NBTC ONE STOP SERVICE

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นต้น

90:00 นาที

คำถามที่ 1/100

1
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เป็นองค์กรชำนัญการพิเศษภายใต้หน่วยงานใด
ก. องค์การสันนิบาตชาติ
ข. องค์การสหประชาชาติ
ค. องค์การวิทยุระหว่างประเทศ
ง. องค์การวิทยุคมนาคมสากล
คำถามต่อไป

คำถามที่ 2/100

2
ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ก. จัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
ข. ตั้งศูนย์สื่อสารในข่ายวิทยุสมัครเล่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามฉุกเฉินหรือเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ค. พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุคมนาคม
ง. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการรบกวน ซึ่งกันและกัน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 3/100

3
เกี่ยวกับการทดสอบความสามารถในการรับและส่งรหัสมอร์สของพนักงานวิทยุสมัครเล่นนั้น ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศฉบับแก้ไขใหม่กำหนดไว้อย่างไร
ก. ผู้ที่ต้องการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ในย่าน HF คือ ตั้งแต่ 30 MHz ลงมา จะต้องผ่านการทดสอบการรับด้วยหู และส่งด้วยมือซึ่งรหัสมอร์ส
ข. ผู้ที่ต้องการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ในย่าน HF คือ ตั้งแต่ 30 MHz ลงมา จะต้องผ่านการทดสอบการรับและส่งรหัสมอร์สด้วยคอมพิวเตอร์
ค. การทดสอบความสามารถในการรับส่งรหัสมอร์สหรือไม่ ให้อยู่ในดุลยพินิจขององค์กรกำกับดูแลของแต่ละประเทศ
ง. ยกเลิกการทดสอบและใช้รหัสมอร์สโดยสิ้นเชิง โดยให้เปลี่ยนมาใช้การเข้ารหัสในระบบดิจิทัล
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 4/100

4
ในกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น จะเรียกนักวิทยุสมัครเล่นว่า "พนักงานวิทยุสมัครเล่น" เพราะเหตุใด
ก. เพื่อให้ฟังดูเป็นทางการ
ข. เป็นเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ค. เป็นประชาชนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานสื่อสารตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ง. เนื่องจากเป็นผู้ที่ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่นภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช. ตามกฎหมายซึ่งได้กำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นด้วย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 5/100

5
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ระบุว่า พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับกระทรวง ทบวง กรม และนิติบุคคลตามกฎกระทรวง เว้นแต่มาตรา 11 และมาตรา 12 เท่านั้น หมายความว่าข้าราชการสามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการสมัครเล่นได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ใช่หรือไม่
ก. ใช่ เพราะข้าราชการไม่ได้ถูกห้ามไม่ให้มี ใช้ ทำ นำเข้า และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ข. ใช่ เพราะข้าราชการได้รับยกเว้นใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
ค. ไม่ใช่ เนื่องจากกิจการวิทยุสมัครเล่นต้องได้รับใบอนุญาตและไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานตามมาตรา 5
ง. ไม่ใช่ เพราะทางราชการต้องเสียค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ตามที่มาตรา 11 ระบุไว้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 6/100

6
ของกลางที่มีและใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 (เครื่องเถื่อน) สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการอย่างไร
ก. คืนให้เจ้าของเมื่อคดีสิ้นสุด
ข. คืนให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
ค. ขายทอดตลาด
ง. มอบให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 7/100

7
ร.ต.อ. ไข่ลูกเขย ขอใบอนุญาตนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อนำเข้าเครื่องรับ-ส่งวิทยุย่านสมัครเล่นมาใช้เอง จำนวน 1 เครื่อง ในขณะที่นายไข่เค็ม ขอใบอนุญาตนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อนำเข้าเครื่องรับ-ส่งวิทยุย่านสมัครเล่นมาจำหน่าย จำนวน 1,000 เครื่อง เงื่อนไขใบอนุญาตนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมของทั้งสองคนนี้เหมือนกันหรือไม่
ก. เหมือนกัน คือ มีอายุ 180 วัน ค่าธรรมเนียมฉบับละ 200 บาท แต่นายไข่เค็มจะต้องมีใบอนุญาตค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
ข. เหมือนกัน คือ มีอายุ 180 วัน ค่าธรรมเนียมฉบับละ 200 บาท แต่นายไข่เค็มจะต้องขอใบอนุญาต 1,000 ฉบับ
ค. ค่าธรรมเนียมเท่ากัน คือ 200 บาท แต่ใบอนุญาตให้นำเข้าเพื่อขายมีอายุ 1 ปี
ง. อายุใบอนุญาตเท่ากัน คือ 180 วัน แต่ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้นำเข้าเพื่อขายฉบับละ 2,000 บาท
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 8/100

8
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม ค่าธรรมเนียม 700 บาท
ข. ใบอนุญาตให้ค้าเพื่อการซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ค. ใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
ง. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น มีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 200 บาท
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 9/100

9
กิจการวิทยุสมัครเล่นสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ เนื่องจาก
ก. พนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้มีฐานะดี สามารถลงทุนซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือราคาแพง
ข. พนักงานวิทยุสมัครเล่นมีโอกาสศึกษาทดลอง วิจัย และสร้างอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่ที่กำหนดไว้สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น
ค. พนักงานวิทยุสมัครเล่นอยู่ใกล้ชิด กสทช. ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ด้านโทรคมนาคม
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 10/100

10
ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จะได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในข้อใด
ก. 144 - 146 MHz กำลังส่งไม่เกิน 60 วัตต์
ข. 146 – 147 MHz กำลังส่งไม่เกิน 60 วัตต์
ค. 28 – 29.7 MHz กำลังส่งไม่เกิน 100 วัตต์
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 11/100

11
องค์กรของพนักงานวิทยุสมัครเล่นในรูปแบบใด มีคุณสมบัติที่สามารถขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club station)
ก. ชมรม
ข. จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคม
ค. กลุ่มบุคคล
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 12/100

12
การกำหนดให้สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น สถานีวิทยุสมัครเล่นสำหรับกิจกรรมพิเศษ, และสถานีวิทยุสมัครเล่นประจำที่ ต้องบันทึกรายละเอียดลงในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Log Book) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ก. เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเรียนรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณในช่วงต่าง ๆ ของปี
ข. หากมีปัญหาเกิดขึ้นจากคลื่นความถี่ของสถานีเหล่านี้ จะมีหลักฐานตรวจสอบได้ มิฉะนั้นเจ้าของสถานีวิทยุคมนาคมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค. เพื่อเก็บเป็นข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของการสื่อสารและสถานีที่สามารถติดต่อได้
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 13/100

13
สถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่จัดให้เป็นกิจการรอง หมายถึง
ก. ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีที่จัดให้เป็นกิจการหลัก ทั้งที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่อยู่ก่อนหรือภายหลัง
ข. ไม่สามารถเรียกร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวน
ค. ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีอื่น ๆ
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 14/100

14
กิจการวิทยุสมัครเล่นได้จัดสรรให้ใช้ย่านความถี่ 146 - 147 MHz กำหนดเป็นกิจการรอง และหากมีการรบกวนการใช้งานในกิจการหลักอย่างรุนแรง พนักงานวิทยุสมัครเล่นจะต้องดำเนินการอย่างไร
ก. สถานีวิทยุสมัครเล่นได้รับการจัดสรรถูกต้อง ถือว่าเป็นกิจการหลัก ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องระงับการใช้คลื่นความถี่
ข. ดูว่าความจำเป็นของใครสำคัญกว่าในขณะนั้นให้เป็นผู้ใช้ก่อนและอีกฝ่ายหยุดรอ
ค. แจ้งให้สถานีวิทยุคมนาคมของกิจการหลักระงับการใช้คลื่นความถี่เพราะได้รับการจัดสรรในภายหลัง
ง. จะต้องระงับการใช้คลื่นความถี่ทันที
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 15/100

15
ข้อใดคือหลักปฏิบัติในการใช้ความถี่ 145.800 – 146.000 MHz ซึ่งถูกกำหนดให้ใช้สำหรับการรับส่งสัญญาณระหว่างดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น
ก. ให้เฝ้าฟัง และสอบถามก่อน ถ้าไม่มีใครใช้เราก็สามารถใช้ความถี่ได้
ข. ให้เฝ้าฟังเท่านั้น ห้ามกดคีย์ส่งสัญญาณเด็ดขาด
ค. สามารถใช้เพื่อติดต่อกับสถานีดาวเทียมเท่านั้น ห้ามมิให้ใช้สนทนาตามปกติแม้ความถี่จะว่าง
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 16/100

16
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นได้รับอนุญาตให้รับสัญญาณโทรทัศน์แบบสแกนช้า (SSTV) จากดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นหรือไม่
ก. รับได้เลย โดยใช้คลื่นความถี่ 144.4125 – 144.4375 MHz
ข. รับได้เลย โดยใช้คลื่นความถี่ 145.8000 – 146.0000 MHz
ค. รับได้เลย โดยใช้คลื่นความถี่ใดก็ได้
ง. ไม่อนุญาตโดยเด็ดขาด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 17/100

17
โปรแกรมสำหรับคำนวณและติดตามดาวเทียม จะให้ข้อมูลอะไรบ้าง
ก. แผนที่แสดงตำแหน่งของดาวเทียมว่าในเวลานั้นกำลังโคจรอยู่เหนือส่วนใดของโลก
ข. เวลา ทิศทาง และมุมยกของการเคลื่อนที่ของดาวเทียมตั้งแต่เริ่มพ้นขอบฟ้าจนลับขอบฟ้า
ค. ความถี่ที่เกี่ยวข้องของดาวเทียม รวมไปถึงปรากฏการณ์ที่ความถี่เปลี่ยนแปลงเมื่อดาวเทียมเคลื่อนที่ (Doppler Shift)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 18/100

18
คลื่นความถี่ช่วงใดในย่าน 10 เมตร ที่ให้ใช้สำหรับสถานีให้สัญญาณ (Beacon) เท่านั้น ห้ามใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารทุกประเภท
ก. 28.0000 – 28.0600 MHz
ข. 28.3200 – 29.0000 MHz
ค. 28.1900 – 28.3000 MHz
ง. 29.1000 – 29.7000 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 19/100

19
ความถี่ 144.000 - 144.500 MHz ซึ่งถูกกำหนดไว้เพื่อการสื่อสารประเภทอื่นนั้น เพราะเหตุใดจึงไม่อนุญาตให้ใช้ในการติดต่อแบบใช้เสียงพูดทั่วไป
ก. ป้องกันไม่ใช้เกิดความขัดแย้ง เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้สื่อสารประเภทอื่นจะไม่สื่อสารด้วยเสียงพูด
ข. เนื่องจากเป็นความถี่ที่กันไว้ไม่ให้การสื่อสารประเภทเสียงถูกรบกวนด้วยสัญญาณดิจิทัล และไม่ให้การสื่อสารประเภทเสียงไปรบกวนการสื่อสารประเภทอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องรับสัญญาณอ่อน
ค. เนื่องจากเป็นความถี่สำหรับขั้นกลางและขั้นสูงเท่านั้น
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 20/100

20
ความถี่ช่วงใดในย่าน 2 เมตร ที่สามารถใช้สำหรับติดต่อสื่อสารประเภทเสียงในโหมด FM แบบ Simplex ได้
ก. 144.5125 - 145.0000 MHz
ข. 144.2000 - 144.5000 MHz
ค. 145.8000 - 146.0000 MHz
ง. 145.6000 - 145.8000 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 21/100

21
พนักงานวิทยุสมัครเล่นควรใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณให้น้อยที่สุด และใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพราะเหตุใด
ก. เพื่อให้มีความภูมิใจในการปรับปรุงสถานีวิทยุสมัครเล่นของตัวเองให้มีประสิทธิภาพ
ข. ช่องความถี่มีจำกัดแต่ผู้ต้องการใช้มีจำนวนมาก
ค. ควรทิ้งให้ว่างไว้ หากมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถเรียกเข้ามาได้
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 22/100

22
เพราะเหตุใดการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นที่เชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่นต่อสำนักงาน กสทช. จึงกำหนดให้ยื่นเอกสารผ่านสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นที่
ก. เพื่อให้สมาคมฯ มีอำนาจว่ากล่าวตักเตือน
ข. เพื่อช่วยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคลื่นความถี่ กำลังส่ง และความสูงของสถานีวิทยุสมัครเล่นที่เชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่นนั้นให้เหมาะกับพื้นที่และจำนวนสถานีฯ ที่มีอยู่แล้ว
ค. เพื่อให้สถานีวิทยุสมัครเล่นที่เชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่นถูกบันทึกว่าเป็นผลงานของสมาคมฯ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 23/100

23
เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน พนักงานวิทยุสมัครเล่นจะต้องดำเนินการอย่างไรเป็นลำดับแรก
ก. ระงับการใช้คลื่นความถี่ที่กำลังใช้อยู่นั้นทันที
ข. ใช้งานตามปกติ จนกว่าจะได้ข่าวว่า สำนักงาน กสทช. ประกาศให้หยุดใช้
ค. เข้าไปช่วยประสานและรายงานต่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในความถี่กลาง
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 24/100

24
HS7AM เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และตั้งอยู่ที่ใด
ก. สมุทรสงคราม ภาคตะวันตก
ข. ระนอง ภาคใต้ตอนบน
ค. มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ง. เชียงใหม่ ภาคเหนือตอนบน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 25/100

25
HS70A เป็นสัญญาณเรียกขานของสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และตั้งอยู่ที่ใด
ก. สุพรรณบุรี ภาคตะวันตก
ข. อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ
ค. เป็นสัญญาณเรียกขานพิเศษเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี อนุญาตให้เฉพาะสถานีควบคุมข่ายใช้ได้ทุกจังหวัด
ง. เป็นสัญญาณเรียกขานพิเศษเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี อนุญาตให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นใช้ได้ทุกจังหวัด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 26/100

26
นางสาวไข่ดาว ตอบนายไข่เจียวว่า “QRP สุดจนไม่รู้จะสุดยังไงแล้ว” หมายความว่าอย่างไร
ก. นางสาวไข่ดาวเร่งความดังเสียงจนสุดแล้ว
ข. นางสาวไข่ดาวลดกำลังส่งจนต่ำสุดแล้ว
ค. นางสาวไข่ดาวพูดเสียงเบาที่สุดแล้ว
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 27/100

27
ถ้าเราได้รับข้อความว่า QRZ? ที่หมายความว่า “ใครกำลังเรียกฉันอยู่” แสดงว่าคู่สถานีต้องการข้อมูลอะไรจากเรา
ก. ชื่อจังหวัด
ข. ชื่อ – สกุล
ค. สัญญาณเรียกขาน
ง. ที่ตั้งสถานี
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 28/100

28
“เอ๊ะ ทำไมสัญญาณของท่านจึง QSB ? ” จากคำถามดังกล่าว ผู้ตอบจะใช้ข้อความใดจึงเหมาะสมที่สุด
ก. อ๋อ ใช้เครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะ/ครับ
ข. อ๋อ ใช้สถานีสูงที่บ้านค่ะ/ครับ
ค. อ๋อ กำลังผ่านช่องเขาค่ะ/ครับ
ง. อ๋อ เพิ่มกำลังส่งค่ะ/ครับ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 29/100

29
“QSO HS1DE ?” หมายความว่าอย่างไร
ก. คุณสามารถติดต่อทางวิทยุกับสถานีของ HS1DE ได้ไหม ไม่ว่าจะโดยตรงหรือฝากข้อความไปก็ได้
ข. สถานีของ HS1DE ใช้กำลังส่งสูงมากใช่ไหม
ค.   สถานีของ HS1DE ไม่ว่างใช่ไหม
ง. คุณสามารถถ่ายทอดข้อความจากสถานี HS1DE ได้ไหม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 30/100

30
ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการรายงานสัญญาณ
ก. ทำให้สถานีอื่นทราบว่าสถานีของเราสัญญาณแรงมาก
ข. ทำให้เรารู้ว่าสถานีของเรามีรัศมีการติดต่อถึงไหนบ้าง
ค. ทำให้เรารู้คุณภาพสัญญาณจากสถานีของเรา
ง. ทำให้เรารู้ถึงผลกระทบของสภาพชั้นบรรยากาศในแต่ละเวลา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 31/100

31
รหัส Q ในข้อใดเกี่ยวกับข้อมูลคุณภาพสัญญาณ
ก. QSP และ QRO
ข. QSA และ QRK
ค. QSL และ QRP
ง. QSM และ QRN
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 32/100

32
ข้อใดคือตัวอย่าง Phonetic Alphabet (การอ่านออกเสียงตัวอักษร) ที่ใช้ในกองทัพเรืออเมริกันสมัยสงครามโลก
ก. A-Alpha K-Kilo P-Papa Z-Zulu
ข. A-Alpha B-Butter C-Charlie D-Duff
ค. A-Alpha G-Golf H-Hotel E-Echo
ง. A-Alpha B-Bravo C-Charlie D-Delta
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 33/100

33
สัญญาณเรียกขาน CN2BNX ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. ชาร์ลี-นัมเบอร์-ทู-บองซา
ข. ชาร์ลี-โนเวมเบอร์-ทู-บราโว-โนเวมเบอร์-เอกซเรย์
ค. ชาร์ลี-เนน-ทู-เบอร์-เนน-เอกซ์
ง. ชาร์ลี-นัมเบอร์-ทู-บรา-โวนัมเบอร์-เอกซ์เรย์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 34/100

34
สัญญาณเรียกขาน NM2RS ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. ไนน์-ไมค์-ทู-โรมิโอ-เซียรา
ข. ไนน์-ไมค์-ทู-เรดิโอ-เซียรา
ค. น็อต-ไมค์-ทู-เรดิโอ-สิงคโปร์
ง. โนเวมเบอร์-ไมค์-ทู-โรมิโอ-เซียรา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 35/100

35
สัญญาณเรียกขาน PA9HP ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. ปีเตอร์-อเมริกา-ไนน์-ฮิวเล็ต-แพก
ข. ปีเตอร์-อัลฟา-ไนน์-โฮเทล-ปีเตอร์
ค. ปาป้า-อัลฟา-ไนน์-โฮเทล-ปาป้า
ง. พอตเตอร์-ไนน์-แฮรี-พอตเตอร์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 36/100

36
สัญญาณเรียกขาน US9IR ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. ยูนิฟอร์ม-เซียรา-ไนน์-อินเดีย-โรมิโอ
ข. ยูไนเต็ด-สเตท-ไนน์-อิน-รัสเซีย
ค. ยูนิคอร์น-สเตท-ไนน์-อินเดีย-เรดิโอ
ง. ยูนิเวอร์ซิตี้-ไนน์-ไอเท็ม-โรเบิร์ต
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 37/100

37
ในย่านความถี่ 28 MHz ถ้าได้ยินการเรียกบนความถี่ว่า “CQ มาเลเซีย” แต่ไม่มีผู้ตอบกลับ เราควรทำอย่างไร
ก. กดคีย์ตอบ “มาเลเซียไม่ได้ยินคุณ คุยกับประเทศไทยแทนก็แล้วกัน”
ข. กดคีย์ตอบ “มาเลเซียจะขึ้นความถี่ตอนเย็น จะฝากข้อความไว้หรือไม่”
ค. สแกนหาในความถี่ ถ้าเจอแฮมมาเลเซียก็บอกให้เขาทราบว่ามีผู้ตามหา
ง. ฟังเฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น เพราะเป็นการเรียกขานที่เจาะจงเฉพาะประเทศมาเลเซียเท่านั้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 38/100

38
ข้อใดเป็นการใช้คำว่า Roger อย่างถูกต้อง
ก. คุยกันมานาน ยังไม่ Roger หน้ากันเลย ขอ Eyeball หน่อยได้ไหมคะ
ข. เรื่องนี้ผมก็ Roger มานานแล้ว
ค. ขอประทานโทษ ท่าน Roger ที่ตั้งของ E27AU หรือไม่
ง. Roger ครับ จะออกปฏิบัติเดี๋ยวนี้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 39/100

39
คำว่า OL หมายถึงอะไร
ก. เพื่อนรักที่เป็นผู้หญิง
ข. หญิงชรา
ค. ไม่มีในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่น
ง. คุณแม่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 40/100

40
การกล่าวลาระหว่างพนักงานวิทยุสมัครเล่นต่างเพศที่สนิทสนมกัน ในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่นมักจะใช้คำว่าอะไร
ก. 55
ข. 33
ค. 88
ง. สวัสดีจ้ะ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 41/100

41
ระหว่างการ QSO มีผู้ขอความช่วยเหลืออย่างกะทันหัน แต่ในห้องวิทยุไม่มีกระดาษโน้ต เราควรทำอย่างไร
ก. พยายามจำได้เท่าไหร่เท่านั้น
ข. จดใน Logbook อย่างละเอียด
ค. บอกสถานีอื่นที่ฟังอยู่ให้ช่วยจด
ง. บอกให้รอและวิ่งออกไปหากระดาษปากกา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 42/100

42
ระหว่างการ QSO มีผู้ขอความช่วยเหลืออย่างกะทันหัน คู่สถานีของเราเป็นผู้รับแจ้งเหตุ เราซึ่งว่างอยู่ควรทำอย่างไร
ก. ฟังเฉย ๆ
ข. ช่วยซักถาม
ค. โทรศัพท์ไปแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ง. ช่วยจดบันทึกอย่างเงียบ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำรองถ้าจำเป็น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 43/100

43
เพราะเหตุใดพนักงานวิทยุสมัครเล่นจึงสามารถเป็นจิตอาสาที่ดีของประเทศชาติในด้านการสื่อสาร
ก. จากการที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุด้วยตนเอง
ข. จากการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายของนักสื่อสารสมัครเล่น
ค. มีความรู้และเครื่องมือสื่อสารที่สามารถช่วยเหลือสังคมและสร้างข่ายสื่อสารสำรองของชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 44/100

44
เราสามารถใช้สมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Logbook) เพื่อพัฒนาสถานีวิทยุสื่อสารของเราได้อย่างไร
ก. เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณที่รับได้จากสถานีที่ติดต่อเป็นประจำ และบันทึกความรู้ต่าง ๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนกัน
ข. ส่งให้สำนักงาน กสทช. ตรวจเก็บคะแนนเพื่อเลื่อนขั้น
ค. ติดตั้งไว้ประดับสถานีเพื่อแสดงความเก๋า
ง. ส่งไปแลกเปลี่ยนกับสถานีอื่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 45/100

45
โดยมารยาทเราควรทำอย่างไร เมื่อได้รับ QSL Card แล้ว
ก. ตอบผู้ส่งว่าได้รับแล้ว
ข. แจ้งสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีสมัครเล่นควบคุมข่าย
ค. ส่ง QSL Card ของเราไปให้เป็นการตอบแทน
ง. แชร์ลงในโซเชียลมีเดีย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 46/100

46
คลื่นความถี่ 1.8 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) มีค่าเท่ากับ
ก. 1,800 กิกะเฮิรตซ์ (GHz)
ข. 1,800 เฮิรตซ์ (Hz)
ค. 1,800 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 47/100

47
อนุภาคในอะตอมของสสารที่แสดงอำนาจไฟฟ้าเป็นประจุลบคืออะไร
ก. นิวเคลียร์
ข. นิวตรอน
ค. โปรตอน
ง. อิเล็กตรอน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 48/100

48
แบตเตอรี่แบบปฐมภูมิ (Primary Cell) หมายถึง
ก. แบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟใหม่ได้
ข. แบตเตอรี่ที่ไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้
ค. แบตเตอรี่ที่ประจุไฟได้เป็นบางครั้ง
ง. แบตเตอรี่ที่เป็นพื้นฐานหลักของแบตเตอรี่ทุกชนิด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 49/100

49
จากรูป เมื่อ S อยู่ในตำแหน่ง A กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรจะเท่ากับ
ก. 1
ข. ไม่มีกระแสไหลในวงจร
ค. 0.1
ง. 10
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 50/100

50
จากรูปเมื่อตัวต้านทาน R2 = R3 แล้ว กระแสไฟฟ้า I1 และ I2 จะมีค่าอย่างไร
ก. I1 > I2
ข. I1 < I2
ค. I1 = I2
ง. I1 = 2I2
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 51/100

51
ผลที่เกิดจากการต่อวงจรดังรูปข้างล่าง
ก. หลอดไฟติดสว่างเป็นปกติ
ข. หลอดไฟติดสว่างผิดปกติ
ค. หลอดไฟติดสว่างมากชั่วขณะและตามด้วยไส้หลอดขาด
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 52/100

52
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าข้างล่างนี้หมายถึงอุปกรณ์ชนิดใด
ก. ตัวเหนี่ยวนำ (Inductor)
ข. ตัวต้านทาน (Resistor)
ค. ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor)
ง. ฟิวส์ (Fuse)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 53/100

53
สูตรที่ใช้ในการหาคาปาซิทีฟ รีแอกแตนซ์ (Capacitive Reactance : XC)
ก.
ข.
ค.
ง.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 54/100

54
สูตรที่ใช้คำนวณหาค่าความถี่เรโซแนนซ์ (Resonance : F) คือ
ก.
ข.
ค.
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 55/100

55
อุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งในวงจรอาร์เอฟออสซิลเลเตอร์ (RF Oscillator) คือ
ก. ไมโครโฟน
ข. แร่บังคับความถี่
ค. ฟิวส์
ง. ลำโพง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 56/100

56
วงจรจูนเนอร์ (Tuner) ทำหน้าที่
ก. เลือกความถี่ที่จะรับ
ข. ขยายสัญญาณเสียง
ค. สร้างความถี่วิทยุ
ง. แยกสัญญาณเสียงออกจากคลื่นพาห์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 57/100

57
วงจรกำเนิดคลื่นวิทยุ เรียกว่า
ก. แอมปลิไฟเออร์ (RF Amplifier)
ข. เรกติไฟเออร์ (Rectifier)
ค. มอดูเลเตอร์ (Modulator)
ง. ออสซิลเลเตอร์ (Oscillator)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 58/100

58
เครื่องรับ-ส่งวิทยุเครื่องหนึ่งใช้กับแรงดันไฟฟ้าขนาด 12 VDC ถ้าป้อนแรงดันไฟฟ้า ขนาด 36 VDC เข้าไปจะทำให้
ก. เครื่องชำรุดเสียหาย
ข. เครื่องมีกำลังส่งมากขึ้น
ค. เครื่องรับสัญญาณได้ดีขึ้น
ง. เครื่องมีอายุการใช้งานมากขึ้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 59/100

59
เครื่องรับวิทยุคมนาคมซึ่งมีซิกแนลทูนอยซ์เรโช (Signal to Noise Ratio : S/N) = 20 เดซิเบล (dB) หมายถึง เครื่องรับสัญญาณที่ต้องการได้
ก. 20 dB สูงกว่าสัญญาณรบกวน
ข. 20 dB ต่ำกว่าสัญญาณรบกวน
ค. ที่ 20 dB จะไม่รบกวน
ง. ที่ 20 dB จะรบกวน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 60/100

60
คลื่นวิทยุประกอบด้วย
ก. สนามแม่เหล็ก
ข. สนามไฟฟ้า
ค. สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
ง. สนามความต้านทาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 61/100

61
สายอากาศแบบเทเลสโคปิก (Telescopic) ที่ใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น มีโพลาไรเซชัน (Polarization) เป็นแบบใด
ก. เวอร์ติคัล (Vertical)
ข. ฮอริซอนทอล (Horizontal)
ค. เซอร์กูลาร์ (Circular)
ง. อิเล็กตริคอล (Electrical)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 62/100

62
สายอากาศชนิดฮาล์ฟเวฟไดโพล (Half Wave Dipole)
ก. 0 dBd
ข. 2.15 dBd
ค. 3.15 dBd
ง. 4.2 dBd
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 63/100

63
ตามรูปข้างล่าง ทิศทางใดที่สามารถรับ-ส่งสัญญาณได้ดีที่สุด
ก. ทิศเหนือ
ข. ทิศใต้
ค. ทิศตะวันออก
ง. ทิศตะวันตก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 64/100

64
รูปข้างล่างนี้เป็นสายนำสัญญาณชนิดใด
ก. ลองวายร์ (Long Wire)
ข. ทวินลีด (Twin Lead)
ค. โคแอกเชียล (Coaxial)
ง. โอเพนวายร์ (Open Wire)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 65/100

65
ส่วนโค้งของโลกเป็นอุปสรรคสำคัญในการติดต่อสื่อสารวิทยุย่านใด
ก. HF
ข. VHF
ค. CF
ง. COF
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 66/100

66
การเดินสายจ่ายไฟไปยังเครื่องรับ-ส่งวิทยุมากกว่า 1 เครื่อง ใช้วิธีใดดีที่สุด
ก.
ข.
ค.
ง.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 67/100

67
การที่สายจ่ายกำลังไฟฟ้าที่ต่อกับแบตเตอรี่ร้อนจัดผิดปกติในขณะใช้งาน โดยทั่วไปเกิดจาก
ก. สายจ่ายกำลังไฟฟ้าต่ออย่างไม่เรียบร้อย เช่น หลวม
ข. การเกิดสนิมที่รอยต่อระหว่างสายจ่ายกำลังไฟฟ้ากับขั้วแบตเตอรี่
ค. สายจ่ายกำลังไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กเกินไป
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 68/100

68
เอาตัวต้านทานค่า 27 กิโลโอห์ม (kΩ) ¼ วัตต์ (W) เข้าแทนที่ตัวต้านทานค่า 27 กิโลโอห์ม (kΩ) 2 วัตต์ (W) จะเป็นอย่างไร
ก. วงจรนั้นทำงานได้เป็นปกติ
ข. วงจรนั้นทำงานไม่ได้
ค. วงจรนั้นทำงานได้ชั่วครู่และตัวต้านทานจะไหม้
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 69/100

69
นำตัวต้านทานค่า 27 กิโลโอห์ม (kΩ) จำนวน 3 ตัวมาต่ออนุกรมกัน ความต้านทานรวมมีค่าเท่ากับ
ก. 27 กิโลโอห์ม (kΩ)
ข. 54 กิโลโอห์ม (kΩ)
ค. 81 กิโลโอห์ม (kΩ)
ง. 9 กิโลโอห์ม (kΩ)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 70/100

70
แอมมิเตอร์ (Ammeter) คืออะไร
ก. เครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันไฟฟ้า
ข. เครื่องมือที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้า
ค. เครื่องมือที่ใช้กำลังไฟฟ้า
ง. เครื่องมือที่ใช้วัดไดโอด (Diode)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 71/100

71
วงจรเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) คือ
ก. ดีเทคเตอร์ (Detector)
ข. อินเวอร์เตอร์ (Invertor)
ค. เรกติไฟเออร์ (Rectifier)
ง. มิกเซอร์ (Mixer)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 72/100

72
สายนำสัญญาณเบอร์ RG-8 มีข้อดีเหนือสายนำสัญญาณเบอร์ RG-58 ที่ความยาวเท่ากัน คือ
ก. มีขนาดเล็กกว่า
ข. ราคาถูกกว่า
ค. มีการสูญเสียกำลังสัญญาณในสายน้อยกว่า
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 73/100

73
เมื่อตรวจพบว่าเกิดการหลวมคลอนที่ขั้วต่อสายอากาศของเครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือ ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดการใช้งาน และแก้ไขขั้วต่อสายอากาศให้เรียบร้อย
ข. ใช้งานต่อไปโดยไม่ต้องทำอะไร
ค. ดัดแปลงเครื่องให้เป็นแบบติดตั้งประจำที่
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 74/100

74
การใช้มัลติมิเตอร์ (Multimeter) วัดแรงดันไฟฟ้าในจุดที่ไม่ทราบค่าต้องปรับซีเล็กเตอร์สวิตซ์ (Selector Switch) ของโวลต์มิเตอร์ (Voltmeter) อย่างไร
ก. ต่ำสุด
ข. สูงสุด
ค. ปานกลาง
ง. ตามความพอใจ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 75/100

75
เครื่องมือที่ใช้วัดกำลังส่งของเครื่องส่งวิทยุมีชื่อเรียกว่า
ก. มิเตอร์วัดกําลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Meter)
ข. แอมมิเตอร์ (Ammeter)
ค. โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)
ง. โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 76/100

76
ถ้านำมิเตอร์วัดกําลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Meter) มาต่อระหว่างเครื่องรับ-ส่งวิทยุกับดัมมีโหลด (Dummy Load) จะวัดได้ค่า
ก. กําลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Output Meter) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ข. ความถี่ (Frequency) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ค. กำลังสัญญาณเสียง (AF Power Output Meter) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ง. ความถี่กลาง (IF) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 77/100

77
เมื่อนำวีเอสดับบลิวอาร์ มิเตอร์ (VSWR Meter) มาใช้งานควรต่ออย่างไร
ก. ต่ออนุกรมกับระบบสายอากาศ
ข. ต่อขนานกับระบบสายอากาศ
ค. ต่อแบบใดก็ได้กับระบบสายอากาศ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 78/100

78
วีเอสดับบลิวอาร์ (VSWR) มีชื่อเต็มว่าอะไร
ก. โวลต์เตจสแตนดิงเวฟเรโช (Voltage Standing Wave Ratio)
ข. โวลต์เตจสแตนดาร์ดเวฟ เรโช (Voltage Standard Wave Ratio)
ค. โวลต์เตจสแตนดิงเวฟเรดิโอ (Voltage Standing Wave Radio)
ง. โวลต์เตจสแตนดาร์ดเวฟเรดิโอ (Voltage Standard Wave Radio)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 79/100

79
เครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือเมื่อต่อกับสายอากาศภายนอกที่มีอัตราขยาย (Gain) สูงและติดตั้งในที่สูง จะเกิดผลอย่างไร
ก. รับ-ส่งได้ไกลกว่าเดิม
ข. อาจถูกคลื่นความถี่อื่นรบกวน
ค. อาจส่งคลื่นความถี่ไปรบกวนข่ายสื่อสารอื่น
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 80/100

80
ข้อใดต่อไปนี้เป็นความไวในการรับสัญญาณวิทยุ (Sensitivity) ดีที่สุด
ก. 0.2 ไมโครโวลต์ (μV;)
ข. 0.25 ไมโครโวลต์ (μV;)
ค. 0.3 ไมโครโวลต์ (μV;)
ง. 0.35 ไมโครโวลต์ (μV;)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 81/100

81
แอนเทนนา โรเตเตอร์ (Antenna Rotator) คืออะไร
ก. สายอากาศชนิดหนึ่งซึ่งหมุนได้
ข. อุปกรณ์ที่ใช้หมุนเพื่อเปลี่ยนทิศทางของสายอากาศ
ค. สายอากาศชนิดเคลื่อนที่ได้
ง. เครื่องมือซึ่งทำให้สายอากาศเพิ่มอัตราการขยาย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 82/100

82
การแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission) คืออะไร
ก. คลื่นรบกวนที่ไม่พึงประสงค์
ข. คลื่นที่ทำให้กำลังส่งเพิ่มขึ้น
ค. คลื่นที่ต้องการให้ออกอากาศ
ง. คลื่นที่ทำให้แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 83/100

83
การรบกวนของคลื่นวิทยุใช้ความถี่เดียวกันอาจเกิดจาก
ก. อินเตอร์มอดูเลชั่น (Intermodulation)
ข. การแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission)
ค. มีสถานีวิทยุหลายแห่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
ง. ดีเซ็นซิติเซชัน (Desensitization)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 84/100

84
โดยทั่วไปเครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือใช้ไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟ้าเท่าใด
ก. 7.2 โวลต์ (V)
ข. 10.8 โวลต์ (V)
ค. 12 โวลต์ (V)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 85/100

85
การชีลด์ (Shield) คืออะไร
ก. การใช้แผ่นโลหะแยกอาณาบริเวณออกเป็น 2 ส่วน เพื่อควบคุมการแพร่กระจายสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
ข. การต่อสายกราวด์ (Ground)
ค. การใช้แผ่นโลหะป้องกันฮาร์มอนิก (Harmonic)
ง. การทำให้การแพร่กระจายคลื่นวิทยุไม่ได้ไกลกว่าเดิม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 86/100

86
“จริยธรรม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึงข้อใด
ก. คำสั่งสอน
ข. ระเบียบข้อบังคับ
ค. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 87/100

87
ค่านิยมทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด
ก. ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี
ข. ทำให้เกิดความซาบซึ้ง
ค. ทำให้เกิดความรักความเข้าใจ
ง. ทำให้ชีวิตและร่างกายอยู่รอด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 88/100

88
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด
ก. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ
ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ
ค. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
ง. ไม่มีข้อถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 89/100

89
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ “พรหมวิหาร 4”
ก. เมตตา คือ ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น
ข. กรุณา คือ ความปรารถนาช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์
ค. มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
ง. ทาน คือ การให้ เสียสละ แบ่งปัน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 90/100

90
พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ยึดหลักธรรมะที่ว่า “ปิยวาจา” หมายถึงบุคคลใด
ก. บุคคลที่พูดจาสุภาพ อ่อนหวาน และเหมาะสมกับกาลเทศะ
ข. บุคคลที่ชอบแบ่งปัน เสียสละและเผื่อแผ่ผู้อื่น
ค. บุคคลที่ชอบอิสระ มีนิสัยโอบอ้อมอารี
ง. บุคคลที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 91/100

91
บุคคลใดต่อไปนี้ ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. นายเขียวสด ใช้สัญญาณเรียกขานของตัวเองเสมอโดยไม่เคยแอบอ้างใช้สัญญาณเรียกขานของผู้อื่นเลย
ข. นายแดงเดือด ใช้ช่องความถี่สำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านขายสุราที่ตนเองเป็นเจ้าของ
ค. นายขาวนวล บันทึกการติดต่อสื่อสารในสมุดบันทึก (Log Book) ทุกครั้งที่มีการออกอากาศ
ง. นายดำดี ใช้คำสุภาพระหว่างการสนทนาทางวิทยุกับเพื่อนสมาชิก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 92/100

92
บุคคลในข้อใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของกิจการวิทยุสมัครเล่น
ก. นายปกรณ์ กระทำผิดกฎหมายวิทยุคมนาคมหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข. นายภูภูมิ ยินยอมให้ผู้อื่นที่ไม่มีใบอนุญาตใช้สถานีหรือเครื่องวิทยุคมนาคม
ค. นายณเดช แย่งใช้ช่องสัญญาณติดต่อสื่อสาร
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 93/100

93
ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. ไม่เก็บรักษาข้อมูลความลับที่ไม่ควรเปิดเผย
ข. รู้รักสามัคคีและเป็นมิตรกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน
ค. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่น
ง. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 94/100

94
ข้อใดคือคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA
ก. นักวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้ที่มีอัธยาศัย ความเป็นมิตร ให้ความร่วมมือ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นเสมอเพื่อความเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่ดีต่อกัน
ข. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้รักความก้าวหน้า ติดตามเทคโนโลยีอยู่เสมอ และปรับปรุงสถานีวิทยุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมใช้งานทันที
ค. นักวิทยุสมัครเล่นต้องคำนึงถึงตนเองเป็นหลัก โดยไม่สนใจว่าการออกอากาศจะไปลดทอนความพึงพอใจของสถานีอื่น
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 95/100

95
นายชนาธิปใช้ช่องความถี่ช่องหนึ่ง แต่สัญญาณทะลุข้ามไปรบกวนการสนทนาของนายธีรศิลป์ที่ใช้งานอยู่อีกช่องหนึ่ง การแก้ปัญหาของคู่สนทนาในข้อใดต่อไปนี้ ที่แสดงถึงความเป็นผู้ที่มีอัธยาศัย มีความเป็นมิตร ให้ความร่วมมือและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นเสมอเพื่อความเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่ดีต่อกัน ตามคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นที่นายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA กล่าวไว้
ก. นายธีรศิลป์เข้าไปต่อว่าและแจ้งนายชนาธิปให้ลดกำลังส่ง
ข. นายธีรศิลป์เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่อื่น
ค. นายชนาธิปเพิ่มกำลังส่งให้แรงขึ้น
ง. นายชนาธิปหันสายอากาศให้ยิงตรงมายังสถานีของนายธีรศิลป์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 96/100

96
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. ระบุตัวตนในการออกอากาศโดยใช้ชื่อเล่นของตนเองและเรียกชื่อเล่นของเพื่อนสมาชิก
ข. ใช้สัญญาณเรียกขานในการสนทนากับเพื่อสมาชิก
ค. ระบุตัวตนโดยแจ้งสัญญาณเรียกขานครบถ้วนทุกตัวอักษรตามหลัก ITU Phonetic Alphabet
ง. ระบุตัวตนโดยแจ้งสัญญาณเรียกขานของตนเองบ่อยครั้ง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 97/100

97
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. นายเป้ ใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเป็นการดูหมิ่นในการติดต่อสื่อสารอยู่เป็นประจำ
ข. นายปังปอนด์ แนะนำให้นายปิ่นไปซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ค. นางสาวมิ้นต์ ใฝ่หาความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและทำหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ง. นางสาวไฉไล เป็นนักวิทยุสมัครเล่นได้ดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อให้สามารถใช้ความถี่ของมูลนิธิสาธารณกุศลต่าง ๆ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 98/100

98
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. นายซึเนโอะ ได้เข้าร่วมการแข่งขันติดต่อสื่อสารระยะไกล โดยขออนุญาตใช้ความถี่ 145.450 MHz
ข. นายไจแอนท์ เรียกขานหานายทามาโอะที่ความถี่ 145.000 MHz ได้แล้ว ทั้งสองคนจึงเปลี่ยน เป็นความถี่ 145.150 MHz เพื่อสนทนากัน
ค. นายโนบิตะ ติดต่อสื่อสารผ่านสถานีทวนสัญญาณโดยใช้ความถี่ 145.650 MHz (DUP-0.600)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 99/100

99
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้องภายหลังจากทราบว่าการปฏิบัติตนในการออกอากาศของเราไม่ถูกต้อง
ก. สอบถามข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้และฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอ
ข. ค้นหาข้อมูลเองไม่ต้องสอบถามใคร เพราะกลัวคนอื่นจะรู้ว่าเป็นมือใหม่
ค. หยุดออกอากาศระยะหนึ่ง เพื่อให้คนอื่น ๆ ลืมการปฏิบัติของตนที่ผ่านมา
ง. เปลี่ยนจากการออกอากาศเป็นการฟังอย่างเดียว
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 100/100

100
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องสำหรับการติดต่อสื่อสารผ่านสถานีทวนสัญญาณ (Repeater)
ก. ติดต่อสื่อสารโดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ หรือสถานีวิทยุคมนาคมชนิดเคลื่อนที่
ข. ติดต่อสื่อสารกับภรรยาตลอดเวลาที่เดินทางกลับบ้าน
ค. ติดต่อสื่อสารโดยใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จำเป็นไม่ยืดเยื้อ และตรงประเด็น
ง. หากจะสนทนาภายหลังจากเพื่อสมาชิกสนทนาเสร็จสิ้น ให้รอสัญญาณเสียงหางคีย์หมดลงหรือเสียงบิ๊บ (beep) ดังขึ้นก่อน จึงจะกดคีย์เพื่อสนทนาต่อไป
คำถามก่อนหน้า

คุณยังตอบคำถามไม่ครบ : 100 ข้อ จาก 100 ข้อ

(คลิกที่หมายเลขข้อที่ต้องการ เพื่อตอบคำถาม)