NBTC ONE STOP SERVICE

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หลักสูตรอบรม
หลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ