NBTC ONE STOP SERVICE

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นต้น

90:00 นาที

คำถามที่ 1/100

1
อุปกรณ์ในข้อใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นวิทยุ
ก. โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง
ข. เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องโทรสาร
ค. โทรศัพท์เคลื่อนที่ เตาไมโครเวฟ
ง. ไมโครโฟนไร้สาย หูฟังไร้สาย
คำถามต่อไป

คำถามที่ 2/100

2
ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับรองให้ทำหน้าที่บริหารสถานีควบคุมข่ายประจำจังหวัด เพื่อให้กิจการวิทยุสมัครเล่นเข้มแข็ง
ก. เป็นตัวแทนของพนักงานวิทยุสมัครเล่นในการเสนอความคิดเห็น หรือประสานงานระหว่างพนักงานวิทยุสมัครเล่นกับ กสทช. และหน่วยงานของรัฐ
ข. ส่งเสริมพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นในจังหวัดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
ค. เพิกถอนสัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่กระทำความผิด
ง. สนับสนุนให้แต่ละจังหวัดมีสถานีวิทยุสมัครเล่นเพื่อใช้ร่วมกันอย่างเพียงพอ อาทิ สถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club Station)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 3/100

3
การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น จะต้องเป็นไปตามกฎหมายในข้อใด
ก. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498
ข. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ค. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
ง. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 4/100

4
พนักงานวิทยุคมนาคมในข้อใด ที่ต้องได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ก. พนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ข. พนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุสมัครเล่น
ค. พนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุคมนาคมในเรือ
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 5/100

5
เครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม หากมีการใช้งานผิดเงื่อนไขใบอนุญาตและถูก กสทช. ยึดไว้เพื่อการตรวจสอบ สามารถดำเนินการอย่างไรบ้าง
ก. คืนให้เจ้าของเมื่อคดีสิ้นสุด
ข. คืนให้ผู้ต้องหา
ค. ขายทอดตลาด
ง. มอบให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 6/100

6
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการรบกวนหรือขัดขวางต่อกิจการวิทยุคมนาคม
ก. มีเสียงสนทนาจากสถานีวิทยุคมนาคมบนอาคารไข่ดาวทาวเวอร์ดังอยู่ในข่ายสื่อสารของสถานีตำรวจจนไม่สามารถติดต่อกับลูกข่ายได้
ข. อาคารไข่ดาวทาวเวอร์ตั้งอยู่ระหว่างสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายและสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ เมื่อก่อสร้างเสร็จปรากฏว่าสัญญาณระหว่างสถานีทั้งสองถูกบังทำให้ติดต่อกันไม่ได้
ค. การส่งเสียงดังในห้องวิทยุสื่อสารจนพนักงานวิทยุไม่ได้ยินเสียงของคู่สถานี
ง. สัญญาณจากสถานีวิทยุคมนาคมบนอาคารไข่ดาวทาวเวอร์แรงมาก จนสถานีอื่นไม่สามารถขอติดต่อเพื่อร่วมใช้ความถี่นั้นได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 7/100

7
เมื่อใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ หมายความว่าเราไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุสมัครเล่นอีกต่อไป เราจะดำเนินการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว
ก. ไม่ต้องทำอะไร เพราะการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไม่ได้หมดอายุตามใบอนุญาต
ข. ไปยื่นขอใหม่เมื่อใดก็ได้
ค. ต้องสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรใหม่ก่อน
ง. ยื่นขอใบอนุญาตฉบับใหม่ก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมหมดอายุ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 8/100

8
ร.ต.อ. ไข่ลูกเขย ขอใบอนุญาตนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อนำเข้าเครื่องรับ-ส่งวิทยุย่านสมัครเล่นมาใช้เอง จำนวน 1 เครื่อง ในขณะที่นายไข่เค็ม ขอใบอนุญาตนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อนำเข้าเครื่องรับ-ส่งวิทยุย่านสมัครเล่นมาจำหน่าย จำนวน 1,000 เครื่อง เงื่อนไขใบอนุญาตนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมของทั้งสองคนนี้เหมือนกันหรือไม่
ก. เหมือนกัน คือ มีอายุ 180 วัน ค่าธรรมเนียมฉบับละ 200 บาท แต่นายไข่เค็มจะต้องมีใบอนุญาตค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
ข. เหมือนกัน คือ มีอายุ 180 วัน ค่าธรรมเนียมฉบับละ 200 บาท แต่นายไข่เค็มจะต้องขอใบอนุญาต 1,000 ฉบับ
ค. ค่าธรรมเนียมเท่ากัน คือ 200 บาท แต่ใบอนุญาตให้นำเข้าเพื่อขายมีอายุ 1 ปี
ง. อายุใบอนุญาตเท่ากัน คือ 180 วัน แต่ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้นำเข้าเพื่อขายฉบับละ 2,000 บาท
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 9/100

9
การเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ ได้อย่างไร
ก. พนักงานวิทยุสมัครเล่นมีจำนวนมากและกระจายอยู่ทุกพื้นที่ สามารถตรวจสอบข่าวสารได้ง่าย
ข. พนักงานวิทยุสมัครเล่นมีโอกาสรู้จักเพื่อนและรับรู้ข่าวสารโดยไม่ต้องเดินทางไปไหน
ค. พนักงานวิทยุสมัครเล่นมีระบบสื่อสารที่สามารถใช้งานในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 10/100

10
ข้อใดคือคุณสมบัติของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. มีสัญชาติไทยหรือเชื้อชาติไทย
ข. เป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นซึ่ง กสทช. ออกให้
ค. เป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นซึ่ง กสทช. อนุญาตให้เทียบเท่า
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 11/100

11
ประกาศนียบัตรในข้อใดที่ กสทช. อนุญาตให้เทียบเท่าประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นสำหรับใช้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอิเล็กทรอนิกส์
ข. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส์
ค. ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นของประเทศที่ทำข้อตกลงต่างตอบแทนกับประเทศไทย
ง. ประกาศนียบัตรหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ของหน่วยงานของรัฐ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 12/100

12
นายปทีปและนางสาวประเทืองมีที่อยู่อาศัยติดกัน โดยที่นายปทีปติดตั้งเครื่องรับ-ส่งวิทยุย่านสมัครเล่นที่บ้านของตนเองแต่เชื่อมต่อสายนำสัญญาณเข้ากับสายอากาศของตนซึ่งนำไปติดตั้งบนเสาทาวเวอร์ที่เป็นสถานีวิทยุสมัครเล่นของนางสาวประเทือง จากกรณีดังกล่าวนายปทีปจะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นโดยระบุที่ตั้งแห่งใด
ก. อยู่ของนายปทีป เพราะเป็นจุดติดตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมและเป็นจุดที่มีการใช้คลื่นความถี่
ข. ที่ ที่อยู่ของนางสาวประเทือง เพราะเป็นจุดที่คลื่นความถี่แพร่กระจายออกไป
ค. ที่อยู่ของนายปทีปหรือนางสาวประเทืองก็ได้
ง. ที่อยู่ของทั้งสองคน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 13/100

13
การขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นและสัญญาณเรียกขานชั่วคราว (Special event station) เพื่อทำกิจกรรมพิเศษในระยะเวลาสั้น ๆ มีหลักเกณฑ์อย่างไร
ก. แจ้งให้สำนักงาน กสทช. ภูมิภาคในพื้นที่รับทราบก่อนดำเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่า 7 วัน เท่านั้น
ข. ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน กสทช. ในส่วนกลาง ก่อนดำเนินกิจกรรมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 45 วัน โดยการขออนุญาตจะต้องกระทำในนามชมรมหรือสมาคมวิทยุสมัครเล่น เท่านั้น
ค. ยื่นคำขออนุญาตต่อสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นที่ก่อนดำเนินกิจกรรม เท่านั้น
ง. ดำเนินการได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพราะเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นแล้ว
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 14/100

14
การกำหนดให้สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น สถานีวิทยุสมัครเล่นสำหรับกิจกรรมพิเศษ และสถานีวิทยุสมัครเล่นประจำที่ ต้องบันทึกรายละเอียดลงในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Log Book) โดยต้องเก็บไว้เป็นเวลาเท่าใด
ก. 3 ปี
ข. 4 ปี
ค. 5 ปี
ง. ไม่มีการกำหนดระยะเวลา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 15/100

15
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นชนิดมือถือ สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ให้ใช้กำลังส่งไม่เกินกี่วัตต์
ก. 5 วัตต์
ข. 10 วัตต์
ค. 60 วัตต์
ง. 100 วัตต์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 16/100

16
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นชนิดเคลื่อนที่ ย่านความถี่ VHF สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ติดตั้งประจำที่ให้ใช้กำลังส่งไม่เกินกี่วัตต์
ก. 5 วัตต์
ข. 10 วัตต์
ค. 60 วัตต์
ง. 100 วัตต์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 17/100

17
โปรแกรมสำหรับคำนวณและติดตามดาวเทียม จะให้ข้อมูลอะไรบ้าง
ก. แผนที่แสดงตำแหน่งของดาวเทียมว่าในเวลานั้นกำลังโคจรอยู่เหนือส่วนใดของโลก
ข. เวลา ทิศทาง และมุมยกของการเคลื่อนที่ของดาวเทียมตั้งแต่เริ่มพ้นขอบฟ้าจนลับขอบฟ้า
ค. ความถี่ที่เกี่ยวข้องของดาวเทียม รวมไปถึงปรากฏการณ์ที่ความถี่เปลี่ยนแปลงเมื่อดาวเทียมเคลื่อนที่ (Doppler Shift)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 18/100

18
คลื่นความถี่ที่ใช้สำหรับส่งจากดาวเทียมมายังพื้นโลก เรียกว่าความถี่อะไร
ก. Downlink
ข. Uplink
ค. Active link
ง. Control link
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 19/100

19
คลื่นความถี่ช่วงใดในย่าน 10 เมตร ที่ให้ใช้สำหรับสถานีให้สัญญาณ (Beacon) เท่านั้น ห้ามใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารทุกประเภท
ก. 28.0000 – 28.0600 MHz
ข. 28.3200 – 29.0000 MHz
ค. 28.1900 – 28.3000 MHz
ง. 29.1000 – 29.7000 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 20/100

20
สามารถใช้คลื่นความถี่ 145.9000 MHz สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีวิทยุสมัครเล่นได้หรือไม่
ก. ได้ เพราะพนักงานวิทยุสมัครเล่นมีสิทธิใช้งานคลื่นความถี่ใดก็ได้
ข. ได้ เพราะเป็นคลื่นความถี่สำหรับการติดต่อสื่อสารทั่วไป
ค. ไม่ได้ เพราะกำหนดให้ใช้สำหรับการรับส่งสัญญาณระหว่างดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นกับสถานีวิทยุสมัครเล่น เท่านั้น
ง. ไม่ได้ เพราะเป็นคลื่นความถี่สำหรับเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 21/100

21
ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ
ก. เพื่อช่วยให้สมาชิกไม่ต้องลงทุนสร้างสถานีที่มีสายอากาศสูง ๆ
ข. เพื่อให้สมาชิกสามารถคุยข้ามจังหวัดได้นานโดยไม่ต้องห่วงว่าสัญญาณจะอ่อน
ค. เพื่อให้มีการติดต่อสื่อสารได้ระยะไกลขึ้น และสามารถติดต่อประสานงานในยามจำเป็นหรือยามฉุกเฉินได้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 22/100

22
การตั้งใจส่งสัญญาณเพื่อไปขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นสามารถใช้คลื่นความถี่ได้ ถือว่าเป็นการจงใจกระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการสื่อสารของสถานีวิทยุสมัครเล่นอื่น นอกจากมีความผิดตาม พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 แล้ว จะถูกดำเนินการอย่างไรตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
ข. ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน
ค. ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน
ง. ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 23/100

23
ในการติดต่อสื่อสารของพนักงานวิทยุสมัครเล่นกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. รับส่งข่าวสารไปยังบุคคลที่สาม สามารถกระทำได้เท่าที่จำเป็น
ข. ห้ามมิให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นใช้คลื่นความถี่โดยเด็ดขาด
ค. ใช้คลื่นความถี่ตามปกติในขณะเกิดเหตุเพราะคลื่นความถี่กิจการวิทยุสมัครเล่นไม่ได้อนุญาตให้หน่วยงานของรัฐใช้งาน
ง. ปฏิบัติตามประกาศหรือข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. ในขณะที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินครั้งนั้น ๆ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 24/100

24
HS1AB เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดใดและตั้งอยู่ที่ใด
ก. เพชรบูรณ์ ภาคเหนือตอนล่าง
ข. บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ค. กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
ง. จันทบุรี ภาคตะวันออก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 25/100

25
ข้อใดคือสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ
ก. E2 (5-6) BA - BZ
ข. E22AAA - E22AZZ
ค. E2 (0-9) AA – AZ
ง. E24BA – E24ZZ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 26/100

26
นางสาวไข่ดาว ตอบนายไข่เจียวว่า “QRP สุดจนไม่รู้จะสุดยังไงแล้ว” หมายความว่าอย่างไร
ก. นางสาวไข่ดาวเร่งความดังเสียงจนสุดแล้ว
ข. นางสาวไข่ดาวลดกำลังส่งจนต่ำสุดแล้ว
ค. นางสาวไข่ดาวพูดเสียงเบาที่สุดแล้ว
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 27/100

27
QRX หมายความว่า “ให้รอก่อนและจะติดต่ออีกครั้งภายในเวลาที่กำหนด” ดังนั้น การใช้รหัส QRX จึงต้องตามด้วยข้อมูลในข้อใด
ก. เวลาหรือระยะเวลา เพราะเป็นการนัดเวลา
ข. สถานที่ เพื่อให้ทราบว่าจะหันสายอากาศไปทางไหน
ค. ความถี่ เพื่อให้รู้ว่าจะพบกันที่ความถี่ใด
ง. ชื่อพนักงานวิทยุที่ต้องการติดต่อด้วย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 28/100

28
ถ้าเราได้รับข้อความว่า QRZ? ที่หมายความว่า “ใครกำลังเรียกฉันอยู่” แสดงว่าคู่สถานีต้องการข้อมูลอะไรจากเรา
ก. ชื่อจังหวัด
ข. ชื่อ – สกุล
ค. สัญญาณเรียกขาน
ง. ที่ตั้งสถานี
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 29/100

29
“ทศพลจะไปถึงบ้านคำแก้วในอีก 1 ชั่วโมงครับ ธีรศิลป์ QSP” นายธีรศิลป์กำลังบอกว่าอะไร
ก. นายธีรศิลป์พูดล้อเล่น
ข. นายธีรศิลป์ถ่ายทอดข้อความให้
ค. นายธีรศิลป์จะไปบ้านคำแก้วด้วย
ง. นายธีรศิลป์จะไปพร้อมนายทศพล
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 30/100

30
ถ้าได้รับรายงานสัญญาณว่า 29 หมายความว่าอย่างไร
ก. น่าจะมีความผิดปกติในภาคส่ง เพราะความแรงสัญญาณต่ำ
ข. ภาครับของคู่สถานีผิดปกติ
ค. น่าจะมีความผิดปกติในภาคผสมสัญญาณ เพราะความแรงสัญญาณมากแต่เสียงไม่ชัด
ง. คุณภาพสถานีดีมาก เพราะเสียงชัดเจนแม้ความแรงสัญญาณไม่มาก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 31/100

31
ถ้าได้รับรายงานสัญญาณว่า 44 หมายความว่าอย่างไร
ก. รับข้อความได้ค่อนข้างชัด โดยมิเตอร์วัดความแรงสัญญาณขึ้นเกือบเต็มสเกล
ข. รับข้อความได้ค่อนข้างชัดโดยตอร์วัดความแรงสัญญาณขึ้นไม่ถึงครึ่ง
ค. รับข้อความได้ค่อนข้างอ่อน โดยมิเตอร์วัดความแรงสัญญาณขึ้นเกือบเต็มสเกล
ง. รับข้อความได้ค่อนข้างอ่อน โดยมิเตอร์วัดความแรงสัญญาณขึ้นไม่ถึงครึ่ง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 32/100

32
ข้อใดคือตัวอย่าง Phonetic Alphabet (การอ่านออกเสียงตัวอักษร) ของภาษาไทย
ก. ก ข ค ง
ข. เอ-อัลฟ่า บี-บราโว ซี-ชาลี
ค. ค-ควาย ฆ-ระฆัง ศ-ศาลา ส-เสือ
ง. ก-g ค-k ท-t ส-s
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 33/100

33
ข้อใดคือตัวอย่าง Phonetic Alphabet (การอ่านออกเสียงตัวอักษร) ที่ใช้ในกองทัพเรืออเมริกันสมัยสงครามโลก
ก. A-Alpha K-Kilo P-Papa Z-Zulu
ข. A-Alpha B-Butter C-Charlie D-Duff
ค. A-Alpha G-Golf H-Hotel E-Echo
ง. A-Alpha B-Bravo C-Charlie D-Delta
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 34/100

34
สัญญาณเรียกขาน F6MRQ ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. ฟอกซ์-ซิกซ์-ไมโครโฟน-เรดิโอ-คิเบก
ข. ฟอกซ์ทร็อต-ซิกซ์-ไมค์-โรมิโอ-คิเบก
ค. เฟรดี-ซิกซ์-มังกี-เรดิโอ-ควีน
ง. ฟอกซ์-ซิกซ์-ไมค์-เรดิโอ-ควีน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 35/100

35
สัญญาณเรียกขาน PA9HP ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. ปีเตอร์-อเมริกา-ไนน์-ฮิวเล็ต-แพก
ข. ปีเตอร์-อัลฟา-ไนน์-โฮเทล-ปีเตอร์
ค. ปาป้า-อัลฟา-ไนน์-โฮเทล-ปาป้า
ง. พอตเตอร์-ไนน์-แฮรี-พอตเตอร์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 36/100

36
สัญญาณเรียกขาน S21A ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. เซียรา-ทู-วัน-อัลฟา
ข. เซียรา-ทเวนตี้วัน-อัลฟา
ค. ซูการ์-ทู-วัน-อัลฟา
ง. เอสเซ็ต-ทเวนตี้วัน-อัลฟา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 37/100

37
นางสาวไข่ดาวรับสัญญาณวิทยุย่านความถี่ 28 MHz จากนักวิทยุสมัครเล่นที่ใช้สัญญาณเรียกขานว่า BV2LIN/MM หมายถึงอะไร
ก. นักวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับใบอนุญาตจากประเทศไต้หวัน ขณะนี้อยู่บนเรือ (Marine Mobile)
ข. นักวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับใบอนุญาตจากประเทศไต้หวัน ขณะนี้อยู่ที่ประเทศพม่า (Myanmar)
ค. นักวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับใบอนุญาตจากประเทศไต้หวัน ซึ่งจบปริญญาโทด้านการบริหารจัดการ (Master of Management)
ง. นักวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับใบอนุญาตจากประเทศไต้หวัน ซึ่งจบปริญญาโทด้านดนตรี (Master of Music)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 38/100

38
ระหว่างที่นายไข่พะโล้กำลัง QSO กับนางสาวไข่ตุ๋น มีคีย์แทรกขึ้นมาว่า “Break (เบรก)” แสดงว่าบุคคลนั้นต้องการจะบอกว่าอะไร
ก. เตือนนายไข่พะโล้ว่าพูดจาไม่เหมาะสม
ข. สั่งนายไข่พะโล้ให้หยุดพูด
ค. ขอขัดจังหวะการสนทนา
ง. ขอคุยกับนางสาวไข่ตุ๋น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 39/100

39
ข้อใดเป็นการใช้คำว่า Roger อย่างถูกต้อง
ก. คุยกันมานาน ยังไม่ Roger หน้ากันเลย ขอ Eyeball หน่อยได้ไหมคะ
ข. เรื่องนี้ผมก็ Roger มานานแล้ว
ค. ขอประทานโทษ ท่าน Roger ที่ตั้งของ E27AU หรือไม่
ง. Roger ครับ จะออกปฏิบัติเดี๋ยวนี้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 40/100

40
คำใดในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่นที่ใช้ในการกล่าวลาระหว่างพนักงานวิทยุเฉพาะที่เป็นสุภาพสตรีด้วยกัน
ก. 55
ข. 33
ค. 88
ง. สวัสดีจ้ะ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 41/100

41
ช่องทางการแจ้งเหตุในข้อใดต่อไปนี้ ที่สามารถส่งข่าวจากพื้นที่ภัยพิบัติถึงกองอำนวยการในพื้นที่ได้โดยไม่มีปัญหาเครือข่ายล่ม
ก. โทรศัพท์มือถือ
ข. นกพิราบ
ค. แฟกซ์
ง. วิทยุสื่อสาร
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 42/100

42
นายไข่ต้มสนทนาอยู่กับนางสาวไข่ดาว เมื่อนายไข่ต้มพูดจบและปล่อยคีย์ ยังไม่ทันที่นางสาวไข่ดาว จะตอบทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงนายไข่เค็ม “เบรกครับ” บุคคลใดควรจะเป็นผู้เชิญนายไข่เค็มเข้าร่วมใช้ความถี่ เพราะเหตุใด
ก. นายไข่ต้ม เพราะเป็นผู้ส่งคิวพูด
ข. นายไข่ต้ม เพราะถือไมค์พร้อมตอบ
ค. นางสาวไข่ดาว เพราะเป็นคิวพูดของเธอ
ง. นางสาวไข่ดาว เพราะถือไมค์พร้อมตอบ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 43/100

43
ระหว่างการ QSO มีผู้ขอความช่วยเหลืออย่างกะทันหัน แต่ในห้องวิทยุไม่มีกระดาษโน้ต เราควรทำอย่างไร
ก. พยายามจำได้เท่าไหร่เท่านั้น
ข. จดใน Logbook อย่างละเอียด
ค. บอกสถานีอื่นที่ฟังอยู่ให้ช่วยจด
ง. บอกให้รอและวิ่งออกไปหากระดาษปากกา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 44/100

44
การแลกเปลี่ยน QSL Card หรือบัตรยืนยันการติดต่อสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก. เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศ
ข. เพื่อส่งให้สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ
ค. เพื่อยืนยันว่าติดต่อกันได้จริง และสะสมไว้แลกรางวัล
ง. เพื่อเป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาต
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 45/100

45
ข้อใดไม่จำเป็นในการทำ QSL Card
ก. มีข้อมูลสถานีที่จำเป็น
ข. แสดงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศ
ค. มีพื้นที่เขียนข้อความส่วนตัว
ง. พิมพ์สีสวยราคาแพง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 46/100

46
กำลัง 1 แรงม้ามีค่ากี่วัตต์
ก. 764
ข. 476
ค. 746
ง. 674
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 47/100

47
ลำโพงและหูฟังทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น
ก. พลังงานแสง
ข. พลังงานความร้อน
ค. พลังงานเสียง
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 48/100

48
แบตเตอรี่ชุดหนึ่งมีแรงดันไฟฟ้า 36 โวลต์ (V) เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปใช้งาน 150 มิลลิแอมแปร์ (mA) คงที่เป็นเวลา 3 ชั่วโมง แบตเตอรี่หมดพอดี ความจุของแบตเตอรี่ดังกล่าวเท่ากับ
ก. 580 แอมแปร์-ชั่วโมง (Ah)
ข. 45 มิลลิแอมแปร์-ชั่วโมง (mAh)
ค. 4.5 แอมแปร์-ชั่วโมง (Ah)
ง. 450 มิลลิแอมแปร์-ชั่วโมง (mAh)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 49/100

49
ข้อใดต่อไปนี้หมายถึงสภาพความผิดปกติในวงจรไฟฟ้าที่ทำให้กระแสไฟฟ้าไม่ไหล
ก. วงจรปิด (Close Circuit)
ข. ลัดวงจร (Short Circuit)
ค. วงจรเปิด (Open Circuit)
ง. วงจรเปิด-ปิด (On-Off Circuit)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 50/100

50
จากรูปกำลังไฟฟ้าสูญเสียในตัวต้านทาน R มีค่าเท่ากับกี่วัตต์ (W)
ก. 2.5
ข. 0.25
ค. 25
ง. 250
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 51/100

51
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีทั้งหมด
ก. ทองแดง ไม้ อากาศ
ข. กระดาษ พลาสติก ทองเหลือง
ค. ทองเหลือง อลูมิเนียม ลวดเงิน
ง. เหล็ก ตะกั่ว แก้ว
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 52/100

52
จากรูปข้างล่างนี้ ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้ารวม ที่จุด A-B เท่ากับกี่มิลลิเฮนรี (mH) เมื่อ S อยู่ในตำแหน่ง 1
ก. 10
ข. 50
ค. 20
ง. ไม่มีคำตอบใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 53/100

53
จากรูปข้างล่างนี้ ค่าคาปาซิทีฟ รีแอกแตนซ์ (Capacitive Reactance : XC) มีค่าเท่ากับกี่โอห์ม (Ω) เมื่อ S อยู่ในตำแหน่ง 1
ก. 3.2
ข. 1000
ค. 103.2
ง. ไม่มีคำตอบใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 54/100

54
ค่าอิมพีแดนซ์ (Impedance : Z) มีหน่วยเป็น
ก. โมห์
ข. แอมแปร์
ค. โอห์ม
ง. ฟารัด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 55/100

55
หน้าที่ของสวิตช์ คือ
ก. ตัด-ต่อวงจร
ข. ขยายสัญญาณวิทยุ
ค. ขยายสัญญาณเสียง
ง. ป้องกันการลัดวงจร
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 56/100

56
ความถี่ไอเอฟ (IF) ของเครื่องรับวิทยุแบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ เอเอ็ม (Superheterodyne AM) เป็นเท่าไร
ก. 455 กิโลเฮิรตซ์ (kHz)
ข. 10.7 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
ค. 500 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
ง. 2882 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 57/100

57
ในเครื่องรับวิทยุ FM ภาคดีเทคเตอร์ (Detector) นิยมเรียกกันอีกแบบหนึ่ง คือ
ก. ภาค BFO (Beat Frequency Oscillator)
ข. ภาคอินเวอร์เตอร์ (Inverter)
ค. ภาคดิสคริมิเนเตอร์ (Discriminator)
ง. ภาคบาลานซ์ มอดูเลเตอร์ (Balance Modulator)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 58/100

58
เครื่องส่งวิทยุที่มีคลื่นความถี่อื่นปนออกไปขณะส่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดการรบกวนความถี่อื่น การส่งคลื่นความถี่ที่ไม่พึงประสงค์ออกไปนี้ เรียกว่า
ก. ฟรีเควนซีดิสทอร์ชัน (Frequency Distortion)
ข. โพลาไรเซชัน (Polarization)
ค. สเปอริอัสอีมิสชัน (Spurious Emission)
ง. อันบาลานซ์ทรานส์มิสชัน (Unbalanced Transmission)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 59/100

59
คุณสมบัติที่ดีของเครื่องส่งวิทยุคือ จะต้อง
ก. มีเสถียรภาพของความถี่
ข. มีคลื่นสเปอริอัส (Spurious)
ค. มีคลื่นฮาร์มอนิกออกมา
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 60/100

60
คลื่นความถี่ 145 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นสามารถใช้งานได้ มีความยาวคลื่นประมาณเท่าใด
ก. 3 เมตร
ข. 2 เมตร
ค. 1 เมตร
ง. 0.5 เมตร
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 61/100

61
เรดิเอชันแพทเทิร์น (Radiation Pattern) ของสายอากาศ คือ
ก. รูปร่างของสายอากาศ
ข. มุมที่ติดตั้งสายอากาศ
ค. รูปแบบการกระจายคลื่นของสายอากาศ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 62/100

62
สายอากาศแบบรอบตัว (Omnidirectional Antenna) มีลักษณะการแพร่กระจายคลื่นอย่างไร
ก. แพร่กระจายคลื่นออกไปได้ทุกทิศทางรอบตัวสายอากาศในรัศมี 10 กิโลเมตร
ข. แพร่กระจายคลื่นออกไปได้ทุกทิศทางรอบตัวสายอากาศในรัศมี 50 กิโลเมตร
ค. แพร่กระจายคลื่นออกไปได้ใกล้เคียงกันทุกทิศทางในแนวขนานกับพื้นโลก
ง. แพร่กระจายคลื่นออกไปได้ใกล้เคียงกันทุกทิศทางในแนวตั้งฉากกับพื้นโลก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 63/100

63
สายอากาศข้อใดต่อไปนี้มีอัตราขยาย (Gain) มากที่สุด
ก. วิป (Whip)
ข. ลองวายร์ (Long Wire)
ค. ฮาล์ฟเวฟไดโพล (Half Wave Dipole)
ง. ยากิ (Yagi)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 64/100

64
การปรับค่าอิมพีแดนซ์ของสายนำสัญญาณให้เท่ากับอิมพีแดนซ์ทางออกของเครื่องรับ-ส่งวิทยุเรียกว่า
ก. แมตชิ่ง (Matching)
ข. บาลานซิง (Balancing)
ค. โหลดดิง (Loading)
ง. คอนเวอร์ติง (Converting)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 65/100

65
ข้อใดเป็นความถี่ย่าน VHF
ก. 30 kHz – 300 MHz
ข. 300 kHz – 3 MHz
ค. 3 MHz – 30 MHz
ง. 30 MHz – 300 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 66/100

66
การเลือกพื้นที่และการวางแผนตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ควรคำนึงถึงประเด็นในข้อใด
ก. ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ และผลกระทบเชิงสังคม
ข. ระยะห่างจากท่าอากาศยานหรือสนามบิน
ค. การรบกวนหรือการแทรกสอดทางแม่เหล็กไฟฟ้า และความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 67/100

67
“เข็มขัดนิรภัย (Body Belt)” ประกอบด้วย ห่วงเหล็ก แผ่นรัดเอว และสายกันตก เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการปีนเสาอากาศ มีประโยชน์อย่างไร
ก. เพื่อป้องกันอุปกรณ์และเครื่องมือตกหล่นลงมาใส่ศีรษะ ช่วยลดอันตรายหรือผ่อนหนักเป็นเบา
ข. เพื่อใช้ป้องกันการถูกกระแสไฟฟ้าดูด
ค. เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจ ป้องกันการตกในขณะปีนเสาอากาศและทำให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ง. เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้ที่อยู่ด้านล่างทราบว่ากำลังปฏิบัติงานอยู่และให้ออกจากพื้นที่ใต้เสาอากาศเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 68/100

68
การต่ออุปกรณ์ดังรูปข้างล่างเป็นการวัดค่าอะไร
ก. ความแรงสัญญาณที่ได้รับ
ข. สัญญาณถูกลดทอน
ค. กำลังส่ง
ง. ความต้านทาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 69/100

69
นำตัวต้านทานค่า 27 กิโลโอห์ม (kΩ) จำนวน 3 ตัวมาต่ออนุกรมกัน ความต้านทานรวมมีค่าเท่ากับ
ก. 27 กิโลโอห์ม (kΩ)
ข. 54 กิโลโอห์ม (kΩ)
ค. 81 กิโลโอห์ม (kΩ)
ง. 9 กิโลโอห์ม (kΩ)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 70/100

70
เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องหนึ่งใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 220 โวลต์/50/60 เฮิรตซ์, 70 วัตต์ ค่า 70 วัตต์ หมายถึง
ก. กำลังไฟฟ้าจ่ายออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
ข. กำลังไฟฟ้าที่แพร่กระจายออกอากาศ
ค. กำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในเครื่องใช้ไฟฟ้า
ง. กำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำงานได้เป็นปกติ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 71/100

71
ตามรูปข้างล่างนี้เครื่องมือวัด A และ B จะแสดงค่าอะไร
ก. A แสดงค่าแรงดันไฟฟ้า และ B แสดงค่ากระแสไฟฟ้า
ข. A แสดงค่ากระแสไฟฟ้า และ B แสดงค่าแรงดันไฟฟ้า
ค. A แสดงค่าความต้านทาน และ B แสดงค่ากระแสไฟฟ้า
ง. A แสดงค่าแรงดันไฟฟ้า และ B แสดงค่าความต้านทาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 72/100

72
การจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้กับเครื่องรับ-ส่งวิทยุดังรูป จะเกิดผลอย่างไร
ก. เครื่องรับ-ส่งวิทยุทำงานปกติ
ข. เครื่องรับ-ส่งวิทยุไม่ทำงาน
ค. เครื่องรับ-ส่งวิทยุเสียหายเฉพาะภาคส่ง
ง. เครื่องรับ-ส่งวิทยุเสียหายเฉพาะภาครับ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 73/100

73
การจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้กับเครื่องรับ-ส่งวิทยุดังรูป จะเกิดผลอย่างไร
ก. เครื่องรับ-ส่งวิทยุไม่ทำงานและอาจเสียหาย
ข. เครื่องรับ-ส่งวิทยุเป็นปกติ
ค. กำลังส่งของเครื่องรับ-ส่งวิทยุลดต่ำลง
ง. ภาครับของเครื่องรับ-ส่งวิทยุมีความไวมากขึ้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 74/100

74
เครื่องรับ-ส่งวิทยุเครื่องหนึ่งที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 13.8 โวลต์ (V) และค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ขณะส่งออกอากาศ 3 แอมป์ (A) ควรใช้เครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเท่าใด
ก. ขนาด 13.8 โวลต์ (V) 5 แอมป์ (A)
ข. ขนาด 13.8 โวลต์ (V) 52 แอมป์ (A)
ค. ขนาด 13.8 โวลต์ (V) 1 แอมป์ (A)
ง. ขนาด 13.8 โวลต์ (V) 0.5 แอมป์ (A)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 75/100

75
เมื่อตรวจพบว่าเกิดการหลวมคลอนที่ขั้วต่อสายอากาศของเครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือ ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดการใช้งาน และแก้ไขขั้วต่อสายอากาศให้เรียบร้อย
ข. ใช้งานต่อไปโดยไม่ต้องทำอะไร
ค. ดัดแปลงเครื่องให้เป็นแบบติดตั้งประจำที่
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 76/100

76
สายอากาศต้นหนึ่งมีอักษรกำกับว่า 144/430 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) หมายความว่า
ก. สายอากาศนั้นใช้รับ-ส่งได้เฉพาะย่านความถี่ 144 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
ข. สายอากาศนั้นใช้รับ-ส่งได้เฉพาะย่านความถี่ 430 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
ค. สายอากาศนั้นใช้รับ-ส่งได้ทั้งย่านความถี่ 144 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ 430 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 77/100

77
เมื่อต้องการทดสอบหรือปรับแต่งเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ต้องใช้เครื่องมือชนิดใด
ก. เอเอฟ ซิกแนลเจนเนอเรเตอร์ (AF Signal Generator)
ข. อาร์เอฟ ซิกแนลเจนเนอเรเตอร์ (RF Signal Generator)
ค. ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 78/100

78
คำว่า กําลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Output) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ หมายถึงค่าอะไร
ก. กำลังความเข้มของคลื่นความถี่
ข. กำลังการกินกระแสไฟฟ้าของเครื่องไฟฟ้า
ค. กำลังส่งของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ง. กำลังสูญเสียของเครื่องใช้ไฟฟ้า
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 79/100

79
คำว่า การใช้พลังงานไฟฟ้า (Power Consumption) หมายความว่าอะไร
ก. กำลังความเข้มของคลื่นวิทยุ
ข. อัตราการขยายของเครื่องส่งวิทยุ
ค. ค่ากำลังไฟฟ้าที่ทำให้เครื่องรับ-ส่งวิทยุทำงานได้
ง. อัตราการขยายของเครื่องรับวิทยุ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 80/100

80
วีเอสดับบลิวอาร์ (VSWR) มีชื่อเต็มว่าอะไร
ก. โวลต์เตจสแตนดิงเวฟเรโช (Voltage Standing Wave Ratio)
ข. โวลต์เตจสแตนดาร์ดเวฟ เรโช (Voltage Standard Wave Ratio)
ค. โวลต์เตจสแตนดิงเวฟเรดิโอ (Voltage Standing Wave Radio)
ง. โวลต์เตจสแตนดาร์ดเวฟเรดิโอ (Voltage Standard Wave Radio)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 81/100

81
เมื่อต้องการทราบว่าวงจรเรโซแนนซ์นั้นมีความถี่เรโซแนนซ์เท่าใด ต้องใช้เครื่องมืออะไร
ก. ดิปมิเตอร์ (DIP Meter)
ข. เครื่องนับความถี่ (Frequency Counter)
ค. โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)
ง. วีเอสดับบลิวอาร์ มิเตอร์ (VSWR Meter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 82/100

82
การติดตั้งสายอากาศเพื่อใช้กับเครื่องรับ-ส่งวิทยุมีหลักการดังนี้
ก. ติดตั้งให้ห่างจากสายไฟฟ้าแรงสูงมากที่สุด
ข. ติดตั้งห่างจากต้นไม้ใหญ่
ค. ติดตั้งให้ใกล้เครื่องรับ-ส่งวิทยุมากที่สุด
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 83/100

83
โดยทั่วไปเครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือใช้ไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟ้าเท่าใด
ก. 7.2 โวลต์ (V)
ข. 10.8 โวลต์ (V)
ค. 12 โวลต์ (V)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 84/100

84
การชีลด์ (Shield) คืออะไร
ก. การใช้แผ่นโลหะแยกอาณาบริเวณออกเป็น 2 ส่วน เพื่อควบคุมการแพร่กระจายสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
ข. การต่อสายกราวด์ (Ground)
ค. การใช้แผ่นโลหะป้องกันฮาร์มอนิก (Harmonic)
ง. การทำให้การแพร่กระจายคลื่นวิทยุไม่ได้ไกลกว่าเดิม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 85/100

85
การรบกวนคลื่นความถี่วิทยุ มีสาเหตุจากอะไรบ้าง
ก. มนุษย์ทำขึ้น
ข. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ค. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 86/100

86
“จริยธรรม” แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ “จริยะ+ธรรม” ซึ่งคำว่า “จริยะ” หมายถึงข้อใด
ก. ความรู้สึก
ข. ความประพฤติ
ค. คุณความดี
ง. ความนึกคิด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 87/100

87
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัส “การรู้จักข่มใจ” หมายถึงข้อใด
ก. การรู้จักฝึกใจตนเอง
ข. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์
ค. ความจริงใจต่อตนเอง
ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 88/100

88
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ “พรหมวิหาร 4”
ก. เมตตา คือ ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น
ข. กรุณา คือ ความปรารถนาช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์
ค. มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
ง. ทาน คือ การให้ เสียสละ แบ่งปัน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 89/100

89
สิ่งใดสามารถยับยั้งความโกรธได้
ก. เมตตา กรุณา
ข. มุทิตา อุเบกขา
ค. สติ สัมปชัญญะ
ง. ฉันทะ วิริยะ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 90/100

90
ข้อใดต่อไปนี้ แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีวินัยต่อตนเอง
ก. ซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมมาเปิดฟังช่องความถี่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจะได้รู้ก่อนคนอื่นว่าเกิดอุบัติเหตุที่ไหนบ้าง
ข. ใช้งานความถี่วิทยุในกิจการวิทยุสมัครเล่นโดยที่ตนเองไม่ได้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ค. ใช้งานความถี่วิทยุในกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ตนเองเป็นตัวแทนจำหน่าย
ง. รีบดำเนินการขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่ทันทีเมื่อใบอนุญาตพนักงาน วิทยุสมัครเล่นฉบับเดิมหมดอายุลง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 91/100

91
บุคคลใดต่อไปนี้ ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. นายเขียวสด ใช้สัญญาณเรียกขานของตัวเองเสมอโดยไม่เคยแอบอ้างใช้สัญญาณเรียกขานของผู้อื่นเลย
ข. นายแดงเดือด ใช้ช่องความถี่สำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านขายสุราที่ตนเองเป็นเจ้าของ
ค. นายขาวนวล บันทึกการติดต่อสื่อสารในสมุดบันทึก (Log Book) ทุกครั้งที่มีการออกอากาศ
ง. นายดำดี ใช้คำสุภาพระหว่างการสนทนาทางวิทยุกับเพื่อนสมาชิก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 92/100

92
บุคคลใดต่อไปนี้ ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. หญิงใหญ่ ใช้ถ้อยคำสุภาพในการออกอากาศทุกครั้ง
ข. ชายใหญ่ รับ-ส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง
ค. ชายกลาง ติดต่อสื่อสารกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นประจำ
ง. หญิงเล็ก ใช้ช่องความถี่สำหรับโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับร้านคาราโอเกะของตนเอง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 93/100

93
บุคคลใดต่อไปนี้ ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. ชายใหญ่ รับ-ส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง
ข. ชายกลาง ติดต่อสื่อสารกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นประจำ
ค. หญิงใหญ่ ใช้ช่องความถี่สำหรับโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับร้านคาราโอเกะของตนเอง
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 94/100

94
นายชนาธิปใช้ช่องความถี่ช่องหนึ่ง แต่สัญญาณทะลุข้ามไปรบกวนการสนทนาของนายธีรศิลป์ที่ใช้งานอยู่อีกช่องหนึ่ง การแก้ปัญหาของคู่สนทนาในข้อใดต่อไปนี้ ที่แสดงถึงความเป็นผู้ที่มีอัธยาศัย มีความเป็นมิตร ให้ความร่วมมือและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นเสมอเพื่อความเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่ดีต่อกัน ตามคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นที่นายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA กล่าวไว้
ก. นายธีรศิลป์เข้าไปต่อว่าและแจ้งนายชนาธิปให้ลดกำลังส่ง
ข. นายธีรศิลป์เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่อื่น
ค. นายชนาธิปเพิ่มกำลังส่งให้แรงขึ้น
ง. นายชนาธิปหันสายอากาศให้ยิงตรงมายังสถานีของนายธีรศิลป์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 95/100

95
จากคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA พฤติกรรมในข้อใดแสดงถึงความมีน้ำใจ คำนึงถึงผู้อื่นเป็นหลัก และระมัดระวังไม่ให้การออกอากาศไปลดทอนความพึงพอใจของสถานีอื่น
ก. นายธีราทร กระทำผิดโดยร้องเพลงบนความถี่ นายธีรศิลป์รำคาญจึงเปลี่ยนไปใช้ความถี่อื่น
ข. นายธีรศิลป์ ติดต่อผ่านสถานีทวนสัญญาณด้วยกำลังส่งสูงที่สุด
ค. นายสารัช ยืนยันที่จะรายงานว่ารับสัญญาณได้ดีเยี่ยมเสมอ แม้ว่าจะรับสัญญาณได้ไม่ดีก็ตาม
ง. นายชนาธิป ลดกำลังส่งจนต่ำที่สุดเหลือแค่พอให้ติดต่อกับคู่สถานีได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 96/100

96
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. เก็บรักษาข้อมูลความลับที่ไม่ควรเปิดเผย
ข. ไม่รู้รักสามัคคีและไม่เป็นมิตรกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน
ค. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่น
ง. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 97/100

97
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. ลำเจียก ใช้สัญญาณเรียกขานของตนเองออกอากาศในช่วงที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ
ข. คำปอง แนะนำบุญส่งไม่ให้ดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อนำไปใช้ความถี่ของมูลนิธิสาธารณกุศลต่าง ๆ
ค. คำแก้ว ใช้คำพูดที่อ่อนหวานออกอากาศเสมอจนทำให้มีเพื่อนสมาชิกอยากพูดคุยด้วยอยู่เป็นประจำ
ง. ทศพล รับ-ส่งข่าวสารไปยังบุคคลที่สามในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินเท่านั้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 98/100

98
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. นายกวิน ใช้ความถี่วิทยุ 145.800 MHz เพื่อติดต่อสื่อสารภาคพื้นดินกับนายธนบูรณ์ในลักษณะการติดต่อสื่อสารประเภทเสียง
ข. นายพีระพัฒน์ ใช้ความถี่วิทยุ 144.000 MHz เพื่อติดต่อสื่อสารภาคพื้นดินกับนายธีราทร ในลักษณะการติดต่อสื่อสารประเภทเสียง
ค. นายสารัช ใช้ความถี่วิทยุ 144.000 MHz เพื่อเรียกขานสถานีอวกาศ ISS (International Space Station)
ง. นายชนาธิป ใช้ความถี่วิทยุ 145.800 MHz เพื่อรับสัญญาณจากสถานีอวกาศ ISS (International Space Station)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 99/100

99
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. นายกวิน เป็นเน็ตคอนโทรลของสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย ใช้ความถี่วิทยุ 145.000 MHz เพื่อประสานงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติ
ข. นายพีระพัฒน์ ใช้ความถี่วิทยุ 144.000 MHz เพื่อติดต่อสื่อสารภาคพื้นดินกับนายธีราทรในลักษณะการติดต่อสื่อสารประเภทเสียง
ค. นายสารัช ใช้ความถี่วิทยุ 145.000 MHz เพื่อรับสัญญาณจากสถานีอวกาศ ISS (International Space Station)
ง. นายชนาธิป ใช้ความถี่วิทยุ 144.600 MHz เพื่อรับสัญญาณจากสถานีอวกาศ ISS (International Space Station)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 100/100

100
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องสำหรับการติดต่อสื่อสารผ่านสถานีทวนสัญญาณ (Repeater)
ก. ติดต่อสื่อสารโดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ หรือสถานีวิทยุคมนาคมชนิดเคลื่อนที่
ข. ติดต่อสื่อสารกับภรรยาตลอดเวลาที่เดินทางกลับบ้าน
ค. ติดต่อสื่อสารโดยใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จำเป็นไม่ยืดเยื้อ และตรงประเด็น
ง. หากจะสนทนาภายหลังจากเพื่อสมาชิกสนทนาเสร็จสิ้น ให้รอสัญญาณเสียงหางคีย์หมดลงหรือเสียงบิ๊บ (beep) ดังขึ้นก่อน จึงจะกดคีย์เพื่อสนทนาต่อไป
คำถามก่อนหน้า

คุณยังตอบคำถามไม่ครบ : 100 ข้อ จาก 100 ข้อ

(คลิกที่หมายเลขข้อที่ต้องการ เพื่อตอบคำถาม)