NBTC ONE STOP SERVICE

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นต้น

90:00 นาที

คำถามที่ 1/100

1
ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการจัดทำตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
ก. เพื่อจัดกลุ่มคลื่นความถี่ให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
ข. เพื่อสามารถกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ให้มีมูลค่าสูงที่สุด
ค. เพื่อให้มีมาตรฐานสอดคล้องกันทั่วโลก ทำให้สามารถสร้างและใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้ทั้งโลก
ง. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรบกวนกันทางความถี่
คำถามต่อไป

คำถามที่ 2/100

2
ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ก. จัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
ข. ตั้งศูนย์สื่อสารในข่ายวิทยุสมัครเล่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามฉุกเฉินหรือเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ค. พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุคมนาคม
ง. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการรบกวน ซึ่งกันและกัน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 3/100

3
การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น จะต้องเป็นไปตามกฎหมายในข้อใด
ก. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498
ข. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ค. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
ง. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 4/100

4
อุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมในข้อใดที่ถือว่าเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมาย
ก. สายอากาศและสายนำสัญญาณ
ข. สายอากาศและอุปกรณ์ขยายกำลังส่ง
ค. แร่คริสตัลและอุปกรณ์ขยายกำลังส่ง
ง. สายนำสัญญาณและแร่คริสตัล
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 5/100

5
เครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม หากมีการใช้งานผิดเงื่อนไขใบอนุญาตและถูก กสทช. ยึดไว้เพื่อการตรวจสอบ สามารถดำเนินการอย่างไรบ้าง
ก. คืนให้เจ้าของเมื่อคดีสิ้นสุด
ข. คืนให้ผู้ต้องหา
ค. ขายทอดตลาด
ง. มอบให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 6/100

6
ของกลางที่มีและใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 (เครื่องเถื่อน) สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการอย่างไร
ก. คืนให้เจ้าของเมื่อคดีสิ้นสุด
ข. คืนให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
ค. ขายทอดตลาด
ง. มอบให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 7/100

7
การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ระหว่างการจงใจก่อให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อกิจการวิทยุคมนาคม กับการจงใจส่งข้อความที่ตัวเองรู้ว่าเป็นเรื่องเท็จ การกระทำความผิดในข้อใดมีโทษหนักกว่ากัน
ก. ข้อหาจงใจส่งข้อความเท็จหนักกว่า มีโทษปรับ 100,000 บาท
ข. ข้อหาจงใจก่อให้เกิดการรบกวนหนักกว่า มีโทษจำคุก 5 ปี
ค. มีโทษเท่ากัน คือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
ง. มีโทษเท่ากัน คือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 8/100

8
นายไข่เค็มถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจและพบวิทยุคมนาคม ซึ่งนายไข่เค็มมีเพียงใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นติดกระเป๋าอยู่แต่ไม่ได้นำใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมมาด้วย นายไข่เค็มควรทำอย่างไร
ก. แสดงใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นและเปิดให้ดูหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม และบอกว่าเครื่องนี้ถูกต้องตามกฎหมายมากกว่าเครื่องที่เอวของตำรวจเสียอีก
ข. แสดงใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นและเปิดให้ดูหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม และบอกว่าใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมอยู่ที่บ้าน สามารถนำมาแสดงได้ถ้าจำเป็น
ค. แสดงใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นและเปิดให้ดูหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม และบอกว่าเราเป็นอาสาสมัครที่ได้รับการคุ้มครองจาก กสทช.
ง. แสดงใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นและเปิดให้ดูหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม และบอกว่าให้โทรไปสอบถาม กสทช. ได้ ถ้าไม่เข้าใจ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 9/100

9
ประชาชนทั่วไปสามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการส่วนตัว หรืองานอาสาสมัครต่าง ๆ ได้หรือไม่ อย่างไร
ก. ไม่ได้ ต้องเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น
ข. ไม่ได้ ต้องเป็นอาสาสมัครของหน่วยงานของรัฐเท่านั้น
ค. ได้ โดยขออนุญาตใช้คลื่นความถี่สำหรับข่ายสื่อสารสำหรับภาคเอกชน หรือข่ายสื่อสารองค์กร สาธารณกุศล โดยต้องชำระค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่
ง. ได้ เพราะได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นแล้ว
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 10/100

10
ข้อใดคือคุณสมบัติของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. มีสัญชาติไทยหรือเชื้อชาติไทย
ข. เป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นซึ่ง กสทช. ออกให้
ค. เป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นซึ่ง กสทช. อนุญาตให้เทียบเท่า
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 11/100

11
เพราะเหตุใดจึงต้องมีการกำหนดสัญญาณเรียกขาน (Call sign) ให้พนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. เพื่อให้แตกต่างจากการสื่อสารแบบอื่น
ข. เป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ITU เนื่องจากพนักงานวิทยุสมัครเล่นมีการติดต่อกันระหว่างประเทศ
ค. เพื่อให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นมีความภาคภูมิใจ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 12/100

12
ในระหว่างการใช้งานคลื่นความถี่ พนักงานวิทยุสมัครเล่นจะต้องมีการแจ้งสัญญาณเรียกขานเพื่อเป็นการแสดงตัวตนอย่างไร
ก. แจ้งครั้งแรกก่อนเริ่มสนทนาและแจ้งอีกครั้งก่อนลงจากความถี่เท่านั้น
ข. แจ้งเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก 10 นาที
ค. แจ้งช่วงต้นประโยคและก่อนจบประโยคเท่านั้น
ง. ไม่ต้องแจ้งเลยเพราะเพื่อนสมาชิกในความถี่จำเราได้อยู่แล้ว
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 13/100

13
ในขณะที่ใช้คลื่นความถี่เพื่อออกอากาศ พนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถเรียกชื่อแทนสัญญาณเรียกขานได้หรือไม่
ก. สามารถเรียกชื่อได้บ้างเพื่อทักทาย แต่เรียกชื่อกันแทนสัญญาณเรียกขานตลอดการสนทนาไม่ได้
ข. เรียกชื่อไม่ได้เพราะวิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการสากลต้องใช้สัญญาณเรียกขานสากล
ค. ใช้ชื่อแทนสัญญาณเรียกขานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในประเทศไทย
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 14/100

14
องค์กรของพนักงานวิทยุสมัครเล่นในรูปแบบใด มีคุณสมบัติที่สามารถขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club station)
ก. ชมรม
ข. จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคม
ค. กลุ่มบุคคล
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 15/100

15
โหมดสื่อสารในข้อใด ที่ กสทช. ห้ามมิให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นใช้งาน
ก. การติดต่อสื่อสารประเภทเสียงโดยสถานีเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่น
ข. การติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณภาพ
ค. การติดต่อสื่อสารโดยติดตั้งคีย์แพด (Keypad) เพื่อเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์
ง. ผิดทุกข้อ เพราะอนุญาตให้ใช้ได้ทุกโหมด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 16/100

16
ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของแนวทางการใช้งานความถี่ (Band plan)
ก. ข้อกำหนดการใช้งานความถี่สำหรับติดต่อสื่อสารในแต่ละประเภท
ข. ตารางกำหนดเวลาการใช้งานคลื่นความถี่
ค. ตารางแสดงความถี่ของการทำเน็ต
ง. ตารางแสดงช่องความถี่สำหรับสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายหรือสถานี Club station
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 17/100

17
ความถี่ช่วงใดกำหนดให้ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารด้วยการผสมคลื่นแบบ Single Side Band (SSB)
ก. 144.5125 - 145.0000 MHz
ข. 144.1000 - 144.3500 MHz
ค. 144.1500 - 144.3750 MHz
ง. 146.1000 - 147.0000 MHz
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 18/100

18
ในช่วงความถี่ 144.1000 – 144.1500 MHz กำหนดใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารประเภทใด
ก. การติดต่อสื่อสารแบบคลื่นต่อเนื่อง (CW)
ข. การติดต่อด้วยเครื่องจักรกำเนิดสัญญาณ (MGM)
ค. การติดต่อสื่อสารด้วยการสะท้อนคลื่นวิทยุจากผิวดวงจันทร์ (EME)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 19/100

19
ในช่วงความถี่ 144.1500 – 144.3750 MHz กำหนดใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารประเภทใด
ก. การติดต่อสื่อสารด้วยการผสมคลื่นแบบ Single Side Band (SSB)
ข. การติดต่อสื่อสารสะท้อนหางดาวตก (Meteor Scatter – MS)
ค. คลื่นความถี่ 144.2000 MHz เป็นช่องเรียกขานสำหรับ SSB
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 20/100

20
ข้อใดหมายถึงคลื่นความถี่ซึ่งหูคนเราไม่ได้ยิน ที่ส่งไปพร้อมกับเสียงพูดขณะส่งออกอากาศ เพื่อใช้สำหรับเปิดภาครับของเครื่องปลายทาง
ก. DTMF
ข. CTCSS
ค. VOX
ง. Tone burst
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 21/100

21
การบันทึกเสียงข้อความประชาสัมพันธ์ข่าวสารในกิจการวิทยุสมัครเล่นและเปิดออกอากาศแทนการอ่านซ้ำ ๆ กัน มีความผิดหรือไม่
ก. มีความผิดตามข้อ 2.6 ในภาคผนวก 7 การส่งเสียงรายการโฆษณา
ข. มีความผิดเพียงครึ่งเดียวเพราะเป็นการโฆษณาในกิจการวิทยุสมัครเล่น
ค. ไม่ถือเป็นการโฆษณาเพราะไม่มีค่าตอบแทน
ง. ไม่มีความผิดถ้าไม่มีดนตรีประกอบ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 22/100

22
การ “ลักลอบนำเข้าวิทยุสื่อสารจากต่างประเทศ (ไม่ผ่านพิธีการศุลกากร)” มีความผิด มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับการซื้อเครื่องที่นำเข้าอย่างถูกต้องโดยไม่ขอใบอนุญาตมีและใช้
ก. มากกว่า คือ ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไม่เกินหนึ่งปี
ข. น้อยกว่า คือ ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไม่เกินหกเดือน
ค. เท่ากัน คือ ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไม่เกินหนึ่งปี
ง. เท่ากัน คือ ให้พ้นจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไม่เกินหกเดือน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 23/100

23
หากเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรังและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เฝ้าฟังคลื่นความถี่กลางเพื่อรับข่าวสารจากกิจการวิทยุสมัครเล่น ถ้าเราต้องการทราบสถานที่ในการนำสิ่งของไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เราควรทำอย่างไร
ก. เรียกที่ความถี่กลาง 145.000 MHz และสอบถามกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข. เรียกที่ความถี่กลาง 145.000 MHz และสอบถามไปที่สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัดจังหวัดตรัง (HS9AT)
ค. เรียกที่ความถี่กลาง 145.000 MHz และสอบถามใครก็ได้ที่ตอบรับ
ง. เรียกที่ความถี่สถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ และสอบถามใครก็ได้ที่ตอบรับ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 24/100

24
HS1AB เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดใดและตั้งอยู่ที่ใด
ก. เพชรบูรณ์ ภาคเหนือตอนล่าง
ข. บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ค. กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
ง. จันทบุรี ภาคตะวันออก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 25/100

25
HS70A เป็นสัญญาณเรียกขานของสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และตั้งอยู่ที่ใด
ก. สุพรรณบุรี ภาคตะวันตก
ข. อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ
ค. เป็นสัญญาณเรียกขานพิเศษเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี อนุญาตให้เฉพาะสถานีควบคุมข่ายใช้ได้ทุกจังหวัด
ง. เป็นสัญญาณเรียกขานพิเศษเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี อนุญาตให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นใช้ได้ทุกจังหวัด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 26/100

26
นายไข่ต้มอยากบอกนางสาวไข่ดาว ด้วยประมวลรหัส Q ว่าสัญญาณรบกวนนั้นเป็นสัญญาณจากประจุไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศ ไม่ใช่เป็นสัญญาณจากคนหรือสิ่งที่คนสร้างขึ้นมา นายไข่ต้มจะพูดอย่างไรจึงเข้าใจกันได้ดีที่สุด
ก. เป็น QRL ครับ ไม่ใช่ QRM
ข. เป็น QRM ครับ ไม่ใช่ QRN
ค. เป็น QR November (โนเวมเบอร์) ครับ ไม่ใช่ QR Mike (ไมค์)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 27/100

27
QRX หมายความว่า “ให้รอก่อนและจะติดต่ออีกครั้งภายในเวลาที่กำหนด” ดังนั้น การใช้รหัส QRX จึงต้องตามด้วยข้อมูลในข้อใด
ก. เวลาหรือระยะเวลา เพราะเป็นการนัดเวลา
ข. สถานที่ เพื่อให้ทราบว่าจะหันสายอากาศไปทางไหน
ค. ความถี่ เพื่อให้รู้ว่าจะพบกันที่ความถี่ใด
ง. ชื่อพนักงานวิทยุที่ต้องการติดต่อด้วย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 28/100

28
“73 เคลียร์ค่ะ QSY ช่องเรียกขาน” นางสาวไข่ดาวกำลังบอกว่าอะไร
ก. สวัสดีค่ะ ขอให้ทุกคนปล่อยความถี่ว่างด้วย ไข่ดาวต้องการใช้ความถี่นี้ค่ะ
ข. สวัสดีค่ะ ไข่ดาวจะใช้ความถี่นี้เรียกขาน เข้าใจตรงกันนะคะ
ค. ไข่ดาวจะหยุดใช้ความถี่เรียกขานนี้แล้วนะคะ แต่จะเฝ้าฟังอยู่ สวัสดีค่ะ
ง. ไข่ดาวเลิกใช้ความถี่นี้แล้วนะคะ และจะเปลี่ยนไปที่ช่องความถี่เรียกขาน สวัสดีค่ะ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 29/100

29
9M2CB พูดกันนายไข่ครอบผ่านสถานีทวนสัญญาณของมาเลเซีย ดังนี้ นายไข่ครอบ : “ได้เวลาพักกินข้าวนะ” 9M2CB : “ที่นี่ 13 นาฬิกา QTR ?” จากบทสนทนา นายไข่ครอบต้องตอบว่าอย่างไร
ก. ถูกต้อง พักเที่ยงถึง 13 นาฬิกา
ข. ได้เลย กลับมาเจอกันใหม่ 13 นาฬิกา
ค. ที่นี่ 12 นาฬิกาครับ เวลาของไทยช้ากว่ามาเลเซีย 1 ชั่วโมง
ง. QTR นี้ไม่ว่าง เพราะจะไปกินข้าวเที่ยง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 30/100

30
ในระบบ RST ตัวเลขข้อใดคือการรายงานว่าสัญญาณมีความแรงที่สุด
ก. 3
ข. 5
ค. 7
ง. 9
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 31/100

31
ถ้าได้รับรายงานสัญญาณว่า 11 หมายความว่าอย่างไร
ก. จับใจความไม่ได้และสัญญาณอ่อนมาก
ข. เสียงดังฟังชัดมาก
ค. สัญญาณแรงมาก
ง. มีสัญญาณรบกวนเล็กน้อย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 32/100

32
ITU Phonetic Alphabet (การอ่านออกเสียงตัวอักษร) หมายความว่าอย่างไร
ก. หมายถึงสัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับการแทนเสียงพูดในทุกภาษา
ข. หมายถึงการคำที่กำหนดเพื่อให้จำตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ง่าย
ค. หมายถึงรายชื่อของประเทศสมาชิก ITU ที่เรียงตามลำดับตัวอักษร
ง. หมายถึงคำในภาษาอังกฤษที่ ITU กำหนดควบคู่กับพยัญชนะ ใช้ในการสื่อสารทางวิทยุเพื่อให้เข้าใจว่าหมายถึงพยัญชนะตัวใด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 33/100

33
สัญญาณเรียกขาน BA1HAM ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. บี-เอ-วัน-เอช-เอ-เอ็ม
ข. บา-วัน-แฮม
ค. บราโว-อัลฟา-วัน-โฮเทล-อัลฟา-ไมค์
ง. เบียร์-อเมริกัน-แอนด์-วัน-แฮม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 34/100

34
สัญญาณเรียกขาน I2NDT ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. อินเดีย-ทู-โนดีล-แทงโก
ข. อินเดีย-ทู-โนเวมเบอร์-เดลตา-แทงโก
ค. ไอ-ทู-เนเวอร์-ดู-แธต
ง. อินเดีย-ทู-น็อต-เดลตา-ทู
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 35/100

35
สัญญาณเรียกขาน JA3AER ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. เจแปน-อัลฟา-ทรี-อัลฟา-เอคโค-โรมิโอ
ข. เจแปน-อเมริกา-ทรี-อเมริกา-เอคโค-เรดิโอ
ค. จูเลียต-อัลฟา-ทรี-อัลฟา-เอคโค-โรมิโอ
ง. เจแปน-อเมริกา-ทรี-อเมริกา-เอคโค-โรมิโอ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 36/100

36
สัญญาณเรียกขาน KH6QJ ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. คิง-โฮเทล-ซิกซ์-ควิก-จัมป์
ข. คิง-โฮเทล-ซิกซ์-คิเบก-จูเลียต
ค. กิโล-โฮเทล-ซิกซ์-ควิก-จัมป์
ง. กิโล-โฮเทล-ซิกซ์-คิเบก-จูเลียต
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 37/100

37
เพราะเหตุใดนักวิทยุสมัครเล่น (Radio Amateur) จึงมีชื่อเรียกเล่น ๆ ว่า “Ham”
ก. มาจากชื่อของนักประดิษฐ์ 3 คน
ข. นักวิทยุสมัครเล่นเป็นคนที่มีสีสันเหมือนนักแสดง
ค. เป็นการเรียกผู้ที่ส่งสัญญาณรบกวนการใช้วิทยุเรือในยุคต้น ๆ
ง. มีการสันนิษฐานหลายอย่าง แต่ไม่มีการยืนยันที่แน่นอน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 38/100

38
HS3FX จอดรถอยู่ที่วนอุทยานหงาว จังหวัดระนอง และออกอากาศจากสถานีวิทยุที่ติดตั้งในรถยนต์ เขาควรจะขาน Call Sign อย่างไร
ก. HS3FX จากอุบล
ข. HS3FX mobile จังหวัดระนอง
ค. HS3FX Portable จังหวัดระนอง
ง. HS3FX สถานีอุบล ขณะนี้อยู่ระนอง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 39/100

39
นายไข่พะโล้เชิญผู้ที่เบรกเข้ามาขณะที่กำลัง QSO กับนางสาวไข่ดาว ผู้เบรกตอบว่า “ขอบคุณครับ ขอคอนแทคครับ” แต่ไม่มีใครตอบ เพราะเหตุใด
ก. ไม่ต้อนรับคนใหม่ ๆ เข้าสู่วงสนทนา
ข. ไม่รู้ว่าผู้เบรกต้องการคอนแทคใคร
ค. สอนให้รู้ว่าการเบรกเข้ามาเป็นการเสียมารยาท
ง. ผู้เบรกไม่บอกสัญญาณเรียกขาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 40/100

40
เมื่อเพื่อนนักวิทยุทักทายว่า “Hello, OM, how are you ?” เขาหมายความว่าอย่างไร
ก. สวัสดีครับคุณพ่อ สบายดีไหม ?
ข. สวัสดีเพื่อนรัก สบายดีไหม ?
ค. สวัสดีครับแม่ สบายดีไหม ?
ง. ไม่มีในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 41/100

41
ช่องทางการแจ้งเหตุในข้อใดต่อไปนี้ ที่สามารถส่งข่าวจากพื้นที่ภัยพิบัติถึงกองอำนวยการในพื้นที่ได้โดยไม่มีปัญหาเครือข่ายล่ม
ก. โทรศัพท์มือถือ
ข. นกพิราบ
ค. แฟกซ์
ง. วิทยุสื่อสาร
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 42/100

42
เพราะเหตุใดวิทยุสื่อสารจึงเหมาะกับการประสานงานภาคสนาม
ก. ราคาถูก
ข. มีผู้นิยมใช้มาก
ค. เป็นการสื่อสารไร้สายที่สามารถรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสั่งการถึงทุกฝ่ายพร้อมกันได้
ง. รัศมีการติดต่อกว้างไกล
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 43/100

43
นายไข่ต้มสนทนาอยู่กับนางสาวไข่ดาว เมื่อนายไข่ต้มพูดจบและปล่อยคีย์ ยังไม่ทันที่นางสาวไข่ดาว จะตอบทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงนายไข่เค็ม “เบรกครับ” บุคคลใดควรจะเป็นผู้เชิญนายไข่เค็มเข้าร่วมใช้ความถี่ เพราะเหตุใด
ก. นายไข่ต้ม เพราะเป็นผู้ส่งคิวพูด
ข. นายไข่ต้ม เพราะถือไมค์พร้อมตอบ
ค. นางสาวไข่ดาว เพราะเป็นคิวพูดของเธอ
ง. นางสาวไข่ดาว เพราะถือไมค์พร้อมตอบ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 44/100

44
อะไรที่ไม่ถือว่าเป็นสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Logbook)
ก. โปรแกรมบันทึกข้อมูลการติดต่อสื่อสารของสถานีวิทยุ
ข. สมุดที่วางอยู่ในห้องที่ใช้ติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
ค. แผ่นกระดาษที่ใช้จดข้อมูลการติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
ง. แผ่นซีดีที่ใช้เก็บข้อมูลการติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 45/100

45
ในบัตรยืนยันการติดต่อสื่อสาร (QSL Card) ข้อมูลใดจำเป็นต้องมี
ก. รายงานสัญญาณ วัน เวลา และโหมดการติดต่อสื่อสาร
ข. ชนิดของเครื่องวิทยุคมนาคมและสายอากาศ
ค. ธงประจำชาติ
ง. รูปของสถานีวิทยุคมนาคม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 46/100

46
M (mega : เมกะ) เป็นคำนำหน้าหน่วย หมายถึง
ก. 1000
ข. 100000
ค. 1000000
ง. 1000000000
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 47/100

47
เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดตัวนำจะเกิดอะไรขึ้นรอบเส้นลวดตัวนำ
ก. ความชื้น
ข. แสงสว่าง
ค. สนามแม่เหล็ก
ง. ความร้อน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 48/100

48
แบตเตอรี่ขนาดความจุ 500 มิลลิแอมแปร์-ชั่วโมง (mAh) 12 โวลต์ (V) เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปใช้งาน 100 มิลลิแอมแปร์ (mA) คงที่จะใช้งานได้นานเท่าไร
ก. 5 นาที
ข. 5 วัน
ค. 5 ชั่วโมง
ง. 5 ปี
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 49/100

49
เมื่อนำตัวต้านทานค่า 50 กิโลโอห์ม (kΩ) และ 1 เมกะโอห์ม (MΩ) มาต่ออนุกรมกัน ค่าความต้านทานรวมเท่ากับกี่เมกะโอห์ม (MΩ)
ก. 1.5
ข. 1.05
ค. 0.15
ง. 1
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 50/100

50
กำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็น
ก. โวลต์ (V)
ข. โอห์ม (?)
ค. วัตต์ (W)
ง. แอมแปร์ (A)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 51/100

51
สารกึ่งตัวนำคือ
ก. สสารที่มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดี
ข. สสารที่มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ปานกลาง
ค. สสารที่มีคุณสมบัติไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ง. สสารที่มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน โดยมีเงื่อนไข
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 52/100

52
จากรูปข้างล่างนี้ เป็นการต่อตัวเหนี่ยวนำแบบ
ก. อนุกรม
ข. ขนาน
ค. ผสม
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 53/100

53
จากรูปข้างล่างนี้ ค่าอิมพีแดนซ์ (Impedance : Z) เป็นเท่าไร เมื่อ S อยู่ในตำแหน่ง 1
ก. 100 + j1000
ข. 1000 – j1000
ค. 100 + j3.2
ง. ไม่คำตอบใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 54/100

54
เมื่อความถี่ของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ป้อนให้วงจร L/C มีค่ามากขึ้น ค่า XL และค่า XC เปลี่ยนแปลงอย่างไร
ก. ค่า XL เท่ากับ XC
ข. ค่า XL น้อยลง ค่า XC มากขึ้น
ค. ค่า XL และค่า XC มากขึ้น
ง. ค่า XL มากขึ้น ค่า XC น้อยลง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 55/100

55
เมื่อนำลำโพงซึ่งมีค่าอิมพีแดนซ์ขนาด 4 Ω 2 ตัว มาต่ออนุกรมกัน อิมพีแดนซ์รวมจะมีค่าเท่ากับ
ก. 2 Ω
ข. 4 Ω
ค. 8 Ω
ง. 10 Ω
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 56/100

56
ภาคเพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) ทำหน้าที่
ก. แยกสัญญาณเสียงออกจากคลื่นพาห์
ข. จ่ายไฟฟ้าให้กับทุกภาค
ค. สร้างความถี่สูงกว่าความถี่รับเข้ามาเท่ากับความถี่กลาง (IF)
ง. สร้างความถี่ต่ำกว่าความถี่รับเข้ามาเท่ากับความถี่กลาง (IF)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 57/100

57
วงจรข้างล่างนี้เป็น (Filter) ชนิดใด
ก. ไฮพาส ฟิลเตอร์ (High-Pass Filter)
ข. โลพาส ฟิลเตอร์ (Low-Pass Filter)
ค. แบนด์พาส ฟิลเตอร์ (Band-Pass Filter)
ง. แบนด์สตอป ฟิลเตอร์ (Band-Stop Filter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 58/100

58
เครื่องรับวิทยุสามารถเลือกรับสัญญาณที่ต้องการได้ดีโดยไม่ถูกสถานีข้างเคียงรบกวน เรียกว่า
ก. ซีเลกติวิตี (Selectivity) ดี
ข. เซนซิติวิตี (Sensitivity) ดี
ค. ฟิเดลิตี (Fidelity) ดี
ง. อิมเมจ รีเจกชัน (Image Rejection) ดี
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 59/100

59
หากเครื่องรับ-ส่งวิทยุมีเสถียรภาพของความถี่ (Frequency Stability) ไม่ดีอาจทำให้เกิดผลในข้อใด
ก. เกิดการรบกวนกับช่องความถี่ข้างเคียง
ข. อาจทำให้เครื่องส่งหรือเครื่องรับเสียหายได้
ค. คลื่นพาห์คลาดเคลื่อน
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 60/100

60
คลื่นวิทยุประกอบด้วย
ก. สนามแม่เหล็ก
ข. สนามไฟฟ้า
ค. สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
ง. สนามความต้านทาน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 61/100

61
สายอากาศข้อใดต่อไปนี้มีอัตราขยาย (Gain) มากที่สุด
ก. วิป (Whip)
ข. ลองวายร์ (Long Wire)
ค. ฮาล์ฟเวฟไดโพล (Half Wave Dipole)
ง. ยากิ (Yagi)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 62/100

62
โดยทั่วไปสายอากาศที่มีกราวด์เพลน (Ground Plane) คือสายอากาศประเภทใด
ก. ล็อก-พิริออดิก (Log-Periodic)
ข. ยากิ (Yagi)
ค. ฮาล์ฟเวฟไดโพล (Half Wave Dipole)
ง. ควอเตอร์เวฟ (Quarter Wave)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 63/100

63
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าข้างล่างนี้เป็นสายอากาศแบบใด
ก. Half Wave Dipole (ฮาล์ฟเวฟไดโพล)
ข. Half Wave Folded Dipole (ฮาล์ฟเวฟโฟลเด็ดไดโพล)
ค. Rhombic (รอมบิก)
ง. Log Periodic (ล็อกพิริออดิก)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 64/100

64
ค่าอิมพีแดนซ์ประจำตัว (Characteristic Impedance) ของสายนำสัญญาณจะ
ก. มีความเปลี่ยนแปลงตามความยาวของสาย
ข. มีค่าคงที่ไม่ขึ้นกับความยาวของสาย
ค. มีค่าเปลี่ยนแปลงตามกำลังส่งของเครื่องส่ง
ง. มีค่าเปลี่ยนแปลงตามความถี่ของเครื่องส่ง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 65/100

65
เมื่อเพิ่มความสูงของสายอากาศให้สูงจากพื้นดินมากขึ้น มีผลทำให้
ก. รับ-ส่งไม่ได้
ข. รับ-ส่งได้ไกลกว่าเดิม
ค. รับได้ใกล้-ส่งได้ไกลกว่าเดิม
ง. รับได้ไกล-ส่งได้ใกล้กว่าเดิม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 66/100

66
ในการใช้งานเครื่องรับ-ส่งวิทยุและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ทุกเครื่องควรต่อสายดินเพื่อ
ก. เมื่อมีกระแสไฟฟ้าจากเครื่องไฟฟ้ารั่วออกมาจะได้ลงดินโดยไม่เกิดอันตราย
ข. ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
ค. ป้องกันไฟเกิน
ง. เพื่อให้ครบวงจรทางด้านแรงดันต่ำ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 67/100

67
การเลือกพื้นที่และการวางแผนตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ควรคำนึงถึงประเด็นในข้อใด
ก. ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ และผลกระทบเชิงสังคม
ข. ระยะห่างจากท่าอากาศยานหรือสนามบิน
ค. การรบกวนหรือการแทรกสอดทางแม่เหล็กไฟฟ้า และความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 68/100

68
เครื่องมือที่ใช้วัดความต้านทาน มีชื่อเรียกว่า
ก. แอมมิเตอร์ (Ammeter)
ข. โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter)
ค. โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)
ง. วียู มิเตอร์ (VU Meter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 69/100

69
การจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้กับเครื่องรับ-ส่งวิทยุดังรูป จะเกิดผลอย่างไร
ก. เครื่องรับ-ส่งวิทยุทำงานปกติ
ข. เครื่องรับ-ส่งวิทยุไม่ทำงาน
ค. เครื่องรับ-ส่งวิทยุเสียหายเฉพาะภาคส่ง
ง. เครื่องรับ-ส่งวิทยุเสียหายเฉพาะภาครับ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 70/100

70
สายนำสัญญาณเบอร์ RG-8 มีข้อดีเหนือสายนำสัญญาณเบอร์ RG-58 ที่ความยาวเท่ากัน คือ
ก. มีขนาดเล็กกว่า
ข. ราคาถูกกว่า
ค. มีการสูญเสียกำลังสัญญาณในสายน้อยกว่า
ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 71/100

71
สายอากาศต้นหนึ่งมีอักษรกำกับว่า 144/430 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) หมายความว่า
ก. สายอากาศนั้นใช้รับ-ส่งได้เฉพาะย่านความถี่ 144 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
ข. สายอากาศนั้นใช้รับ-ส่งได้เฉพาะย่านความถี่ 430 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
ค. สายอากาศนั้นใช้รับ-ส่งได้ทั้งย่านความถี่ 144 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ 430 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 72/100

72
เมื่อต้องการเห็นรูปคลื่นของสัญญาณไฟฟ้า ต้องใช้เครื่องมือวัดชนิดใด
ก. อิเล็กตรอนไมโครสโคป (Electron Microscope)
ข. ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)
ค. เครื่องนับความถี่ (Frequency Counter)
ง. เอซีโวลต์มิเตอร์ (AC Voltmeter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 73/100

73
ถ้านำมิเตอร์วัดกําลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Meter) มาต่อระหว่างเครื่องรับ-ส่งวิทยุกับดัมมีโหลด (Dummy Load) จะวัดได้ค่า
ก. กําลังสัญญาณวิทยุ (RF Power Output Meter) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ข. ความถี่ (Frequency) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ค. กำลังสัญญาณเสียง (AF Power Output Meter) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ง. ความถี่กลาง (IF) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 74/100

74
เอสมิเตอร์ (S-Meter) ที่อยู่ในเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จะแสดงค่าอะไร
ก. ความเข้มของสัญญาณเสียง
ข. ความแรงของสัญญาณวิทยุ
ค. ความเบี่ยงเบนของสัญญาณเสียง
ง. ความดังของเสียง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 75/100

75
RF Signal Generator กำเนิดสัญญาณอะไร
ก. สัญญาณเสียง
ข. คลื่นเสียง
ค. สัญญาณคลื่นวิทยุ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 76/100

76
อาร์เอฟเพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ (RF Power Amplifier) คืออะไร
ก. วงจรขยายกำลังไฟฟ้า
ข. วงจรเพิ่มกำลังส่งให้สูงขึ้น
ค. วงจรขยายสัญญาณเสียง
ง. วงจรกำเนิดคลื่นความถี่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 77/100

77
วีเอสดับบลิวอาร์ มิเตอร์ (VSWR Meter) เป็นเครื่องมือตรวจสอบอะไรบ้าง
ก. การเบี่ยงเบนของความถี่
ข. ความไวในการรับของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ค. การแมตชิ่งอิมพีแดนซ์ของสายอากาศ
ง. ความชัดเจนของคลื่นเสียง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 78/100

78
วีเอสดับบลิวอาร์ (VSWR) มีชื่อเต็มว่าอะไร
ก. โวลต์เตจสแตนดิงเวฟเรโช (Voltage Standing Wave Ratio)
ข. โวลต์เตจสแตนดาร์ดเวฟ เรโช (Voltage Standard Wave Ratio)
ค. โวลต์เตจสแตนดิงเวฟเรดิโอ (Voltage Standing Wave Radio)
ง. โวลต์เตจสแตนดาร์ดเวฟเรดิโอ (Voltage Standard Wave Radio)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 79/100

79
เครื่องมือที่ใช้วัดอัตราส่วนของกำลังส่งที่ออกสายอากาศกับกำลังส่งที่สะท้อนกลับมาจากสายอากาศ คือ
ก. ซิกแนล มิเตอร์ (Signal Meter)
ข. วีเอสดับบลิวอาร์ มิเตอร์ (VSWR Meter)
ค. ฟิลด์สเตร็งท์ มิเตอร์ (Field Strength Meter)
ง. อาร์เอฟ เพาเวอร์ มิเตอร์ (RF Power Meter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 80/100

80
ข้อใดต่อไปนี้เป็นความไวในการรับสัญญาณวิทยุ (Sensitivity) ดีที่สุด
ก. 0.2 ไมโครโวลต์ (μV;)
ข. 0.25 ไมโครโวลต์ (μV;)
ค. 0.3 ไมโครโวลต์ (μV;)
ง. 0.35 ไมโครโวลต์ (μV;)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 81/100

81
เมื่อต้องการทราบว่าวงจรเรโซแนนซ์นั้นมีความถี่เรโซแนนซ์เท่าใด ต้องใช้เครื่องมืออะไร
ก. ดิปมิเตอร์ (DIP Meter)
ข. เครื่องนับความถี่ (Frequency Counter)
ค. โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)
ง. วีเอสดับบลิวอาร์ มิเตอร์ (VSWR Meter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 82/100

82
แอตโมสเฟียริก นอยส์ (Atmospheric Noise) คือ
ก. สัญญาณรบกวนที่มนุษย์ทำขึ้น
ข. สัญญาณรบกวนที่เกิดจากธรรมชาติ
ค. สัญญาณรบกวนที่เกิดจากหัวเทียนรถยนต์
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 83/100

83
แนวทางการแก้ปัญหาการรบกวนที่เกิดจากความถี่ส่งของสถานี A ไปรวมตัวกับความถี่โลคัลออสซิลเลเตอร์ (Local Oscillator) ของสถานี B ทำให้เกิดความถี่ใหม่ไปรบกวนสถานี B คือ
ก. ชีลด์ (Shield) ภาคโลคัลออสซิลเลเตอร์ (Local Oscillator)
ข. เปลี่ยนความถี่โลคัลออสซิลเลเตอร์ (Local Oscillator) ใหม่
ค. ย้ายสถานีทั้งสองให้ห่างจากกัน
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 84/100

84
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำมาใช้งานแล้วอาจจะก่อให้เกิดการรบกวนเครื่องรับส่งวิทยุ ได้แก่
ก. สว่านไฟฟ้า
ข. เครื่องปั่นน้ำผลไม้
ค. มอเตอร์จักรเย็บผ้า
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 85/100

85
การใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุโดยทั่วไปเราจะปรับอัตราขยายของไมโครโฟนที่ระดับกลาง ๆ เพื่ออะไร
ก. ป้องกันไม่ให้ลำโพงเครื่องรับ-ส่งวิทยุของผู้รับเกิดอาการเสียงแตก
ข. ป้องกันไม่ให้ภาคส่งของเครื่องรับ-ส่งวิทยุเสียหาย
ค. ป้องกันไม่ให้เครื่องรับ-ส่งวิทยุเกิดอาการ Over Modulation และส่งคลื่นความถี่อื่น ๆ ออกไปโดยไม่ตั้งใจ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 86/100

86
ทำดีในข้อใดบ่งชี้ความมีคุณธรรม
ก. ทำดีเราได้
ข. ทำดีเราสุขใจ
ค. ทำดีเราเห็น
ง. ทำดีเราทราบ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 87/100

87
“จริยธรรม” แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ “จริยะ+ธรรม” ซึ่งคำว่า “ธรรม” หมายถึงข้อใด
ก. ความรู้สึก
ข. ความประพฤติ
ค. คุณความดี
ง. ความนึกคิด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 88/100

88
ค่านิยมทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด
ก. ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี
ข. ทำให้เกิดความซาบซึ้ง
ค. ทำให้เกิดความรักความเข้าใจ
ง. ทำให้ชีวิตและร่างกายอยู่รอด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 89/100

89
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัส “การรู้จักข่มใจ” หมายถึงข้อใด
ก. การรู้จักฝึกใจตนเอง
ข. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์
ค. ความจริงใจต่อตนเอง
ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 90/100

90
ข้อใดต่อไปนี้ แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีวินัยต่อตนเอง
ก. ใช้งานความถี่วิทยุตามความคิดของตนเอง เพราะคิดว่าน่าจะไม่เดือดร้อนใคร
ข. ใช้งานความถี่วิทยุในกิจการวิทยุสมัครเล่นตามลักษณะการใช้งานที่ กสทช. กำหนดไว้
ค. ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อการประสานงานภายในหน่วยงานราชการ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
ง. ซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมมาใช้งานโดยไม่สนใจว่าเครื่องวิทยุคมนาคมนั้นจะถูกกฎหมายหรือไม่ เพียงแค่ต้องการให้ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ก็พอ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 91/100

91
ข้อใดคือจรรยาบรรณของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. ละเว้นการเล่นวิทยุที่ก่อให้เกิดความรำคาญใจแก่ผู้อื่น
ข. มีความพร้อมที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อรับใช้ชุมชนและประเทศชาติ
ค. ละเว้นการเล่นวิทยุจนมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัว การงาน และชุมชน
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 92/100

92
บุคคลใดต่อไปนี้ ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. ชายใหญ่ รับ-ส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง
ข. ชายกลาง ติดต่อสื่อสารกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นประจำ
ค. หญิงใหญ่ ใช้ช่องความถี่สำหรับโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับร้านคาราโอเกะของตนเอง
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 93/100

93
ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. รู้รักสามัคคีและเป็นมิตรกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน
ข. มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
ค. เปิดเผยข้อมูลความลับที่ไม่ควรเปิดเผย
ง. ดำรงตนเป็นที่พึ่งของสุจริตชน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 94/100

94
ข้อใดคือคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA
ก. นักวิทยุสมัครเล่นต้องคำนึงถึงผู้อื่น โดยไม่ตั้งใจใช้ความถี่ไปลดทอนความพึงพอใจของสถานีอื่น
ข. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้ที่มีความจริงใจ ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น
ค. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้รักความก้าวหน้า ติดตามเทคโนโลยีอยู่เสมอ และปรับปรุงสถานีวิทยุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมใช้งานทันที
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 95/100

95
ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA
ก. นักวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้ที่มีความจริงใจ ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น
ข. นักวิทยุสมัครเล่นต้องคำนึงถึงตนเองเป็นหลัก โดยไม่สนใจว่าการออกอากาศจะไปลดทอนความพึงพอใจของสถานีอื่น
ค. นักวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้มีดุลยภาพที่พอดี โดยคิดเสมอว่าวิทยุสมัครเล่นเป็นงานอดิเรก จึงไม่ปล่อยให้เกิดความเสียหายต่อภารกิจที่ต้องรับผิดชอบทั้งครอบครัว อาชีพ และสังคม
ง. นักวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้มีความรักชาติ พร้อมเสมอที่จะใช้ความรู้ความสามารถและใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 96/100

96
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. เก็บรักษาข้อมูลความลับที่ไม่ควรเปิดเผย
ข. ไม่รู้รักสามัคคีและไม่เป็นมิตรกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน
ค. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุสมัครเล่น
ง. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 97/100

97
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. ลำเจียก ใช้สัญญาณเรียกขานของตนเองออกอากาศในช่วงที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ
ข. คำปอง แนะนำบุญส่งไม่ให้ดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อนำไปใช้ความถี่ของมูลนิธิสาธารณกุศลต่าง ๆ
ค. คำแก้ว ใช้คำพูดที่อ่อนหวานออกอากาศเสมอจนทำให้มีเพื่อนสมาชิกอยากพูดคุยด้วยอยู่เป็นประจำ
ง. ทศพล รับ-ส่งข่าวสารไปยังบุคคลที่สามในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินเท่านั้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 98/100

98
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. ทศพล ใช้คำพูดที่ไพเราะออกอากาศเสมอจนทำให้คำแก้วอยากพูดคุยด้วยอยู่เป็นประจำ
ข. ประกิต ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้ความถี่วิทยุ 145.000 MHz ในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในขณะเผชิญเหตุภัยพิบัติ
ค. บุญส่ง มีความประสงค์จะตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่น 2 แห่ง คือ ในรถยนต์ส่วนตัวและที่บ้านพัก จึงได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม จำนวน 2 ฉบับ
ง. กำนันแย้ม ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้คลื่นความถี่จากสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัดที่กำนันแย้มอาศัยอยู่ เพราะไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคม ฯ นั้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 99/100

99
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. นายกวิน แนะนำและเชิญชวนเพื่อนสมาชิกใช้ความถี่วิทยุให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับอยู่เป็นประจำ
ข. นายธีรศิลป์ ไม่ใช้ความถี่วิทยุในช่วงที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ
ค. นายปกเกล้า ใช้ความถี่วิทยุ 145.800 MHz เพื่อประสานงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติ
ง. นายสารัช มีความประสงค์จะตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นที่บ้านพัก จึงได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมที่กำลังส่งไม่เกิน 60 วัตต์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 100/100

100
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. ยินยอมให้ผู้อื่นที่ไม่มีใบอนุญาตใช้สถานีวิทยุคมนาคมกระทำผิดกฎหมายวิทยุคมนาคม
ข. ไม่รับจ้างวานเพื่อรับส่งข่าวสารไปยังบุคคลที่สาม
ค. รับส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมาย
ง. ติดต่อกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาต
คำถามก่อนหน้า

คุณยังตอบคำถามไม่ครบ : 100 ข้อ จาก 100 ข้อ

(คลิกที่หมายเลขข้อที่ต้องการ เพื่อตอบคำถาม)