโล-คิเบก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 33/100

33
สัญญาณเรียกขาน HS1YL ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. โฮเทล-เซียรา-วัน-แยงกี-ลิมา
ข. ฮันนี-ชูการ์-วัน-เยลโลว์-ไลม์
ค. โฮเทล-ชูการ์-วัน-แยงกี-ลิมา
ง. โฮเทล-ชูการ์-วัน-เยลโลว์-ลิมา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 34/100

34
สัญญาณเรียกขาน JA3AER ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. เจแปน-อัลฟา-ทรี-อัลฟา-เอคโค-โรมิโอ
ข. เจแปน-อเมริกา-ทรี-อเมริกา-เอคโค-เรดิโอ
ค. จูเลียต-อัลฟา-ทรี-อัลฟา-เอคโค-โรมิโอ
ง. เจแปน-อเมริกา-ทรี-อเมริกา-เอคโค-โรมิโอ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 35/100

35
สัญญาณเรียกขาน VK3KT ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. วิกเตอร์-คิง-ทรี-คิง-แทงโก
ข. วีนนิ-คิง-ทรี-คิง-โตเมโต
ค. วี-เค-ทรี-เค-ที
ง. วิกต้า-กิโล-ทรี-กิโล-แทงโก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 36/100

36
เมื่อได้ยินสัญญาณเรียกขาน “เอกซ์เรย์-เอคโค-วัน-เดลตา-เอกซ์เรย์” เขียนเป็นตัวอักษรอย่างไร
ก. XR1DTR
ข. XE1DX
ค. EX1XD
ง. XR1RX
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 37/100

37
ระหว่างที่นายไข่พะโล้กำลัง QSO กับนางสาวไข่ตุ๋น มีคีย์แทรกขึ้นมาว่า “Break (เบรก)” แสดงว่าบุคคลนั้นต้องการจะบอกว่าอะไร
ก. เตือนนายไข่พะโล้ว่าพูดจาไม่เหมาะสม
ข. สั่งนายไข่พะโล้ให้หยุดพูด
ค. ขอขัดจังหวะการสนทนา
ง. ขอคุยกับนางสาวไข่ตุ๋น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 38/100

38
นายไข่พะโล้เชิญผู้ที่เบรกเข้ามาขณะที่กำลัง QSO กับนางสาวไข่ดาว ผู้เบรกตอบว่า “ขอบคุณครับ ขอคอนแทคครับ” แต่ไม่มีใครตอบ เพราะเหตุใด
ก. ไม่ต้อนรับคนใหม่ ๆ เข้าสู่วงสนทนา
ข. ไม่รู้ว่าผู้เบรกต้องการคอนแทคใคร
ค. สอนให้รู้ว่าการเบรกเข้ามาเป็นการเสียมารยาท
ง. ผู้เบรกไม่บอกสัญญาณเรียกขาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 39/100

39
คำว่า Harmonic ที่ใช้ในรูปแบบของบุคคล หมายถึงอะไร
ก. ลูก
ข. หลาน
ค. น้องสาว
ง. น้องชาย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 40/100

40
เมื่อเราต้องการบอกว่า “ลาแล้วนะ สวัสดี” ในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่นจะแทนด้วยคำว่าอะไร
ก. บายบาย
ข. CUL
ค. 73
ง. ว.61
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 41/100

41
นายไข่เค็มสตาร์ทรถและเปิดวิทยุขึ้นมาก็ได้ยินการประสานงานให้ความช่วยเหลือในอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บ นายไข่เค็มต้องการทราบว่าอุบัติเหตุนี้อยู่ในเส้นทางที่จะต้องผ่านหรือไม่ นายไข่เค็มควรทำอย่างไร
ก. ฟังไปเรื่อย ๆ โดยไม่รบกวนการประสานงาน เดี๋ยวก็ทราบข้อมูลเอง
ข. กดคีย์เข้าไปถามรายละเอียดจากผู้ประสานงาน
ค. กดคีย์เข้าไปถามว่าต้องการความช่วยเหลือหรือไม่
ง. เปลี่ยนความถี่เพื่อแจ้งข่าวอุบัติเหตุให้กับสถานีควบคุมข่าย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 42/100

42
เพราะเหตุใดพนักงานวิทยุสมัครเล่นจึงสามารถเป็นจิตอาสาที่ดีของประเทศชาติในด้านการสื่อสาร
ก. จากการที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุด้วยตนเอง
ข. จากการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายของนักสื่อสารสมัครเล่น
ค. มีความรู้และเครื่องมือสื่อสารที่สามารถช่วยเหลือสังคมและสร้างข่ายสื่อสารสำรองของชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 43/100

43
ข้อมูลสำคัญอย่างหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตก่อนจะแจ้งเหตุ คืออะไร
ก. ทิศของจุดเกิดเหตุกับสถานีวิทยุที่รับแจ้งเหตุ
ข. จุดสังเกตที่ชัดเจนของที่เกิดเหตุ
ค. เวลาที่พบเหตุ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 44/100

44
เราสามารถใช้สมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Logbook) เพื่อพัฒนาสถานีวิทยุสื่อสารของเราได้อย่างไร
ก. เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณที่รับได้จากสถานีที่ติดต่อเป็นประจำ และบันทึกความรู้ต่าง ๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนกัน
ข. ส่งให้สำนักงาน กสทช. ตรวจเก็บคะแนนเพื่อเลื่อนขั้น
ค. ติดตั้งไว้ประดับสถานีเพื่อแสดงความเก๋า
ง. ส่งไปแลกเปลี่ยนกับสถานีอื่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 45/100

45
ข้อใดไม่จำเป็นในการทำ QSL Card
ก. มีข้อมูลสถานีที่จำเป็น
ข. แสดงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศ
ค. มีพื้นที่เขียนข้อความส่วนตัว
ง. พิมพ์สีสวยราคาแพง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 46/100

46
กำลังไฟฟ้า 100 วัตต์ (W) มีค่าเท่ากับกี่กิโลวัตต์ (kW)
ก. 0.1
ข. 1
ค. 100
ง. 10
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 47/100

47
แรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้ตามบ้านในประเทศไทยมีค่าเท่ากับ
ก. 220 กิโลวัตต์
ข. 220 มิลลิวัตต์
ค. 220 ไมโครวัตต์
ง. 220 โวลต์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 48/100

48
ลำโพงและหูฟังทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น
ก. พลังงานแสง
ข. พลังงานความร้อน
ค. พลังงานเสียง
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 49/100

49
ความจุแบตเตอรี่มีหน่วยเป็น
ก. แอมแปร์ (A)
ข. มิลลิแอมแปร์-ชั่วโมง (mAh)
ค. แอมแปร์-ชั่วโมง (Ah)
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 50/100

50
แบตเตอรี่ขนาดความจุ 500 มิลลิแอมแปร์-ชั่วโมง (mAh) 12 โวลต์ (V) เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปใช้งาน 100 มิลลิแอมแปร์ (mA) คงที่จะใช้งานได้นานเท่าไร
ก. 5 นาที
ข. 5 วัน
ค. 5 ชั่วโมง
ง. 5 ปี
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 51/100

51
เมื่อนำตัวต้านทานค่า 50 กิโลโอห์ม (kΩ) และ 1 เมกะโอห์ม (MΩ) มาต่ออนุกรมกัน ค่าความต้านทานรวมเท่ากับกี่เมกะโอห์ม (MΩ)
ก. 1.5
ข. 1.05
ค. 0.15
ง. 1
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 52/100

52
ข้อใดต่อไปนี้ให้กระแสไฟฟ้าไหลมากที่สุด
ก. ต่อตัวต้านทาน 100 โอห์ม (Ω) เข้ากับแบตเตอรี่ 9 โวลต์ (V)
ข. ต่อตัวต้านทาน 200 โอห์ม (Ω) เข้ากับแบตเตอรี่ 9 โวลต์ (V)
ค. ต่อตัวต้านทาน 300 โอห์ม (Ω) เข้ากับแบตเตอรี่ 9 โวลต์ (V)
ง. ต่อตัวต้านทาน 400 โอห์ม (Ω) เข้ากับแบตเตอรี่ 9 โวลต์ (V)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 53/100

53
ฉนวนไฟฟ้า คือ
ก. สสารที่มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดี
ข. สสารที่มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ยากมาก
ค. สสารที่มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ในบางเวลา
ง. สสารที่มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ปานกลาง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 54/100

54
อุปกรณ์ใดต่อไปนี้สร้างขึ้นจากสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor)
ก. ทรานซิสเตอร์
ข. ไดโอดชนิดซิลิคอน (Silicon Diode)
ค. ไอซี (Integrated Circuit)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 55/100

55
จากรูปข้างล่างนี้ เป็นการต่อตัวเหนี่ยวนำแบบ
ก. อนุกรม
ข. ขนาน
ค. ผสม
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 56/100

56
ค่าคาปาซิทีฟ รีแอกแตนซ์ (Capacitive Reactance : XC) มีหน่วยเป็น
ก. โมห์
ข. วัตต์
ค. โอห์ม
ง. โวลต์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 57/100

57
อุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งในวงจรอาร์เอฟออสซิลเลเตอร์ (RF Oscillator) คือ
ก. ไมโครโฟน
ข. แร่บังคับความถี่
ค. ฟิวส์
ง. ลำโพง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 58/100

58
จากแผนผังอย่างง่ายของเครื่องรับวิทยุแบบ Superheterodyne ข้างล่างนี้ หมายเลข 3 เป็นภาคที่มีชื่อเรียกว่า
ก. ภาคเอเอฟแอมปลิไฟเออร์ (AF Amplifier)
ข. ภาคมิกเซอร์ (Mixer)
ค. ภาคโลคัล ออสซิลเลเตอร์ (Local Oscillator)
ง. ภาคดีเทคเตอร์ (Detector)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 59/100

59
ภาคไอเอฟแอมปลิไฟเออร์ (IF Amplifier) ของเครื่องรับวิทยุแบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์(Superheterodyne) ทำหน้าที่
ก. ขยายสัญญาณความถี่ปานกลางให้แรงขึ้นก่อนส่งไปยังภาคมอดูเลเตอร์ (Modulator)
ข. ขยายสัญญาณความถี่ปานกลางให้แรงขึ้นก่อนส่งไปยังภาคดีเทคเตอร์ (Detector)
ค. ขยายสัญญาณความถี่เสียงให้แรงขึ้นก่อนส่งออกลำโพง
ง. ขยายสัญญาณความถี่ปานกลางให้แรงขึ้นก่อนส่งไปยังภาคเอเอฟแอมปลิไฟเออร์ (AF Amplifier)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 60/100

60
ระบบการติดต่อสื่อสารแบบเซมิดูเพล็กซ์ (Semi Duplex) คืออย่างไร
ก. ใช้ความถี่ 1 ความถี่ ทั้งรีพีทเตอร์ (Repeater) และเครื่องรับส่งวิทยุ
ข. ใช้ความถี่ 2 ความถี่ ทั้งรีพีทเตอร์ (Repeater) และเครื่องรับส่งวิทยุ
ค. รีพีทเตอร์ (Repeater) ใช้ 2 ความถี่ เครื่องรับส่งวิทยุใช้ 1 ความถี่
ง. รีพีทเตอร์ (Repeater) ใช้ 1 ความถี่ เครื่องรับส่งวิทยุใช้ 2 ความถี่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 61/100

61
คลื่นวิทยุเดินทางเป็นเส้นตรงและคุณลักษณะใด
ก. เดินทางเร็วเท่ากับแสง
ข. เดินทางผ่านสุญญากาศได้
ค. สะท้อนและหักเหได้
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 62/100

62
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าข้างล่างนี้เป็นสายอากาศแบบใด
ก. ยากิ (Yagi)
ข. รอมบิก (Rhombic)
ค. ลองวายร์ (Long-Wire)
ง. วิป (Whip)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 63/100

63
สายอากาศที่ใช้กับวิทยุสมัครเล่นแบบมือถือนิยม เรียกกันว่าสายอากาศแบบชักเป็นสายอากาศแบบใด
ก. ไดโพล
ข. เทเลสโคปิก
ค. Rubber Duck (รับเบอร์ดัก)
ง. Ground Plane (กราวด์เพลน)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 64/100

64
การใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องเลือกอิมพีแดนซ์ (Impedance) ทางออกของเครื่องส่ง และอิมพีแดนซ์ (Impedance) ของสายนำสัญญาณและสายอากาศ มีค่า
ก. มากกว่ากัน 2 เท่า
ข. เท่ากัน
ค. น้อยกว่ากัน 2 เท่า
ง. ต่ำสุด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 65/100

65
ข้อใดเป็นความถี่ย่าน VHF
ก. 30 kHz – 300 MHz
ข. 300 kHz – 3 MHz
ค. 3 MHz – 30 MHz
ง. 30 MHz – 300 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 66/100

66
การที่สายจ่ายกำลังไฟฟ้าที่ต่อกับแบตเตอรี่ร้อนจัดผิดปกติในขณะใช้งาน โดยทั่วไปเกิดจาก
ก. สายจ่ายกำลังไฟฟ้าต่ออย่างไม่เรียบร้อย เช่น หลวม
ข. การเกิดสนิมที่รอยต่อระหว่างสายจ่ายกำลังไฟฟ้ากับขั้วแบตเตอรี่
ค. สายจ่ายกำลังไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กเกินไป
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 67/100

67
การเลือกใช้ดัมมีโหลด (Dummy Load) ควรคำนึงถึง
ก. ย่านความถี่ใช้งาน
ข. กำลังส่งสูงสุดที่ทนได้
ค. ค่าอิมพีแดนซ์ (Impedance)
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 68/100

68
มัลติมิเตอร์ (Multimeter) คือ เครื่องมือใช้วัดอะไรบ้าง
ก. กำลังส่งของวิทยุ
ข. วัด VSWR ของกำลังส่ง
ค. ค่าความต้านทานอย่างเดียว
ง. ค่าแรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ความต้านทาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 69/100

69
สายนำสัญญาณเบอร์ RG-8 มีข้อดีเหนือสายนำสัญญาณเบอร์ RG-58 ที่ความยาวเท่ากัน คือ
ก. มีขนาดเล็กกว่า
ข. ราคาถูกกว่า
ค. มีการสูญเสียกำลังสัญญาณในสายน้อยกว่า
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 70/100

70
การใช้มัลติมิเตอร์ (Multimeter) วัดแรงดันไฟฟ้าในจุดที่ไม่ทราบค่าต้องปรับซีเล็กเตอร์สวิตซ์ (Selector Switch) ของโวลต์มิเตอร์ (Voltmeter) อย่างไร
ก. ต่ำสุด
ข. สูงสุด
ค. ปานกลาง
ง. ตามความพอใจ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 71/100

71
เมื่อต้องการทดสอบหรือปรับแต่งเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ต้องใช้เครื่องมือชนิดใด
ก. เอเอฟ ซิกแนลเจนเนอเรเตอร์ (AF Signal Generator)
ข. อาร์เอฟ ซิกแนลเจนเนอเรเตอร์ (RF Signal Generator)
ค. ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 72/100

72
คำว่า กําลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Output) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ หมายถึงค่าอะไร
ก. กำลังความเข้มของคลื่นความถี่
ข. กำลังการกินกระแสไฟฟ้าของเครื่องไฟฟ้า
ค. กำลังส่งของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ง. กำลังสูญเสียของเครื่องใช้ไฟฟ้า
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 73/100

73
เครื่องมือที่ใช้วัดกำลังส่งของเครื่องส่งวิทยุมีชื่อเรียกว่า
ก. มิเตอร์วัดกําลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Meter)
ข. แอมมิเตอร์ (Ammeter)
ค. โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)
ง. โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 74/100

74
ถ้านำมิเตอร์วัดกําลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Meter) มาต่อระหว่างเครื่องรับ-ส่งวิทยุกับดัมมีโหลด (Dummy Load) จะวัดได้ค่า
ก. กําลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Output Meter) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ข. ความถี่ (Frequency) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ค. กำลังสัญญาณเสียง (AF Power Output Meter) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ง. ความถี่กลาง (IF) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 75/100

75
เอสมิเตอร์ (S-Meter) ที่อยู่ในเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จะแสดงค่าอะไร
ก. ความเข้มของสัญญาณเสียง
ข. ความแรงของสัญญาณวิทยุ
ค. ความเบี่ยงเบนของสัญญาณเสียง
ง. ความดังของเสียง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 76/100

76
AF Signal Generator กำเนิดสัญญาณอะไร
ก. สัญญาณเสียง
ข. สัญญาณเสียงโดยมีคลื่นพาห์ด้วย
ค. สัญญาณวิทยุ
ง. สัญญาณวิทยุโดยมีคลื่นพาห์ด้วย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 77/100

77
อาร์เอฟ ปรี-แอมปลิไฟเออร์ (RF Preamplifier) คืออะไร
ก. วงจรเพิ่มอัตราขยายของภาคส่ง
ข. วงจรลดอัตราขยายของภาครับ
ค. วงจรลดอัตราขยายของภาคส่ง
ง. วงจรเพิ่มอัตราขยายของภาครับ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 78/100

78
โคแอกเชียลสวิตช์ (Coaxial Switch) ทำหน้าที่อะไร
ก. ปิด-เปิดเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ข. ปิด-เปิดระบบสายอากาศ
ค. เลือกว่าจะให้เครื่องรับ-ส่งวิทยุต่อกับสายอากาศต้นใด
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 79/100

79
แอนเทนนา โรเตเตอร์ (Antenna Rotator) คืออะไร
ก. สายอากาศชนิดหนึ่งซึ่งหมุนได้
ข. อุปกรณ์ที่ใช้หมุนเพื่อเปลี่ยนทิศทางของสายอากาศ
ค. สายอากาศชนิดเคลื่อนที่ได้
ง. เครื่องมือซึ่งทำให้สายอากาศเพิ่มอัตราการขยาย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 80/100

80
ข้อความใดต่อไปนี้เป็นหลักปฏิบัติในการใช้งานเครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือ
ก. ส่งออกอากาศด้วยกำลังส่งต่ำตลอดเวลา
ข. ส่งออกอากาศด้วยกำลังส่งสูงตลอดเวลา
ค. เมื่อติดต่อได้แล้วให้ปรับลดกำลังส่งลงเหลือเท่าที่จำเป็น
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 81/100

81
การใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือส่งออกอากาศต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ จะมีผลอย่างไร
ก. เกิดความร้อนสูงในวงจรภาคส่งและแบตเตอรี่หมดเร็วกว่าปกติ
ข. เกิดคลื่นรบกวน
ค. เกิดความเบี่ยงเบนของคลื่นความถี่ที่ออกอากาศ
ง. ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 82/100

82
การรบกวนของคลื่นวิทยุใช้ความถี่เดียวกันอาจเกิดจาก
ก. อินเตอร์มอดูเลชั่น (Intermodulation)
ข. การแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission)
ค. มีสถานีวิทยุหลายแห่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
ง. ดีเซ็นซิติเซชัน (Desensitization)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 83/100

83
เหตุใดจึงต้องกำจัดคลื่นฮาร์มอนิก (Harmonic) และคลื่นแปลกปลอม (Spurious)
ก. เนื่องจากเป็นคลื่นที่ทำให้เกิดการสูญเสียในสายนำสัญญาณ
ข. เนื่องจากเป็นคลื่นที่เป็นอันตรายต่อระบบอากาศ
ค. เนื่องจากเป็นคลื่นที่อาจแพร่ออกไปรบกวนสถานีอื่น
ง. เนื่องจากเป็นคลื่นที่เป็นอันตรายต่อบุคคลผู้ใช้งาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 84/100

84
การใช้กำลังส่งสูงอาจส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง
ก. มีสัญญาณแผ่กระจายไปรบกวนคลื่นความถี่ข้างเคียง
ข. เกิดการรบกวนกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ร่วมใช้คลื่นความถี่
ค. มีคลื่นความถี่แปลกปลอมแผ่กระจายออกไปด้วยกำลังแรง
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 85/100

85
การตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นย่านความถี่ VHF โดยติดตั้งสายอากาศสูง 60 เมตร บางครั้งจะได้ยินเสียงสัญญาณจากสถานีวิทยุต่าง ๆ ซ้อนทับกันวุ่นวายจนไม่สามารถใช้สื่อสารได้ ควรแก้ปัญหาอย่างไร
ก. บ่นและระบายอารมณ์บนคลื่นความถี่
ข. ใช้อุปกรณ์ลดความไวภาครับ (Attenuator) และลดกำลังส่งให้ต่ำที่สุด
ค. แจ้งสำนักงาน กสทช.
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 86/100

86
ค่านิยมทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด
ก. ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี
ข. ทำให้เกิดความซาบซึ้ง
ค. ทำให้เกิดความรักความเข้าใจ
ง. ทำให้ชีวิตและร่างกายอยู่รอด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 87/100

87
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด
ก. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ
ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ
ค. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
ง. ไม่มีข้อถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 88/100

88
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ “พรหมวิหาร 4”
ก. เมตตา คือ ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น
ข. กรุณา คือ ความปรารถนาช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์
ค. มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
ง. ทาน คือ การให้ เสียสละ แบ่งปัน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 89/100

89
ข้อใดต่อไปนี้คือ “พรหมวิหาร 4”
ก. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ข. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ค. ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
ง. ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 90/100

90
พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่พูดจาสุภาพ อ่อนหวานและไพเราะ ตรงกับหลักธรรมะในข้อใด
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. ปิยวาจา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 91/100

91
บุคคลใดต่อไปนี้ ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. ชายใหญ่ รับ-ส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง
ข. ชายกลาง ติดต่อสื่อสารกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นประจำ
ค. หญิงใหญ่ ใช้ช่องความถี่สำหรับโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับร้านคาราโอเกะของตนเอง
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 92/100

92
บุคคลในข้อใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของกิจการวิทยุสมัครเล่น
ก. นายปกรณ์ กระทำผิดกฎหมายวิทยุคมนาคมหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข. นายภูภูมิ ยินยอมให้ผู้อื่นที่ไม่มีใบอนุญาตใช้สถานีหรือเครื่องวิทยุคมนาคม
ค. นายณเดช แย่งใช้ช่องสัญญาณติดต่อสื่อสาร
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 93/100

93
ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. รู้รักสามัคคีและเป็นมิตรกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน
ข. มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
ค. เปิดเผยข้อมูลความลับที่ไม่ควรเปิดเผย
ง. ดำรงตนเป็นที่พึ่งของสุจริตชน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 94/100

94
ข้อใดคือคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA
ก. นักวิทยุสมัครเล่นต้องคำนึงถึงผู้อื่น โดยไม่ตั้งใจใช้ความถี่ไปลดทอนความพึงพอใจของสถานีอื่น
ข. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้ที่มีความจริงใจ ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น
ค. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้รักความก้าวหน้า ติดตามเทคโนโลยีอยู่เสมอ และปรับปรุงสถานีวิทยุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมใช้งานทันที
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 95/100

95
ข้อใดคือคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA
ก. นักวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้ที่มีอัธยาศัย ความเป็นมิตร ให้ความร่วมมือ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นเสมอเพื่อความเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่ดีต่อกัน
ข. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้ที่มีความจริงใจ ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น
ค. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้รักความก้าวหน้า ติดตามเทคโนโลยีอยู่เสมอ และปรับปรุงสถานีวิทยุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมใช้งานทันที
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 96/100

96
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. นายเป้ ใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเป็นการดูหมิ่นในการติดต่อสื่อสารอยู่เป็นประจำ
ข. นายปังปอนด์ แนะนำให้นายปิ่นไปซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ค. นางสาวมิ้นต์ ใฝ่หาความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและทำหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ง. นางสาวไฉไล เป็นนักวิทยุสมัครเล่นได้ดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อให้สามารถใช้ความถี่ของมูลนิธิสาธารณกุศลต่าง ๆ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 97/100

97
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. ยินยอมให้ผู้อื่นที่ไม่มีใบอนุญาตใช้สถานีวิทยุคมนาคมกระทำผิดกฎหมายวิทยุคมนาคม
ข. ไม่รับจ้างวานเพื่อรับส่งข่าวสารไปยังบุคคลที่สาม
ค. รับส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมาย
ง. ติดต่อกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาต
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 98/100

98
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้องภายหลังจากทราบว่าการปฏิบัติตนในการออกอากาศของเราไม่ถูกต้อง
ก. สอบถามข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้และฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอ
ข. ค้นหาข้อมูลเองไม่ต้องสอบถามใคร เพราะกลัวคนอื่นจะรู้ว่าเป็นมือใหม่
ค. หยุดออกอากาศระยะหนึ่ง เพื่อให้คนอื่น ๆ ลืมการปฏิบัติของตนที่ผ่านมา
ง. เปลี่ยนจากการออกอากาศเป็นการฟังอย่างเดียว
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 99/100

99
ข้อใดเป็นเรื่องที่เหมาะสำหรับการนำมาเป็นบทสนทนาในการออกอากาศ
ก. การนำเสนอขายสินค้าที่เป็นธุรกิจของตน
ข. เทคนิคการติดต่อสื่อสารในโหมดต่าง ๆ
ค. ศาสนาและการเมือง
ง. เรื่องขำขันใต้สะดือ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 100/100

100
คำตอบในข้อใดเหมาะสมกับคำว่า “นักวิทยุสมัครเล่นที่ดี”
ก. เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นมานาน 20 ปีแล้ว ไม่จำเป็นต้องแจ้งสัญญาณเรียกขานเพราะทุกคนจำเสียงได้
ข. คิดค้นและประดิษฐ์สายอากาศเป็นประจำเพื่อนำมาเสนอขายให้เพื่อนสมาชิกในการออกอากาศ
ค. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักวิทยุสมัครเล่นคนอื่น ๆ ในการออกอากาศ และคอยแนะนำการใช้คลื่นความถี่ให้กับผู้ที่สนใจ
ง. ให้คำปรึกษากับเพื่อนสมาชิกในเรื่องการติดต่อสื่อสารในโหมดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ แต่ตนเองลืมไปดำเนินการขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่ ภายหลังจากฉบับเดิมหมดอายุ
คำถามก่อนหน้า

คุณยังตอบคำถามไม่ครบ : 100 ข้อ จาก 100 ข้อ

(คลิกที่หมายเลขข้อที่ต้องการ เพื่อตอบคำถาม)