NBTC ONE STOP SERVICE

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นต้น

90:00 นาที

คำถามที่ 1/100

1
คลื่นความถี่ที่ใช้สำหรับส่งจากดาวเทียมมายังพื้นโลก เรียกว่าความถี่อะไร
ก. Downlink
ข. Uplink
ค. Active link
ง. Control link
คำถามต่อไป

คำถามที่ 2/100

2
ความถี่ 144.000 - 144.500 MHz ซึ่งถูกกำหนดไว้เพื่อการสื่อสารประเภทอื่นนั้น เพราะเหตุใดจึงไม่อนุญาตให้ใช้ในการติดต่อแบบใช้เสียงพูดทั่วไป
ก. ป้องกันไม่ใช้เกิดความขัดแย้ง เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้สื่อสารประเภทอื่นจะไม่สื่อสารด้วยเสียงพูด
ข. เนื่องจากเป็นความถี่ที่กันไว้ไม่ให้การสื่อสารประเภทเสียงถูกรบกวนด้วยสัญญาณดิจิทัล และไม่ให้การสื่อสารประเภทเสียงไปรบกวนการสื่อสารประเภทอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องรับสัญญาณอ่อน
ค. เนื่องจากเป็นความถี่สำหรับขั้นกลางและขั้นสูงเท่านั้น
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 3/100

3
นอกจากความถี่ 145.4500, 145.4625, 145.4750 และ 144.4875 MHz พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น สามารถใช้ช่องความถี่อื่นในการทำกิจกรรมพิเศษหรือไม่
ก. ไม่ได้ เพราะเป็นการจับจองคลื่นความถี่ไม่ให้ผู้อื่นใช้
ข. ไม่ได้ ยกเว้นเป็นการตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นสำหรับกิจกรรมพิเศษเพื่อการแข่งขัน ซึ่งไม่ได้ใช้ความถี่ใดความถี่หนึ่งเป็นการเฉพาะ
ค. ได้ ถ้าใช้เป็นเวลาสั้น ๆ
ง. ได้ แต่ไม่สามารถขอสัญญาณเรียกขานพิเศษและให้ผู้อื่นทดลองใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นของตน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 4/100

4
ในช่วงความถี่ 144.1000 – 144.1500 MHz กำหนดใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารประเภทใด
ก. การติดต่อสื่อสารแบบคลื่นต่อเนื่อง (CW)
ข. การติดต่อด้วยเครื่องจักรกำเนิดสัญญาณ (MGM)
ค. การติดต่อสื่อสารด้วยการสะท้อนคลื่นวิทยุจากผิวดวงจันทร์ (EME)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 5/100

5
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ที่ประสงค์จะติดตั้งอุปกรณ์ขยายกำลังส่งเข้ากับเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อใช้งานจะต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ไม่อนุญาตให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นใช้งานอุปกรณ์ขยายกำลังส่ง
ข. จัดทำอุปกรณ์ขยายกำลังส่งเพื่อนำมาประกอบใช้งานโดยต้องได้รับใบอนุญาตให้ทำเครื่องวิทยุคมนาคม
ค. จัดซื้ออุปกรณ์ขยายกำลังส่งเพื่อนำมาประกอบใช้งานโดยต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ง. จัดทำหรือจัดซื้ออุปกรณ์ขยายกำลังส่งเพื่อนำมาประกอบใช้งานโดยต้องได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 6/100

6
เพราะเหตุใดการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นที่เชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่นต่อสำนักงาน กสทช. จึงกำหนดให้ยื่นเอกสารผ่านสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นที่
ก. เพื่อให้สมาคมฯ มีอำนาจว่ากล่าวตักเตือน
ข. เพื่อช่วยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคลื่นความถี่ กำลังส่ง และความสูงของสถานีวิทยุสมัครเล่นที่เชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่นนั้นให้เหมาะกับพื้นที่และจำนวนสถานีฯ ที่มีอยู่แล้ว
ค. เพื่อให้สถานีวิทยุสมัครเล่นที่เชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่นถูกบันทึกว่าเป็นผลงานของสมาคมฯ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 7/100

7
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน กสทช. อาจนำความถี่วิทยุสมัครเล่นทั้งหมดหรือบางส่วนให้หน่วยงานของรัฐใช้ประสานงาน
ข. เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ห้ามมิให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นใช้คลื่นความถี่โดยเด็ดขาด
ค. สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายร่วมกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถตั้งเครือข่ายเพื่อประสานงานให้การช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 8/100

8
HS3AS เป็นสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของจังหวัดอะไร และตั้งอยู่ที่ใด
ก. สมุทรปราการ ภาคตะวันออก
ข. สมุทรสาคร ภาคตะวันตก
ค. สุพรรณบุรี ภาคตะวันตก
ง. สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 9/100

9
ข้อใดคือสัญญาณเรียกขานสถานีวิทยุสมัครเล่นที่เชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่น
ก. E2 (5-6) BA - BZ
ข. E22AAA - E22AZZ
ค. E2 (0-9) AA – AZ
ง. E24BA – E24ZZ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 10/100

10
ข้อใดต่อไปนี้แสดงว่าเป็นการถูกรบกวนด้วยสัญญาณแบบ QRM
ก. หน้าปัดเครื่องวิทยุคมนาคมในรถยนต์แสดงความแรงสัญญาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการเหยียบคันเร่ง
ข. มีสัญญาณทะลุข้ามมาจากช่องข้างเคียง
ค. มีสัญญาณเงียบ หรือมีการดัดเสียงพูดเข้ามารบกวน
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 11/100

11
นายไข่ต้มอยากบอกนางสาวไข่ดาว ด้วยประมวลรหัส Q ว่าสัญญาณรบกวนนั้นเป็นสัญญาณจากประจุไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศ ไม่ใช่เป็นสัญญาณจากคนหรือสิ่งที่คนสร้างขึ้นมา นายไข่ต้มจะพูดอย่างไรจึงเข้าใจกันได้ดีที่สุด
ก. เป็น QRL ครับ ไม่ใช่ QRM
ข. เป็น QRM ครับ ไม่ใช่ QRN
ค. เป็น QR November (โนเวมเบอร์) ครับ ไม่ใช่ QR Mike (ไมค์)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 12/100

12
“เอ๊ะ ทำไมสัญญาณของท่านจึง QSB ? ” จากคำถามดังกล่าว ผู้ตอบจะใช้ข้อความใดจึงเหมาะสมที่สุด
ก. อ๋อ ใช้เครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะ/ครับ
ข. อ๋อ ใช้สถานีสูงที่บ้านค่ะ/ครับ
ค. อ๋อ กำลังผ่านช่องเขาค่ะ/ครับ
ง. อ๋อ เพิ่มกำลังส่งค่ะ/ครับ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 13/100

13
เมื่อต้องการทราบว่าขณะนี้คู่สนทนาอยู่ที่ไหน เราจะถามด้วยประมวลรหัส Q ในข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. ไม่ต้องมาใช้รหัส Q กับเรานะ บอกมาเลยตอนนี้นายอยู่ที่ไหน
ข. QTH ครับ ?
ค. ขณะนี้ QTH ที่ใดครับ
ง. ขอทราบ ว.10
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 14/100

14
ถ้าเราไม่มีเครื่องมือทดสอบราคาแพง เราจะใช้วิธีอะไรที่ทำให้รู้ได้ว่าคุณภาพของสัญญาณจากสถานีของเราเป็นอย่างไร
ก. เก็บเงินซื้อเครื่องมือ
ข. ขอยืมเครื่องมือจากเพื่อน
ค. อาศัยการรายงานจากเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นด้วยกัน
ง. ไม่จำเป็นต้องรู้คุณภาพสัญญาณ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 15/100

15
ในความถี่ 28 MHz ถ้าได้รับรายงานสัญญาณว่า 59 หมายความว่าสัญญาณที่รับได้นั้นแรงและชัดที่สุด แต่บางครั้งยังมีการต่อท้ายว่าบวก 60 dB (ดีบี) หมายความว่าอย่างไร
ก. เสียงที่รับได้นั้นชัดเจน 180 เท่า
ข. เสียงที่รับได้นั้นดังมากจนอีกนิดเดียวลำโพงจะแตก
ค. มิเตอร์วัดความแรงขึ้นเกินระดับ 9 กับอีก 60 ไมโครโวลต์
ง. มิเตอร์วัดความแรงขึ้นเกินระดับ 9 ไปจนเกือบเต็มสเกล
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 16/100

16
ข้อใดคือตัวอย่าง Phonetic Alphabet (การอ่านออกเสียงตัวอักษร) ที่นิยมใช้ในการท่องเที่ยวหรือการโรงแรม
ก. A-Able B-Baker C-Charlie D-Dog
ข. A-Alpha B-Bravo C-Charlie D-Delta
ค. A-Alpha K-Kilo T-Tango Z-Zulu
ง. A-Alpha G-Golf H-Hotel P-Papa
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 17/100

17
ข้อใดคือตัวอย่าง Phonetic Alphabet (การอ่านออกเสียงตัวอักษร) ที่ใช้ในกองทัพเรืออเมริกันสมัยสงครามโลก
ก. A-Alpha K-Kilo P-Papa Z-Zulu
ข. A-Alpha B-Butter C-Charlie D-Duff
ค. A-Alpha G-Golf H-Hotel E-Echo
ง. A-Alpha B-Bravo C-Charlie D-Delta
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 18/100

18
สัญญาณเรียกขาน CN2BNX ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. ชาร์ลี-นัมเบอร์-ทู-บองซา
ข. ชาร์ลี-โนเวมเบอร์-ทู-บราโว-โนเวมเบอร์-เอกซเรย์
ค. ชาร์ลี-เนน-ทู-เบอร์-เนน-เอกซ์
ง. ชาร์ลี-นัมเบอร์-ทู-บรา-โวนัมเบอร์-เอกซ์เรย์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 19/100

19
สัญญาณเรียกขาน I2NDT ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. อินเดีย-ทู-โนดีล-แทงโก
ข. อินเดีย-ทู-โนเวมเบอร์-เดลตา-แทงโก
ค. ไอ-ทู-เนเวอร์-ดู-แธต
ง. อินเดีย-ทู-น็อต-เดลตา-ทู
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 20/100

20
สัญญาณเรียกขาน T32AZ ออกเสียงตาม ITU Phonetic Alphabet อย่างไร
ก. ที-เทอร์ตี้ทู-เอ-เซด
ข. แทงโก้-เทอร์ตี้ทู-อเมริกัน-ซูลู
ค. แทงโก้-ทรี-ทู-อัลฟา-ซูลู
ง. ทอมมี-ทรี-ทู-เอเบิล-ซีบรา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 21/100

21
เพราะเหตุใดนักวิทยุสมัครเล่น (Radio Amateur) จึงมีชื่อเรียกเล่น ๆ ว่า “Ham”
ก. มาจากชื่อของนักประดิษฐ์ 3 คน
ข. นักวิทยุสมัครเล่นเป็นคนที่มีสีสันเหมือนนักแสดง
ค. เป็นการเรียกผู้ที่ส่งสัญญาณรบกวนการใช้วิทยุเรือในยุคต้น ๆ
ง. มีการสันนิษฐานหลายอย่าง แต่ไม่มีการยืนยันที่แน่นอน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 22/100

22
คำว่า Harmonic ที่ใช้ในรูปแบบของบุคคล หมายถึงอะไร
ก. ลูก
ข. หลาน
ค. น้องสาว
ง. น้องชาย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 23/100

23
เราจะแจ้งอย่างไรให้ทราบว่าเราจะหยุดใช้ความถี่นี้แล้ว ให้ผู้อื่นใช้ต่อได้ แต่เรายังคงเฝ้าฟังอยู่และสามารถเรียกเราได้ตลอดเวลา
ก. กล่าวลาแล้วตามด้วยคำว่า “เคลียร์”
ข. กล่าวลาด้วยคำว่า 73
ค. กล่าวลาและขานเวลา
ง. กล่าวลาแล้วตามด้วยคำว่า “สแตนด์บาย”
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 24/100

24
ในภาษาของนักวิทยุสมัครเล่น คำว่า Eyeball หมายความว่าอย่างไร
ก. เชิญมาเล่นกีฬาเพื่อกระชับมิตรภาพ
ข. พบปะเห็นหน้ากันเห็นตากัน
ค. งานเลี้ยงสังสรรค์
ง. อวยพรวันเกิด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 25/100

25
เพราะเหตุใดจึงไม่ควรแจ้งเบาะแสการทำผิดกฎหมายผ่านวิทยุสมัครเล่น
ก. เพราะการใช้วิทยุสื่อสารทำให้ข่าวช้า
ข. เพราะการส่งข่าวทางวิทยุไม่สามารถเก็บเป็นความลับ จึงเป็นอันตรายต่อผู้แจ้ง
ค. เพราะวิทยุสื่อสารติดต่อได้ในระยะใกล้ ๆ เท่านั้น
ง. เพราะความถี่วิทยุสมัครเล่นถูกดักฟัง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 26/100

26
ระหว่างการ QSO อาจมีผู้เบรกเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือได้ทุกเวลา วิธีการใดที่เป็นการเปิดโอกาสให้กับการขอเบรกนั้น
ก. กดคีย์สวนกับคู่สนทนาไม่ให้เกิดช่องว่าง
ข. นับ 1 2 3 ในใจก่อนกดคีย์ทุกครั้ง
ค. ถามว่ามีผู้ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่และปล่อยช่องว่างไว้ทุกครั้งก่อนจะตอบคู่สนทนา
ง. สนทนาไปตามปกติ ถ้ามีผู้ต้องการความช่วยเหลือก็จะหาวิธีเบรกเข้ามาเอง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 27/100

27
เหตุการณ์ในข้อใดเหมาะสำหรับการใช้สัญญาณ SOS หรือ May Day เพื่อขอความช่วยเหลือ
ก. พบคนงานตกจากชั้นสอง อาการสาหัส
ข. เกิดเหตุไฟไหม้หญ้ามีควันมาก
ค. พบหญิงสาวถูกกระชากกระเป๋า
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 28/100

28
ถ้าไม่มีการจดบันทึกข้อมูลไว้ในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Logbook) ใครคือผู้รับผิดชอบทั้งหมดถ้ามีการใช้สถานีวิทยุคมนาคมอย่างผิดกฎหมาย
ก. ผู้ที่ส่งสัญญาณออกอากาศ
ข. ผู้ควบคุมการส่งสัญญาณออกอากาศ
ค. ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในสถานีวิทยุคมนาคมแห่งนั้น
ง. ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมแห่งนั้น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 29/100

29
เราสามารถใช้สมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Logbook) เพื่อพัฒนาสถานีวิทยุสื่อสารของเราได้อย่างไร
ก. เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณที่รับได้จากสถานีที่ติดต่อเป็นประจำ และบันทึกความรู้ต่าง ๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนกัน
ข. ส่งให้สำนักงาน กสทช. ตรวจเก็บคะแนนเพื่อเลื่อนขั้น
ค. ติดตั้งไว้ประดับสถานีเพื่อแสดงความเก๋า
ง. ส่งไปแลกเปลี่ยนกับสถานีอื่น
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 30/100

30
คลื่นความถี่ 2,882 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) มีค่าเท่ากับ
ก. 2.882 เฮิรตซ์ (Hz)
ข. 28.82 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
ค. 2.882 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 31/100

31
อุปกรณ์ใดต่อไปนี้เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า
ก. โซลาร์เซลล์
ข. หม้อแปลงไฟฟ้า
ค. ถ่านไฟฉาย
ง. แบตเตอรี่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 32/100

32
แบตเตอรี่ในข้อใดต่อไปนี้ เป็นแบบทุติยภูมิ (Secondary Cell) ทั้งหมด
ก. แบตเตอรี่ชนิด สังกะสี-ถ่าน และชนิด ตะกั่ว-กรด
ข. แบตเตอรี่ชนิด อัลคาไลน์ และชนิด นิเกิล-แคดเมี่ยม
ค. แบตเตอรี่ชนิด ชนิดนิเกิล-แคดเมี่ยม และชนิด ตะกั่ว-กรด
ง. แบตเตอรี่ชนิด ตะกั่ว-กรด และชนิด อัลคาไลน์
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 33/100

33
เมื่อทราบค่าแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมตัวต้านทานและรู้ค่าความต้านทานของตัวต้านทานนั้น กำลังไฟฟ้า ที่สูญเสียในตัวต้านทาน สามารถหาได้โดยใช้สูตร
ก. P = E + I
ข. P = E2 / I
ค. P = I - R
ง. P = E2 / R
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 34/100

34
กำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็น
ก. โวลต์ (V)
ข. โอห์ม (?)
ค. วัตต์ (W)
ง. แอมแปร์ (A)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 35/100

35
จากรูปข้างล่างนี้ เป็นการต่อตัวต้านทานแบบ
ก. ขนาน
ข. ผสม
ค. เดลต้า
ง. อนุกรม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 36/100

36
จากรูปข้างล่างนี้ เป็นการต่อตัวเหนี่ยวนำแบบ
ก. อนุกรม
ข. ขนาน
ค. ผสม
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ค.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 37/100

37
สูตรที่ใช้การหาค่าอินดักทีฟ รีแอกแตนซ์ (Inductive Reactance : XL) คือ
ก.
ข.
ค.
ง.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 38/100

38
จากรูปข้างล่างนี้ ค่าอิมพีแดนซ์ (Impedance : Z) เป็นเท่าไร เมื่อ S อยู่ในตำแหน่ง 1
ก. 100 + j1000
ข. 1000 – j1000
ค. 100 + j3.2
ง. ไม่คำตอบใดถูกต้อง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 39/100

39
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าข้างล่างนี้เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) แบบใด
ก. สเต็ปอัป ทรานส์ฟอร์เมอร์ (Step-up Transformer)
ข. สเต็ปดาวน์ ทรานส์ฟอร์เมอร์ (Step-down Transformer)
ค. ไอโซเลชัน ทรานส์ฟอร์เมอร์ (Isolation Transformer)
ง. ออโต ทรานส์ฟอร์เมอร์ (Autotransformer)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 40/100

40
จากแผนผังอย่างง่ายของเครื่องรับวิทยุแบบ Superheterodyne ข้างล่างนี้ หมายเลข 2 เป็นภาคที่มีชื่อเรียกว่า
ก. ภาคเอเอฟแอมปลิไฟเออร์ (AF Amplifier)
ข. ภาคมิกเซอร์ (Mixer)
ค. ภาคอาร์เอฟแอมปลิไฟเออร์ (RF Amplifier)
ง. ภาคไอเอฟ แอมปลิไฟเออร์ (IF Amplifier)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 41/100

41
จากแผนผังอย่างง่ายของเครื่องรับวิทยุแบบ Superheterodyne ข้างล่างนี้ หมายเลข 6 เป็นภาคที่มีชื่อเรียกว่า
ก. ภาคเอเอฟแอมปลิไฟเออร์ (AF Amplifier)
ข. ภาคมิกเซอร์ (Mixer)
ค. ภาคโลคัล ออสซิลเลเตอร์ (Local Oscillator)
ง. ภาคดีเทคเตอร์ (Detector)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 42/100

42
การเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) ของระบบ FM หมายถึง
ก. การเบี่ยงเบนไปจากความถี่กลางของคลื่นพาห์ (Carrier)
ข. ความคลาดเคลื่อนทางความถี่ของคลื่นที่ออกอากาศ
ค. ความคลาดเคลื่อนของความถี่เสียง
ง. ความคลาดเคลื่อนทางความถี่ของภาคกำเนิดความถี่ (Local Oscillator)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 43/100

43
ตัวเลขแสดงค่าความไวของเครื่องรับต่อไปนี้ ข้อใดมีความไวที่สุด
ก. 10 มิลลิโวลต์ (mV)
ข. 5 มิลลิโวลต์ (mV)
ค. 0.5 มิลลิโวลต์ (mV)
ง. 0.25 มิลลิโวลต์ (mV)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 44/100

44
คลื่นวิทยุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
ก. 3 x 108 เมตร/วินาที
ข. 3 x 108 เมตร/นาที
ค. 3 x 109 เมตร/วินาที
ง. 3 x 109 เมตร/นาที
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 45/100

45
สายอากาศจะรับสัญญาณคลื่นวิทยุได้แรงที่สุด เมื่อ
ก. สายอากาศรับทำมุมตั้งฉากกับสายอากาศส่ง
ข. สายอากาศรับขนานกับสายอากาศส่ง
ค. สายอากาศรับหันไปทางทิศเหนือ
ง. สายอากาศรับหันไปทางทิศตะวันออก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 46/100

46
สายอากาศยากิ (Yagi) ที่มีอัตราขยาย (Gain) 12 dB จำนวน 2 ชุด เมื่อนำมาต่อรวมกันแบบ Stacking เพื่อเพิ่มอัตราขยาย (Gain) จะได้อัตราขยาย (Gain) รวม
ก. 24 dBd
ข. 48 dBd
ค. 15 dBd
ง. 14 dBd
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 47/100

47
สายอากาศชนิดฮาล์ฟเวฟไดโพล (Half Wave Dipole)
ก. 0 dBd
ข. 2.15 dBd
ค. 3.15 dBd
ง. 4.2 dBd
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 48/100

48
ในการเลือกสายนำสัญญาณแบบโคแอกเชียลมาใช้งาน โดยทั่วไปจะพิจารณาคุณสมบัติทางไฟฟ้า ข้อใดบ้าง
ก. อิมพีแดนซ์ประจำตัว (Characteristic Impedance)
ข. อัตราการสูญเสียสัญญาณในสาย และการทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด
ค. โพลาไรเซชัน (Polarization) ที่เหมาะสมกับการจัดวางสายอากาศ
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 49/100

49
คลื่นวิทยุในย่านความถี่ LF หรือ MF ส่วนใหญ่จะมีการแผ่กระจายคลื่นแบบ
ก. คลื่นวิกฤต(CriticalWave)
ข. คลื่นดิน(Ground Wave)
ค. คลื่นฟ้า(Sky Wave)
ง. คลื่นในอากาศ(SpaceWave)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 50/100

50
สายดินที่ดีควรจะต่อกับอะไร
ก. มุ้งลวดหรือเหล็กดัด
ข. แทงก์น้ำที่วางบนพื้นดิน
ค. หลักดิน (Ground Rod) ที่ปักลงไปในดิน
ง. โคนของต้นไม้ใหญ่
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 51/100

51
การที่สายจ่ายกำลังไฟฟ้าที่ต่อกับแบตเตอรี่ร้อนจัดผิดปกติในขณะใช้งาน โดยทั่วไปเกิดจาก
ก. สายจ่ายกำลังไฟฟ้าต่ออย่างไม่เรียบร้อย เช่น หลวม
ข. การเกิดสนิมที่รอยต่อระหว่างสายจ่ายกำลังไฟฟ้ากับขั้วแบตเตอรี่
ค. สายจ่ายกำลังไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กเกินไป
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 52/100

52
เครื่องมือที่ใช้วัดความต้านทาน มีชื่อเรียกว่า
ก. แอมมิเตอร์ (Ammeter)
ข. โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter)
ค. โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)
ง. วียู มิเตอร์ (VU Meter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 53/100

53
เครื่องรับ-ส่งวิทยุเครื่องหนึ่งที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 13.8 โวลต์ (V) และค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ขณะส่งออกอากาศ 3 แอมป์ (A) ควรใช้เครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเท่าใด
ก. ขนาด 13.8 โวลต์ (V) 5 แอมป์ (A)
ข. ขนาด 13.8 โวลต์ (V) 52 แอมป์ (A)
ค. ขนาด 13.8 โวลต์ (V) 1 แอมป์ (A)
ง. ขนาด 13.8 โวลต์ (V) 0.5 แอมป์ (A)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 54/100

54
การใช้มัลติมิเตอร์ (Multimeter) วัดแรงดันไฟฟ้าในจุดที่ไม่ทราบค่าต้องปรับซีเล็กเตอร์สวิตซ์ (Selector Switch) ของโวลต์มิเตอร์ (Voltmeter) อย่างไร
ก. ต่ำสุด
ข. สูงสุด
ค. ปานกลาง
ง. ตามความพอใจ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 55/100

55
เมื่อต้องการเห็นรูปคลื่นของสัญญาณไฟฟ้า ต้องใช้เครื่องมือวัดชนิดใด
ก. อิเล็กตรอนไมโครสโคป (Electron Microscope)
ข. ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)
ค. เครื่องนับความถี่ (Frequency Counter)
ง. เอซีโวลต์มิเตอร์ (AC Voltmeter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 56/100

56
เมื่อใช้มัลติมิเตอร์ (Multimeter) วัดแรงดันกระแสไฟฟ้าสลับได้ 28 โวลต์ ค่าที่อ่านได้เป็นค่า
ก. ค่ายอดถึงยอด (Peak to Peak)
ข. ค่าเฉลี่ยกำลังสอง (Root Mean Square)
ค. กําลังเอนเวโลปค่ายอด (Peak to Peak Envelope Power)
ง. กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย (Average Power)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 57/100

57
เอสมิเตอร์ (S-Meter) ที่อยู่ในเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จะแสดงค่าอะไร
ก. ความเข้มของสัญญาณเสียง
ข. ความแรงของสัญญาณวิทยุ
ค. ความเบี่ยงเบนของสัญญาณเสียง
ง. ความดังของเสียง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 58/100

58
เครื่องมือที่ใช้วัดอัตราส่วนของกำลังส่งที่ออกสายอากาศกับกำลังส่งที่สะท้อนกลับมาจากสายอากาศ คือ
ก. ซิกแนล มิเตอร์ (Signal Meter)
ข. วีเอสดับบลิวอาร์ มิเตอร์ (VSWR Meter)
ค. ฟิลด์สเตร็งท์ มิเตอร์ (Field Strength Meter)
ง. อาร์เอฟ เพาเวอร์ มิเตอร์ (RF Power Meter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 59/100

59
สายนำสัญญาณ เบอร์ RG-8 และ RG-58 มีค่าอิมพีแดนซ์ (Impedance) ประมาณเท่าใด
ก. 40 โอห์ม
ข. 75 โอห์ม
ค. 300 โอห์ม
ง. 50 โอห์ม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 60/100

60
การใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ทำหน้าที่รับโดยถอดสายอากาศออก จะมีผลอย่างไร
ก. รับไม่ได้เลย หรือรับได้แต่ไม่ค่อยดี
ข. เครื่องจะเสีย
ค. รับได้เป็นปกติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ค.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 61/100

61
แอนเทนนา โรเตเตอร์ (Antenna Rotator) คืออะไร
ก. สายอากาศชนิดหนึ่งซึ่งหมุนได้
ข. อุปกรณ์ที่ใช้หมุนเพื่อเปลี่ยนทิศทางของสายอากาศ
ค. สายอากาศชนิดเคลื่อนที่ได้
ง. เครื่องมือซึ่งทำให้สายอากาศเพิ่มอัตราการขยาย
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 62/100

62
วงจรเรโซแนนซ์ ที่ใช้ในเครื่องรับ-ส่งวิทยุทั่ว ๆ ไปจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์อะไร
ก. รีซิสเตอร์ (Resistor)
ข. คาปาซิเตอร์ (Capacitor) กับ รีซิสเตอร์ (Resistor)
ค. อินดักเตอร์ (Inductor)
ง. อินดักเตอร์ (Inductor) กับ คาปาซิเตอร์ (Capacitor)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 63/100

63
เมื่อต้องการทราบว่าวงจรเรโซแนนซ์นั้นมีความถี่เรโซแนนซ์เท่าใด ต้องใช้เครื่องมืออะไร
ก. ดิปมิเตอร์ (DIP Meter)
ข. เครื่องนับความถี่ (Frequency Counter)
ค. โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)
ง. วีเอสดับบลิวอาร์ มิเตอร์ (VSWR Meter)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 64/100

64
การใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือส่งออกอากาศต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ จะมีผลอย่างไร
ก. เกิดความร้อนสูงในวงจรภาคส่งและแบตเตอรี่หมดเร็วกว่าปกติ
ข. เกิดคลื่นรบกวน
ค. เกิดความเบี่ยงเบนของคลื่นความถี่ที่ออกอากาศ
ง. ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 65/100

65
การใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุโดยขาดการดูแลรักษา อาจทำให้เกิดการชำรุดในลักษณะใดได้บ้าง
ก. รับได้ ส่งไม่ได้
ข. ส่งได้ รับไม่ได้
ค. ความไวและกำลังส่งลดน้อยลงกว่าเดิม
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 66/100

66
การรบกวนของคลื่นวิทยุใช้ความถี่เดียวกันอาจเกิดจาก
ก. อินเตอร์มอดูเลชั่น (Intermodulation)
ข. การแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission)
ค. มีสถานีวิทยุหลายแห่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
ง. ดีเซ็นซิติเซชัน (Desensitization)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 67/100

67
โดยทั่วไปเครื่องรับ-ส่งวิทยุติดรถยนต์ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟ้าเท่าใด
ก. 12 กิโลโวลต์ (kV)
ข. 12 โวลต์ (V)
ค. 12 มิลลิโวลต์ (mV)
ง. 12 ไมโครโวลต์ (μV)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 68/100

68
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำมาใช้งานแล้วอาจจะก่อให้เกิดการรบกวนเครื่องรับส่งวิทยุ ได้แก่
ก. สว่านไฟฟ้า
ข. เครื่องปั่นน้ำผลไม้
ค. มอเตอร์จักรเย็บผ้า
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 69/100

69
การใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุโดยทั่วไปเราจะปรับอัตราขยายของไมโครโฟนที่ระดับกลาง ๆ เพื่ออะไร
ก. ป้องกันไม่ให้ลำโพงเครื่องรับ-ส่งวิทยุของผู้รับเกิดอาการเสียงแตก
ข. ป้องกันไม่ให้ภาคส่งของเครื่องรับ-ส่งวิทยุเสียหาย
ค. ป้องกันไม่ให้เครื่องรับ-ส่งวิทยุเกิดอาการ Over Modulation และส่งคลื่นความถี่อื่น ๆ ออกไปโดยไม่ตั้งใจ
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 70/100

70
“จริยธรรม” แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ “จริยะ+ธรรม” ซึ่งคำว่า “จริยะ” หมายถึงข้อใด
ก. ความรู้สึก
ข. ความประพฤติ
ค. คุณความดี
ง. ความนึกคิด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 71/100

71
“จริยธรรม” แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ “จริยะ+ธรรม” ซึ่งคำว่า “ธรรม” หมายถึงข้อใด
ก. ความรู้สึก
ข. ความประพฤติ
ค. คุณความดี
ง. ความนึกคิด
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 72/100

72
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด
ก. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ
ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ
ค. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
ง. ไม่มีข้อถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 73/100

73
ความมีวินัยต่อตนเอง คือพฤติกรรมในข้อใด
ก. ปฏิบัติตามความคิดของตนเอง
ข. ควบคุมตนเองให้มีสติ
ค. เชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
ง. ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 74/100

74
ข้อใดต่อไปนี้ แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีวินัยต่อตนเอง
ก. ซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมมาเปิดฟังช่องความถี่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจะได้รู้ก่อนคนอื่นว่าเกิดอุบัติเหตุที่ไหนบ้าง
ข. ใช้งานความถี่วิทยุในกิจการวิทยุสมัครเล่นโดยที่ตนเองไม่ได้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ค. ใช้งานความถี่วิทยุในกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ตนเองเป็นตัวแทนจำหน่าย
ง. รีบดำเนินการขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่ทันทีเมื่อใบอนุญาตพนักงาน วิทยุสมัครเล่นฉบับเดิมหมดอายุลง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 75/100

75
ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. มีความพร้อมที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อรับใช้ชุมชนและประเทศชาติ
ข. จงใจเล่นวิทยุเพื่อก่อให้เกิดความรำคาญใจแก่ผู้อื่น
ค. ละเว้นการเล่นวิทยุจนมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัว การงาน และชุมชน
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 76/100

76
บุคคลในข้อใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของกิจการวิทยุสมัครเล่น
ก. นายปกรณ์ กระทำผิดกฎหมายวิทยุคมนาคมหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข. นายภูภูมิ ยินยอมให้ผู้อื่นที่ไม่มีใบอนุญาตใช้สถานีหรือเครื่องวิทยุคมนาคม
ค. นายณเดช แย่งใช้ช่องสัญญาณติดต่อสื่อสาร
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 77/100

77
ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก. รู้รักสามัคคีและเป็นมิตรกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน
ข. มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
ค. เปิดเผยข้อมูลความลับที่ไม่ควรเปิดเผย
ง. ดำรงตนเป็นที่พึ่งของสุจริตชน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 78/100

78
จากคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA พฤติกรรมในข้อใดแสดงถึงความมีน้ำใจ คำนึงถึงผู้อื่นเป็นหลัก และระมัดระวังไม่ให้การออกอากาศไปลดทอนความพึงพอใจของสถานีอื่น
ก. นายธีราทร กระทำผิดโดยร้องเพลงบนความถี่ นายธีรศิลป์รำคาญจึงเปลี่ยนไปใช้ความถี่อื่น
ข. นายธีรศิลป์ ติดต่อผ่านสถานีทวนสัญญาณด้วยกำลังส่งสูงที่สุด
ค. นายสารัช ยืนยันที่จะรายงานว่ารับสัญญาณได้ดีเยี่ยมเสมอ แม้ว่าจะรับสัญญาณได้ไม่ดีก็ตาม
ง. นายชนาธิป ลดกำลังส่งจนต่ำที่สุดเหลือแค่พอให้ติดต่อกับคู่สถานีได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 79/100

79
จากคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยุสมัครเล่นตามคำกล่าวของนายพอล เอ็ม ซีกัล (Pual M. Segal) นักวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกัน สัญญาณเรียกขาน W9EEA พฤติกรรมในข้อใดแสดงถึงความเป็นผู้มีดุลยภาพ ที่พอดี
ก. นายจำปี ฟังข่าวทางวิทยุตลอดเวลาในขณะทำงาน โดยใช้หูฟังเพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่น
ข. นางจำปา เป็นสาวกตัวจริง ใช้เวลาคุยในความถี่วิทยุตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน
ค. นายมานะ เล่นวิทยุหลังจากช่วยภรรยาทำงานบ้านและพาลูกเข้านอนแล้ว
ง. นางมานี ต้องออกจากบ้านหกโมงเช้าเพื่อไปทำงานและตอนเย็นต้องดูแลทำความสะอาดบ้าน จึงกำหนดเวลาเล่นวิทยุเฉพาะห้าทุ่มถึงตีสาม
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 80/100

80
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. ระบุตัวตนในการออกอากาศโดยใช้ชื่อเล่นของตนเองและเรียกชื่อเล่นของเพื่อนสมาชิก
ข. ใช้สัญญาณเรียกขานในการสนทนากับเพื่อสมาชิก
ค. ระบุตัวตนโดยแจ้งสัญญาณเรียกขานครบถ้วนทุกตัวอักษรตามหลัก ITU Phonetic Alphabet
ง. ระบุตัวตนโดยแจ้งสัญญาณเรียกขานของตนเองบ่อยครั้ง
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 81/100

81
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
ก. นายซึเนโอะ ได้เข้าร่วมการแข่งขันติดต่อสื่อสารระยะไกล โดยขออนุญาตใช้ความถี่ 145.450 MHz
ข. นายไจแอนท์ เรียกขานหานายทามาโอะที่ความถี่ 145.000 MHz ได้แล้ว ทั้งสองคนจึงเปลี่ยน เป็นความถี่ 145.150 MHz เพื่อสนทนากัน
ค. นายโนบิตะ ติดต่อสื่อสารผ่านสถานีทวนสัญญาณโดยใช้ความถี่ 145.650 MHz (DUP-0.600)
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 82/100

82
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้องภายหลังจากทราบว่าการปฏิบัติตนในการออกอากาศของเราไม่ถูกต้อง
ก. สอบถามข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้และฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอ
ข. ค้นหาข้อมูลเองไม่ต้องสอบถามใคร เพราะกลัวคนอื่นจะรู้ว่าเป็นมือใหม่
ค. หยุดออกอากาศระยะหนึ่ง เพื่อให้คนอื่น ๆ ลืมการปฏิบัติของตนที่ผ่านมา
ง. เปลี่ยนจากการออกอากาศเป็นการฟังอย่างเดียว
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 83/100

83
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องสำหรับการติดต่อสื่อสารผ่านสถานีทวนสัญญาณ (Repeater)
ก. ติดต่อสื่อสารโดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ หรือสถานีวิทยุคมนาคมชนิดเคลื่อนที่
ข. ติดต่อสื่อสารกับภรรยาตลอดเวลาที่เดินทางกลับบ้าน
ค. ติดต่อสื่อสารโดยใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จำเป็นไม่ยืดเยื้อ และตรงประเด็น
ง. หากจะสนทนาภายหลังจากเพื่อสมาชิกสนทนาเสร็จสิ้น ให้รอสัญญาณเสียงหางคีย์หมดลงหรือเสียงบิ๊บ (beep) ดังขึ้นก่อน จึงจะกดคีย์เพื่อสนทนาต่อไป
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 84/100

84
ข้อใดเป็นเรื่องที่เหมาะสำหรับการนำมาเป็นบทสนทนาในการออกอากาศ
ก. การนำเสนอขายสินค้าที่เป็นธุรกิจของตน
ข. เทคนิคการติดต่อสื่อสารในโหมดต่าง ๆ
ค. ศาสนาและการเมือง
ง. เรื่องขำขันใต้สะดือ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 85/100

85
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) แบ่งภารกิจในด้านต่าง ๆ เป็น 4 ภาคส่วน กิจการวิทยุสมัครเล่นอยู่ภายใต้ภาคส่วนใด
ก. ภาคการสื่อสารวิทยุ (ITU-R, Radiocommunication Sector)
ข. ภาคการกำหนดมาตรฐานโทรคมนาคม (ITU-T, Telecommunication Standardization Sector)
ค. ภาคการพัฒนาโทรคมนาคม (ITU-D, Telecommunication Development Sector)
ง. ภาคการจัดงาน ไอทียู เทเลคอม (ITU Telecom)
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 86/100

86
กิจการวิทยุสมัครเล่นที่ระบุในข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ว่า กิจการวิทยุสมัครเล่นคือ กิจการวิทยุคมนาคม เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกฝนตนเองในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน และในการทดสอบทางเทคนิคโดยพนักงานวิทยุสมัครเล่น ซึ่งได้แก่ บุคคลที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง และมีความสนใจในเรื่องวิทยุสื่อสารเป็นการส่วนตัว มิใช่เพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน หมายความว่าอย่างไร
ก. ห้ามไม่ให้พูดคุยเรื่องอื่นนอกจากเรื่องทางเทคนิควิทยุสื่อสาร
ข. ห้ามไม่ให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นค้าขายสินค้าเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น
ค. ห้ามใช้ความถี่วิทยุสมัครเล่นในการประสานงานช่วยเหลือสังคม
ง. ห้ามไม่ให้ใช้ประโยชน์จากสื่อสารผ่านความถี่วิทยุสมัครเล่นเพื่อรับค่าตอบแทน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 87/100

87
การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น จะต้องเป็นไปตามกฎหมายในข้อใด
ก. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498
ข. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ค. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
ง. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 88/100

88
อุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมในข้อใดที่ถือว่าเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมาย
ก. สายอากาศและสายนำสัญญาณ
ข. สายอากาศและอุปกรณ์ขยายกำลังส่ง
ค. แร่คริสตัลและอุปกรณ์ขยายกำลังส่ง
ง. สายนำสัญญาณและแร่คริสตัล
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 89/100

89
พนักงานวิทยุสื่อสารของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานวิทยุประจำสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายได้หรือไม่
ก. ไม่ได้ เพราะผู้ใช้ความถี่นี้จะต้องมีใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น
ข. ไม่ได้ เพราะใช้รหัสคิวไม่เป็น
ค. ได้ เพราะเป็นพนักงานวิทยุมืออาชีพอยู่แล้ว
ง. ได้ เพราะเป็นการแลกเปลี่ยนกัน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 90/100

90
การดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมที่ผู้กระทำความผิดร้องขอต่อพนักงานสอบสวนให้ส่งเรื่องมาดำเนินการเปรียบเทียบคดีที่สำนักงาน กสทช. กับคดีที่ถูกฟ้องเป็นคดีในชั้นศาล มีผลแตกต่างกันอย่างไร
ก. การส่งฟ้องศาล ใช้เวลาเร็วกว่า
ข. การส่งมาดำเนินการที่ สำนักงาน กสทช. อาจถูกลงโทษให้จำคุก
ค. การส่งมาดำเนินการที่ สำนักงาน กสทช. จะไม่มีการลงบันทึกในประวัติว่าเคยต้องคดีอาญา
ง. การส่งมาดำเนินการที่ สำนักงาน กสทช. จะต่อรองค่าปรับได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 91/100

91
นายไข่ดิบใช้คลื่นความถี่โดยการออกอากาศในขณะที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ทำการออกอากาศยังมีสถานะได้รับใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม นายไข่ดิบจะมีความผิดอย่างไร
ก. กระทำหน้าที่พนักงานวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข. มี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต
ค. กระทำหน้าที่พนักงานวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต และใช้คลื่นความถี่โดยไม่ได้รับอนุญาต
ง. ใช้คลื่นความถี่โดยไม่ได้รับอนุญาต
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 92/100

92
นางสาวไข่ต้มเปิดโรงงานผลิตสายอากาศและเครื่องขยายกำลังส่ง ดังนั้น นางสาวไข่ต้มต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ทำเครื่องวิทยุคมนาคมหรือไม่
ก. ไม่ต้อง เพราะไม่ได้เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ข. ไม่ต้อง เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้ประกอบเข้าหรือใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคม
ค. ต้อง เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ถือว่าเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 93/100

93
กิจการวิทยุสมัครเล่นสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ เนื่องจาก
ก. พนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้มีฐานะดี สามารถลงทุนซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือราคาแพง
ข. พนักงานวิทยุสมัครเล่นมีโอกาสศึกษาทดลอง วิจัย และสร้างอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่ที่กำหนดไว้สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น
ค. พนักงานวิทยุสมัครเล่นอยู่ใกล้ชิด กสทช. ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ด้านโทรคมนาคม
ง. ถูกทุกข้อ
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 94/100

94
ในระหว่างการใช้งานคลื่นความถี่ พนักงานวิทยุสมัครเล่นจะต้องมีการแจ้งสัญญาณเรียกขานเพื่อเป็นการแสดงตัวตนอย่างไร
ก. แจ้งครั้งแรกก่อนเริ่มสนทนาและแจ้งอีกครั้งก่อนลงจากความถี่เท่านั้น
ข. แจ้งเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก 10 นาที
ค. แจ้งช่วงต้นประโยคและก่อนจบประโยคเท่านั้น
ง. ไม่ต้องแจ้งเลยเพราะเพื่อนสมาชิกในความถี่จำเราได้อยู่แล้ว
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 95/100

95
นายปทีปและนางสาวประเทืองมีที่อยู่อาศัยติดกัน โดยที่นายปทีปติดตั้งเครื่องรับ-ส่งวิทยุย่านสมัครเล่นที่บ้านของตนเองแต่เชื่อมต่อสายนำสัญญาณเข้ากับสายอากาศของตนซึ่งนำไปติดตั้งบนเสาทาวเวอร์ที่เป็นสถานีวิทยุสมัครเล่นของนางสาวประเทือง จากกรณีดังกล่าวนายปทีปจะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นโดยระบุที่ตั้งแห่งใด
ก. อยู่ของนายปทีป เพราะเป็นจุดติดตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมและเป็นจุดที่มีการใช้คลื่นความถี่
ข. ที่ ที่อยู่ของนางสาวประเทือง เพราะเป็นจุดที่คลื่นความถี่แพร่กระจายออกไป
ค. ที่อยู่ของนายปทีปหรือนางสาวประเทืองก็ได้
ง. ที่อยู่ของทั้งสองคน
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 96/100

96
การขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นและสัญญาณเรียกขานชั่วคราว (Special event station) เพื่อทำกิจกรรมพิเศษในระยะเวลาสั้น ๆ มีหลักเกณฑ์อย่างไร
ก. แจ้งให้สำนักงาน กสทช. ภูมิภาคในพื้นที่รับทราบก่อนดำเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่า 7 วัน เท่านั้น
ข. ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน กสทช. ในส่วนกลาง ก่อนดำเนินกิจกรรมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 45 วัน โดยการขออนุญาตจะต้องกระทำในนามชมรมหรือสมาคมวิทยุสมัครเล่น เท่านั้น
ค. ยื่นคำขออนุญาตต่อสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพื้นที่ก่อนดำเนินกิจกรรม เท่านั้น
ง. ดำเนินการได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพราะเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นแล้ว
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 97/100

97
การเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นทดลองออกอากาศ ณ สถานีวิทยุสมัครเล่นสำหรับกิจกรรมพิเศษ (Special event station) มีข้อปฏิบัติสำคัญอย่างไร
ก. ผู้ทดลองออกอากาศจะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของชมรมหรือสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นสำหรับกิจกรรมพิเศษตลอดเวลาที่มีการออกอากาศเท่านั้น
ข. ผู้ทดลองออกอากาศที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องมีผู้ปกครองควบคุมดูแลตลอดเวลาที่มีการออกอากาศเท่านั้น
ค. ผู้ทดลองออกอากาศจะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ กสทช. ตลอดเวลาที่มีการออกอากาศเท่านั้น
ง. เป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นอยู่แล้วไม่ต้องมีผู้ควบคุมดูแลก็ได้
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 98/100

98
การกำหนดให้สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น สถานีวิทยุสมัครเล่นสำหรับกิจกรรมพิเศษ และสถานีวิทยุสมัครเล่นประจำที่ ต้องบันทึกรายละเอียดลงในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Log Book) โดยต้องเก็บไว้เป็นเวลาเท่าใด
ก. 3 ปี
ข. 4 ปี
ค. 5 ปี
ง. ไม่มีการกำหนดระยะเวลา
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 99/100

99
ข้อใดคือหลักปฏิบัติในการใช้ความถี่ 145.800 – 146.000 MHz ซึ่งถูกกำหนดให้ใช้สำหรับการรับส่งสัญญาณระหว่างดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น
ก. ให้เฝ้าฟัง และสอบถามก่อน ถ้าไม่มีใครใช้เราก็สามารถใช้ความถี่ได้
ข. ให้เฝ้าฟังเท่านั้น ห้ามกดคีย์ส่งสัญญาณเด็ดขาด
ค. สามารถใช้เพื่อติดต่อกับสถานีดาวเทียมเท่านั้น ห้ามมิให้ใช้สนทนาตามปกติแม้ความถี่จะว่าง
ง. ไม่มีข้อใดถูก
คำถามก่อนหน้า คำถามต่อไป

คำถามที่ 100/100

100
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นได้รับอนุญาตให้รับสัญญาณโทรทัศน์แบบสแกนช้า (SSTV) จากดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นหรือไม่
ก. รับได้เลย โดยใช้คลื่นความถี่ 144.4125 – 144.4375 MHz
ข. รับได้เลย โดยใช้คลื่นความถี่ 145.8000 – 146.0000 MHz
ค. รับได้เลย โดยใช้คลื่นความถี่ใดก็ได้
ง. ไม่อนุญาตโดยเด็ดขาด
คำถามก่อนหน้า

คุณยังตอบคำถามไม่ครบ : 100 ข้อ จาก 100 ข้อ

(คลิกที่หมายเลขข้อที่ต้องการ เพื่อตอบคำถาม)